Tải bản đầy đủ - 20 (trang)
II. Các hoạt động dạy – học: 37 phút

II. Các hoạt động dạy – học: 37 phút

Tải bản đầy đủ - 20trang

I.Mc tiờu

-Hs thc hin theo ch im nh n thy cụ giỏo

-Giỏo dc hs ghi nh cụng n thy cụ

II. dựng dy hc

-Bi hỏt, th , truyn v thy cụ

III.Cỏc hot ng dy hc (35 phỳt)

Hot ng dy

Hot ng hc

1.n nh t chc

2.Bi mi:

/gii thiu

/H1 Gv cựng hs sinh hot vn ngh v

Hs thc hin

ch tip bc quan i anh hựng

/H2 gv hd hs tp nghi thc ca i

Hs lm theo yờu cu

/H3 gv yờu cu hs n lc hc tp t

nhiu hoa im mi cho mng ngy

- liờn h bn thõn

thnh lp quõn i Vit Nam anh hựng

Gv cựng hs tỡm ra phng phỏp hc tp

phự hp vi tng i tng hs

3.Cng c ,dn dũ

Hs v nh tỡm hiu thờm v cỏc bi hỏt ,

bi th truyn k v b i c h

=====================================================

Ngy son: 19/12/2015

Ngy dy:Th sỏu ngy 25/12/2015

BUễI SNG

Tit 1:Toỏn

HèNH THANG

I.Mc tiờu: - Cú biu tng v hỡnh thang.

- Nhn bit c 1 s dc im ca hỡnh thang. Phõn bit c hỡnh thang vi mt

s hỡnh ó hc

Nhn bit hỡnh thang vuụng.( BT 1,2,4).

II. dựng dy hc :

GV: B dựng dy toỏn lp 5 Giy k ụ vuụng thc ờ ke- kộo.

III. Cỏc hot ng dy hc ( 40 phỳt ).

Hot ng dy

Hot ng hc

1. Kim tra:

2. Bi mi:

a,/Hỡnh thnh biu tng hỡnh thang

- Tỡm v nhn ra nhng c im ca

cỏi thang

Trc quan: GV ớnh hỡnh thang ABCD

lờn bng

- C lp quan sỏt

17- Mụ hỡnh lp ghộp hỡnh thang.

b, Nhn xột mt s c im ca hỡnh

thang:

+ Hỡnh thang cú my cnh?

- Hs t phỏt hin cỏc c im ca hỡnh

A

B

thang v nờu

+ Cú 4 cnh (AB DC BC AD )

h

D

H

C

+ Cú hai cnh no song song vi nhau?

- GV kt lun v hai c im ca hai

cnh ỏy, hai cnh bờn ca 1 hỡnh

thang.

- Nhn xột v ng cao AH, quan h

gia ng cao v hai ỏy.

GV kt lun v c im ca hỡnh

thang.

c/Thc hnh:

Bi 1/91: Cng c biu tng v hỡnh

thang

GV ớnh cỏc hỡnh lờn bng

HS + Gv nhn xột

Bi 2/91: Cng c nhn bit c im

ca hỡnh thang.GV + cỏc nhúm khỏc b sung.

Bi 3/91: Thụng qua vic v hỡnh rốn

k nng nhn dng hỡnh thang

- GV kim tra thao tỏc v ca HS v

chnh sa sai sút.

Bi 4/91: Hs nhn bit c im ca

hỡnh thang vuụng

A

BCnh AB v DC

Cú 2 cnh i din song song vi nhau.

2 em nhc li

- on thng k t nh m vuụng gúc vi

hai ỏy gi l chiu cao hỡnh thang.

- 2 Hs lờn ch vo hỡnh thang ABCD v nhc

li c im ca hỡnh thang.

- Hs tho lun cp ụi

- 1 Hs lờn bng ch ra hỡnh thang

Hỡnh 1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 6

Cỏc nhúm quan sỏt hỡnh tho lun

- i din nhúm trỡnh by

Hỡnh cú 4 cnh v 4 gúc (hỡnh 1,3)

Hỡnh 1: cú hai cp cnh i din //

Hỡnh 3: Ch cú 1 cp cnh i din //

Hỡnh 1: cú 4 gúc vuụng.

- H cỏ nhõn

- Hs v hỡnh vo v

- H c lp

1 HS lờn bng ch vo hỡnh v nờu

Hỡnh thang ABCD cú gúc vuụng A v D.

Cnh bờn AD vuụng gúc vi 2 ỏy gi l

hỡnh thang vuụng.

- HS nhc li kin thc v hỡnh thang.D

C

4. Cng c dn dũ: Nhn xột tit hc

18Dn v lm bi VBT.

-----------------------------------------------------------------------------------Tit 2:Tp lm vn

KIM TRA CUI HC Kè I

( nh trng ra)

----------------------------------------------------------------------------------------------------Tit 3: HTT

SINH HAT CUI TUN

I.Mc tiờu

-Giỳp HS cú ý thc hc tp trong tun ti

-Giỏo dc HS tớnh tht th, trung thc trong hc tp

II.Cỏc hỡnh thc sinh hot: ( thi gian: 35 phỳt)

1.Hc sinh t sinh hat

-V hc tp

-V chuyờn cn, v sinh

-Cỏc hat ng khỏc

2. Giỏo viờn nhn xột chung

-u im

-Tn ti

3.K hoch tun ti

-i hc u, ỳng gi

-Hc bi v lm bi y

-Mang y dd hc tp

-Xem trc bi hc nh

-T hc thuc lũng bng nhõn chia

- ng kớ gi hc tt.

- Duy trỡ phong tro hoa im tt ,ụn tp ktck1

- BCH chi i ph bin k hoch cụng tỏc i

- Giỳp bn yu hc tp cú tin b.

- i hc ỳng gi.

- i viờn i hc eo khn qung.

- Hng ứng các hoạt động chào mừng

ngày 22/12

- Duy trì rèn chữ đẹp và phát huy

phong trào Đôi bạn cùng tiến

-----------------------------------------------------------------------------------------------Tit 4: CC kt toỏn

HèNH THANG

I. Mc tiờu: Giỳp hc sinh:

- HS cú c biu tng v hỡnh thang

- Nhn bit c mt s c im ca hỡnh thang, phõn bit c hỡnh thang vi mt s hỡnh

ó hc

- Nhn bit hỡnh thang vuụng. Lm c cỏc bi tp : BT1, BT2, BT4/SGK-91.

19* HS khỏ gii lm c BT3/SGK-91.

II. dựng Dy- Hc:

B dựng toỏn 5; ờ ke

III. Cỏc hot ng dy- hc : (37 phỳt)

Hot ng dy

Hot ng hc

1. n nh t chc

2.ụn li kin thc ó hc:

3. Bi ụn

BT1/sbt: Lu ý HS dựng bỳt chỡ ỏnh du Bi 1: S dng bỳt chỡ ỏnh du chộo vo

chộo vo hỡnh thang. Hỡnh no l hỡnh thang tng hỡnh thang, i chiu kt qu vi bn

vuụng?

cựng bn:

H/ Vỡ sao hỡnh 3 khụng phi l hỡnh thang?

BT2/sbt: Nờu y/cu tho lun vi bn cựng

bn

* Nhn mnh: Hỡnh thang cú mt cp cnh

i din song song

BT3 /sbt: YC hc sinh nờu c im hỡnh

thang vuụng v v hỡnh thang vuụng.

4.Cng c- Dn dũ:

- Lm cỏc bi trong VBTBi 2: hs lm theo yờu cuBi 3/sbt: Nờu li c im hỡnh thang

vuụng, v hỡnh thang va v.

hỡnh thang vuụng----------------------------------------------------------------------------------------Tit 5: ấ ờ Vit

Giỏo viờn b mụn dy

===========================================================20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Các hoạt động dạy – học: 37 phút

Tải bản đầy đủ ngay(20 tr)

×