Tải bản đầy đủ - 90 (trang)
CHƯƠNG 3:KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH KINH TẾ VĨ MÔ THÔNG QUA MÔ HÌNH BỘ BA BẤT KHẢ THI TẠI VIỆT NAM

CHƯƠNG 3:KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH KINH TẾ VĨ MÔ THÔNG QUA MÔ HÌNH BỘ BA BẤT KHẢ THI TẠI VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ - 90trang

57số3.1.2k2 11-2015QTheo: 10 2011 QH12011,011ạ 2011-201- ổp ẩ:ì%-7%.- ỷ%-35% GDP.

p2012p201

p10%%201p

2 %- ỷp ẩ

p ỷ

%

0%ạ 1 %

201-2 %- 2%2010.

-p22%-23%201-%0%

-0%ù3.2 Á G Ả PHÁP%-7% v

KẾH

p ù201GH2001

pp

p

p–58ìAHI200M

Q

200200òìp

theo L

p p,p p ỗ

ìp

s3.2.1

ĐkểìspĐ

ìp pp ùp

pé

p ỷhuypp theo

ppppì

pũ.H

p

, ạ

Cp

pổp

pp59pdoanh3.2.2 Tsp,HHp

H M ỷpùp

pppp

pp

ể H

ì

3.2.3 Tkểsòố ,kkòk

pò

ò

pạ khi

200òìpp

.. Tp

2012p

ngH

20012p

,òp

I60ìp:-Tạ:Mpé.

- ỷp

pp-

p

òòI(ũ

òp

I ũKiể

pìéìũp ẩp

IppM(

)

p61pQppp

ìpòpp ẩp ẩ

ũ

p

pò

3.2.4

òièìp ùpìùp ỷpppĐÁ1

p

ppp épHìiHp

ì2007

pppppp

òpUSp ùUS,p

2010ppp62

khi tuạ,òpp

ũp

pỳ ạpìpìũp

psin

ìUSp

xup pể ỗpp.

3.2.5r

òp òò

3.2.5 1 Gr

pvay.

Hũn cho vay

p

,

vayì

63Đểpppp

pp

pìc

p,A,

p ẩẩ .Stranh

p ổ

pppũp ẩ

ùũpp ẩể ạp.Để,ppũppp

r q ố3.2.5.2

ì

òìMỹ

1

QMỹĐ

EUR

US

pUS ,64n

USpMỹ

ìQp

pp(CNY)

p

ũp

ũĐ

é

Sp ep ùp.

c

USpp

do

pgi

pù3.2.6 ử ụpòìpHpH,ể mua/pH M

,ppp

.HOMO

ìppệp,.pể ùpUSUSY

ũìppũ,,HppQp

pHì

p

65pũpòpìppQò

Qì

Mùpìp

p.

ể ổp

H3 1:(2)(1)ò

(3)(4)(5)ò(6)H31 Qrsử ụ

-ò:ệp

H

H

66ò-:H

H3.2.7 Tệ q

s3.2.7.1skskngìpp

ì

p.

ì,

épõ

pppp

pngp,

s3.2.7.2ẻ ểạ pp

ppp

ppH67

ổ ạpppp

ìổp

ò

p

Hp pểp

H M M

p,p:py< ã s< ã s

12%

p1ìéìHạpòp ạ70- 0% ổ

òH M

H Mp

òpp,

ppH M ạò

pTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3:KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH KINH TẾ VĨ MÔ THÔNG QUA MÔ HÌNH BỘ BA BẤT KHẢ THI TẠI VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ ngay(90 tr)

×