Tải bản đầy đủ - 111 (trang)
2 Phân tích hệ số Cronbach's Alpha kiểm định độ tin cậy của thang đo

2 Phân tích hệ số Cronbach's Alpha kiểm định độ tin cậy của thang đo

Tải bản đầy đủ - 111trang

44Phân t c4.2.2

Bg 4.3:

sc sếtptất ượ gc s alpha củtínhế tốất ượ gsTrung bình thangs- ổalpha

CL16.152.378.647.443CL25.852.896.443.697CL35.872.583.476.666Alpha = .701

tin c ysAlpha là 0.701 > 0.70)

Các h sốn - tổng (Corrected Item-Total Correlation) c a các bi nng thành phều ló ótrong thang

Kết luậg 4.4:ều này ch ng t 3 bingóa g đo đạt đ tin cậy đ đo lường khái niệm nghiên cứu C t lư

â tc4.2.3

B0 3.ếtc sptc s alpha củtínhquan sát Trung bình thang

g.sc củ spmế tốsc củ spm

ssai thang

quan- alpha

SC19.436.212.565.814SC29.325.729.688.757SC39.445.825.662.76945SC49.406.172.677.765Alpha = .823

S sóstin c ysAlpha là 0.823 > 0.80)

Các h sốn - tổng (Corrected Item-Total Correlation) c a các bi n

ều lng thành ph

S só0 3.sều này ch ng t 4 bió óóngng cho thanga g đo đạt đ tin cậy đ đo lường khái niệm nghiên cứu Sự sKết luậ

c a sảcm.

â tc4.2.4

Bg 4.5:c sếtptgđ Gácc s alpha củtínhquan sát Trung bình thangế tố G á c

ssai thangquan- alpha

GC15.752.817.615.712GC25.742.628.655.666GC35.562.934.593.735Alpha = .782là 0.782 > 0.70)tin c ys46Các h sốn - tổng (Corrected Item-Total Correlation) c a các bi n

ều lng thành ph

ó ó03ều này ch ng t 3 bingóa g đo đạt đ tin cậy đ đo lường khái niệm nghiên cứu G á cả.Kết luậâ tc4.2.5

Bg 4.6:c sếtptg đ N ềm t .c s alpha củtínhquan sát Trung bình thangế tố N ềm t .

ssai thangquan- alpha

NT15.752.691.678.680NT25.602.721.678.680NT35.903.178.567.795Alpha = .796

Nềtin c ysAlpha là 0.796 > 0.70)

Các h sốn - tổng (Corrected Item-Total Correlation) c a các bi nng thành ph

Nề

Kết luậều l

ó ó03

óều này ch ng t 3 bi

ng cho thanga g đo đạt đ tin cậy đ đo lường khái niệm nghiên cứu N ềm t .ng47â tc4.2.6

Bg 4.7:ếtc sptc s alpha củtínhquan sát Trung bình thangmtmế tốmtm

ssai thangquan- alpha

TK16.014.251.646.801TK25.983.765.703.747TK36.024.154.713.737Alpha = .828

N ótin c ys0.828 > 0.80)

Các h sốn - tổng (Corrected Item-Total Correlation) c a các bi n

ều lng thành ph03N óó óều này ch ng t 3 bióng choa g đo đạt đ tin cậy đ đo lường khái niệm nghiên cứu NKết luậngm t amk ảo.

4.2.7

Bg 4.8:â tc

ếtc sptg đ Hàc s alpha củtínhquan sát Trung bình thang

t ê dù g.ế tố Hàt ê dù g.

ssai thang

quan- alpha

HV18.475.645.595.74148HV28.416.026.483.795HV38.495.508.550.766HV48.355.075.795.641Alpha = .791

H

s0.791 > 0.70)Các h sốn - tổng (Corrected Item-Total Correlation) c a các bi n

ều lng thành ph03

ó óHều này ch ng t 4 bingóa g đo đạt đ tin cậy đ đo lường khái niệm nghiên cứu HKết luậ

dtin c yv t êug.4.3Phân tích nhân tố khám phá EFA.

4.3.1â tốPhân tíchPhân tích nhân ố cho 20

số KMO = 0.788ám p áquan sát

ccác6ế đ cpban0.5 nêncho phântích nhân ố

s Test có ý

quan sát có

B

quankê Sig = 0.000nhau trong ổg 4.9: Tóm t t ếtphân tích EFA cho 6

Nhân ốquan< 0.05 nên cácế đ cpTên nhân ốsát

1

SC2.83723456

S sós49SC4.809SC3.768SC1.723AT1.775AT4.749AT3.741AT2.730S

sTK3.859TK2.857TK1.823N óNT1.822NT2.822NT3.697NềGC2.816GC3.772GC1.715CL1.771CL3.725CL2.646Eigenvalue

s5.3862.3571.9911.6341.3101.04626.932 38.715 48.671 56.841 63.390 68.618trích (%)

KMO.788Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Phân tích hệ số Cronbach's Alpha kiểm định độ tin cậy của thang đo

Tải bản đầy đủ ngay(111 tr)

×