Tải bản đầy đủ - 116 (trang)
1 Giới thiệu về Công ty TNHH Đồng Tâm

1 Giới thiệu về Công ty TNHH Đồng Tâm

Tải bản đầy đủ - 116trang

27-Kinh doanh và dịch vụ nhà đất.-Thiết kế và tư vấn sử dụng sản phẩm gạch, ngói, sơn, thiết bị vệ sinh trongcác công trình xây dựng.

-Tham mưu cho Hội đồng thành viên các chiến lược, giải pháp giúp nâng caohiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Đồng Tâm nói riêng

và của hệ thống Đồng Tâm Group nói chung.

2.1.3 Nhiệm vụ

-Tổ chức hệ thống kênh phân phối sản phẩm mở rộng trên toàn quốc-Phát triển hệ thống nhà cung ứng vật tư trong và ngoài nước, ký kết các hợpđồng mua bán vật tư đầu vào phục vụ các hoạt động sản xuất và kinh doanh.

-Phát triển hệ thống mạng lưới khách hàng trong và ngoài nước, ký kết cáchợp đồng mua bán hàng hóa phục vụ các nhu cầu kinh doanh.

-Tổ chức nhân lực, vật lực, tài lực phục vụ nhu cầu sản xuất và hoạt độngkinh doanh các sản phẩm.

-Liên kết hợp đồng mua bán các sản phẩm vật liệu xây dựng, gạch, ngói màu,sơn, thiết bị vệ sinh, cửa nhựa với các công ty thành viên khác trong hệ thống Công

ty Cổ Phần Đồng Tâm.

-Thiết kế và tư vấn cho khách hàng sử dụng sản phẩm gạch, ngói Đồng Tâm.-Thực hiện các nhiệm vụ đối với người lao động theo đúng nội quy lao độngvà quy định của Công ty và pháp luật Việt Nam.

-Thực hiện các nghĩa vụ đối với các cơ quan nhà nước theo đúng quy địnhcủa pháp luật Việt Nam.

-Xây dựng kế hoạch mục tiêu sản lượng, chất lượng, tài chính công ty hàngnăm.

-Hoạch định các chính sách, chiến lược và định hướng hoạt động sản xuấtkinh doanh và phương án đầu tư mới cho Công ty trong từng thời kỳ và thực hiện

phù hợp với các chính sách, chủ trương, quyết định và nghị quyết của Hội đồng

thành viên, hệ thống Công ty Cổ Phần Đồng Tâm và tình hình thị trường.282.1.4 Cơ cấu tổ chức của công ty

2.1.4.1 Cơ cấu tổ chức

BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TYTổ

chất

lượngBộ

phận

sản

xuấtTổ

kế

hoạchPhòng

kế

toánPhòng

HC-NSSơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH Đồng Tâm

Nguồn: Công ty TNHH Đồng Tâm2.1.4.2 Cơ cấu điều hành

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊNGIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNHPHÓ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNHTổ

trưởng

kế

hoạchQuản

đốc

xưởng

sản xuấtTổ

Trưởng

chất

lượngKế

toán

trưởngTrưởng

phòng

HC-NSSơ đồ 2.2: Cơ chế điều hành Công ty TNHH Đồng Tâm

Nguồn: Công ty TNHH Đồng Tâm292.1.4.3 Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban

 Giám đốc điều hành Công ty

-Quản lý và điều hành tất cả các hoạt động của Công ty, thực hiện các chứcnăng nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Công ty đã được Hội đồng thành viên

phê duyệt.

 Phó Giám đốc điều hành Công ty

-Quản lý, điều hành các mặt hoạt động của Công ty theo phân cấp phân quyềncủa Giám đốc Công ty và thực hiện các nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn theo quy

chế hoạt động của Công ty đã được Hội đồng thành viên phê duyệt.

-Thay mặt Giám đốc xử lý, điều hành mọi hoạt động trong toàn Công ty khiGiám đốc vắng mặt.

-Quản lý nhân sự cấp quản lý các Trưởng phòng HC-NS, Kế toán trưởng, Tổtrưởng Chất lượng, Tổ trưởng Kế hoạch, Quản đốc Phân xưởng sản xuất.

-Tham mưu cho Ban Giám đốc trong lĩnh vực hoạt động sản xuất và kinhdoanh; công tác xử lý kỷ luật, khen thưởng, đánh giá CB-CNV trong công ty; chính

sách học tập, huấn luyện đào tạo nhân sự đáp ứng theo nhu cầu phát triển của công

ty.

 Các Trưởng phòng HC-NS, Kế toán trưởng, Tổ trưởng và Quản đốc Phân

xưởng sản xuất:

-Quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động của bộ phận trực tiếp quản lýtheo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong bảng mô tả công

việc và theo quy chế hoạt động của Công ty đã được Hội đồng thành viên phê

duyệt.

-Quản lý nhân sự trực thuộc bộ phận phụ trách.-Tham mưu cho Ban Giám đốc trong lĩnh vực hoạt động chuyên môn; côngtác xử lý kỷ luật, khen thưởng, đánh giá cán bộ, công nhân viên trực tiếp quản lý;

chính sách học tập, huấn luyện đào tạo nhân sự đáp ứng theo nhu cầu phát triển của

công ty.302.2 Mục tiêu, phương pháp, đối tượng và phương pháp khảo sát tại công ty

TNHH Đồng Tâm

2.2.1 Mục tiêu khảo sát

Nhằm đánh giá thực trạng hệ thống KSNB của Công ty Đồng Tâm, từ đó

nhận diện những thuận lợi, khó khăn trong công tác tổ chức và duy trì hệ thống

kiểm soát nội bộ hiệu quả. Dựa trên cơ sở này, tác giả sẽ phân tích và tìm hiểu

nguyên nhân từ đó đưa ra các giải pháp để hoàn thiện Hệ thống KSNB tại Công ty

Đồng Tâm.

Mục tiêu khảo sát nhằm tìm câu trả lời cho các câu hỏi sau:

-Thực trạng tổ chức và vận hành hệ thống KSNB tại công ty như thế nào?-Giải pháp nào giúp Công ty tháo gỡ khó khăn và triển khai hệ thống KSNBcó hiệu quả?

2.2.2 Phương pháp khảo sát

Dựa trên các nghiên cứu trước về việc tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ,

tác giả sẽ vận dụng công cụ đánh giá tính hữu hiệu của hệ thống KSNB theo COSO

2013 dựa trên các thành phần chính của báo cáo COSO.

Để hiểu được thực trạng kiểm soát KSNB tại Công ty, tác giả tiến hành khảo

sát để tìm hiểu thực trạng bằng hai phương pháp:

-Thu thập các quy định liên quan đến các yếu tố thuộc hệ thống KSNB nhưchính sách đạo đức, bảng mô tả công việc từng vị trí, các quy định của công ty liên

quan đến kiểm soát nội bộ.

-Gửi bảng câu hỏi và phỏng vấn các cá nhân có trách nhiệm liên quan. Bảngcâu hỏi được xây dựng dựa trên công cụ đánh giá KSNB (evaluation tools) của báo

cáo COSO nhằm thu thập thông tin về nhận thức của các lãnh đạo và nhân viên về

cách tổ chức và vận hành hệ thống KSNB. Ngoài các câu hỏi chung theo năm bộ

phận cấu thành KSNB, bảng câu hỏi còn đặt ra các thủ tục kiểm soát trong một số

chu trình chính của công ty (Bảng câu hỏi được trình bày ở Phụ lục 1)31Dựa trên kết quả khảo sát (trình bày ở phụ luc 2, phụ lục 3), tác giả sử dụng

phương pháp thống kê mô tả để đánh giá chung về hệ thống KSNB tại công ty Đồng

Tâm.

2.2.3 Đối tượng khảo sát

Việc khảo sát được tiến hành tại Tổng công ty và hai chi nhánh dưới hình

thức điều tra thông qua bảng câu hỏi như đã trình bày ở phần trên. Số lượng phiếu

khảo sát được gởi đi là 50, trong đó cho 20 phiếu gởi cho các cá nhân tại tổng công

ty, 20 phiếu khảo sát cho các cá nhân tại chi nhánh cửa hàng số 5 và 10 phiếu khảo

sát cho các cá nhân tại chi nhánh cửa hàng số 6. Đối tượng được khảo sát chủ yếu là

giám đốc, phó giám đốc, các trưởng phòng hoặc phó phòng của các phòng ban,

nhân viên của các phòng ban.Trong đó, có 1 phó giám đốc, 2 trưởng của hàng, 2

trưởng phòng và 45 nhân viên của công ty. (Danh sách người được khảo sát trình

bày ở phục lục 4)

2.2.4 Phạm vi khảo sát

Do hạn chế về mặt thời gian, kinh phí và điều kiện khảo sát, tác giả chỉ dừng

lại ở việc nghiên cứu hệ thống KSNB tại Tổng công ty Đồng Tâm và hai chi nhánh

tại thành phố HCM

Thời gian thực hiện khảo sát: Bắt đầu tiến hành khảo sát từ ngày 03/08/2014,

kết thúc khảo sát với đầy đủ các thông tin cụ thể vào ngày 15/08/2014.

2.3 Thực trạng về KSNB tại Công ty TNHH Đồng Tâm

Tác giả gởi 50 phiếu khảo sát, số phiếu nhận lại là 50, dựa trên số phiếu trả

lời nhận được tác giả thống kê kết quả (Kết quả khảo sát được trình bày ở phụ lục

2, phụ lục 3) và từ đó đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty như sau:

2.3.1 Môi trường kiểm soát

Dựa trên các nguyên tắc theo báo cáo COSO 2013, tác giả đã khảo sát các

nhân tố như: Tính chính trực và giá trị đạo đức, cam kết về năng lực và chính sách

nhân sự, sự độc lập của hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cơ cấu tổ chức, việc

phân định quyền hạn và trách nhiệm của công ty, kết quả khảo sát chi tiết như sau:

+ Tính chính trực và giá trị đạo đứcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Giới thiệu về Công ty TNHH Đồng Tâm

Tải bản đầy đủ ngay(116 tr)

×