Tải bản đầy đủ - 34 (trang)
III.Các hoạt động dạy- học : ( thời gian: 40 phút)

III.Các hoạt động dạy- học : ( thời gian: 40 phút)

Tải bản đầy đủ - 34trang

Buổi sáng

Tiết 1: Anh văn

Giáo viên chuyên dạy

------------------------------------------------------------------------------------------Tiết 2: Tập đọc

HỘI THỔI CƠM Ở ĐỒNG VÂN

I.Mục tiêu:

- Biết đọc diễn cảm bài văn phù hợp với nội dung miêu tả.

- Hiểu nội dung và ý nghĩa : Lễ hội thổi cơm thi ở Đồng Vân là nét đẹp văn hóa

của dân tộc.

- Giáo dục HS giữ gìn nết đẹp cổ truyền trong sinh hoạt văn hoá của dân tộc.

II.Đồ dùng dạy- học:

-Tranh minh hoạ bài đọc ở SGK . Tranh ảnh các hội thổi cơm thi

III.Các hoạt động dạy- học: (40 phút)

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. Bài cũ: Nghĩa thầy trò

- HS đọc nối tiếp bài và trả lời câu

- Gọi 3 HS đọc diễn cảm bài, trả lời câu hỏi, nêu nội dung bài

hỏi

- Nhận xét, bổ sung

2.Dạy bài mới:

*Giới thiệu bài:

- Quan sát tranh minh hoạ bài đọc

- Giới thiệu nội dung, tranh ở SGK.

SGK/ trang 84; nói về nội dung

- GV ghi tên bài học.

tranh

*Hướng dẫn HS luyện đọc và tìm hiểu

bài:

Hđ1) Luyện đọc:

- 1 em giỏi đọc

- Gọi HS đọc toàn bài

- Chia đoạn và luyện đọc nối tiếp

- Cho HS chia đoạn và đọc nối tiếp đoạn + HS 1: Từ đầu ... "bờ sông Đáy

+ Lần 1 kết hợp luyện từ khó: Trẩy

xưa"

quân, thoăn thoắt, bôi mỡ bóng nhẫy,

+ HS 2: Tiếp ... đến "bắt đầu thổi

đũa bông, giã thóc, cổ vũ và ngắt nghỉ

cơm"

đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ

+ HS 3: Tiếp ...đến "bắt đầu thổi

( Đ/V HS đọc chậm)

cơm"

+ Lần 2 kết hợp giải nghĩa từ: Làng

+ HS 4: Đoạn còn lại

Đồng Vân, sông Đáy, đình, trình…và

đọc chú giải

+ Lần 3 đọc trơn

- Yêu cầu HS luyện đọc cặp đôi

- HS 2 em ngồi cùng bàn luyện đọc.

- GV đọc mẫu toàn bài, chú ý cách đọc

- Theo dõi và tìm cách đọc

Hđ2) Tìm hiểu bài:

* Đoạn 1 :

-1HS đọc đoạn

H:Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân bắt -Từ các cuộc trẩy quân đánh giặc

nguồn từ đâu ?

của người Việt cổ …

* Đoạn 2 :

- HS đọc thầm

H : Kể lại việc lấy lửa trước khi nấu cơm - Một việc làm khó khăn, thử thách

19sự khéo léo của người thi.

-1HS đọc đoạn

- Mỗi người mỗi việc, vừa nấu cơm,

vừa đan xen uốn lượn trên sân đình.

-1HS đọc đoạn

-Đó là bằng chứng cho thấy đội thi

rất tài giỏi, khéo léo, phối hợp tài

tình …*Đoạn 3:

H:Tìm những chi tiết cho hấy những

người tham gia phối hợp rất nhịp nhàng,

khéo, léo.

*Đoạn 4 :

H: Tại sao nói việc giật giải trong cuộc

thi là " niềm tự hào khó có gì sánh nổi

đối với dân làng ?

* Câu hỏi dành cho HS giỏi:

- Qua bài văn, tác giả thể hiện tình cảm

- Tác giả thể hiện tình cảm trân trọng

gì đối với một nét đẹp cổ truyền trong

và tự hào với một nét đẹp cổ truyền

văn hoá của dân tộc?

trong văn hóa dân tộc

- GV giáo dục và liên hệ.

Hđ3) Hướng dẫn HS đọc diễn cảm:

- Gọi HS đoạn 3 của bài.

- Hướng dẫn HS đọc phù hợp

- Lớp theo dõi và tìm giọng đọc

- Tổ chức cho HS luyện đọc

- Thi đọc trước lớp.

- Luyện đọc cá nhân

- Nhận xét bình chọn bạn đọc hay nhất. - Thi đua đọc diễn cảm đoạn, bài; trả

- H: Qua tìm hiểu em hãy cho biết bài

lời câu hỏi

văn nói điều gì?

- GV chốt ý ghi bảng.

- HS khá giỏi trả lời( Như yêu cầu )

- Liên hệ :Thể hiện tình cảm yêu mến và

niềm tự hào đối với một nét đẹp cổ

- Nhắc lại ý nghĩa bài về nét đẹp cổ

truyền trong sinh hoạt văn hoá của dân

truyền trong sinh hoạt văn hoá của

tộc

dân tộc

- Kể các cuộc thi của địa phương thể

- HS nối tiếp nhau kể.

hiện nét đẹp truyền thống của dân tộc

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học

- Cả lớp ghi nội dung bài học.

- Dặn HS về nhà tiếp tục luyện đọc

------------------------------------------------------------------------------Tiết 3: Toán

LUYỆN TẬP CHUNG

I.Mục tiêu:

- Biết cộng, trừ, nhân, chia số đo thời gian.

- Vận dụng để giải các bài toán có nội dung liên quan thực tế.

- Giáo dục ý thức học toán về số đo thời gian, quý trọng thời gian

II.Đồ dùng dạy học:

- GV: chuẩn bị bảng phụ

- HS: - Bảng nhóm, vở bài tập

III.Các hoạt động dạy- học : (40 phút)

Hoạt động dạy

Hoạt động học

201.Bài cũ: Luyện tập

- Gọi 2 HS lên bảng giải bài 3,4 / VBT

2.Bài mới:

/ giới thiệu:

/Hướng dẫn làm bài tập:

Bài 1:Gọi HS đọc đề và nêu yêu cầu

- GV yêu cầu HS nêu cách cộng, trừ,

nhân chia số đo thời gian

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- Gọi HS nêu KQ

- GV chữa bài của HS trên bảng.- HS lên bảng giải

- Cả lớp theo dõi - Nhận xét

- HS lắng nghe yêu cầu tiết học

- Làm bài theo yêu cầu của GV

- 2 em đọc và nêu

- 1 số em nêu- 4 HS lên bảng thực hiện, lớp làm

vở

- Nối tiếp nêu kết quả.

Bài 2- Gọi HS đọc đề và nêu yêu cầu

* Đáp án :

- Yêu cầu HS tự làm bài, giúp đỡ HS

a) 22 giờ 8 phút

yếu

- 2 em nêu

- Cả lớp thống nhất kết quả

- 2 em làm bảng, lớp làm vở

- GV đánh giá bài làm của HS

- 1 số em nêu KQ

- Nhận xét bài bạn

* Đáp án: a)17 giờ 15 phút ; 12 giờ

Bài 3: Gọi HS đọc đề

15 phút

- Gọi HS nêu các dữ kiện, yêu cầu của

b)6 giờ 30 phút; 9 giờ 10 phút

bài tập

- 1 em đọc

- Yêu cầu HS tự làm, giúp đỡ HS yếu

- 1 số em nêu

- Gọi một số HS nêu kết quả.

- 1 em làm bảng, lớp làm bài vào vở

- 1 số em nêu KQ

* Đáp án: B . 35 phút

Bài 4:

- 1 em đọc

- Gọi HS đọc đề

- 1 số em nêu

- Gọi HS nêu các dữ kiện và yêu cầu của - 2 em làm bảng(mỗi em 2 dòng),

BT.

lớp làm vở

- Yêu cầu HS tự làm bài, giúp đỡ HS

* Đáp án :

yếu.

- Hà Nội - Hải Phòng : 2 giờ 5

phút

- GV chữa bài, sau đó nhận xét.

- Hà nội - Lào Cai

: 8 giờ

- Nối tiếp nhau trả lời.

3.Củng cố- Dặn dò:

- Lắng nghe và ghi nội dung giao

* Yêu cầu HS nhắc lại cách cộng, trừ,

việc của GV.

nhân và chia số đo thời gian

- Nhận xét tiết học

- Về nhà: Ôn lại các nội dung đã học

- Về làm bài 4 trang 138 / SGK

------------------------------------------------------------------------------------21Tiết 4: Khoa học

SỰ SINH SẢN CỦA THỰC VẬT CÓ HOA

I.Mục tiêu:

- Kể được tên một số hoa thụ phấn nhờ côn trùng, hoa thụ phấn nhờ gió.

- Có ý thức tìm hiểu đời sống thực vật xung quanh

II.Đồ dùng dạy- học :

- Thông tin và hình trang 106, 107 SGK

- Sưu tầm hoa thật hoặc tranh ảnh những hoa thụ phấn nhờ côn trùng và nhờ gió

- Sơ đồ thụ phấn của hoa lưỡng tính ( hình 2) và các thẻ từ ghi sẵn chú thích

III.Các hoạt động dạy- học : ( 37 phút)

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. Bài cũ: Cơ quan sinh sản của thực

- 2 HS nêu nội dung bài học

vật...

- Cả lớp theo dõi - nhận xét

- Gọi 2 HS trả lời các câu hỏi ôn tập

2. Bài mới:

/ Mở bài: Giới thiệu nội dung bài

/ Nội dung bài học:

- HS đọc thông tin và chỉ vào hình

Hoạt động 1: Thực hành làm bài tập xử lí 1 để nói về: Sự thụ phấn, sự thụ

thông tin trong SGK

tinh, sự hình thành hạt và quả

- HS nói được sự thụ phấn, sự thụ tinh,

sự hình thành hạt và quả

- HS thực hiện bài tập:

- Yêu cầu HS đọc thông tin trang 106

*Đáp án : 1 - a ; 2 - b ; 3 - b ; 4 SGK- Chỉ vào hình 1 để phân biệt

a; 5-b

. Yêu cầu HS làm các bài tập trang 106

SGK

- Kết luận: Sự thụ phấn, sự thụ tinh, sự

hình thành hạt và quả

Hoạt động 2: Trò chơi Ghép chữ vào

- HS các nhóm thi đua gắn các chú

hình

thích vào hình cho phù hợp. Nhóm

- Củng cố cho HS kiến thức về sự thụ

nào làm xong thì gắn bài của mình

phấn, thụ tinh của thực vật có hoa

lên bảng

- GV phát cho các nhóm sơ đồ sự thụ

- Từng nhóm giới thiệu sơ đồ gắn

phấn của hoa lưỡng tính

chú thích của nhóm mình

- Kết luận: Sự thụ phấn, sự thụ tinh

Hoạt động 3: Thảo luận

- HS phân biệt hoa thụ phấn nhờ côn

- HS thực hiện bài tập:

trùng và hoa thụ phấn nhờ gió

Đặc điểm:

- GV yêu cầu HS thảo luận câu hỏi trang + Thụ phấn nhờ côn trùng: Hoa có

107

màu sắc sặc sỡ, hương thơm, mật

SGK

ngọt, hấp dẫn như buởi, cam,

mướp, bầu, bí,...

+Hoa thụ phấn nhờ gió: Không có

màu sắc đẹp, cánh dài, đài hoa nhỏ

- Kết luận: Thụ phấn nhờ gió hoặc côn

hoặc không có như: các loại cây cỏ,

22trùng

lúa, ngô,...

3. Củng cố : Nhắc lại nội dung bài

* HS nhắc lại nội dung

- Liên hệ thực tế

-------------------------------------------------------------------------------------------Tiết 5: Lịch sử

CHIẾN THẮNG "ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG"

I. Mục tiêu :

- Biết cuối năm 1972, Mĩ dùng máy bay B52 ném bom hòng hủy diệt Hà Nội và

các thành phố lớn ở miền Bắc, âm mưu khuất phục nhân dân ta.

- Quân và dân ta đã lập nên chiến thắng oanh liệt "Điện Biên Phủ trên không".

- Giáo dục cho HS lòng yêu nước, căm ghét chiến tranh.

II .Đồ dùng dạy - học :

- Tranh, ảnh SGK

III. Hoạt động dạy - học : ( 40 phút)

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. Bài cũ:

H: Nêu ý nghĩa cuộc tổng tiến công

- 2 em nêu

và nổi dậy Xuân MT 1968

- Nhận xét

2. Bài mới:

* Giới thiệu bài

*HĐ1 : Nguyên nhân Mĩ ném bom

Hà Nội

- Cả lớp đọc thầm, 1 em đọc to

- HS đọc thông tin SGK

- Trả lời cá nhân

H; Tại sao Mĩ ném bom Hà Nội ?

- GV tóm ý : Mĩ hi vọng bom đạn sẽ

làm cho Chính phủ ta run sợ và phải

kí Hiệp định Pa-ri theo ý chúng

*HĐ2 : Cuộc chiến đấu của quân dân -Thảo luận nhóm , ghi vào phiếu to dán

Hà Nội

bảng lớp

- GV chia nhóm thảo luận câu hỏi :

Quân dân HN đã chiến đấu chống lại

cuộc không kích của Mĩ thế nào ?

- Nhóm trình bày

-Nhóm trình bày

- Các nhóm khác nhận xét

-GV tóm ý

- 2 em nêu

-Yêu cầu HS kề tóm tắt diễn biến

cuộc chiến ngày 26/12/1972

*HĐ3 : Ý nghĩa của chiến thắng

- GV nêu câu hỏi : Tại sao gọi chiến

thắng này là chiến thắng Điện Biên

- Trao đổi nhóm đôi

Phủ trên không ?

- Đại diện nhiều nhóm cho ý kiến

- HS trao đổi nhóm đôi

- Nhóm trình bày ý kiến

- GV tóm ý : Đây là chiến dịch phòng

23không đạt mức tiêu diệt cao nhất,

oanh liệt nhất trong cuộc chiến đấu

bảo vệ miền Bắc. Đây cũng là thất bại

nặng nề nhất trong lịch sử của không

quân Mĩ. Do tầm vóc vĩ đại của chiến

thắng oanh liệt náy mà quân dân ta và - 3 em đọc ghi nhớ, lớp đọc thầm sgk

dư luận thế giới gọi đây là Chiến

thắng Điện Biên Phủ trên không

- nghe và thực hiện

- Gọi HS đọc ghi nhớ

3. Củng cố - dặn dò :

- Liên hệ giáo dục

-Nhận xét tiết học

-Chuẩn bị Lễ kí kết Hiệp định Pa-ri

==================================================

Ngày soạn: 06/3/2016

Ngày dạy: thứ năm 10/3/2016

Buổi sáng

Tiết 1: Toán

VẬN TỐC

I.Mục tiêu:

- Có khái niệm ban đầu về vận tốc, đơn vị đo vận tốc.

- Biết tính vận tốc của một chuyển động đều.

- Giáo dục ý thức tiết kiệm thời gian

II.Đồ dùng dạy học:

- Bảng nhóm, vở bài tập

III.Các hoạt động dạy- học (40 phút)

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1.Bài cũ:

- Gọi 2 HS lên bảng giải bài 3,4 trang 138 - HS lên bảng giải

- Gv nhận xét.

- Cả lớp theo dõi - Nhận xét

2.Bài mới:

/ Giới thiệu:

Hđ1/ Giới thiệu khái niệm vân tốc

- Lắng nghe và xác định nhiệm

- GV nêu bài toán:

vụ.

Ô tô : mỗi giờ 50 km

- HS nghe và nhắc lại đề toán.

Xe máy: mỗi giờ 40 km

Ô tô và xe máy, xe nào đi nhanh hơn?

- GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp để tìm

câu trả lời.

- HS nêu trước lớp.

Bài toán 1:

- Gọi HS đọc nội dung bài tập.

- GV cho HS suy nghĩ, tìm cách giải

- 1 HS đọc trước lớp.

- GV nói mỗi giờ ô tô đi được 42,5 km. Ta - HS suy nghĩ và tìm kết quả

nói vận tốc trung bình hay nói vắn tắt vận

- HS nói cách làm và tìm kết quả

tốc của ô tô là bốn mươi hai phẩy năm ki170 : 4 = 42,5 ( km )

24lô- mét, viết tắt là 42,5 km/ giờ

- GV nêu ý nghĩa của khái niệm vận tốc là

để chỉ rõ sự nhanh hay chậm của một

chuyển động

Bài toán 2:

- GV hỏi HS về đơn vị của vận tốc trong

bài toán và nhấn mạnh đơn vị của vận tốc

là m/ giây

Hđ2/ Thực hành:

Bài 1:

- Gọi HS đọc đề

- Gọi HS nêu các dữ kiện và yêu cầu của

BT

- Yêu cầu HS tự giải, giúp đỡ HS yếu

- Cùng HS nhận xét, chốt đúng.

Bài 2:

Tiến hành tương tự BT1Vận tốc của ô tô là:

170 : 4 = 42,5 ( km / giờ)

- HS nhắc lại quy tắc tính vận tốc

và công thức tính vân tốc

v=s:t

- HS nói cách tính và trình bày:

Vận tốc chạy của người đó là:

60 : 10 = 6 ( m/ giây)

- Lớp thực hiện theo yêu cầu của

GV

- 1 em đọc

- 1 số em nêu

- 1 em làm bảng, lớp làm vở.

* Đáp số : 35 km / giờ

- 1 số em nêu3.Củng cố- Dặn dò:

- Gọi HS nhắc lại quy tắc và công thức tính

vận tốc

- Lắng nghe và ghi phần giao việc.

- Nhận xét tiết học. Về: Ôn lại các nội

dung đã học

-----------------------------------------------------------------------------------Tiết 2: Tập làm văn

TẬP VIẾT ĐOẠN ĐỐI THOẠI

I.Mục tiêu:

- Dựa theo truyện Thái sư Trần Thủ Độ và gợi ý của giáo viên, viết tiếp được các

lời đối thoại trong màn kịch đúng nội dung văn bản.

- Rèn luyện kỹ năng tập viết đoạn đối thoại

* GD kĩ năng sống :

- Thể hiện sự tự tin (đối thoại tựnhiên, hoạt bát, đúng mục đích, đúng đối tượng

và hoàn cảnh giao tiếp).

- Kĩ năng hợp tác (hợp tác để hoàn chỉnh màn kịch).

II.Đồ dùng dạy- học:

-Tranh minh hoạ phần sau truyện Thái sư Trần Thủ Độ ứng với trích đoạn kịch

Giữ nghiêm phép nước

- Một số tờ giấy khổ A4 để các nhóm viết tiếp lời đối thoại cho màn kịch

III.Các hoạt động dạy- học: ( 37 phút)

Hoạt động học

Hoạt động học

1.Kiểm tra bài cũ: Tập viết đoạn đối

- HS diễn lại đoạn kịch đã viết ở tiết

thoại

trước

- Gọi 4 HS phân vai, đọc đoạn kịch viết

ở tiết trước

252. Dạy bài mới:

/ Giới thiệu bài:

- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học - HS nghe và xác định nhiệm vụ tiết

/ Hướng dẫn học sinh luyện tập:

học.

Bài1:

- Yêu cầu HS đọc đoạn trích và nội dung

bài tập.

- Một HS đọc nội dung bài tập

- H: Các nhân vật trong đoạn trích là ai?

- Thái Sư Trần Thủ Độ, cháu của

- H: Nội dung đoạn trích là gì?

Linh Từ Quốc Mẫu, vợ ông.

- H: Dáng điệu, vẻ mặt, thái độ của họ

- HS nối tiếp trả lời.

lúc ấy như thế nào?

- Nghiêm nghị, giọng nói sang sảng,

Bài 2:

….

- GV tổ chức cho HS thực hiện bài

- GV nêu nhiệm vụ của các em là viết

tiếp các lời đối thoại ( dựa theo 6 gợi ý ) - Tiếp nối nhau đọc yêu cầu của bài

để hoàn chỉnh màn kịch

tập:

- Khi viết, chú ý thể hiện tính cách của

+ HS 1 đọc yêu cầu của bài tập, tên

các nhân vật: thái sư Trần Thủ Độ và

màn kịch (Giữ nghiêm phép nước)

phu nhân và người quân hiệu

và gợi ý về nhân vật, cảnh trí, thời

gian

- GV phát giấy A4 cho các nhóm làm bài + HS 2 đọc gợi ý về lời đối thoại

+ HS 3 đọc đoạn đối thoại

- Gọi đại diện các nhóm đọc lời đối

- Cả lớp đọc thầm nội dung bài tập

thoại.

- Một HS đọc lại 6 gợi ý về lời đối

- GV hướng dẫn HS cả lớp bổ sung,

thoại

nhận xét những nhóm viết đạt yêu cầu.

- Các nhóm trao đổi, viết tiếp các lời

Bài 3:- GV tổ chức HS hoạt động trong đối thoại, hoàn chỉnh màn kịch

nhóm.

- Đại diện các nhóm tiếp nối nhau

-Tổ chức các nhóm phân vai, diễn kịch

đọc lời thoại của nhóm mình

- Hướng dẫn người dẫn chuyện cách giới - HS hoàn chỉnh đoạn viết hay nhất.

thiệu

- Nhận xét, khen ngợi HS diễn kịch sinh - Các nhóm tự phân vai, diễn kịch

động, tự nhiên

3.Củng cố, dặn dò:

- Cả lớp nhận xét, bình chọn nhóm

* GD kĩ năng sống :

đọc lại và diễn màn kịch sinh động,

- Thể hiện sự tự tin (đối thoại tựnhiên,

hấp dẫn nhất

hoạt bát, đúng mục đích, đúng đối tượng

và hoàn cảnh giao tiếp).

- Kĩ năng hợp tác (hợp tác để hoàn chỉnh

màn kịch).

- Nhận xét tiết học

- Dặn HS về viết lại cho hay hơn (HS

viết chưa đạt).

* HS nhắc lại nội dung bài

26Tiết 3: Luyện từ và câu

LUYỆN TẬP THAY THẾ TỪ NGỮ ĐỂ LIÊN KẾT CÂU

I.Mục tiêu:

- Hiểu và nhận biết được những từ chỉ nhân vật Phù Đổng Thiên Vương và

những từ dùng để thay thế trong BT1 ; thay thế được những từ ngữ lặp lại trong

hai đoạn văn theo yêu cầu của BT2 ; bước đầu viết được đoạn văn theo yêu cầu

của BT3.

- Giáo dục ý thức dùng đúng từ ngữ trong việc viết văn

II.Đồ dùng dạy- học:

- Một tờ giấy khổ to viết đoạn văn ở bài tập 1

- Một tờ giấy viết hai đoạn văn ở bài tập 2 và 2 tờ giấy, mỗi tờ viết 1 đoạn văn ở

bài tập 2

III.Các hoạt động dạy- học: (37 phút)

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. Bài cũ : MRVT :Truyền thống

- GV cho HS làm lại bài tập 2, 3

- HS làm bài tập ( phần Luyện tập)

(Luyện tập ).

- Cả lớp nhận xét

2. Dạy bài mới :

/ Giới thiệu bài:

- HS lắng nghe và xác định nhiệm vụ

- GV nêu mục đích, yêu cầu bài

tiết học

/Hướng dẫn HS luyện tập

Bài 1

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập

- HS đọc yêu cầu của bài tập

- GV hướng dẫn HS gạch dưới những

từ ngữ chỉ nhân vật Phù Đổng Thiên

Vương; nêu tác dụng của việc dùng

những từ ngữ thay thế

- Làm bài cá nhân

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- Trả lời

- Yêu cầu HS trả lời.

* Đáp án :

- Phù Đổng Thiên Vương, trang nam

nhi, tráng sĩ ấy, người trai làng Phù

Đổng

- H: Việc dùng các từ ngữ khác thay

. Tác dụng: Tránh việc lặp từ, giúp cho

thế cho nhau như vậy có tác dụng gì? diễn đạt sinh động hơn, rõ ý hơn mà

Bài 2:

vẫn đảm bảo sự liên kết

- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu của bài - 1 HS đọc thành tiếng trước lớp.

tập.

- 1 HS làm bài vào giấy khổ to.

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- Cả lớp làm vào vở BT.

- GV dán 1 tờ phiếu lên bảng lớp; mời

1 HS lên bảng đánh số các câu văn;

* Đáp án :

gạch dưới các từ ngữ lặp lại bằng

1. Triệu Thị Trinh

27phấn màu

+ Kết luận: Hai đoạn văn có 7 câu; từ

ngữ lặp lại là từ Triệu Thị Trinh

- GV nhận xét, kết luận

Bài 3:

- Gọi HS đọc yêu cầu

- GV hướng dẫn viết đoạn văn ngắn

kể về tấm gương hiếu học, trong đó

có sử dụng phép thay thế từ ngữ để

liên kết câu .(HS yếu viết khoảng 2- 3

câu)

- Gọi HS đọc đoạn văn của mình.

- GV nhận xét cho điểm HS viết đoạn

văn đạt yêu cầu.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học2. Người thiếu nữ họ Triệu

3. Nàng ; 4. nàng ; 5. Triệu Thị Trinh

6. người con gái vùng núi Quan Yên ;

7.Bà

- HS đọc yêu cầu bài tập

- Một vài HS giới thiệu người hiếu học

là ai.

- HS viết đoạn văn vào vở bài tập

- HS nối tiếp nhau đọc đoạn văn, nói rõ

những từ ngữ thay thế các em sử dụng

để liên kết câu

* HS nhắc lại nội dung bài

- HS ghi phần bài học.---------------------------------------------------------------------------------Tiết 4 Thể dục

Giáo viên chuyên dạy

---------------------------------------------------------------------------------Tiết 5 Ê đê – Việt

Giáo viên chuyên dạy

----------------------------------------------------------------------------------Buổi chiều

Tiết 1: Âm nhạc

Giáo viên chuyên dạy

--------------------------------------------------------------------------------------Tiết 2: C/C K/T toán

VẬN TỐC

I.Mục tiêu:

- Có khái niệm ban đầu về vận tốc, đơn vị đo vận tốc.

- Biết tính vận tốc của một chuyển động đều.

- Giáo dục ý thức tiết kiệm thời gian

II.Đồ dùng dạy học:

- Bảng nhóm, vở bài tập

III.Các hoạt động dạy- học (40 phút)

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1.ổn định:

2.Bài ôn:

/ Giới thiệu:

- Lắng nghe và xác định nhiệm

Hđ1/ Giới thiệu khái niệm vân tốc

vụ.

- GV nêu bài toán:

- HS nghe và nhắc lại đề toán.

Ô tô : mỗi giờ 50 km

Xe máy: mỗi giờ 40 km

Ô tô và xe máy, xe nào đi nhanh hơn?

- GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp để tìm - HS nêu trước lớp.

28câu trả lời.

Bài toán 1:

- Gọi HS đọc nội dung bài tập.

- 1 HS đọc trước lớp.

- GV cho HS suy nghĩ, tìm cách giải

- HS suy nghĩ và tìm kết quả

- GV nói mỗi giờ ô tô đi được 42,5 km. Ta - HS nói cách làm và tìm kết quả

nói vận tốc trung bình hay nói vắn tắt vận

170 : 4 = 42,5 ( km )

tốc của ô tô là bốn mươi hai phẩy năm kiVận tốc của ô tô là:

lô- mét, viết tắt là 42,5 km/ giờ

170 : 4 = 42,5 ( km / giờ)

- GV nêu ý nghĩa của khái niệm vận tốc là - HS nhắc lại quy tắc tính vận tốc

để chỉ rõ sự nhanh hay chậm của một

và công thức tính vân tốc

chuyển động

v=s:t

Bài toán 2:

- GV hỏi HS về đơn vị của vận tốc trong

- HS nói cách tính và trình bày:

bài toán và nhấn mạnh đơn vị của vận tốc

Vận tốc chạy của người đó là:

là m/ giây

60 : 10 = 6 ( m/ giây)

Hđ2/ Thực hành:

Bài 1:

- 1 em đọc

- Gọi HS đọc đề

- 1 số em nêu

- Gọi HS nêu các dữ kiện và yêu cầu của

BT

- Lắng nghe và ghi phần giao việc.

Bài 2:

Tiến hành tương tự BT1

3.Củng cố- Dặn dò:

- Gọi HS nhắc lại quy tắc và công thức tính

vận tốc

- Nhận xét tiết học. Về: Ôn lại các nội

dung đã học

-----------------------------------------------------------------------------------------Tiết 3: Địa Lí

CHÂU PHI ( TT )

I. Mục tiêu:

- Nêu được một số đặc điểm về dân cư và hoạt động sản xuất của người dân

châu Phi :

+ Châu lục có dân cư chủ yếu là người da đen.

+ Trồng cây công nghiệp nhiệt đới, khai thác khoáng sản.

- Nêu được một số đặc điểm nổi bật của Ai Cập : nền văn minh cổ đại, nổi tiếng

về các công trình kiến trúc cổ.

- Chỉ và đọc trên bản đồ tên nước, tên thủ đô của Ai Cập.

II. Đồ dùng dạy học :

- Bản đồ Kinh tế châu Phi

- Một số tranh ảnh về dân cư, hoạt động sản xuất của người dân châu Phi

III. Các hoạt động dạy học : ( 37 phút)

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1/ Bài cũ: Châu Phi

- HS nhắc lại đặc điểm tự nhiên của

29Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III.Các hoạt động dạy- học : ( thời gian: 40 phút)

Tải bản đầy đủ ngay(34 tr)

×