Tải bản đầy đủ - 148 (trang)
PHỤ LỤC 7KẾT QUẢ KHẢO SÁT BẰNG PHẦN MỀM SPSS

PHỤ LỤC 7KẾT QUẢ KHẢO SÁT BẰNG PHẦN MỀM SPSS

Tải bản đầy đủ - 148trang

122He thong phap ly con nhieu bat cap1003,03,097,9691002,74,098,9811003,13,1101,0981003,45,100,999Kha nang quan ly kinh doanh yeu kem1002,98,1081,082Tinh hinh tai chinh yeu kem, thieu minh bach1003,37,1191,186Su dung von vay sai muc đich1003,43,1161,157Tinh trang đao no, lua dao ngay cang tang1003,10,1261,2591002,50,1131,133Thieu kiem tra, giam sat sau khi cho vay1002,68,094,942He thong kiem tra, kiem soat noi bo chua tot1002,48,1111,1141002,69,1081,080Co che dieu hanh thi truong tien te cua NHNN

chua phu hop

Hoat dong thanh tra, giam sat chua hieu qua, he

thong thong tin chua hoan chinh

Moi truong kinh te khong on dinh (khung hoang,

lam phat, hoi nhap,...)Chinh sach tin dung chua phu hop, chua tuan thu

quy che va quy trinh cho vayTrinh do chuyen mon va dao duc nghe nghiep

cua mot bo phan nhan vien tin dung chua tot

Valid N (listwise)7.4100Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến hiệu quả quản trị RRTD tại

NHTMCP Phương Nam.

Descriptive Statistics

NMeanStatisticStatisticStd. DeviationStd. ErrorStatisticHe thong phap ly1003,13,1011,012Su phat trien cua thi truong tai chinh1002,92,085,849Nguon nhan luc va cong nghe1003,39,098,984Chinh sach tin dung, Phuong thuc quan tri RRTD1003,77,083,827He thong co so du lieu va thong tin khach hang1003,24,090,9001002,74,097,970Cac nhan to khac (moi truong canh tranh, chinh

sach thu nhap,...)

Valid N (listwise)7.5100Đánh giá mức độ ảnh hưởng của những tồn tại trong hoạt động quản trị RRTD

của NHTMCP Phương Nam trong thời gian qua.123Descriptive Statistics

NMeanStatisticStatisticStd. DeviationStd. ErrorStatisticVe chinh sach tín dung1003,34,088,879Ve bo may quan tri RRTD1003,30,092,916Ve quy trinh tin dung1002,99,087,8701003,46,094,9371003,67,1021,016Ve nguon nhan luc, cong tac xu ly no, phan loai no

va trich lap du phong

Ve viec nhan dang, canh bao, phan tich, do luong

RRTD

Valid N (listwise)7.6100Đánh giá mức độ quan trọng của những giải pháp đã được đề xuất nhằm nâng

cao hiệu quả quản trị RRTD tại NHTMCP Phương Nam.

Descriptive Statistics

NMeanStatistic

Xay dung mo hinh cap tin dung moi, hoan thienStatisticStd. DeviationStd. ErrorStatistic993,87,085,841Xay dung chinh sach tin dung hieu qua1003,59,082,818Hoan thien quy trinh tin dung1003,25,081,8091003,24,089,8891003,76,100,9961003,64,090,9051004,32,091,9091003,59,090,9001003,89,083,827bo may cap tin dung va quan tri RRTDCung co, hoan thien he thong cong nghe thong

tin va du lieu khach hang

Nang cao chat luong nguon nhan luc va chinh

sach dai ngo thich hop

Xay dung lo trinh van dung nguyen tac Basel

vao cong tac quan tri RRTD

Nâng cao chat luong cong tac phan tich va tham

dinh tin dung

Xac dinh gioi han tin dung cho tung khach hang

trong tung thoi ky

Kiem tra qua trinh su dung von va cong tac

phong ngua, canh bao khoan no co van de124Nang cao vai tro kiem tra, kiem soat noi bo va

quy dinh bao cao thong ke

Su dung cong cu chung khoan phai sinh de

phong ngua, han che RRTD

Su dung cac cong cu bao hiem, bao dam tien

chac chan vay trong qua trinhcap tin dung

Thuc hien nghiem tuc quy dinh ve phan loai no,

trich lap va su dung du phong de xu ly RRTD

Tang cuong hieu qua cong tac xu ly no co van

de, no qua han va no xau

Valid N (listwise)7.71003,25,097,9681002,65,096,9571003,70,095,9481003,98,086,8641004,03,089,89399Đánh giá mức độ quan trọng của các kiến nghị đã được đề xuất đối với Chính

phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Descriptive Statistics

NMeanStatistic

Hoan thien he thong phap ly, co che chinh sach

doi voi hoat dong tin dung

Tang cuong thanh tra, giam sat cua NHNN doi

voi hoat dong ngan hang

Cung co va hoan thuen he thong thong tin tin

dung cua NHNN

Tiep tuc tai co cau va sap xep lai he thong ngan

hang thuong mai

Valid N (listwise)StatisticStd. DeviationStd. ErrorStatistic1003,74,098,9811003,62,1001,0031003,61,089,8861003,63,099,991100125PHỤ LỤC 8

KHẢO SÁT THỰC TẾ CÁC NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN RRTD, CÁC

NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RRTD VÀ CÁC GIẢI

PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RRTD TẠI NGÂN HÀNG TMCP

PHƢƠNG NAM

8.1 Mục tiêu và phƣơng pháp khảo sát

Mục tiêu của việc khảo sát thực tế là kiểm định các vấn đề nghiên cứu thông

qua nhận định của các cấp quản lý và nhân viên công tác trong lĩnh vực tín dụng tại

NHTMCP Phương Nam. Thu thập và tổng hợp ý kiến của các cán bộ về các nguyên

nhân dẫn đến RRTD, những tồn tại của hoạt động quản trị RRTD, các nhân tố ảnh

hưởng đến hiệu quả quản trị RRTD và các giải pháp đề xuất để tìm hiểu sự đồng

tình về các vấn đề nêu trên. Từ đó đưa ra quyết định thực hiện các giải pháp nào

trong thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả quản trị RRTD tại NHTMCP Phương Nam.

Từ mục tiêu đã được xác định như trên, tác giả dùng phương pháp chuyên gia

thông qua bảng câu hỏi để tiến hành khảo sát thực tế vấn đề nghiên cứu.

8.2Bảng câu hỏi khảo sát và thang đo.

Bảng câu hỏi bao gồm 11 câu (Phụ lục 6), được thiết kế đơn giản, dễ hiểunhưng khá chi tiết và thể hiện rõ các vấn đề cần nghiên cứu, sau đó gởi đến 120 cán

bộ, nhân viên của các đơn vị và Hội sở chính NHTMCP Phương Nam để thu thập

thông tin và ghi nhận các ý kiến. Sau khi nhận được các ý kiến trả lời (ch có 100

kết quả hợp lệ từ 32 cán bộ quản lý và 68 nhân viên công tác ở bộ phận tín dụng),

tác giả tiến hành nhập dữ liệu vào phần mềm phân tích dữ liệu thống kê (SPSS)

phiên bản 16.0, chạy chương trình để xử lý dữ liệu và đánh giá kết quả nhận được.

Thang đo sử dụng trong bảng câu hỏi và trong phần mềm SPSS là loại thang

đo thứ bậc (Ordinal) với 5 mức độ từ thấp nhất đến cao nhất (Phụ lục 6).

8.3 Những khó khăn và hạn chế trong quá trình khảo sát thực tế126Trong quá trình khảo sát thực tế vấn đề nghiên cứu, có một số khó khăn và

hạn chế: sự khác nhau về tuổi, sự chênh lệch về trình độ chuyên môn, số năm công

tác và kinh nghiệm của các cán bộ, nhân viên cũng như quan điểm khác nhau giữa

cấp quản lý và nhân viên công tác trong lĩnh vực tín dụng tại NHTMCP Phương

Nam, dẫn đến nhận định về các vấn đề nghiên cứu có thể không hợp lý và không

chính xác, hoặc trả lời đại khái, không quan tâm nhiều, trong quá trình nhập dữ liệu

có thể bị sai sót, và đây cũng là một trong những hạn chế của đề tài nghiên cứu.

8.4 Đánh giá kết quả khảo sát thực tế (Phụ lục 7)

Khảo sát về rủi ro nào có ảnh hưởng đáng kể đến kết quả hoạt động kinhdoanh của NHTMCP Phương Nam: Với mức trung bình từ 2,64 đến 4,19; kết quả

thu được phản ánh hầu hết các loại rủi ro đều ảnh hưởng tương đối đáng kể đến kết

quả kinh doanh của NHTMCP Phương Nam, trong đó RRTD và rủi ro thanh khoản

là có mức ảnh hưởng lớn nhất. Kết quả này phù hợp với thực tế hiện nay vì hệ thống

NHTM đang có nợ xấu cao và thanh khoản không ổn định.

Mức độ ảnh hƣởng của các rủi ro đến kết quả kinh doanh

2,78Rủi ro công nghệ2,64Rủi ro tỷ giá3,11Rủi ro lãi s uất3,97Rủi ro thanh khoản4,19Rủi ro tín dụng

012345MeanNguồn: Kết quả khảo sát – Phụ lục 7

Khảo sát mức độ quan trọng các bước công việc thực hiện trong quá trình cấptín dụng cho khách hàng của NHTMCP Phương Nam: Với mức trung bình từ 3,57

đến 4,36; hầu hết cán bộ nhân viên đều cho rằng tất cả các bước trong cấp tín dụng

đều quan trọng, trong đó bước thu thập thông tin, thẩm định khách hàng và đo

lường rủi ro là rất quan trọng. Kết quả này phù hợp với công tác thẩm định khách

hàng trong thực tế.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC 7KẾT QUẢ KHẢO SÁT BẰNG PHẦN MỀM SPSS

Tải bản đầy đủ ngay(148 tr)

×