Tải bản đầy đủ - 111 (trang)
4 Phân tích tương quan - hồi qui

4 Phân tích tương quan - hồi qui

Tải bản đầy đủ - 111trang

52số

tng.269**1 .294** .430** .507**.235**.694**.000.002.0001 .333** .339**.184*.384**.000.015.0001 .332**.216**.475**.000.004.0001.190*.514**.011.0001.393**quan

Sig.

.000(2s.000

sốS s

ó.000tng.076.294**.316.000quan

Sig.

(2.000

số

tng.373**.430** .333**quan

Sig.

(2.000.000.000

sốNề.256**.507** .339** .332**quan

Sig.

(2.001.000.131.235**.000.000

N ósốquan.184* .216**.190*53Sig.

(2.082.002.015.004.011.000

số

.388**.694** .384** .475** .514**.393**1quan

Sig.

(2.000.000.000.000.000.000Xem xét maquan

sốývà 6quanề cóvà cáckê (Sig <0.05). Docáca vào mô hình phân tích ồ qui.

ó

<0 5số04ó ấ.

4.4.2Đá

BMô hìnhgá àg 4.12:

tiêu đá

R22RRđ p ù ợp củ m

giá đ phù ợp củ mô hình.

SaiDurbin-Watson

1.786

B.618.605g 4.13:bình1.810n ợp củ mô hình.

đ phù

Mô hình.48017MBình

Dfp

trung bìnhFý54ồ qui63.091638.965169102.0571751

10.515 45.606

.231c tính t giá trị R2 c a mô hình v iK t qu phân tích cho thấy, trị thống kê F

m cýthống kê rất nh (sig. = 0.000) cho thấy mô hình hồi qui tuy n tínhb i phù h p v i t p d li u và có th s d ng

=0.605,ều ó cóc.là mô hình gi i thíchồng th i, R2 hi u chỉnhc 60.5 % bi n thiên c a d li u,hay nói cách khác: 60.5 % s bi n thiên c a

6 bi nc gi i thích bởic l p.4.4.3

B.000ươ g tàg ĩ các ệ sốg 4.14: Các thông số t ố g kê củ t

sốgế trong mô hìnhquisốkhônghóahóa

MSaiDungGiá ị tMô hình

BsaiBetasố

phóngn

g sai

VIFsố-.507.222.171.055.466.059-2.281.024.1633.112.002.8261.210.4647.870.000.6501.539Scho s

55S só.122.051.1272.402.017.8101.234.085.055.0881.544.124.6891.450.121.054.1272.217.028.6851.461.152.039.1963.942.000.9171.091s

Nề

N óchoấ có 5s

Ss(0.163, sig=0.002<0.05), C ấ

ós0 464, sig=0.000<0.05),

Nề(0.127, sig=0.017 <0.05),N ósig=0.028<0.05)

:S(0.127,(0.196, sig=0.000<0.05).

NGK không ga(sig=0.124>0.05).

tms4.4.4p ạm các gđct ết tgtết

Giịnh liên h tuy n tính và pHình 4.1: Đ th phân tán của phdư cchu n hóa.sai không ổi:n hóa và giá tr d đ á56só

óSSsR s

0ó

ề phânHình 4.2:

vàosốsvà Chu N(HoàngNâ p ố ccáccủ p

d cho(VIF) ề

2 (B2008).Std. Dev. =0.983,

phânvà Chu N(Hoàngsốdư.

d phân1). Do ó có

Ms(trung bình Mean = 5.72E-17 ấviNMkhông ị2008).

4.14), do ó không ósố phóng ạ phsai57các

4.4.5

Bs , 2010).(Hairg 4.15:gtết t ố g ê

các gtết t ố g kê củ 6

số tácN dungế đ cpSig.

(<0.05)0.1960.000ấp0.4640.000ấp0.0880.1240.1270.017ấp0.1630.002ấp0.1270.028ấpqui

N óóH1NGK không ga.

óH2NGK không ga.

ó

H3NGK không ga.

SH4sósóNGKkhông ga.

SH5ósNGK không ga.

NềH6óNGK không ga.=>ếtGkê: cácH1, H2, H4, H5 và H6H3 ị bác:

1.N ó2.NGK khôngga.3.

KHÔNGNGK không ga.

NGK không ga.58S s4.ósNGKkhông ga.

S5.sNGK không ga.

Nề6.MNGK không ga.

NN óSs

M ồsósNềS sS s

STTMM

MNs

sThanh

1N ó--ấp2ấp---s---ấp--ấp-ấp3

4S s5SósNề6c-óó59ươ g trìnhqui:

= 0.464Nề) + 0.196 (N ós+ 0.127 (S s) + 0.163 S

ós) + 0.127.Nhýdùng ạ

ồ Chí MinhTP.

N óS ss4.5N0.05,

ị s

ókhông gatiêu

s5

NềS.Phân tíchưởng của các biến nhân kh u học đến àdù g NGK không ga của khách hàng.

Gớ t4.5.1Bg 4.16: Phân tích s khác

GSs

S sNềN óósệt theo nhóm g ớ tính.

TrungTÍNHbìnhĐ ệcT-Testc(Sig.)Nam722.800.81N1042.970.66Nam723.050.84N1043.190.76Nam722.850.82N1043.080.70Nam722.630.84N1043.040.74Nam722.910.90N1043.071.03Nam722.690.80.140.246.049.001.304

.09460N1042.890.73SKết luậ

ó=0.049 ạó

ós-test0 080>0.05 –sai

óó4.5.2ó sS- s0 0010 024 0 05 –sệt theo nhóm đ t ổ .

Trungbìnhóg 4.17: Phân tích s khác

ĐS sốNềĐ t ổ

BSssĐ ệcT-Testc(Sig.)16- 291372.920.7430-35392.810.6816- 291373.170.8130-35392.990.7216- 291372.980.7530-35392.980.8016- 291372.880.8430-35392.840.6716- 291373.070.9730-35392.760.9816- 291372.840.8030-35392.670.60.425.217.999NềN ó.799.080.216Kết luậT-test

ós

ó

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Phân tích tương quan - hồi qui

Tải bản đầy đủ ngay(111 tr)

×