Tải bản đầy đủ - 111 (trang)
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 111trang

31Thiết kế nghiên cứ sơ3.2

N1ấ ; 2s

ết ế g ê cứ đ3.2.1Nghiên cnh m vkhám phá, vtc ti n hành thông qua k thu t th o lu n nhóm t p trungkhẳều chỉnh, bổ số cấ

NGKTP. HCM.

Nghiên cc tiNSấ N351ss2014NGKNs

u tiên tác gi th o lu n vh i mở có tính chấxem h phát hinh viên b ng m t số câu

ố nàonNGK không ga.

Sógi i thi u các y u tố

sNGK không ga

viên th o luthành.n

ố ócác thànhn.

Cuối cùng, tác gi tổng h p các ý kic 2/3 số thành viên tán32ết3.2.2g ê cứ đtsNó

óss

sóố “Ýềs

” ịs

s

ốsố “N óóềsNs ssNGKquósổs

óssSsskhông, (2) ó

không, (4) ós

s4

ố só1ó ókhông 3ó ấsố ề

33Nó 5S sósN

ó10ós11ó11óố NsóNề15 s

s1s120 s21 sH

số24(23) s

.N

ấ ở2

ìg ê cứus

22 ssN ó

11213

141ga.

ó

NsNó34Đ c đ m cá âH7

N óH1

H2

H3S só

phH4sSH5sH6

Nề3 2:g ê cứ các ế tốG

g g củácà g tạưở g đếà

t ê dù g

1ác g ả t uyết g ê cứuH1: N óóNGK khôngga.

2

3ó

ó

NGK không ga.

NGK không ga.354 S sósóNGKkhông ga.

5 SsóNGK không ga.

Nềóós

hNGK không ga.

NnC

tâm ềt à cAT1NAT2NAT3NóAT4Nóh

sức

ó ó

S

ất ượ g

CL1NóCL2NóCL3Nó

sSC1c củ sp

Nm

s36óSC2N

SC3NSC4Nó

ó

Gác

GC1NGC2NGC3Nóó

ềm tin

NT1sNT2

sNT3

mt

mTK1

TK2

sTK3

t ê dù g củ

HV1sHV2sácà gN

Nsố37HV3sHV4sN

Nết ế g ê cứ c3.3ết ế m3.3.1

t ức

g ê cứNghiên cấyc th c hi n tại TP.HCM v

s ấm u thu n ti n (phi xác xuấ

óóN2012

Mng khss1 -35ổ ạN

5số

N45Msố120

1

s

N2001

sốN24s

s

1

N 50

số

ó

N201212038120 sại di n và d phòng cho nhmbkhông tr l i ho c tr l, tác gia ch n quy mô m u n=180s(>120

ết ế3.3.2

g câàátt

t1sởsổ sung thêm ph n gi i thi u về b n thân,

c ph ng vấ

sb ng câu h

55 ”cách tr l i câu hspd:itk

151 ”2c ph ng vấn thv15sNGK không ga nhấpồng th i hi u chỉnh lại m t số t ng cho phù h p vàthông tin c

d hi

3 sph ng vấn th , tác gi hi u chỉnh thànhb ng câu h i chính th c s d

thu th p thông tin m u nghiên c u.

ós

s1539sKhc ti n hành bng vấn các khách hàng b ng b ngcâu h i chi ti t. B ng câu h

1thcg

2c ti p b ng câu h i giấ

(1)

s

Ni hai hìnhs- google docs.0sc kh

ạ sMNSNnhân).

s(2)

só100ng

ươ g p áp p â t c d3.3.3ss

sạsS SS20 0s

ss(EFA).

- ồPhân tíchNGK

ởng c a các bi n nhân kh u hni tiêu dùng.m t t c ươ g 3

3ss

ó

N

s40sTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(111 tr)

×