Tải bản đầy đủ - 111 (trang)
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI

Tải bản đầy đủ - 111trang

8Quyiịnh c a

i muamua

KíchKíchthíchthíchMarketingkhác-S n- KinhPht .- Ch n s n- Giá.--ngh .

- Chínhm.trị.- Chiêu-thị.hóamhi u.ề.- Ch

-thông tin.gian.-ịnh.ịnh số

ng.-- H u mãi.muaại lý.ịnh th i- Tìm ki m- Quyi- Ch n nhãn- Nh n th c

vấịa-ịnhquy- Côngph m.Quá trình ra-Nhóa.

- Xã h i.

- Cá tính.Hình 2.1: Mô hình hành vi củgườ t ê dù g“Nguồn: Philip Kotler, 2013, trang 161”

só

ósắN9sắNsNó

sắ ?NNsắs ?ss2.1.2sắóÝ g ĩ củệc g ê cứ2013

óàt ê dù g

ị ó

só

óó

M(1973, trang 64-65), “M

M10ó

ós

ó

ó

sss

ở ạ

sắ

ị óó

óó

óqs

s

ósssắó

ó

sởs

át2.1.3tgết đm

5ós m củ

sắgườ t ê dù g11ssồsN3s

khi muathông tin

u

2 2:các gđ ạ củáttgết đms m

“N

N2013, trang 166”sắ

s

óss

ềsó

ó

sắạ h tranh.

sắssắ

sắốn

sóósSó12ó ềssó ềsNsó ósss

sắssắsó

sós

óác ế tố2.1.4sấ s

ưở g đếàms m củgườ t êdù g

2.1.4.1Ph

só

s

ssạ ởs

Vậy,to đ g va trò quyết địhàng nhh trôngg á trị cảmậ v sự tamTheo Philip Kotler, giá trịg?a. Về giá trị cảmdịch v(Philip Kotler, 2013, trang 123-141)ữ gc a k ácch gi a tổng giá trị mà kháchc và tổng chi phí mà khách hàng ph i tr cho m t s n ph m hay

óóTổng giá trị mà khách hàng nh

i ở m t s n ph m, dịch vc là toàn b nh ng l i ích mà

ng, nó bao gồm m t t p h p13các giá trịc t b n thân s n ph m, dịch v , các dịch v kèm theo, nguồnnhân l c và hình nh công ty.

Tổng chi phí mà khách hàng ph i tr là toàn b nh ng phí tổn ph i

nh nc nh ng l i ích mà h mong muốn. Trong tổng chi phí này,nh ng b ph n ch yng bao gồm: giá tiền s n ph m, dịch v , phí tổn th igian, phí tổn công s c và phí tổn tinh thra trong quá trìnhmua hàng.

ịs

ị ịs

s2 3: ác ế tốết đ

“Ngát c m

, 2013, trang 125”b. Về sự th a mãn

ó

ềs

s ss14ó

nhK t quó

c t s n ph m, dịch v là nh ng l i ích khách hàngc trong quá trình tiêu dùng s n ph m, dịch v .

Kỳ v ng c a khách hàng th hi n mong muốn c a khách hàng vềnh ng lsở kinhlại t s n ph m, dịch v

ó;nghi m mua sắồng nghi p cùng nh ng thông tinn c a bạối th cạnh tranh.h a h n c a nh

Ssó

sởs

;ó

Tóm lại, theo Philip Kotler, các y u tố

khách hàng là các y u tố

ón quyị (chấhình nh. Bên cạnh óịnh giá trịs th a mãn c ang) s n ph m, dịch v ; giá trị nhân s ; giá trị

ócá nhân csắm c ac tínhng y u tố chínhsắm c a khách hàng.

2.1.4.2nh ngh n ứ

ógnh n15Vậy, g á trị cảm

c a k ácậ l gì v c mquaưt ếovv mua s mg?a Zeithaml (1988) về giá trị c m nh n là stổng th ci tiêu dùng về l i ích c a m t s n ph m d a trên nh n th c vềnh ng gì nhc và nh ng gì hra; ồng th i, chấng, giá c (tiền tvà phi tiền t ), danh ti ng c a s n ph m, dịch v và ph n ng c m xúc (làm cho

khách hàng có cnào) là các thành ph n có mối quan h v i giá trịc m nh n.

Khái ni m giá trị c m nh n c a Parasuraman & Grewal (2000), làm t cấng gồm bốn thành ph n giá trị là giá trị thu nh n, giá trị giaodịch, giá trị s d ng và giá trị mua lạóị thu nh n là nh ng l i íchnhc bởi số tiền ph i tr , giá trị giao dịch là s hài lòng mà nnhc khi th c hi n giao dịch, giá trị s d ng là l i ích nhi tiêu dùng

c t vi c sd ng s n ph m, dịch v , giá trị mua lại là l i ích bổ sung nhc tại thmgiao dịch ho c k t thúc chu kỳ sống c a s n ph m ho c chấm dối v i dịch v .Giá trị thích h p c a mỗi trong bốn thành ph n là khác nhau trong suốt chu kỳ

sống c a s n ph m, dịch v (ví d , giá trị thu nh n và giá trị giao dịch nổi b t

nhất trong th i gian mua hàng, trong khi giá trị s d ng và giá trị mua lại nổi b t

skhi mua).

Ss (1991), b ng các nghiên c u th c nghi mmở r, xã h i h

ề nghịi tiêuu tố cấu thành giá trị c m nh n c a khách hàng là: giá trịchlue), giá trị tri th c (espistemic value), giá trị xã h i(social value), giá trị c m xúc (emotional value) và giá trịóều ki nó

Giá trị chónh ng l i ích gắn k t v i vi c sở hn tính thi t th c kinh t

c s n ph m – dịch vnc khách hàng16t chuỗi nh ng thu c tính nổi b

lâu bềy, tínhều nghiên c u khác, nh ng vấnh n diịnh chấtng nhân tố

,scng.

Giá trị hi u bi t (tri thSs cuca s n ph m – dịch v cung cấp sm i lạ ho c s th a mãn về hi u bi t.

Giá trị xã hn nh ng l i ích t s gắn k t c a khách

ạn bè và nh ng nhóm có liên quan,hàng v i nh ng nhóm xã h i c th

Sóng giá trị xã hng trong sakhách hàng về s n ph m dịch v .

ềcGiá trị cn các giá trịtrạng thái tình c m vui, buồn c m xúc hay

ấnc s n ph m và dịch vng c a khách hàng trong quá trình tiêu dùng s n ph m, dịch v .

Giá trị óều ki

SwSs

?

s

2001

ó

ss?số ề

só?

só ổss

s F. Petrick 2002

Bojanic (19wParasuraman & Grewals (1998), Jayanti & Ghosh(1996), Oh (1999),

20001117s s s”ss

óss

s

ó

wSwss1ss

s11Swó

1s

s2000ss2000w

s1ềs

Sw1ss

s11

ssóSwS2001ós

1ssSs (19 1

sắ

s18ị ó2 4: ăm g á tưở g đế

“NNssóà

1c ọ củSà gs , 1991, trang 159-162”1ácấ ở

ssÝ ị2 : ác đg củ g á t c mđếđsssà g mscủácà g

“NTheo Sweeney và Soutar (2001), giá trị ch

ógiá c

trị c

giá trịc xem là ch

u (y u tốnhà bán l trong cu c chi

l i nhuss130 -309”ồm giá trị chấ

n s l a ch n c1ng vài tiêu dùng; giá

tiêu dùng,n tạo ra giá trị xã h i) là m t tài s n l n c a các

a khách hàng và nâng caoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI

Tải bản đầy đủ ngay(111 tr)

×