Tải bản đầy đủ - 111 (trang)
3 Thiết kế nghiên cứu chính thức

3 Thiết kế nghiên cứu chính thức

Tải bản đầy đủ - 111trang

38120 sại di n và d phòng cho nhmbkhông tr l i ho c tr l, tác gia ch n quy mô m u n=180s(>120

ết ế3.3.2

g câàátt

t1sởsổ sung thêm ph n gi i thi u về b n thân,

c ph ng vấ

sb ng câu h

55 ”cách tr l i câu hspd:itk

151 ”2c ph ng vấn thv15sNGK không ga nhấpồng th i hi u chỉnh lại m t số t ng cho phù h p vàthông tin c

d hi

3 sph ng vấn th , tác gi hi u chỉnh thànhb ng câu h i chính th c s d

thu th p thông tin m u nghiên c u.

ós

s1539sKhc ti n hành bng vấn các khách hàng b ng b ngcâu h i chi ti t. B ng câu h

1thcg

2c ti p b ng câu h i giấ

(1)

s

Ni hai hìnhs- google docs.0sc kh

ạ sMNSNnhân).

s(2)

só100ng

ươ g p áp p â t c d3.3.3ss

sạsS SS20 0s

ss(EFA).

- ồPhân tíchNGK

ởng c a các bi n nhân kh u hni tiêu dùng.m t t c ươ g 3

3ss

ó

N

s40s41ƯƠ G 4:

4.1ÂÍẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.Thống kê mô t m u kh o sát.Ss11ó1 3sạ3015 1

4123452ố.25 4012 35

52ạ 1sệgớ t,đ t ổ,ts

Bg 4 1:đọc ấ , tĐ cđ mpố ượ gcủ mđápêNam7241N10459421 -291377830-35392256321116395328167140623515929175229704025143- 10

10sNsviên

só541s,.

s

30-3522Ms

s1 -2ó sốnh

s40%,s1 %…)14

sN29%,

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Thiết kế nghiên cứu chính thức

Tải bản đầy đủ ngay(111 tr)

×