Tải bản đầy đủ - 90 (trang)
1 MÔ HÌNH MUNDELL – FLEMING

1 MÔ HÌNH MUNDELL – FLEMING

Tải bản đầy đủ - 90trang

6pZ = Z {q,Y}:p: ỷSppì

T

ìT = Ti{q,Y*,Y}1>0,T2>0, T3<0ISY = Ai {Y, r; G} + Ti {q, Y*, Y}

Y = Fi {Y, r, q; G}

Y = fi {r, q, G} f1 <0, f2> 0, f3> 0

ISp ẳHr

pISp1.1)rYH1 1:71.1.1.2 TĐ ờLM

MppppĐS

ìM: MS/P = LDi {r, Y}LD1 <0, LD2 >0MS:

:

Đ ờ

Mp ẳ

MS Hìp1.2)rYH1 2:8q ố1.1.1.3BPg

òp

T.B=T+K

B = Ti (q, Y) + k (r - r*)T1 >0, T2 <0;B=0

:0

:-ũ

pạ;

0p0-Đr=+∞ò

ò<(

ể ù ắphay

ìT + K = 0.

p ẳạ r*.ò

ìrp

ò

:S

1.3).9ror*

rYH

1.1.1.41 3:BP rbpp

ì:- Y = fi {r, q, G}f1 <0, f2> 0, f3> 0- Ms/P = LDi {r, Y}LD1 <0, LD2 >0- r = r*(IS)

(LM)

(BP)ắ ạổ Hì1.4)10r

ISLMr*BPYH

1.1.1.5 H ệ q1 :

sbkp

ISp

òéạ T

(Hì

QpIS1.5)

ìT ù

é

Đ

ISS

p

aA11r

ISLMr*BPYH1 :1.1.1.6 Hiệ qs

skởrp

M<

Ms

ppòpũ

IS

pQì

Mò

éIS H

1.6)12rLM

ISr*BPY0HY11 :Ys– Fleming trong1.1.2ởrố ịệp1.1.2.1

pìpMpH

M = mH

H

(international reserves: IR)

(domestic credit: DC).p13pH = IR + DC

H

(1)H:

(OMO):

pp),

ạ)H Đp(2) C:Mỹ

pMỹIũHng. Hpp

pểổd

ì+BO+ [∆I ]∆I

0ppM:+ <0

+0USI

pUSH14IHMpBP r1.1.2.2ố ị

ù0ìp

T=Ti0

p

p ẳ.p<0p

0Đ ờ

òr*,

òMIM

I

p

1.7).215Tr,Kr*ố kYH

1.1.2.3 K ể1 :BPsppĐể ù

ppĐ

pbrừ

ù

pT = 0,ùI

0pì ì

I

ù

ạ.x

IR.ì

ISpMĐMS

MS16DắpI

ppùb1.1.2.ểkIk

ùùDC).p

pì:- Y = fi {r, q, G}f1 <0, f2> 0, f3> 0- Ms/P = LDi {r, Y}LD1 <0, LD2 >0(IS)

(LM)- Ti (q, Y) = 0(BP)

pp

0

ìIS – M

IS

M Đr

ppMểổUS

r.

pĐb

Đ ờ

bIH

1.8).ISTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 MÔ HÌNH MUNDELL – FLEMING

Tải bản đầy đủ ngay(90 tr)

×