Tải bản đầy đủ - 148 (trang)
1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNGTHƢƠNG MẠI

1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNGTHƢƠNG MẠI

Tải bản đầy đủ - 148trang

15Sơ đồ 1.1: Phân loại rủi ro tín dụng (Trần Huy Hoàng, 2010, trang 167).

 Rủi ro giao dịch: Là một hình thức của RRTD mà nguyên nhân phát sinh là

do những hạn chế trong quá trình giao dịch và xét duyệt cho vay, đánh giá

khách hàng. Rủi ro giao dịch có 3 bộ phận chính sau:

 Rủi ro lựa chọn là rủi ro liên quan đến quá trình đánh giá và phân tích tín

dụng, khi ngân hàng lựa chọn những phương án vay vốn có hiệu quả để ra

quyết định cho vay.

 Rủi ro bảo đảm phát sinh từ các tiêu chuẩn đảm bảo như các điều khoản

trong hợp đồng cho vay, các loại tài sản đảm bảo, chủ thể đảm bảo, cách

thức đảm bảo và mức cho vay trên trị giá của tài sản đảm bảo.

 Rủi ro nghiệp vụ là rủi ro liên quan đến công tác quản lý khoản vay và hoạt

động cho vay, bao gồm cả việc sử dụng hệ thống xếp hạng rủi ro và kỹ

thuật xử lý các khoản cho vay có vấn đề.

 Rủi ro danh mục: Là một hình thức của RRTD mà nguyên nhân phát sinh là

do những hạn chế trong quản lý danh mục cho vay của ngân hàng. Rủi ro danh

mục được phân chia thành 2 loại: Rủi ro nội tại và rủi ro tập trung.

 Rủi ro nội tại (Intrinsic risk) xuất phát từ các yếu tố, các đặc điểm riêng có,

mang tính riêng biệt bên trong của mỗi chủ thể đi vay hoặc ngành, lĩnh vực

kinh tế. Nó xuất phát từ đặc điểm hoạt động hoặc đặc điểm sử dụng vốn của

khách hàng vay vốn.16 Rủi ro tập trung (Concentration risk) là trường hợp ngân hàng tập trung vốn

cho vay quá nhiều đối với một số khách hàng, cho vay qua nhiều doanh

nghiệp hoạt dộng trong cùng một ngành, một lĩnh vực kinh tế, trong cùng

một vùng địa lý nhất định hoặc cùng một loại hình cho vay có rủi ro cao.

 Các hình thức rủi ro tín dụng

RRTD có thể xảy ra ở 4 trường hợp đối với nợ lãi và nợ gốc như sau: không

thu được lãi đúng hạn, không thu đủ lãi, không thu được vốn đúng hạn, và không

thu đủ vốn. Tùy trường hợp mà ngân hàng hạch toán vào các khoản mục theo dõi

khác nhau như lãi treo hoặc nợ quá hạn.

Khi không thu được lãi đúng hạn, nguy cơ rủi ro đang ở mức thấp và ch cần

đưa vào mục lãi treo phát sinh. Nếu ngân hàng không thể thu đủ lãi thì sẽ có khoản

mục lãi treo đóng băng, trừ những trường hợp ngân hàng miễn giảm lãi đó cho

doanh nghiệp.

Khi không thu được vốn đúng hạn, ngân hàng sẽ có khoản nợ quá hạn phát

sinh. Tuy nhiên, khoản này vẫn chưa thể coi là khoản mất mát hoàn toàn của ngân

hàng vì có thể bởi lý do nào đó, doanh nghiệp chậm trả nợ gốc và sẽ trả sau hạn cam

kết trong hợp đồng. Nếu khoản cho vay này ngân hàng không thể thu hồi được (ví

dụ do doanh nghiệp bị phá sản) thì lúc này ngân hàng coi như gặp RRTD ở mức độ

cao vì đã phát sinh khoản nợ không có khả năng thu hồi, trừ những trường hợp đặc

biệt, doanh nghiệp vay vốn hội tụ đủ các điều kiện theo quy định về xóa nợ thì ngân

hàng có thể xem xét để xóa nợ cho doanh nghiệp.

RRTD tồn tại dưới nhiều hình thức, các hình thức đó luôn chuyển biến cho

nhau, mà mức độ cuối cùng là nợ không có khả năng thu hồi. Khi nghiên cứu về

RRTD người ta thường chú trọng vào các nguy cơ xảy ra rủi ro như lãi treo, đặc biệt

là nợ phát sinh, còn lãi treo đóng băng và nợ quá hạn không có khả năng thu hồi

được coi là các tình huống rủi ro thực sự nên thường được xem xét để giải quyết

hậu quả và rút ra bài học.

1.1.3 Căn cứ xác định mức độ rủi ro tín dụng171.1.3.1 Phân loại nợ

Theo Điều 6, Điều 7 quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 về

phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý RRTD trong hoạt động ngân

hàng của TCTD (QĐ 493), quyết định 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/4/2007 về việc

sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định 493/2005/QĐ-NHNN của Thống đốc

NHNN (QĐ 18) thì TCTD thực hiện phân loại nợ thành 5 nhóm (Phụ lục 1).

Hiện nay, theo quyết định 780/QĐ-NHNN ngày 23/4/2012 (QĐ 780), NHNN

quy định: các khoản nợ được điều ch nh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ do TCTD đánh

giá hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng có chiều hướng tích cực và có

khả năng trả nợ tốt được giữ nguyên nhóm nợ như đã được phân loại theo quy định

trước khi điều ch nh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ.

1.1.3.2 Nợ quá hạn và nợ xấu

 Nợ quá hạn: Nợ quá hạn là khoản nợ mà một phần hoặc toàn bộ nợ gốc

và/hoặc lãi đã quá hạn. Nói cách khác, Nợ quá hạn là những khoản tín dụng

không hoàn trả đúng hạn, không được phép và không đủ điều kiện để được gia

hạn nợ. Để đảm bảo quản lý chặt chẽ, các khoản nợ quá hạn của NHTM được

phân chia thành 4 nhóm (từ nhóm 2 đến nhóm 5).

 Nợ xấu: Nợ xấu là khoản nợ thuộc các nhóm 3,4,5 theo quy định. Hoặc nợ xấu

(hay nợ có vấn đề, nợ khó đòi,…) là những khoản nợ quá hạn từ 91 ngày trở

lên mà không đòi được và không được tái cơ cấu. Nợ xấu có các đặc trưng:

khách hàng đã không thực hiện nghĩa vụ trả nợ với ngân hàng khi các cam kết

đã hết hạn; tình hình tài chính của khách hàng đang và có chiều hướng xấu dẫn

đến khả năng ngân hàng không thu hồi được lãi và vốn; TSBĐ được đánh giá

là giá trị phát mãi không đủ trang trải nợ gốc và lãi.

Tại Việt Nam, nợ xấu bao gồm: các khoản nợ quá hạn có hoặc không thể thu

hồi; nợ liên quan đến các vụ án, nợ đã khởi kiện nhưng chưa thể thu hồi chờ xử lý,

nợ có TSBĐ nhưng không hợp lệ; nợ quá hạn không được Chính phủ xử lý rủi ro.181.1.4 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng

Nguyên nhân dẫn đến RRTD rất đa dạng, có thể xét từ phía khách hàng, từ

phía ngân hàng (các nguyên nhân chủ quan) và những nguyên nhân khách quan.

1.1.4.1 Nguyên nhân khách quan

Là những tác động ngoài ý chí của khách hàng và ngân hàng như: thiên tai,

hỏa hoạn; do sự thay đổi của các chính sách quản lý kinh tế, điều ch nh quy hoạch

vùng, ngành, do hành lang pháp lý chưa phù hợp; do biến động thị trường trong và

ngoài nước, quan hệ cung cầu hàng hóa thay đổi,…khiến doanh nghiệp lâm vào tình

trạng khó khăn tài chính không thể khắc phục được. Từ đó, doanh nghiệp dù có

thiện chí nhưng vẫn không thể trả được nợ ngân hàng.

1.1.4.2 Nguyên nhân từ phía khách hàng

Là nguyên nhân nội tại của mỗi khách hàng như: khả năng tự chủ tài chính

kém, năng lực điều hành yếu, hệ thống quản trị kinh doanh không hiệu quả, trình độ

quản lý của khách hàng yếu kém dẫn đến việc sử dụng vốn vay kém hiệu quả hoặc

thất thoát, ảnh hưởng đến khả năng trả nợ. Cũng có thể do khách hàng thiếu thiện

chí trong việc trả nợ vay ngân hàng hoặc do khách hàng cố tình lừa đảo.

1.1.4.3 Nguyên nhân từ phía ngân hàng

 Cán bộ ngân hàng không chấp hành nghiêm túc chế độ tín dụng và các điều

kiện cho vay.

 Chính sách và quy trình cho vay chưa chặt chẽ, chưa có quy trình quản trị rủi

ro hữu hiệu, chưa chú trọng đến phân tích khách hàng, xếp loại RRTD để tính

toán điều kiện vay và khả năng trả nợ. Đối với cho vay cá nhân, doanh nghiệp

nhỏ, quyết định cho vay của ngân hàng chủ yếu dựa trên kinh nghiệm, chưa áp

dụng công cụ chấm điểm tín dụng.

 Năng lực dự báo, phân tích và thẩm định tín dụng, phát hiện và xử lý khoản

vay có vấn đề của cán bộ tín dụng còn rất yếu, nhất là đối với các ngành đòi

hỏi hiểu biết chuyên môn cao dẫn đến sai lầm trong quyết định cho vay. Mặt19khác, cũng có thể quyết định cho vay đúng đắn nhưng do thiếu kiểm tra, kiểm

soát sau khi cho vay dẫn đến khách hàng sử dụng vốn sai mục đích nhưng

ngân hàng không ngăn chặn kịp thời.

 Thiếu thông tin về khách hàng hay thiếu thông tin tín dụng tin cậy, kịp thời,

chính xác để xem xét, phân tích trước khi cấp tín dụng.

 Năng lực và phẩm chất đạo đức của một số cán bộ tín dụng, kể cả lãnh đạo

giám sát chưa đủ tầm và vấn đề quản lý, sử dụng, đãi ngộ cán bộ ngân hàng

chưa thỏa đáng cũng là nguyên nhân dẫn đến RRTD.

Tóm lại, nguyên nhân từ phía khách hàng hay ngân hàng, nguyên nhân chủ

quan hay khách quan đều dẫn đến hậu quả là khách hàng không trả được nợ. Tuy

nhiên, việc phân tích và phân định rõ ràng nguyên nhân sẽ giúp ngân hàng có biện

pháp xử lý thích hợp trong từng tình huống cụ thể.

1.1.5 Hậu quả của rủi ro tín dụng

1.1.5.1 Đối với ngân hàng

Khi gặp RRTD, ngân hàng không thu được vốn tín dụng đã cấp và lãi cho vay,

nhưng ngân hàng phải trả vốn và lãi cho khoản tiền huy động khi đến hạn, điều này

làm cho ngân hàng mất cân đối trong việc thu chi. Khi không thu được nợ thì vòng

quay của vốn tín dụng bị chậm lại làm ngân hàng kinh doanh không hiệu quả và có

thể mất khả năng thanh khoản. Điều này làm giảm lòng tin người gởi tiền, ảnh

hưởng nghiêm trọng đến uy tín của ngân hàng.

1.1.5.2 Đối với nền kinh tế

Hoạt động ngân hàng liên quan đến nhiều cá nhân, doanh nghiệp, nhiều lĩnh

vực trong nền kinh tế. Vì vậy, khi một ngân hàng gặp phải RRTD hay bị phá sản thì

người gởi tiền hoang mang lo sợ và ồ ạt kéo nhau đi rút tiền không ch ở ngân hàng

đó mà cón ở các ngân hàng khác, làm cho toàn bộ hệ thống ngân hàng gặp khó

khăn. Ngân hàng phá sản sẽ ảnh hưởng đến tình hình sản suất kinh doanh các doanh

nghiệp do không có tiền trả lương công nhân, mua nguyên vật liệu. Lúc này giá cả20hàng hóa sẽ tăng, sức mua giảm, thất nghiệp tràn lan, xã hội mất ổn định, nền kinh

tế lâm vào suy thoái. RRTD có thể châm ngòi cho một cơn khủng hoảng tài chính,

ảnh hưởng đến cả khu vực và thế giới.

Như vậy, RRTD của một ngân hàng có thể xảy ra ở nhiều mức độ khác nhau:

nhẹ nhất là ngân hàng bị giảm lợi nhuận khi không thu hồi được lãi vay, nặng nhất

là ngân hàng không thu được vốn lẫn lãi, nợ thất thu với tỷ lệ cao dẫn đến ngân

hàng bị lỗ và mất vốn. Tình trạng này kéo dài sẽ làm ngân hàng bị phá sản, gây hậu

quả nghiêm trọng cho nền kinh tế nói chung và hệ thống ngân hàng nói riêng. Chính

vì vậy đòi hỏi các nhà quản trị ngân hàng phải hết sức thận trọng và có các giải

pháp phù hợp nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động tín dụng.

1.2 HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG

CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI

1.2.1 Quản trị rủi ro tín dụng

1.2.1.1 Định nghĩa

Quản trị RRTD là quá trình xây dựng và thực thi các chiến lược, chính sách

quản lý và kinh doanh trong hoạt động tín dụng nhằm đạt được các mục tiêu an

toàn, hiệu quả và phát triển bền vững. Trong đó chú trọng tăng cường các biện pháp

phòng ngừa, hạn chế nợ quá hạn, nợ xấu trong hoạt động tín dụng. Từ đó tăng

doanh thu, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của NHTM.

Quản trị RRTD bao gồm các bước: nhận dạng rủi ro; phân tích và đo lường rủi

ro; kiểm soát và phòng ngừa rủi ro; tài trợ rủi ro; báo cáo hoạt động quản trị rủi ro.

1.2.1.2 Nhiệm vụ của công tác quản trị rủi ro tín dụng

Hoạch định phương hướng, kế hoạch phòng chống RRTD. Dự đoán RRTD có

thể xảy ra đến đâu, trong điều kiện nào, nguyên nhân và hậu quả ra sao,…Đồng thời

tổ chức phòng chống RRTD một cách khoa học nhằm ch ra những mục tiêu cụ thể

cần đạt được, ngưỡng an toàn và mức độ sai sót có thể chấp nhận được. Xây dựng

các chương trình nghiệp vụ, cơ cấu kiểm soát phòng chống RRTD, phân quyền hạn21và trách nhiệm cho từng thành viên, lựa chọn những công cụ kỹ thuật phòng chống

RRTD, xử lý RRTD và giải quyết hậu quả do RRTD gây ra một cách nghiêm túc.

Kiểm tra, kiểm soát để bảo đảm việc thực hiện theo đúng kế hoạch phòng

chống RRTD đã hoạch định. Qua đó phát hiện các RRTD tiềm ẩn, các sai sót khi

thực hiện giao dịch.Trên cơ sở đó kiến nghị các biện pháp điều ch nh, bổ sung nhằm

hoàn thiện hệ thống quản trị RRTD.

1.2.1.3 Sự cần thiết của công tác quản trị rủi ro tín dụng

Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, khi rủi ro xảy ra đều kéo theo nó

những ảnh hưởng khó lường và hậu quả không dễ dàng khắc phục. Do vậy, quản trị

rủi ro là hoạt động trọng tâm của các NHTM, bởi kiểm soát rủi ro chặt chẽ đồng

nghĩa với việc sử dụng có hiệu quả nguồn vốn huy động. Mặt khác, nếu không chấp

nhận rủi ro thì không thể tạo ra các cơ hội đầu tư, kinh doanh mới. Do đó, quản trị

rủi ro là một nhu cầu tất yếu đặt ra trong quá trình tồn tại, phát triển của các NHTM.

Trong hoạt động tín dụng cũng vậy, ngân hàng biết rằng cấp tín dụng là rủi ro,

vậy tại sao ngân hàng lại cấp tín dụng để rồi phải quản trị rủi ro? Bởi vì rủi ro là sự

không chắc chắn, rủi ro vừa tiềm ẩn thiệt hại vừa tiềm ẩn lợi nhuận, rủi ro có mối

quan hệ đồng biến với lợi nhuận. Ngân hàng cấp tín dụng là kỳ vọng tìm kiếm lợi

nhuận nhưng rủi ro là khả năng khách hàng không trả được nợ vay. Vì vậy, cần phải

quản trị RRTD để hạn chế tối đa thiệt hại, đồng nghĩa là tối đa hóa lợi nhuận và tối

đa hóa giá trị cho cổ đông.

1.2.2 Hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng

1.2.2.1 Khái niệm

Hiệu quả quản trị là mức độ đạt được trong quá trình điều hành và thực hiện

các chính sách, chiến lược và mô hình quản trị đã đề ra. Các nhà quản trị định kỳ

đánh giá toàn diện công tác quản trị để biết được hiệu quả đạt được như thế nào;

xem xét quy trình quản trị có bị vướng mắc, trở ngại ở khâu nào; các công cụ,

phương pháp quản trị có phù hợp hay cần phải sửa đổi, bổ sung;…Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNGTHƢƠNG MẠI

Tải bản đầy đủ ngay(148 tr)

×