Tải bản đầy đủ - 90 (trang)
2 2 1 Chính sách tiền tệ độc lập - chế độ tỷ giá ổn định - hạn chế hội nhập tài chính

2 2 1 Chính sách tiền tệ độc lập - chế độ tỷ giá ổn định - hạn chế hội nhập tài chính

Tải bản đầy đủ - 90trang

51pH

pp ùpp

ìpW O

200 -200:p,pò

-p

p.

pp

p épũ

daopp ùppò

ù200

é2007-2011

2012òòng haiù

p

p pp

pA

I1p

-2010ptrong52B2 4: B

_số ệ

x s_U1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010k

ịnh

T G

0.696567

1

1

1

0.431207

0.293883

1

1

0.731527

0.859726

0.863288

0.835316

1

1

1

0.466042

0.390403

0.460776Chỉ T

Năm

Năm

Năm

Năm

Năm

Năm

Năm

Năm

Năm

Năm

Năm

Năm

Năm

Năm

Năm

Năm

Năm

Nămỉ số B b bAizenman, Chinn, Ito )cL p

Ti n Tệ0.5

0.5

0.655369

0.765789

0.616308

0.460939

0.264861

0.414341

0.414341

0.458458

0.458458

0.537612

0.551203

0.551203

0.458074H i Nh p

T

0.160967

0.160967

0.160967

0.222505

0.222505

0.222505

0.222505

0.222505

0.160967

0.160967

0.160967

0.160967

0.160967

0.160967

0.160967

0.404101

0.404101K th pp–p

p–

200 -200p

ì

2.2.3õ0-1.

ọ kp?

ì

1 Đpp

- ỷ

p

-200I200

1– Hạ

pA

::532 Hp–Đ3 Hp– ỷpp

Mpbpp

1

ì-200ìppW Opù200 -2006.

HppũHpp

ể ẩìpp

ìpppp

ỉ ò ba

pHp 2 3, 4.

p–Đ

p

p-

òpp

pĐ54pHpp,– ỷ

pWp ổ

ppU O10pp

,ĐÁ1

ppp200 -2011

pòỉ òp

ìũp ểp épp

ểpạ 200 -2011.

ìp

KẾT U

ì

HƯƠ G 2

12

ạ 200 – 2011

pp

sUSb55sìpH M yép

n

p

Sp ùpppp

ìpòppnp

p– ỷpì

ì

p.–Hi,

p

ể ,pp

p

,56HƯƠ G 3:

KẾ

THGHG Ả PHÁPG QU

3.1.1HKH TẾHÌ H BỘ B BẤT KHẢ TH TH HƯỚ G PHÁT TR Ể3.1UHKH TẾỆTĂ2 2ỆT

prể kĩgiai2011 – 2020.

ìp10 NQ-2è2012pp12020

p

:Hìp

pQ0 QĐ-TTg2020

ì

ppTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 2 1 Chính sách tiền tệ độc lập - chế độ tỷ giá ổn định - hạn chế hội nhập tài chính

Tải bản đầy đủ ngay(90 tr)

×