Tải bản đầy đủ - 111 (trang)
2 Các mô hình nghiên cứ trước đây về những nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm của người tiêu dùng

2 Các mô hình nghiên cứ trước đây về những nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm của người tiêu dùng

Tải bản đầy đủ - 111trang

21s

sN ó2 :các ế tố c

t ươ gệ scưở g đế

mcủNc ọgườ dâ“N

ết đ, 2012, trang 37”ó

SÝ ị2 :cácâ tố tác đ

củ

“Ng đế

ácđmt àđgcà g

N, 2013, trang 17-21”22N

s

sóN

Ns

ạ 4ềss

ó5ềs23 s

5ó

5ó1s

4

1-4ó23ÝềsnSsắs

thông2 :g ê cứ các ế tố

tcp

“N2.3Đ c đ m củ tmưở g đếàt ê dù gcơ tạ

ss, 2009, trang 40-41”t ường NGK không ga tại Tp.HCM

NGK

MóNGKs

2.3.1àcg cấphiên c u c a công ty cổ ph n ch ng khoán ngân

t Nam (Vietinbanksc, 2014), trongc gi i khát không cồn là 11,870 t

tri;ồng, s200 -2013 là 19.35%.

sấ NGK2013 ổng doanh

ng bán ra 2,083i kn là Coca Cola,24Pepsi, Tribeco, Tân Hi p Phát, Vinamilk, UR

nay ở ViNsó2012NGK

NGK

22 5Ns25 510.5%.ố NGK2

… Tuy nhiên, hi nsNề ssốóM

ềsNGKề đ c đ m củ s2.3.2

ấ spm NGK không ga

NGKở ấNGKạ ó

sVitamin,..s

URs2ạ.25ssNGK

M ềó

ổ sNGK

óósóósNGK

5 000- 10 000 ồ

2.3.3ác111óà g1 -35ạ NGK ởVinaresearch (2013)sóMNNGKổ Nóố ổ350sNGKsM ó

sắp.26M

óạ –s

ósốsắsssó sHCM óó250NGKĐề xuất mô hình nghiên cứu2.4N2013s 200

ó ấ.s

s

Ýs2012ósssố

sMss 200s

Nsó

ả t uyết 1t ức về sức kec ảsưở g đếv t êu dgN Kkgga.

N

s 2002012N

2013

s

ó27ó

sóả t uyết 2t lưgc ảNưở g đếv t êu ds ssó

gN Kkg ga.

s2002012Nả t uyết2013

ố óá cả c ảNv t êu dós

s2013ả t uyết 4 Sự sóós

óc c a sảNóNGKg ga.

sgN Kks 200

sssưở g đếsssmc ảN

ưở g đếv t êu dgN Kkhông ga.óó

NdóSự qua t m về a togN Kkó

óc o sức kec ảsưở g đếv t êug ga.Nó

s2013N

Nả t uyết

ssN

s 200N

ssTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Các mô hình nghiên cứ trước đây về những nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm của người tiêu dùng

Tải bản đầy đủ ngay(111 tr)

×