Tải bản đầy đủ - 188 (trang)
1 Kết quả thử nghiệm giáo SUGIKO (Ringlock test result).pdf

1 Kết quả thử nghiệm giáo SUGIKO (Ringlock test result).pdf

Tải bản đầy đủ - 188trang

Sơ đồ lải trọng / L o ad in g diagramHình ảnh thí n gh iệ m / I m a g e o f testTN\/802 /2V1ỆN KHOA n ọ c CÔNG NGHỆ XÂY DỤÌMG

VIỆN CHUYÊN NCẢNH KÉT CẨU CÔNG TRÌNH XÂY DỤNG

Vietnam Institute for Building Science and Technology (IBST)

Institute o f B uilding S tru ctu res (IBS)

f i b ' ttb ọ iX a õ ĩ5L A S -X D 01Địa chi'; 8 1 Trần Cung - Nghĩa rân - cầu Giấy - Hà NộiTel: 04.38364905Fax: 04.62692708Số/No.HĐ: 114/2016 VKCP H IÉ U KÉT Q U Ả TH Ủ N G H IỆ M

Tcsí results report

1.Khách hàng /Client:

C ông ty T N H H S U G IK O Việt Nam2 .C ông trình /Project:3 .Mầu thử nghiệm /Test samples:

Hệ giáo hoa thị cao 3,3 m (R inglock scarffolding

system 3,3 m height)

(M ầu thử do khách hàng cung Cấp/The sam ples

were p ro vid ed by the client)4 . Chỉ tiêu thử nghiệm /Test criteria;

X ác định khả năng chịu tải trọng

D eterm ine the hearing capacity6. Phương pháp thử /Test method:

Xác định khả năng chịu tải trọng nén /D eterm in e

the com pressive lo a d5 .Thiết bị thử nghiệm /Test equipm ents:

Hệ thống thủy lực E nerpac

E nerpac H ydraulic system7.N gày thử nghiệm /Date o f test: 21/9/2016

K ÉT q \ } k / R E SU L T S

M ầu thử nghiệm

Test sam pleS ơ đồ tải trọng

L o a d in g diagramTải trọng tập trung

Hệ giáo hoa thị caolên 04 chân giáo3,3 m /R in g lo ck

scarffolding system

3,3 m height/L o a d

c o n cen tra ted at 04

legsTải trọng thử

nghiệm , P tn

Testing lo a d (kN)

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200Độ lún của giáo

Subsidence o f

sam ple (mm)

0.02

0.21

0.38

0.46

0.60

1.04

1.07

1.52

1.53

1.73Nhận xót

R em arksTại cấp lực 200 kN, mẫu

thử nghiệm c h ư a bị phá

hoại

/A t lo a d level 200 kN,

test sam ple ha sn 7 been

dam aged.G hi chú (Notes):+ Kêt quả thử nghiệm chỉ pliù hợp vói mẫu thử nghiệm /These test results are only conipHani with the lest sample:

+ Xem SƠ do thí nghiệm trang sau IThe loading diagram, see next page.C h ủ đầu tư/ O w nerN gư òi t h ử nghiệmLAS-XDOlH à Nội, ngày 22 thảng 9 năm 2016

Ha Noi, S ep 22, 2016

Viện C huyên ngành Kêt cấuT ested byP hòn g T N C TC ôn g trình XâyL a b f o r Stru ctu ra l testin gInstitute o f B uild in g S trucíuresT V G S / SupervisorCÃĨCOHỔTRINH'

\ ' XẢr u ự N ẽ Ẹ ^ ^Nhà thầu IC ontractorM E . Đ ỗ T r ầ n H ùngEng. N g ồ m á n h T o à nLon g

1/2Sơ dồ tải trong/ L o a d i n g diagramHình ảnh thí ng h iệ m / Im ag e GÍ'lest2 /2V1ỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG

VIỆN CHUYÊN NGÀNH KẾT CÁU CÔNG T RÌN H XÂY D ự N G

Vietnam Inslilute fo r Building Science and Technology (IBST)

Institute o f B uilding Structures (IBS)

iso ạ ó ox Ịa õỉsL A S - X D 01Địa chỉ: 8 1 Trần Cung - Nghĩa Tân - cầu Giấy - Hà NộiTel: 04.38364905Fax: 04.62692708SỐ/No.llĐ: i i f / 2 0 l 6 VKCPHIÉU KÉT Q U Ả T H Ủ N G H IỆ M

Test results report

1. Khách hàng/C lient:

C ôn g ty T N H H S U G IK O Việt Nam2. C ông trình /Project:3 .M âu thử nghiệm /Test samples:

Hệ giáo hoa thị cao 5,8 lĩi (R ingiock sca rffo ld in g

system 5,8 m height)

(M ầu thử do khách hàng c ung Cấp/The sa m p les

w ere p ro v id e d by the client)4. Chỉ tiêu thử nghiệm /Test criteria:

X ác định khả năng chịu tải trọng

D eterm ine the h earing cap a city6. Phương pháp thử /Test m ethod:

Xác định khả năng chịu tải trọng nén /D eíerm in e

the com pressive lo a dS.Thiet bi thử nghiệm /Test equipm ents:

HỘ thống thủy lực E nerpac

E nerpac H ydraulic system7. N gày thử nghiệm /D ate o f test: 14/9/2016

K È T Q \ } k / R E SU L T S

M ẩu thử nghiệm

Test sam pleSo’ đồ tải trọng

L oading diagramTải trọng tập trung

H ệ giáo hoa thị caolên 04 chân giáo5,8 m /R in g ỉo ck

sca rffo ld in g system

5,8 m height/L o a d

c o n cen tra ted at 04

legsTải trọng thử

ngh iệm , P ti\

Testing lo a d (kN)

19.6

39.2

58.9

78.5

98.1

117.7

137.3

157.0

176.6

196.2Độ lún của giáo

Subsidence o f

sam ple (mm)

0.62

0.91

1.05

111N hận xét

R em arksTại cấp lực 196.2 kN,

m ẫu thử nghiệm chưa bị

phá hoại2.56

2.93

3.70

3.70

4.11

4.64/A l lo a d level 196.2 kN,

test sam ple hasn 7 been

dam aged.Ghi chú ữ^otesì:

+ Kêt quả thử nghiệm chỉ phù hợp vói mẫu thử nghiệm /These lest results are only co m plianl with the test sample:

+ Xem SƠ do thí nghiệm trang sau IThe loading diagram, see next page.Chủ đầu tư/ O w nerN g ư ò i t h ử nghiệmLAS-XDOlT ested byP h òn g T N C THà Nội, n g à y 19 tháng 9 năm 2016

H a Noi, Sep 19, 2016

V iên C h u yên ngành Kết cấuL ab fo r S tru ctu ra l testingC ô n g trình Xây

In stitu te o f B u ild in g S tru ttu re sT V G S / Supervisorv' ’V IỆ NNhà thầu /C o n tra cto rM E . Đỗ T rần H ù n gEng. NgoạnhToàn; Đr.Long1/22 /2VIỆN KHOA i i ọ c CÔNG NGHỆ XẢY DỤlMG

VIỆN CHUYÊN NGÀNH KẾT CÁU C Ô N C TRÌNH XÂY DỤ>ỈG

Vietnam Institute fo r Building Science a n d Technology (IBST)

Institute o f BuildinịỊ S tru c tu res (IBS)

Địa chỉ: 8 1 Trần Cung - Nghĩa Tân - cầu Giấy - l-là NộiTel: 04.38364905Fax; 04.62692708ĩ,Ố IN o .llĐ :.ịiM m \ố VKC/PH IÉƯ KÉT Q U Ả T H Ử NGHIỆIVĨ

Test results report

1.Khách hàng /Client:

C ông ty T N H H S U C IK O Việt Nam2 .Công trình /Project:3 .M ẩu thử nghiệm /Test sam ples:

Kích chân giáo cao 0,6 m

J a c k base 0,6 m height4 . Chì tiêu thử nghiệm /Test criteria:

Xác định khả năng chịu tải trọng

D eterm ine the h ea rin g capacity5.Thiết bị thử nghiệm /Test equipm ents:

Hệ thống thủy lực E nerpac

Enerpac H ydraulic system6. Phương pháp thử /Test method:

Xác định khả năng chịu tải trọng nén /D e te rm in e

Ihe com p ressive lo a d

7 .Ngày thử nghiệm /Date o f test: 14/9/2016KÉT Q \ ỉ k / R E SU L T S

STT

NoMẩu thử n ghiệm

Test sa m p leSo' đồ tải trọng

L oading diagram1M ầu 01 /S a m p le 01Tải trọng tập trung2M ầu 02 /S a m p le 02Tải trọng phá hoại

D estroy lo a d (kN)

238.0/C o n c e n tra tin g lo a d239.0Ghi chú (Notes):

+ Ket quả thử nghiệm chỉ phù họp với mẫu thử nghiệm /These íesl results are only compliant with the test sample;

+ Xem SƠ đồ thí n gh iệm trang sau IThe loading diagram, see next page.

H à Nội, ngày 19 í h ả n g 9 năm 2016

Ha Noi, S ep 19, 2016

Chủ đầu tư/ O w nerNgu-òi t h ử nghiệmLAS-XDOlT e ste d byPhòng T N C T

Lah fo r S tru ctu ra l teslin gT V G S / SupervisorViện C huyên ngành Kết cấu

C ông trình Xây à ự n ^ ị ^

In stitu te ./ff B u iid in g 'S iru cfu res

V IỆ NNhà thầu /C o n tra cto rME. ĐỖ T rần HùngEng. Ngô M ạnh ToànĐtreck

Dr. Lê M inh L ong1/2%S(y dô Lài trona/ L o a d i n a d iagramDI lình ảnh thí n gh iệ m / I m a g e o f testTN\/

iIH

ị ị

ị ic___ìLO/////2 /2VIỆN KHOA HOC CÔNG NGHỆ XÂY Dy'NG

VIỆN CHUYÊN NGÀNH KÉT CÁU CÔNG TRÌNH XÂY DỤNGVietnam Institute for Building Science and Technology (IBS'l )

Inslilule o f B uilding Structures (IBS)

Địa chi: 81 Trần Cung - Nghĩa Tân - cầu Giấy - Hà Nộiiso o o o i T a o i sL A S -X D OTtTel: 04,38364905Fax: 04.62692708SốWa//Đ:l 14/2016 VKCPHIẾU KÉT Q U Ả T H Ử N G H IỆ M

Test results report

1.Khách hàng /Client:

C ông ty T N H H S U G IK O Việt Nam2 ,Công trình /Project:3 .Mầu thử nghiệm/Test samples:

Kích

cao 0,6 m

J a c k 0,6 m height4. Chỉ tiêu ihử nghiệm /Test criteria:

Xác định khả năng chịu tải trọng

D elerm ine Ihe bearing c a p a cityuu5 .Thiết bị thử nghiệm /Test equipments:

Hệ thống thủy lực En erpac

E nerpac H ydraulic system6. Phương pháp thử /Test method;

Xác định khả năng chịu tải trọn g nén /D e !erm ine

the com pressive lo a d

7.Ngày thử nghiệm /Date o f test: 14/9/2016K È J ( ị \ ] k / R E SU L T S

STT

NoM ẩu th ử nghiệm

Test sam pleSo' đồ tiii trọng

L oading diagramMau 01 /S a m p le 01Tải trọng tập trung2Mau 02 /S a m p le 02Tải trọng phá hoại

D estro y lo a d (kN)

231.0/C o n c e n lra lin g lo a d242.0Ghi chú (Notes):

+ Kết quả thử nghiệm chỉ phù họp vói mẫu thử nghiệm /These test results are only C(ìm pH anl w ith th e le sl sa m p le :

+ Xem SƠ đồ thí nghiệm trang sau IThe loading diagram, see next page.Chủ đầu tư/ O w nerN gư ờ i th ử nghiệmLAS-XDOlT ested byPhòng T N C THà Nội, n g à y ì 9 tháng 9 năm 2016

H a Noi, Sep 19. 2 0 lố

Viện C h u y ê n ngành K ết cấuLah fo r S lru clu ra l testingC ô n g trình Xây d ự n ^ ệ ^

Insíilule

y. ■T V G S / Su p erviso r

-S lrư ã u re s--- - ., 'XÉVẺN

■vr JVẽN NGNhà thầu /C o n tra cto rLA^OI

M E. ĐỖ Trần H ùng'T*^//Eng. Ngằ^M ^mÍToàn1/2Sơ đồ lải trọng/ L o a d i n g diagramHình ảnh thí n g h i ệ m / I m a g e o f lest2/2VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỤ'NG

VIỆN CHUYÊN NGÀNH KÉT CÁU CÔNG TRÌNH XÂY D ự N G

Vietnam Instilule f o r B uilding Science a n d T echnology (IB ST)

InsH tule o f B uilding Structures (IBS)

Địa chì: 81 Trần Cung - Nghĩa Tân - cầu Giấy - Hà Nộii s o ŨỔOÁ ! 2 Q Ĩ 5L A S -X D 0 1Tel: 04.38364905Fax: 04.62692708Số/No.HĐ: I 14/2016 VKCPHIÉU KÉT Q U Ả THỦ N G H IỆ M

Test results report

1.Khách hàng /Client:

C ôn g ty T N H H S U G IK O Việt Nam2 .Công trình /Project:3 .M ầu thử nghiệm /T est samples:

C ây chống L2.65m x48,3x3.2m m

R in g lo ck S ta n d a rd L 2 .65m x48.3 x3.2m m4 . Chỉ tiêu thử nghiệm /Test criteria;

Xác định khả năng chịu tải trọng

D eterm ine ihe bearing c a p a c ity6 .Phương pháp thử /Test m ethod:

Xác định khả năng chịu tải trọn g nén /D eterm ine

the com pressive load5.Thiết bị thử nghiệm /Test equipments:

Hệ thống thủy lực Enerpac

E nerpac H ydraulic system7.N gày thử nghiệm /Date o f test: 14/9/2016

KÉT

STT

Noq\}k/ R E SU L T SM ẩu thử nghiệm

Test sam pleSơ đồ tải trọng

Loading diagram1M ầu 01 /S a m p le 01Tải trọng tập trung2M ầu 02 /S a m ple 02T ải trọn g phá hoại

D estro y lo a d (kN)

75.0/C o n cen tra tin g lo a d80.0Ghi chú (Notes):

+ Ket quả thử nghiệm chỉ phù họp vói mẫu thử nghiệm /These test re su lts are only c o m p lia n t w ith ihe test sample;+ Xem SO' đồ thí nghiệm trang sau IThe loading diagram, see next page.Chủ đầu tư/ O w nerNgiròi th ử nghiệmLAS-XDOlT ested byPhòng T N C THà Nội, n g à y 19 thảng 9 năm 20 ì ố

H a Noi, S ep 19. 2016

V iên C h u y ê n ngành Ket cấuL ah for Stru ctu ra l testingC ô n g trình X ây d ụ - ĩ ì ệ ^ Ị ^

In stitu te o ỷ ^ ỹ M ỉỉ ữ ĩ^ tr u ^ Ẩ r e sT V G S / S u p erviso rNhà thầu /C o n tra cto rME. Đỗ Trần H ùngDr. Lê M inh Long1/2S ơ đồ tải trọng/ L oading diagramHình ảnh thí n g h iệm / Im age o f test2/2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Kết quả thử nghiệm giáo SUGIKO (Ringlock test result).pdf

Tải bản đầy đủ ngay(188 tr)

×