Tải bản đầy đủ - 90 (trang)
2 Các giải pháp và kiến nghị

2 Các giải pháp và kiến nghị

Tải bản đầy đủ - 90trang

59pdoanh3.2.2 Tsp,HHp

H M ỷpùp

pppp

pp

ể H

ì

3.2.3 Tkểsòố ,kkòk

pò

ò

pạ khi

200òìpp

.. Tp

2012p

ngH

20012p

,òp

I60ìp:-Tạ:Mpé.

- ỷp

pp-

p

òòI(ũ

òp

I ũKiể

pìéìũp ẩp

IppM(

)

p61pQppp

ìpòpp ẩp ẩ

ũ

p

pò

3.2.4

òièìp ùpìùp ỷpppĐÁ1

p

ppp épHìiHp

ì2007

pppppp

òpUSp ùUS,p

2010ppp62

khi tuạ,òpp

ũp

pỳ ạpìpìũp

psin

ìUSp

xup pể ỗpp.

3.2.5r

òp òò

3.2.5 1 Gr

pvay.

Hũn cho vay

p

,

vayì

63Đểpppp

pp

pìc

p,A,

p ẩẩ .Stranh

p ổ

pppũp ẩ

ùũpp ẩể ạp.Để,ppũppp

r q ố3.2.5.2

ì

òìMỹ

1

QMỹĐ

EUR

US

pUS ,64n

USpMỹ

ìQp

pp(CNY)

p

ũp

ũĐ

é

Sp ep ùp.

c

USpp

do

pgi

pù3.2.6 ử ụpòìpHpH,ể mua/pH M

,ppp

.HOMO

ìppệp,.pể ùpUSUSY

ũìppũ,,HppQp

pHì

p

65pũpòpìppQò

Qì

Mùpìp

p.

ể ổp

H3 1:(2)(1)ò

(3)(4)(5)ò(6)H31 Qrsử ụ

-ò:ệp

H

H

66ò-:H

H3.2.7 Tệ q

s3.2.7.1skskngìpp

ì

p.

ì,

épõ

pppp

pngp,

s3.2.7.2ẻ ểạ pp

ppp

ppH67

ổ ạpppp

ìổp

ò

p

Hp pểp

H M M

p,p:py< ã s< ã s

12%

p1ìéìHạpòp ạ70- 0% ổ

òH M

H Mp

òpp,

ppH M ạò

p68p:p

p ùp=> M=>p=>ạ =>ppp p:òH M

p

pìp ppp ũp

pp3.2.8pp ỗ r

p3.2.8.1ệ ,bỗ rsĐ

pp pp

p pp pp

p p

pạpp

,,pờ p,693.2.8.2 K ểsHTH ạ

pppìH M òòH

Hn nhau. Do

H Mp ạ

ể pH Mpẻ ỷpp

3.2.8.3 P òp

p ẩ

ìc ố

ũ

Đắ ppp

ìĐp

p lu tìp ạũ

Đpể ểppểppp ạashinp

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Các giải pháp và kiến nghị

Tải bản đầy đủ ngay(90 tr)

×