Tải bản đầy đủ - 30 (trang)
I. Mục tiêu: Giúp học sinh

I. Mục tiêu: Giúp học sinh

Tải bản đầy đủ - 30trang

Độ làm như vậy nhằm mục đích gì ?

H/ Trước việc làm của người quân hiệu,

Trần Thủ Độ đã xử lí ra sao ?

H/ Theo em, ông xử như vậy là có ý gì ?Trần Thủ Độ đã đồng ý, nhưng yêu cầu

chặt một ngón chân người đó để phân biệt

với các câu dương khác. Ông làm như vậy

để răn đe những kẻ không làm theo phép

nước.

- Trước việc làm của người quân hiệu,

Trần Thủ Độ không những không trách

móc mà còn thưởng cho vàng, lụa.

- Ông khuyến khích những người làm theo

phép nước

- Trần Thủ Độ đã nhận lỗi và xin vua ban

thưởng cho viên quan dám nói thẳng.

- Trần Thủ Độ cư xử nghiêm minh, nghiêm

khắc với bản thân, luôn đề cao kỉ cương

phép nước.

- Nêu và ghi vở nội dung bàiH/Khi biết có viên quan tâu với vua rằng

mình chuyên quyền, Trần Thủ Độ nói thế

nào ?

H/ Những lời nói và việc làm của Tràn Thủ

Độ cho thấy ông là người như thế nào ?

* Em hiểu bài văn muốn nói lên điều gì ?

Hđ3/ Đọc diễn cảm:

- Hướng dẫn đọc phân vai; tổ chức thi đọc

diễn cảm cho các nhóm HS.

- Nhận xét, tuyên dương nhóm đọc tốt.

- HS thi đọc theo yêu cầu.

- Đọc phân vai, phân biệt lời các nhân vật,

4. Củng cố- Dặn dò:

thể hiện đúng tính cách nhân vật

- Dặn HS về nhà tiếp tục luyện đọc

- Thi đua đọc diễn cảm đoạn, bài

- Đọc trước bài: Nhà tài trợ đặc biệt của cách

mạng

- Nhắc lại ý nghĩa bài

.--------------------------------------------------------------------------------------.

Tiết 3: Toán

LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu: Giúp học sinh:

- Biết tính chu vi hình tròn theo bán kính và đường kính. Tính đường kính của hình

tròn khi biét chu vi của hình tròn đó.

- Làm được các bài tập BT1 b,c; BT2; BT3a tại lớp.

II. Đồ dùng Dạy- Học:

- Bảng phụ cá nhân, nhóm

III. Các hoạt động Dạy- Học (40 phút)

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. Ổn định lớp :

- Hát

2. Kiểm tra bài cũ :

- Nêu công thức tính CV hình tròn dưới - 2 HS lên bảng.

dạng BK và ĐK.

- Nhận xét.

- HS nghe.

23. Bài mới :

- Giới thiệu bài : Luyện tập.

- Hướng dẫn học sinh làm BT :

Bài 1 :

- Gọi 1 HS đọc đề, nêu YC của đề bài.- HS nghe.

- Đọc đề và nêu YC

- Nghe1

2- Lưu ý trường hợp r =2 cm, thì có thể đổi

hỗn số ra số thập phân hoặc phân số.

- 3 em làm bảng, lớp làm vở

- Cho HS khá, giỏi tự làm, giúp đỡ HS yếu

- Nhận xét, chốt đúng

* Đáp án :

a) 56,52 m . b) 27,632 dm. c) 15,7

Bài 2 :

cm

- Gọi HS đọc đề và nêu YC.

- YC học sinh K, G tự làm, giúp đỡ HS yếu - 1 em nêu

- Nhận xét, chốt đúng.

-2 em làm bảng, lớp làm vở

Bài 3 :Gọi HS đọc đề

Bài toán cho biết gì ? Bài toán hỏi gì ?

* Đáp án : a) 5m ; b) 3dm.

- YC học sinh K, G tự làm, giúp đỡ HS yếu

-Nhận xét, chốt đúng.

- 1 em đọc

- Trả lời

- 1 em làm bảng, lớp làm vở.

- Nhận xét bài bạn

* Đáp án:

a) 2,041 m ; b) 20,41m ; c)204,1m

4. Củng cố– dặn dò :

- Nêu công thức tính chu vi hình tròn biết - HS nêu.

ĐK hoặc biết BK .

- Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài sau :Diện tích hình tròn.

- HS nghe.

--------------------------------------------------------------------------------------------Tiết 4: Đạo đức

EM YÊU QUÊ HƯƠNG (TT)

I. Mục tiêu: Giúp học sinh

- Khắc sâu hiểu biết vì sao cần phải yêu quê hương.

- Biết thể hiện tình yêu quê hương bằng những việc làm phù hợp với khả năng đẻ góp

phần tham gia xây dựng quê hương.

- Có ý thức trong việc góp phần vào việc xây dựng và bảo vệ quê hương.

*KNS

- Kĩ năng xác định giá trị (yêu quê hương).

3- Kĩ năng tư duy phê phán (biết phê phán đánh giá những quan điểm, hành vi, việc làm

không phù hợp với quê hương).

- Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin về truyền thống văn hóa, truyền thống cách mạng về

danh lam thắng cảnh, con người của quê hương.

- Kĩ năng trình bày những hiểu biết của bản thân về quê hương mình.

II. Đồ dùng dạy học

- Thẻ màu cho HĐ2

- Các bài hát, thơ, tranh ảnh về quê hương

III. Hoạt động Dạy- Học : ( 37 phút)

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ:

- Nêu ghi nhớ của bài

- Kiểm tra 3 HS

3. Bài mới: Nêu mục tiêu tiết học

* HĐ1: Triển lãm nhỏ- Nhằm giúp HS biết

thể hiện tình cảm đối với quê hương

- Các nhóm trng bày và giới thiệu tranh

- Hướng dẫn các nhóm trưng bày và giới - Trao đổi và bình luận về các tranh. Thống

thiệu tranh ( Theo yêu cầu của BT4/ Sgk- nhất về nội dung: Bạn đã làm gì để thể hiện

30)

tình yêu quê hương?

- Theo dõi các nhóm thực hiện nhiệm vụ

Làm BT2:

* HĐ2: Bày tỏ thái độ - BT2/Sgk, Giúp HS - Dùng thẻ màu để bày tỏ thái độ

thể hiện thái độ phù hợp trước các ý kiến

- Cá nhân HS trình bày ý kiến: Giải thích lí

liên quan đến tình yêu quê hương

do tán thành các ý a, d và không tán thành

- Lần lượt nêu các ý kiến và hướng dẫn HS ý b, c

giơ thẻ màu để bày tỏ thái độ

- Phân tích, đánh giá ý kiến

- Yêu cầu giải thích lí do: Tán thành các ý a,

d. Không tán thành ý b, c

Làm BT3:

* HĐ3: Xử lí tình huống- BT3/ Sgk

- Các nhóm thảo luận xử lí các tình huống

- Nêu yêu cầu bài tập

TH a: Tuấn có thể góp sách báo của mình,

- Giao việc: Nhóm 1; 2 xử lí tình huống a;

vận động các bạn cùng tham gia đóng góp,

Nhóm 3;4 tình huống b

nhắc các bạn giữ gìn vở sách,...

4. Củng cố- Dặn dò:

TH b: Hằng cần tham gia làm vệ sinh với

* HĐ4: Trình bày kết quả sưu tầm

các bạn trong đội vì đó là một việc làm góp

- Gợi ý HS trao đổi về ý nghĩa của các bài phần làm sạch đẹp làng xóm

thơ, bài hát

Làm BT5:

- Nhắc HS thể hiện tình yêu quê hương bằng - Trình bày các bài hát, thơ, tranh ảnh về

những việc làm cụ thể, phù hợp khả năng

quê hương và cả lớp trao đổi về ý nghĩa

- Chuẩn bị bài sau.

của các bài thơ, bài hát

---------------------------------------------------------------------------------Tiết 5: Khoa học

4SỰ BIẾN ĐỔI HOÁ HỌC (TT)

I. Mục tiêu:

* Học xong bài này, học sinh biết:

- Nêu được một số ví dụ về biến đổi hoá học xảy ra do tác dụng của nhiệt hoặc tác dụng

củ ánh sáng.

- Chứng minh vai trò của nhiệt, của ánh sáng trong biến đổi hoá học.

- Thực hiện một số trò chơi có liên quan đến vai trò của ánh sáng và nhiệt trong biến đổi hoá học

*KNS

- Kĩ năng quản lí thời gian trong quá trình tiến hành thí nghiệm

- Kĩ năng ứng phó trước những tình huống không mong đợi xảy ra trong khi tiến hành thí

nghiệm (của trò chơi)

II. Đồ dùng Dạy- Học:

- Thông tin và hình/ Sgk, VBT

III. Các hoạt động Dạy- Học ( 37 phút)

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1.ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ: Sự biến đổi hoá học

- Sự biến đổi hoá học là gì? Cho VD.

- Kiểm tra 3 HS

- Phân biệt sự biến đổi hoá học- lí học

3. Bài mới: Nêu mục tiêu tiết học

*/HĐ1: Trò chơi "chứng minh vai trò của 1/ HS thực hiện một số trò chơi có liên

nhiệt trong biến đổi hoá học"

quan đến vai trò của nhiệt trong biến đổi

- Nêu yêu cầu nh Sgk/ 80

hoá học

- Gợi ý HS trả lời

- Làm việc theo nhóm

+ Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình chơi

trò chơi được giới thiệu ở Sgk/ 80

- Kết luận: Sự biến đổi hoá học có thể xảy - Từng nhóm giới thiệu các bức thử của

ra dưới tác dụng của nhiệt

nhóm mình với các bạn trong nhóm khác.

2/ Nêu VD về vai trò của ánh sáng đối với

*/ HĐ2: Thực hành xử lí thông tin/ Sgk

sự biến đổi hoá học.

- Nêu yêu cầu thảo luận nhóm

- Kết luận: Sự biến đổi hoá học có thể xảy - Làm việc theo nhóm

ra

+ Đọc thông tin, quan sát hình vẽ để trả lời

dưới tác dụng của ánh sáng

câu hỏi trong VBT

+ Đại diện các nhóm trình bày kết quả, các

nhóm khác nhận xét, bổ sung.

4. Củng cố- Dặn dò:

- Nhận xét giờ học.

- Nhắc lại kết luận

- Chuẩn bị bài: 40 - Năng lượng

- Đọc mục Bạn cần biết/ Sgk

Buổi chiều

5Tiết 1 : T/C Tâp đọcTHÁI SƯ TRẦN THỦ ĐỘI. Mục tiêu: Giúp học sinh

+ Đọc đúng: Linh Từ Quốc Mẫu, ngồi kiệu, chuyên quyền, trẫm, quở trách. Đọc lưu

loát diễn cảm bài văn. Biết đọc phân biệt lời các nhân vật.

+ Hiểu : Thái sư Trần Thủ Độ là người cư xử gương mẫu, nghiêm minh, không vì tình riêng mà

làm sai phép nước. Trả lời được các câu hỏi/SGK..

II. Đồ dùng Dạy- Học:

- Tranh minh hoạ bài đọc/ Sgk-15

III. Các hoạt động Dạy- Học (40 phút)

1. ổn định tổ chức

2. Bài ôn

Hđ1. Luyện đọc:

- 1 HS khá đọc toàn bài.

- Chia 3 đoạn như SGK.:

- Lớp theo dõi SGK.

- HD luyện đọc nối tiếp:

+ Lần 1: Đọc kết hợp luyện từ khó, câu khó.

- Từ khó: Linh Từ Quốc Mẫu, ngồi kiệu,

chuyên quyền, trẫm, quở trách

+ Lần 2: Đọc kết hợp giải nghĩa từ.

- Nêu nghĩa các từ:

+ thái sư, câu đương

+ kiệu, quân hiệu, thềm cấm, khinh nhờn,

kể rõ ngọn ngành

+ xã tắc, thượng phụ, chầu vua, chuyên

- Luyện đọc theo cặp, đọc phân vai; Đọc nối quyền, hạ thần, tâu xằng

tiếp theo đoạn

- HS luyện đọc theo YC.

- Nêu yêu cầu về giọng đọc thể hiện tâm trạng nhân

vật

Hđ2/ Tìm hiểu bài:

- Đọc thầm bài và trả lời câu hỏi.

H/ Khi có người muốn xin chức câu dương, - Khi có người muốn xin chức câu dương,

Trần Thủ Độ đã làm gì ? Theo em Trần Thủ Trần Thủ Độ đã đồng ý, nhưng yêu cầu

Độ làm như vậy nhằm mục đích gì ?

chặt một ngón chân người đó để phân biệt

với các câu dương khác. Ông làm như vậy

để răn đe những kẻ không làm theo phép

H/ Trước việc làm của người quân hiệu, nước.

Trần Thủ Độ đã xử lí ra sao ?

- Trước việc làm của người quân hiệu,

Trần Thủ Độ không những không trách

H/ Theo em, ông xử như vậy là có ý gì ?

móc mà còn thưởng cho vàng, lụa.

- Ông khuyến khích những người làm theo

6H/Khi biết có viên quan tâu với vua rằng phép nước

mình chuyên quyền, Trần Thủ Độ nói thế - Trần Thủ Độ đã nhận lỗi và xin vua ban

nào ?

thưởng cho viên quan dám nói thẳng.

H/ Những lời nói và việc làm của Tràn Thủ - Trần Thủ Độ cư xử nghiêm minh,

Độ cho thấy ông là người như thế nào ?

nghiêm khắc với bản thân, luôn đề cao kỉ

* Em hiểu bài văn muốn nói lên điều gì ?

cương phép nước.

Hđ3/ Đọc diễn cảm:

- Nêu và ghi vở nội dung bài

- Hướng dẫn đọc phân vai; tổ chức thi đọc

diễn cảm cho các nhóm HS.

- HS thi đọc theo yêu cầu.

- Nhận xét, tuyên dương nhóm đọc tốt.

- Đọc phân vai, phân biệt lời các nhân vật,

3. Củng cố- Dặn dò:

thể hiện đúng tính cách nhân vật

- Dặn HS về nhà tiếp tục luyện đọc

- Thi đua đọc diễn cảm đoạn, bài

- Đọc trước bài: Nhà tài trợ đặc biệt của cách

mạng

- Nhắc lại ý nghĩa bài

--------------------------------------------------------------------------------------Tiết 2: TH KNS

Hoạt động ngoại khóa (t1)

------------------------------------------------------------------------------------Tiết 3: ôn Toán

CHU VI HÌNH TRÒN

I. Mục tiêu: Giúp học sinh:

- Biết quy tắc, công thức tính chu vi hình tròn.

- Vận dụng quy tắc, công thức vừa học để làm tính và giải toán có yếu tố thực tế về chu

vi hình tròn.

- Làm được BT1 a,b; BT2 c; BT3/SGK.

* HS khá giỏi làm hoàn chỉnh các bài tập/SGK-97.

II. Đồ dùng Dạy- Học: - ĐDD&H toán 5

III. Các hoạt động Dạy- Học : (40 phút)

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. ổn định tổ chức

2. ôn lại kiến thức đã học:

3. Bài ôn: Nêu mục tiêu tiết học

BT1/sbt Yêu cầu vận dụng công thức tính chu Bài 1; Làm vào vở, đối chiếu kết quả với bạn

vi hình tròn vừa học

cùng bàn

BT2/sbt: Vận dụng công thức tính.Bài 2: HS làm và nêu kết quả:BT3/sbt: HD giải bài toán, yêu cầu HS ước

lượng kích cỡ của bánh xe ôtô qua kết quả

BTBài 3: Giải rồi chữa bài trên bảng7- Theo dõi, chấm chữa bài

4. Củng cố- Dặn dò:

- Làm các bài trong VBT

- Chuẩn bị bài: Luyện tập

---------------------------------------------------------------------------------------------Tiết 4:ôn Toán

LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu: Giúp học sinh:

- Biết tính chu vi hình tròn theo bán kính và đường kính. Tính đường kính của hình

tròn khi biét chu vi của hình tròn đó.

- Làm được các bài tập BT1 b,c; BT2; BT3a tại lớp.

II. Đồ dùng Dạy- Học:

- Bảng phụ cá nhân, nhóm

III. Các hoạt động Dạy- Học (40 phút)

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. Ổn định lớp :

2. Ôn lại kiến thức đã học :

3. Bài ôn :

- Hướng dẫn học sinh làm BT :

Bài 1/sbt :

- 3 em làm bảng, lớp làm vở

- Gọi 1 HS đọc đề, nêu YC của đề bài.

- Cho HS khá, giỏi tự làm, giúp đỡ HS yếu

- Nhận xét, chốt đúng

- 1 em nêu

-2 em làm bảng, lớp làm vở

Bài 2/sbt :

- Gọi HS đọc đề và nêu YC.

- YC học sinh K, G tự làm, giúp đỡ HS yếu

- Nhận xét, chốt đúng.

Bài 3/sbt :Gọi HS đọc đề

- 1 em đọc

Bài toán cho biết gì ? Bài toán hỏi gì ?

- Trả lời

- YC học sinh K, G tự làm, giúp đỡ HS yếu - 1 em làm bảng, lớp làm vở.

-Nhận xét, chốt đúng.

- Nhận xét bài bạn

4. Củng cố– dặn dò :

- Nêu công thức tính chu vi hình tròn biết - HS nêu.

ĐK hoặc biết BK .

- Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài sau :Diện tích hình tròn.

- HS nghe.8Ngày soạn:09/1/2016

Ngày dạy: thứ ba 12/1/2016Buổi sáng

Tiết 1: ToánDIỆN TÍCH HÌNH TRÒN

I. Mục tiêu: Giúp học sinh

- Nắm được quy tắc, công thức tính diện tích hình tròn.

- Vận dụng quy tắc và công thức vào tính diện tích hình tròn.

* Làm được BT1 a,b; BT2 a,b; BT3/SGK.

* HS khá giỏi hoàn thành các BT/SGK-99 tại lớp.

II. Đồ dùng Dạy- Học:

- Bộ ĐD học toán. - Bảng phụ cá nhân, nhóm

III. Các hoạt động Dạy- Học (40 phút)

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. ổn định tổ chức

2.Kiểm tra bài cũ:

-1 HS lên bản.

- Gọi Hs chữa bài 1,2 VBT.

3. Bài mới:

- HS nghe.

a.Giới thiệu bài: Dựng lời.

*Hoạt động 1: Giới thiệu công thức tính

- HS nghe.

diện tích hình tròn:

- GV giới thiệu quy tắc và công thức tính

diện tích hình tròn thông qua bán kính như

SGK.

- Hs nghe.

+ Quy tắc: SGK.

+ Ta có công thức : S = r x r x 3,14

- Vài HS nhắc lại.

Trong đó : S là diện tích của hình tròn...

- Viết bảng con : S = r × r × 3,14

- GV yêu cầu : Dựa vào quy tắc và công

thức tính diện tích hình tròn em hãy tính

diện tích của hình tròn có bán kính là 2dm.

* Hoạt động 2: Luyện tập.

Bài 1

- Gọi Hs đọc đề bài.

+ Muốn tính diện tích của hình tròn ta làm

như thế nào ?

- GV yêu cầu HS làm bài ý a,b.

- Giúp HS KT vận dụng CT.- Tính Dtích hình tròn có BK 2 dm

- 1 em làm bảng, lớp làm bảng con

- Dtích hình tròn đó là :

2 × 2 × 3,14 = 12,56 (dm2)

ĐS: 12,56dm29Bài 2

- GV yêu cầu HS đọc đề bài và nêu yêu

cầu của bài.

- Khi đã biết đường kính của hình tròn ta

làm thế nào để tính được diện tích của hình

tròn ?- 1 em đọc

- Tính Dtích hình tròn có BK r

- 3 em làm bảng, lớp làm vở

* ĐS: a) 78,5cm2

b) 5,5024dm2

c) 1,1304m2- GV yêu cầu HS làm bài.

- Giup Hs KT vận dụng CT, tinh.

Bài 3

- GV mời 1 HS đọc đề toán.

- Em tính diện tích của mặt bàn như thế

nào ?ĐS: a) 113,04cm2

b) 40,6946dm2 ; c) 0,5024m2

- 1 em đọc

- Trả lời

- 1 em làm bảng phụ, lớp làm vở.

- Nhận xét bài bạn.

* ĐS : 6358,5cm2- GV yêu cầu HS làm bài.

4. Củng cố dặn dò:

- HS nêu.

- Gọi Hs nêu lại nội dung bài vừa học.

- Chuẩn bị bài sau : Luyện tập.

- Nhận xét tiết học.

-----------------------------------------------------------------------------------------Tiết 2: Luyện từ và câu

MỞ RỘNG VỐN TỪ: CÔNG DÂN

I. Mục tiêu: Giúp học sinh

- Hiểu nghĩa của từ “ công dân” ( BT1). Mở rộng, hệ thống hoá vốn từ gắn với chủ

điểm Công dân. Xếp được một số từ chứa tiếng công vào nhóm thích hợp theo YC của

BT2. Nắm được một số từ đồng nghĩa với từ công dân.

- Biết cách dùng một số từ ngữ thuộc chủ điểm Công dân phù hợp với văn cảnh

( BT2; BT3).

II. Đồ dùng Dạy- Học: - Bảng phụ viết các câu nói của nhân vật Thành ở BT4

- VBT, Từ điển TV; Bảng phụ nhóm

III. Hoạt động Dạy- Học ( 37 phút)

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1.ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ: Bài “Cách nối các vế - Cho ví dụ về câu ghép, chỉ rõ cách nối

câu ghép”

các vế trong câu ghép đó

- Kiểm tra 2 HS

3. Bài mới: Nêu mục tiêu tiết học

*/Hướng dẫn làm bài tập:

- BT1: YC Hs tự làm bài.Bài 1: Trao đổi với bạn cùng bàn, nêu

nghĩa từ Công dân. Chọn ý đúng trong

VBT, ý dòng b

10Chốt ý đúng: Công dân (Người dân của một

nước, có quyền lợi và nghĩa vụ với đất nước) Bài 2: Làm vào VBT, sửa bài trên bảng

- BT 2: Yêu cầu HS sử dụng từ điển tìm hiểu

công

nghĩa những từ chưa rõ nghĩa.

của nhà nước, của chung

không thiên

- Đại diện HS trình bày trên bảng nhóm, công dân, công cộng, công

công bằng, công

thống nhất kết quả đúng

chúng

minh, công

Bài 3: Làm vào VBT, thi đua nêu miệng

kết quả:

BT3: Nêu lại kiến thức đã học về từ đồng - Từ đồng nghĩa với từ công dân: nhân

nghĩa, tìm hiểu nghĩa các từ chưa hiểu rõ

dân, dân chúng, dân

- Sửa bài trên bảng, thống nhất kết quả

- Đặt câu với từ vừa nêu. Bình chọn

- Yêu cầu thêm: Đặt câu với từ vừa nêu

những câu hay

BT4: Làm vào VBT, trao đổi với bạn

BT 4: Đính bảng phụ. Nhắc HS đọc kĩ từng cùng bàn, giải thích lí do có thể/không

câu, nhận xét xem có thể thay từ hay không, vì thể thay từ

sao?

4. Củng cố- Dặn dò:

- Nhận xét tiết học; nhắc HS ghi nhớ những từ

thuộc chủ đề Công dân. Chuẩn bị bài tiếp theo

Tiết 3: Chính tả (nghe- viết)

CÁNH CAM LẠC MẸ

I. Mục tiêu: Giúp học sinh

- Nghe- viết chính xác, trình bày đúng hình thức bài thơ: Cánh cam lạc mẹ.

- Làm được BT2a /b phân biệt r/d/gi hoặc ô/o.

II. Đồ dùng Dạy- Học:

- Bài tập 2a hoặc 2b viết vào giấy khổ to, bút dạ.

III. Các hoạt động Dạy- Học : ( 37 phút)

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ:

- Đọc, viết các từ ngữ : Tỉnh giấc, trốn tìm,

- Kiểm tra 3 HS

lim dim, nắng ri, giảng giải, dành dụm.

3. Bài mới: Nêu mục tiêu tiết học

Hđ1*/ Hướng dẫn nghe- viết:

- Gọi 1 HS đọc bài thơ.

- 1 HS đọc bài thơ.

H/ Chú cánh cam rơi vào hoàn cảnh như - Chú bi lạc mẹ, đi vào vườn hoang. Tiếng

thế nào?

cánh cam lạc mẹ khản đặc trên lối mòn.

Những con vật nào đã giúp cánh cam ?

Bọ dừa, cào cào, xén tóc đã giúp cánh

cam.

11H/ Bài thơ cho em biết điều gì ?- Cánh cam lạc mẹ nhưng được sự che

chở, giúp đỡ của bạn bè.

- Luyện viết từ khó trên bảng con, nêu rõ cách

viết

- Viết bài- Nhắc HS chú ý các từ dễ viết sai:

- Đọc cho HS viết bài.

Hđ2*/ Hướng dẫn làm BT chính tả:

Bài 2a: Gọi HS đọc yêu cầu.

- YC học sinh tự làm bài.

- Hs đọc YC và tự làm bài.

- Đọc mẫu chuyện đã hoàn thành.

- 1 Hs làm vào giấy khổ to dán lên bảng.

Bài 2b: Tiến hành tương tự như bài 2a.

- Nhận xét bài.

- Theo dõi, chấm chữa bài

4. Củng cố- Dặn dò:

- Nhận xét tiết học, biểu dương HS viết bài

đúng chính tả, chữ đẹp

- Chuẩn bị bài chính tả tuần 21

- Lắng nghe và nhận nhiệm vụ.

----------------------------------------------------------------------------------------Tiết 4 Thể dục

Giáo viên chuyên dạy

----------------------------------------------------------------------------------------Tiết 5 Ê đê – Việt

Giáo viên chuyên dạy

------------------------------------------------------------------------------------------------Buổi chiều

Tiết 1: Kể chuyện

KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌCĐề bài: Kể một câu chuyện em đã nghe hoặc đã đọc về những tấm gương sống,

làm việc theo pháp luật, theo nếp sống văn minh.

I. Mục tiêu: Giúp học sinh

- Kể được câu chuyện đã nghe, đã đọc về một tấm gương sống, làm việc theo pháp

luật, theo nếp sống văn minh

- Hiểu và trao đổi được với các bạn về nội dung, ý nghĩa câu chuyện

- Nghe bạn kể, nhận xét đúng lời kể của bạn

II. Đồ dùng Dạy- Học:

- Một số sách, báo, truyện viết về các tấm gương sống, làm việc theo pháp luật, theo nếp

sống văn minh

- Bảng phụ ghi sẵn các tiêu chí đánh giá bài kể

III. Các hoạt động Dạy- Học ( 37 phút)

Hoạt dộng dạy

Hoạt động học

1.ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ: Chiếc đồng hồ

- 2 HS kể và nêu ý nghĩa câu chuyện.

- Kiểm tra 2 HS

3. Bài mới: Nêu mục tiêu tiết học

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Mục tiêu: Giúp học sinh

Tải bản đầy đủ ngay(30 tr)

×