Tải bản đầy đủ - 111 (trang)
5 Phân tích hưởng của các biến nhân khẩu học đến hành vi tiêu dùng NGK không ga của khách hàng

5 Phân tích hưởng của các biến nhân khẩu học đến hành vi tiêu dùng NGK không ga của khách hàng

Tải bản đầy đủ - 111trang

60N1042.890.73SKết luậ

ó=0.049 ạó

ós-test0 080>0.05 –sai

óó4.5.2ó sS- s0 0010 024 0 05 –sệt theo nhóm đ t ổ .

Trungbìnhóg 4.17: Phân tích s khác

ĐS sốNềĐ t ổ

BSssĐ ệcT-Testc(Sig.)16- 291372.920.7430-35392.810.6816- 291373.170.8130-35392.990.7216- 291372.980.7530-35392.980.8016- 291372.880.8430-35392.840.6716- 291373.070.9730-35392.760.9816- 291372.840.8030-35392.670.60.425.217.999NềN ó.799.080.216Kết luậT-test

ós

ó

61NGK không ga,

đ4.5.3

B- s ềós0 05ọc ấg 4.18: Phân tích s khácệt theo nhóm trình đổ gBDfp ươ gFó

sS só

óósó

ó

2.23291.956173.53292.420

.101175

2.050109.765173.634109.866175.1832.092101.020173.584101.203175.2632.131113.364173.655113.6271755.59122.795163.074173.943168.664175.5472óNềóóN óóó

ó

Kết luận:

S101.509173102.057175.079 .924.157 .855.201 .8182.965 .054.628

.466.587

.436 .647.274NNg.464óSig.p ươ g

tSọc ấ .0 05ósNGK không ga.62p4.5.4

Bg 4.19: Phân tích s khácệt theo nhóm tổ gBDfp ươ g

ó

sS sóóósóóóóNềóóN óóó

ó

Kết luận:Nó

s

sSig.g2.3793.79390.041172.52392.4201754.08731.362105.779172.615109.8661753.05431.01898.149172.571101.2031755.31731.772108.310172.630113.6271751.7223.574166.942172.971168.6641752.5313.84499.526172.579102.0571751.515.2122.215.0881.784.1522.815.041.591.6211.458.228ósốNềS

óFp ươ g

tSps

ó0.041 < 0.05, nên

s

.63Post Hoc TestóósốNềsóg ề g ệp4.5.5

Bg 4.20: Phân tích s khácệt theo nhóm g ề g ệpổ g

G Ề GBDfp ươ g

ó

sS sóóósóóóóNềóóN óóó

ó

FSig.p ươ g

tSóg.0293.01092.391172.53792.4201755.54031.847104.326172.607109.866175.9563.319100.247172.583101.203175.3713.124113.256172.658113.6271754.77731.592163.888172.953168.664175.8113.270101.246172.589102.057175.018.9973.044.030.547.651.188.9051.671.175.459.71164Kết luận:

ó

0.030N

0 05ós

ốS ssssSsósóó.Post Hoc Test

NN ềSSig.(I-J)

ssKh c

sóviên

ốS s

sviên.034.59483* .21255.034ós

óós-.59483* .21255óss

s,s ó/sinh

0 034.m t t c ươ g 4

4s

ó5

TP.HCM.NốS

ốS stheo.N

óốN ósốNềsss

p65ƯƠ G :ẾT LUĐỀ XU T ỨNG DỤNG KẾTQUẢ NGHIÊN CỨU

5.1Kết lu n về nh ng hàm ý rút ra t kết qu nghiên cứuó

NMvi tNGK không ga(1) Ýềs

2 C ấ

(5) SS s4 S số “Ýsó” ị” MN

GósSN ó

ốs

sNề

ố “N óM ồ3 GsThông qua

ó4ổsố C ấs20sNề

Hss

ng,

s

Sau

N

N5sS

ósóM óC ấ

Nề,S s

N óó66Nó

S sS

óósạ, ósó

ỗs

óóó.ss

óóóósóNềsssN ó

s

số óốN ó

s

0 196),(r=0.163sNM C ấ

s(r=0.464),ốS

ốNềS só(r=0.127).

sNós

Nềó

Nó

ósN

Nề

óN

NTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Phân tích hưởng của các biến nhân khẩu học đến hành vi tiêu dùng NGK không ga của khách hàng

Tải bản đầy đủ ngay(111 tr)

×