Tải bản đầy đủ - 111 (trang)
3 Phân tích nhân tố khám phá EFA.

3 Phân tích nhân tố khám phá EFA.

Tải bản đầy đủ - 111trang

49SC4.809SC3.768SC1.723AT1.775AT4.749AT3.741AT2.730S

sTK3.859TK2.857TK1.823N óNT1.822NT2.822NT3.697NềGC2.816GC3.772GC1.715CL1.771CL3.725CL2.646Eigenvalue

s5.3862.3571.9911.6341.3101.04626.932 38.715 48.671 56.841 63.390 68.618trích (%)

KMO.78850.000sEigenvaluestrích68.618 % >50%1.046 > 1.0. ổấ phtríchsaisai trích =20quan sát ban6

sốquan sát lên 6 nhân ố ề20ạ tiêu(>0.50).phân tích nhân ố cho ấ

6 khái

Các khái

ạ giá ịnghiêntphânnhóm kháiKết luậgiá ị thang6 kháicác khái

lnghiênnghiên.

giáị và phâncho phép phântích ồ qui

4.3.2

Bg 4.10:Phân tích nhân tố

ếtám p áphân tích EFA chocế p ụtế p ụtNhân ốquan sátcTên nhân ốHV4.910HV1.786HV3.756NHV2.689UEigenvalue2.493sai trích (%)

KMO62.325

.706skhông.000Nc51số KMO = 0.7060.5 nênphân tích nhân ốphùEFA.

s Test có ýkê (Sig. < 0.05) nên cácquan sát cónhau trong ổquanPhân tích nhân ố rút trích1 nhân ốtrích là 62.325% (>50%) ạ yêu4quan sátsaisai trích.phân tích nhân ố

phân tích nhân ố EFA cho

giá ịN ư vậy, m hình nghiên cứu k

cthang

khái1nghiêng c gì t ay đso vmìđư cệuở c ươ g .

â t c tươ g4.4tm t4.4.1

Bg 4.11: Ma t– h i qui.

tươ ggtươ g quan g

đ c

Sp ớ

cáccácế tgmế đ c p ớ nhau và gế p ụtếc.S sNềóN ótintiêus

sN= 176

Ssố

tng1.269**.076 .373** .256**.131.388**.316.082.000quan

sSig.

.000(2

.000.00152số

tng.269**1 .294** .430** .507**.235**.694**.000.002.0001 .333** .339**.184*.384**.000.015.0001 .332**.216**.475**.000.004.0001.190*.514**.011.0001.393**quan

Sig.

.000(2s.000

sốS s

ó.000tng.076.294**.316.000quan

Sig.

(2.000

số

tng.373**.430** .333**quan

Sig.

(2.000.000.000

sốNề.256**.507** .339** .332**quan

Sig.

(2.001.000.131.235**.000.000

N ósốquan.184* .216**.190*Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Phân tích nhân tố khám phá EFA.

Tải bản đầy đủ ngay(111 tr)

×