Tải bản đầy đủ - 111 (trang)
4 Đề xuất mô hình nghiên cứu

4 Đề xuất mô hình nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 111trang

27ó

sóả t uyết 2t lưgc ảNưở g đếv t êu ds ssó

gN Kkg ga.

s2002012Nả t uyết2013

ố óá cả c ảNv t êu dós

s2013ả t uyết 4 Sự sóós

óc c a sảNóNGKg ga.

sgN Kks 200

sssưở g đếsssmc ảN

ưở g đếv t êu dgN Kkhông ga.óó

NdóSự qua t m về a togN Kkó

óc o sức kec ảsưở g đếv t êug ga.Nó

s2013N

Nả t uyết

ssN

s 200N

ss28ss

ả t uyếtN ềm tc ảưở g đế

ố ấv t êu dgN Kkg ga.sắ

ả t uyết 7:

N Kksự k ác b ệt về các yếu t ảg ga t eo đ c đ m cá.ưở g đếv t êu dg29các gtết, mg ê cứ đềấtưs:Đ c đ m cá âH7

ÝềsH1H2

H3

S só

phSsH4H5

sH6

Nề2 :g ê cứ đề

t ê dù g NGKất ề các ế tốg g củácưở g đếà g tạHCM.m t t c ươ g 2

2sở

NM

sà30ƯƠ G 3:

3.1ẾT KẾ NGHIÊN CỨUQui trình nghiên cứu

M

sở

óMg ê cứ đ

ó

07tsát t ử

s15s

N = 180

s

- ồ3 1:tg ê cứ31Thiết kế nghiên cứ sơ3.2

N1ấ ; 2s

ết ế g ê cứ đ3.2.1Nghiên cnh m vkhám phá, vtc ti n hành thông qua k thu t th o lu n nhóm t p trungkhẳều chỉnh, bổ số cấ

NGKTP. HCM.

Nghiên cc tiNSấ N351ss2014NGKNs

u tiên tác gi th o lu n vh i mở có tính chấxem h phát hinh viên b ng m t số câu

ố nàonNGK không ga.

Sógi i thi u các y u tố

sNGK không ga

viên th o luthành.n

ố ócác thànhn.

Cuối cùng, tác gi tổng h p các ý kic 2/3 số thành viên tán32ết3.2.2g ê cứ đtsNó

óss

sóố “Ýềs

” ịs

s

ốsố “N óóềsNs ssNGKquósổs

óssSsskhông, (2) ó

không, (4) ós

s4

ố só1ó ókhông 3ó ấsố ề

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Đề xuất mô hình nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(111 tr)

×