Tải bản đầy đủ - 60 (trang)
Gioi han day - bai tap co loi giai fix

Gioi han day - bai tap co loi giai fix

Tải bản đầy đủ - 60trang

Chủ đề 4: Giới hạnThe best or nothingB. Các dạng toán về giới hạn hàm số

Dạng 1Tìm giới hạn xác định bằng cách sử dụng trực tiếp các định

nghĩa, định lí và quy tắc

Phương pháp:STUDY TIP

Dùng định nghĩa chứng- Xác định đúng dạng bài toán: giới hạn tại một điểm hay giới hạn tại vôminh hàm số y  f  x cực? giới hạn xác định hay vô định?- Với giới hạn hàm số tại một điểm ta cần lưu ý: Cho f  x  là hàm số sơkhông có giới hạn khi

x  x0cấp xác định trên khoảng  a; b chứa điểm x 0 . Khi đó lim f  x   f  x0  .- Chọn hai dãy số khác nhaua 

nb 

nx  x0thỏa mãn: an- Với giới hạn hàm số tại vô cực ta “xử lí” tương tự như giới hạn dãy số.và bn thuộc tập xác định của- Với giới hạn xác định, ta áp dụng trực tiếp định nghĩa giới hạn hàm số,hàm số y  f  x  và kháccác định lí về giới hạn hữu hạn và các quy tắc về giới hạn vô cực.x0 ; an  x0 ; bn  x0 .

- Chứng minhlim f  an   lim f  bn Ví dụ 1: Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:- Từ đó suy ra lim f  x 

x  x0không tồn tại.

TH x  x0 hoặc x  

chứng minh tương tự.A. lim sin x  1 .B. lim sin x  1 .C. lim sin x  0 .D. lim sin x không tồn tại.xx hoặc chứng minh một trong

hai giới hạn này không tồn

tại.x xĐáp án D.

Lời giải

Xét dãy số  xn  với xn 

 2n .

2Ta có xn   và limsin xn  limsin   2n   1 .

2

Lại xét dãy số  yn  với yn    2n .

2

 Ta có yn   và limsin yn  limsin    2n   1 .

 2

(1)(2)Từ (1) và (2) suy ra lim sin x không tồn tại. Vậy chọn đáp án D.

x Ví dụ 2: Cho hàm số f  x  

A.  .x2  1

2 x, lim f  x  bằng:

x3B. 0.C.5 3

.

3D.1

.

2Đáp án C.

STUDY TIP

Giới hạn tại một điểmNếu f  x  xác định tại x0 và a; b 

thuộc tập xác định của f  x 

chứa x thì lim f  x   f  x0  .

x x

tồn tại một khoảng00- Việc sử dụng hay không sửLời giảiHàm số đã cho xác định trên  0;   .

Cách 1 (sử dụng định nghĩa):

Giả sửx 

nlà một dãy số bất kì, thỏa mãn xn  0 , xn  3 và xn  3 khin  . Ta có lim f  xn   limdụng MTCT để tính f  x0 tùy thuộc vào mức độ phứctạp của f  x0  và khả năng

tính toán của độc giả.2 xn32  1

2 310

2 3giới hạn hữu hạn của dãy số). Do đó lim f  x  

x3Cách 2 (sử dụng định lí về giới hạn hữu hạn):

Theo Định lí 1 ta có:LOVEBOOK.VN | 234xn2  15 3

.

35 3

(áp dụng quy tắc về

3Công Phá Toán – Lớp 11lim f  x   lim

x 3x2  1x32 x3.3  1

2 3More than a book  lim xlim x  1

x32 lim 2 x

x32x3 lim1

x3lim 2.lim x

x 3x 3lim x.lim x  lim1

x3x3x3lim 2. lim x

x 3x 35 3

.

3Tuy nhiên trong thực hành, vì là câu hỏi trắc nghiệm nên ta làm như sau.

Cách 3:Vì f  x  là hàm số sơ cấp xác định trên  0;   chứa điểm x0  3 nênlim f  x   f  3  

x 310

2 35 3

.

3Do đó sử dụng MTCT ta làm như cách 4 dưới đây.

Cách 4: Nhập biểu thức của f  x  vào màn hình. Bấm phím CALC , máy hỏi

X ? nhập 3  . Máy hiển thị kết quả như hình bên. Do đó chọn đáp án C.Ví dụ 3: Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định dưới đây?

x2

 5.

x2A. limx2

 1.

x2B. limC. limx2

 1 .

x2D. Hàm số f  x  x3x3x3x2

không có giới hạn khi x  3 .

x2Đáp án B.

Lời giải

Hàm số f  x  x2

xác định trên các khoảng  ; 2  và  2;   .

x2Ta có 3   2;   .Cách 1: lim f  x   f  3  

x332

5.

32Cách 2: Nhập biểu thức của hàm số f  x  x2

vào màn hình MTCT. Bấm

x2phím CALC , máy hỏi X ? nhập 3  . Máy hiển thị kết quả như hình bên. Vậy

lim

x3x2

5.

x2Ví dụ 4: lim 2 x3  5x bằng:

x A. 2 .C.  .B. 3 .D.  .Đáp án C.

Lời giảiCách 1: Sử dụng MTCT tính giá trị của f  x   2x3  5x tại một điểm có giá trị

âm rất nhỏ (do ta đang xét giới hạn của hàm số khi x   ), chẳng hạn tại

10 20. Máy hiển thị kết quả như hình bên.Đó là một giá trị dương rất lớn. Vậy chọn đáp án C, tức lim 2 x 3  5x  .

x 

5

Cách 2: Ta có 2x3  5x  x3  2  2  .

x 5

5

Vì lim x3   và lim  2  2   2  0 nên lim x3  2  2    .

x 

x



x 

x 

x 

LOVEBOOK.VN| 235Chủ đề 4: Giới hạnThe best or nothingHướng dẫn giải chi tiết

Dạng 1: Bài tập tính giới hạn bằng cách sửXét dãy số  xn  với xn dụng định nghĩa, định lí, quy tắc

Câu 1: Đáp án B.lim cosCách 1: Ta có B  lim x2  3x  m2  2m  m2  2m  4 .

x 1Do đó B  7  m  2m  4  7  m  2m  3  0 

22m  1 hoặc m  3 .

Cách 2: Sử dụng MTCT tính B khi m  4 và m  0 .

Khi m  4 thì B  12  7 , do đó chỉ xét A và B.

Khi m  0 thì B  4  7 , do đó A sai. Vậy B đúng.

Câu 2: Đáp án D.

Cách 1: Ta có lim f  x   lim

x 1x 1x  1 nên theo Quy tắc 2, lim f  x   lim

x 1Cách 2: Ta có lim f  x   lim

x 1x 1x 1

  .

1 x

2x 1

. Sử dụng MTCT

1 x

2tính giá trị hàm số tại x  0,99999999 ta được kết quảxx 1x 1

lim  4xx 1  0x 1x 1x 1x với mọix1nên1

x 1xác định trên khoảng 1; 1

1 xxác định trên khoảng  ;1không tồn tại giới hạn tại x  1 .+ Vì lim  x  1  0 , x  1  0 với mọi x  1 , x  1  0

x 1x 1x1x 1 2   .Câu 6: Đáp án D.

Cách 1: Ta có

+ lim 

+ lim

4x  4x  3  2x    ;

4x 2  4x  3  2x   ;

24 3

4x2  4x  3  x  lim x  4   2  1    .x  

x xCách 2: Sử dụng MTCT tính lần lượt các giới hạn choCách 1: Ta có lim  6  x 2  3  0; lim   9  3 x   0nên không tồn tại giới hạn bên phải tại x  1 , do đólim t  x   lim5đến khi tìm được giới hạn bằng  .Câu 7: Đáp án C.không tồn tại giới hạn tại x  1 .mọix đến khi tìm được giới hạn bằng  .nên không tồn tại giới hạn bên trái tại x  1 , do đóvới 7 x3  2   ;x Giải thích thêm:+ Hàm số h( x) 2Cách 2: Sử dụng MTCT tính lần lượt các giới hạn chox 1

  .

x 1+ Hàm số g( x) 

lim  3x  xlim 2x4  3x  1   ;x Do đó lim x  4 x 2  4 x  3   .lim x  1  0 ,lim f  x   lim1

không tồn tại.

xx + limCâu 3: Đáp án A.

0Câu 5: Đáp án C.x x2  1

  .

1 x1

. Ta có yn  0 và

2n1

 limco s  2n   1 . (2)

ynTừ (1) và (2) suy ra lim cosx Vậy lựa chọn đáp án lim f  x   limvới yn nlim 5x3  x2  x  1   ;x 1x 1y Cách 1: Ta cóx2  1

.

1 xVì lim x2  1  2; lim 1  x   0 và 1  x  0 với mọi

x 11

 lim cos  2n  1   1 . (1)

xnLại xét dãy sốlimco s1

. Ta có xn  0 và

2

n 1 nênlim t  x   lim

x 1x 11

  ,

x 11

  . Vậy lim t  x   lim t  x  nên

x 1

x 1

x 1không tồn tại lim t  x  .

x 1Câu 4: Đáp án D.x   3 và 9  3x  0 với mọi x  3 . Vậy theo Quy tắc 2,

6  x2

  . Tương tự:

x  3  9  3 x

lim limx 25  3x 3 x  24  ; limx 12 x3  4 x  121  2x

  ;

5  5x

x  1

lim   .Do đó đáp án đúng là C (thật ra ta chỉ cần tính đến C

là chọn được đáp án đúng).

Cách 2: Sử dụng MTCT tính lần lượt các giới hạn cho

đến khi tìm được giới hạn bằng  .

Câu 8: Đáp án B.

Cách 1: Các hàm số trong A, C, D đều xác định tại

các điểm tính giới hạn. Do đó đáp án là B.

Thật vậy, ta tính được bằng MTCT:

limx 2LOVEBOOK.VN | 262x   3 x3  2x2x2x62  .Chủ đề 5: Đạo hàmThe best or nothingCHỦ ĐỀ 5: ĐẠO HÀM

Khái niệm đạo hàm

A. Lý thuyết

1. Định nghĩa đạo hàm tại một điểm

STUDY TIPCho hàm số y  f  x  xác định trên  a; b  và x0   a; b  . Nếu tồn tại giớiNếu x  x  x0y  f  x   f  x0  f  x0  x   f  x0 thì f   x0   limx  x0y

x+ x gọi là số gia của đối

số tại điểm x0 .

+ y gọi là số gia của hàm

số tương ứng.f  x   f  x0 hạn (hữu hạn) limx  x0x  x0thì giới hạn đó được gọi là đạo hàm củahàm số y  f  x  tại điểm x0 .

Kí hiệu: f   x0  hoặc y  x0  .

Vậy f   x0   limf  x   f  x0 

x  x0x  x0.2. Đạo hàm bên trái, bên phải

a) Đạo hàm bên trái f  x0  limf  x   f  x0 

x  x0x  x0 limy

x limy

xx 0trong đó x  x0 được hiểu là x  x0 và x  x0 .

b) Đạo hàm bên phải f  x0  limf  x   f  x0 x  x0x  x0x 0trong đó x  x0 được hiểu là x  x0 và x  x0 . Nhận xét: Hàm số f  x  có đạo hàm tại x0  f  x0  và f  x0 tồn tại và bằng nhau. Khi đó: f  x0  f  x0  f   x0  .3. Đạo hàm trên khoảng, trên đoạn

a) Hàm số y  f  x  được gọi là có đạo hàm trên khoảng  a; b  nếu có đạo

hàm tại mọi điểm trên khoảng đó.

STUDY TIP

- Hàm số liên tục tại điểm

x0 có thể không có đạo

hàm tại điểm đó.

- Hàm số không liên tục tại

x0 thì không có đạo hàmb) Hàm số y  f  x  được gọi là có đạo hàm trên đoạn  a; b nếu có đạo

hàm trên khoảng  a; b  và có đạo hàm bên phải tại a , đạo hàm bên trái tạib.4. Quan hệ giữa sự tồn tại của đạo hàm và tính liên tục của hàm số

- Nếu hàm số y  f  x  có đạo hàm tại điểm x 0 thì nó liên tục tại điểm đó.tại điểm đó.B. Các dạng toán tính đạo hàm bằng định nghĩa

Phương pháp:1. Tính đạo hàm của hàm số y  f  x  tại điểm x 0 bằng định nghĩa

Cách 1:LOVEBOOK.VN | 280Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Gioi han day - bai tap co loi giai fix

Tải bản đầy đủ ngay(60 tr)

×