Tải bản đầy đủ - 111 (trang)
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 111trang

421 -291377830-35392256321116395328167140623515929175229704025143- 10

10sNsviên

só541s,.

s

30-3522Ms

s1 -2ó sốnh

s40%,s1 %…)14

sN29%,

43ạ N

46t2343(7%).

â tc4.2sứcBg 4.2:c sâ tc4.2.1

cệ sốếtc sptc s alpha củtínhc

quan sátpđ tin c y củ ttâm ềt àế tố Stâm ề an t àsứcTrung bìnhsai thang

thangsquan

- ổalpha

AT18.715.087.630.683AT28.665.277.520.739AT38.664.992.565.717AT48.765.200.567.715Alpha = .769

Sss

Các h số0.769 > 0.70)ều lSvề a totin c yn - tổng (Corrected Item-Total Correlation) c a các bi nng thành phKết luậ0.3.ều này ch ng t 4 bi

só óngóa g đo đạt đ tin cậy đ đo lường khái niệm nghiên cứu Sự qua t m

c o sức ke.44Phân t c4.2.2

Bg 4.3:

sc sếtptất ượ gc s alpha củtínhế tốất ượ gsTrung bình thangs- ổalpha

CL16.152.378.647.443CL25.852.896.443.697CL35.872.583.476.666Alpha = .701

tin c ysAlpha là 0.701 > 0.70)

Các h sốn - tổng (Corrected Item-Total Correlation) c a các bi nng thành phều ló ótrong thang

Kết luậg 4.4:ều này ch ng t 3 bingóa g đo đạt đ tin cậy đ đo lường khái niệm nghiên cứu C t lư

â tc4.2.3

B0 3.ếtc sptc s alpha củtínhquan sát Trung bình thang

g.sc củ spmế tốsc củ spm

ssai thang

quan- alpha

SC19.436.212.565.814SC29.325.729.688.757SC39.445.825.662.76945SC49.406.172.677.765Alpha = .823

S sóstin c ysAlpha là 0.823 > 0.80)

Các h sốn - tổng (Corrected Item-Total Correlation) c a các bi n

ều lng thành ph

S só0 3.sều này ch ng t 4 bió óóngng cho thanga g đo đạt đ tin cậy đ đo lường khái niệm nghiên cứu Sự sKết luậ

c a sảcm.

â tc4.2.4

Bg 4.5:c sếtptgđ Gácc s alpha củtínhquan sát Trung bình thangế tố G á c

ssai thangquan- alpha

GC15.752.817.615.712GC25.742.628.655.666GC35.562.934.593.735Alpha = .782là 0.782 > 0.70)tin c ys46Các h sốn - tổng (Corrected Item-Total Correlation) c a các bi n

ều lng thành ph

ó ó03ều này ch ng t 3 bingóa g đo đạt đ tin cậy đ đo lường khái niệm nghiên cứu G á cả.Kết luậâ tc4.2.5

Bg 4.6:c sếtptg đ N ềm t .c s alpha củtínhquan sát Trung bình thangế tố N ềm t .

ssai thangquan- alpha

NT15.752.691.678.680NT25.602.721.678.680NT35.903.178.567.795Alpha = .796

Nềtin c ysAlpha là 0.796 > 0.70)

Các h sốn - tổng (Corrected Item-Total Correlation) c a các bi nng thành ph

Nề

Kết luậều l

ó ó03

óều này ch ng t 3 bi

ng cho thanga g đo đạt đ tin cậy đ đo lường khái niệm nghiên cứu N ềm t .ng47â tc4.2.6

Bg 4.7:ếtc sptc s alpha củtínhquan sát Trung bình thangmtmế tốmtm

ssai thangquan- alpha

TK16.014.251.646.801TK25.983.765.703.747TK36.024.154.713.737Alpha = .828

N ótin c ys0.828 > 0.80)

Các h sốn - tổng (Corrected Item-Total Correlation) c a các bi n

ều lng thành ph03N óó óều này ch ng t 3 bióng choa g đo đạt đ tin cậy đ đo lường khái niệm nghiên cứu NKết luậngm t amk ảo.

4.2.7

Bg 4.8:â tc

ếtc sptg đ Hàc s alpha củtínhquan sát Trung bình thang

t ê dù g.ế tố Hàt ê dù g.

ssai thang

quan- alpha

HV18.475.645.595.74148HV28.416.026.483.795HV38.495.508.550.766HV48.355.075.795.641Alpha = .791

H

s0.791 > 0.70)Các h sốn - tổng (Corrected Item-Total Correlation) c a các bi n

ều lng thành ph03

ó óHều này ch ng t 4 bingóa g đo đạt đ tin cậy đ đo lường khái niệm nghiên cứu HKết luậ

dtin c yv t êug.4.3Phân tích nhân tố khám phá EFA.

4.3.1â tốPhân tíchPhân tích nhân ố cho 20

số KMO = 0.788ám p áquan sát

ccác6ế đ cpban0.5 nêncho phântích nhân ố

s Test có ý

quan sát có

B

quankê Sig = 0.000nhau trong ổg 4.9: Tóm t t ếtphân tích EFA cho 6

Nhân ốquan< 0.05 nên cácế đ cpTên nhân ốsát

1

SC2.83723456

S sós49SC4.809SC3.768SC1.723AT1.775AT4.749AT3.741AT2.730S

sTK3.859TK2.857TK1.823N óNT1.822NT2.822NT3.697NềGC2.816GC3.772GC1.715CL1.771CL3.725CL2.646Eigenvalue

s5.3862.3571.9911.6341.3101.04626.932 38.715 48.671 56.841 63.390 68.618trích (%)

KMO.78850.000sEigenvaluestrích68.618 % >50%1.046 > 1.0. ổấ phtríchsaisai trích =20quan sát ban6

sốquan sát lên 6 nhân ố ề20ạ tiêu(>0.50).phân tích nhân ố cho ấ

6 khái

Các khái

ạ giá ịnghiêntphânnhóm kháiKết luậgiá ị thang6 kháicác khái

lnghiênnghiên.

giáị và phâncho phép phântích ồ qui

4.3.2

Bg 4.10:Phân tích nhân tố

ếtám p áphân tích EFA chocế p ụtế p ụtNhân ốquan sátcTên nhân ốHV4.910HV1.786HV3.756NHV2.689UEigenvalue2.493sai trích (%)

KMO62.325

.706skhông.000Nc51số KMO = 0.7060.5 nênphân tích nhân ốphùEFA.

s Test có ýkê (Sig. < 0.05) nên cácquan sát cónhau trong ổquanPhân tích nhân ố rút trích1 nhân ốtrích là 62.325% (>50%) ạ yêu4quan sátsaisai trích.phân tích nhân ố

phân tích nhân ố EFA cho

giá ịN ư vậy, m hình nghiên cứu k

cthang

khái1nghiêng c gì t ay đso vmìđư cệuở c ươ g .

â t c tươ g4.4tm t4.4.1

Bg 4.11: Ma t– h i qui.

tươ ggtươ g quan g

đ c

Sp ớ

cáccácế tgmế đ c p ớ nhau và gế p ụtếc.S sNềóN ótintiêus

sN= 176

Ssố

tng1.269**.076 .373** .256**.131.388**.316.082.000quan

sSig.

.000(2

.000.00152số

tng.269**1 .294** .430** .507**.235**.694**.000.002.0001 .333** .339**.184*.384**.000.015.0001 .332**.216**.475**.000.004.0001.190*.514**.011.0001.393**quan

Sig.

.000(2s.000

sốS s

ó.000tng.076.294**.316.000quan

Sig.

(2.000

số

tng.373**.430** .333**quan

Sig.

(2.000.000.000

sốNề.256**.507** .339** .332**quan

Sig.

(2.001.000.131.235**.000.000

N ósốquan.184* .216**.190*Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(111 tr)

×