Tải bản đầy đủ - 148 (trang)
PHỤ LỤC 6BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT THỰC TẾ

PHỤ LỤC 6BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT THỰC TẾ

Tải bản đầy đủ - 148trang

116PHẦN II: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT THỰC TẾ

Đây là phần câu hỏi khảo sát thực tế (Anh/Chị vui lòng khoanh tròn câu trả lời)

Câu 1: Trong các loại rủi ro sau đây, rủi ro nào theo Anh/Chị có ảnh

hƣởng đáng kể đến kết quả hoạt động kinh doanh của NHTMCP Phƣơng

Nam?

Mức độ: 1: Hoàn toàn không có ảnh hưởng; 2: Ảnh hưởng rất ít; 3: Ảnh

hưởng tương đối; 4: Ảnh hưởng rất lớn; 5: Ảnh hưởng nghiêm trọng.

Các loại rủi roMức độ ảnh hƣởng đến kết quả hoạt động kinh doanhRủi ro tín dụng12345Rủi ro thanh khoản12345Rủi ro lãi suất12345Rủi ro tỷ giá12345Rủi ro công nghệ12345Câu 2: Anh/Chị hãy đánh giá mức độ quan trọng các bƣớc công việc thực

hiện trong quá trình cấp tín dụng cho khách hàng của NHTMCP Phƣơng

Nam.

Mức độ: 1: Hoàn toàn không quan trọng; 2: Khá quan trọng; 3: Quan trọng; 4:

Rất quan trọng; 5: Đặc biệt quan trọng.

Các bƣớc công việc của quá trình cấp tín dụngMức độ quan trọngThu thập thông tin, thẩm định khách hàng và đo

lường rủi ro

Ra quyết định cấp tín dụng1234512345Kiểm tra, giám sát sau giải ngân12345Cảnh báo khoản nợ có vấn đề và thu hồi nợ12345Câu 3: Anh/Chị hãy cho biết mức độ phổ biến của các nguyên nhân khách

quan dẫn đến RRTD phát sinh tại NHTMCP Phƣơng Nam.117Mức độ: 1: Hoàn toàn không phổ biến; 2: Khá phổ biến; 3: Phổ biến; 4: Rất

phổ biến; 5: Đặc biệt phổ biến.

Mức độ phổ biếnNguyên nhân khách quan

Hệ thống pháp lý còn nhiều bất cập12345Cơ chế điều hành thị trường tiền tệ của Ngân

hàng Nhà nước chưa phù hợp12345Hoạt động thanh tra, giám sát chưa hiệu quả, hệ

thống thông tin chưa hoàn ch nh12345Môi trường kinh tế không ổn định (khủng

hoảng, lạm phát, hội nhập,…)12345Câu 4: Anh/Chị hãy cho biết mức độ phổ biến của các nguyên nhân từ

phía khách hàng dẫn đến RRTD phát sinh tại NHTMCP Phƣơng Nam.

Mức độ: 1: Hoàn toàn không phổ biến; 2: Khá phổ biến; 3: Phổ biến; 4: Rất

phổ biến; 5: Đặc biệt phổ biến.

Nguyên nhân từ phía khách hàngMức độ phổ biếnKhả năng quản lý kinh doanh yếu kém12345Tình hình tài chính yếu kém, thiếu minh bạch12345Sử dụng vốn vay sai mục đích12345Tình trạng đảo nợ, lừa đảo ngày càng tăng12345Câu 5: Anh/Chị hãy cho biết mức độ phổ biến của các nguyên nhân từ

phía NHTMCP Phƣơng Nam dẫn đến RRTD phát sinh tại NHTMCP Phƣơng

Nam.

Mức độ: 1: Hoàn toàn không phổ biến; 2: Khá phổ biến; 3: Phổ biến; 4: Rất

phổ biến; 5: Đặc biệt phổ biến.

Nguyên nhân từ phía NHTMCP Phƣơng Nam

Chính sách tín dụng chưa phù hợp, chưa tuân

thủ quy chế và quy trình cho vayMức độ phổ biến

12345118Thiếu kiểm tra, giám sát sau khi cho vay12345Hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ chưa tốt12345Trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp

của một bộ phận nhân viên tín dụng chưa tốt12345Câu 6: Trong các nhân tố sau đây, Anh/Chị hãy đánh giá mức độ ảnh

hƣởng đến hiệu quả quản trị RRTD tại NHTMCP Phƣơng Nam.

Mức độ: 1: Hoàn toàn không có ảnh hưởng; 2: Ảnh hưởng rất ít; 3: Ảnh

hưởng tương đối; 4: Ảnh hưởng rất lớn; 5: Ảnh hưởng nghiêm trọng.Hệ thống pháp lýMức độ ảnh hƣởng đến hiệu

quả quản trị RRTD

1

2

3

4

5Sự phát triển của thị trường tài chính12345Nguồn nhân lực và công nghệ12345Chính sách tín dụng, phương thức quản trị RRTD12345Hệ thống cơ sở dữ liệu và thông tin khách hàng12345Các nhân tố khác (môi trường cạnh tranh, chính

sách thu nhập,…)12345Các nhân tốCâu 7: Anh/Chị hãy đánh giá mức độ ảnh hƣởng của những tồn tại trong

hoạt động quản trị RRTD tại NHTMCP Phƣơng Nam trong thời gian qua.

Mức độ: 1: Hoàn toàn không có ảnh hưởng; 2: Ảnh hưởng rất ít; 3: Ảnh

hưởng tương đối; 4: Ảnh hưởng rất lớn; 5: Ảnh hưởng nghiêm trọng.

Những tồn tại của hoạt động quản trị RRTDMức độ ảnh hƣởngVề chính sách tín dụng12345Về bộ máy quản trị RRTD12345Về quy trình tín dụng12345Về nguồn nhân lực, công tác xử lý nợ, Phân

loại nợ & trích lập dự phòng12345Về việc nhận dạng, cảnh báo, phân tích, đo

lường RRTD12345119Câu 8: Trong nhóm giải pháp về xây dựng và hoàn thiện môi trƣờng quản

trị RRTD tại NHTMCP Phƣơng Nam, Anh/Chị hãy chỉ rõ mức độ quan trọng

của những giải pháp đƣợc đề nghị dƣới đây.

Mức độ: 1: Hoàn toàn không quan trọng; 2: Khá quan trọng; 3: Quan trọng; 4:

Rất quan trọng; 5: Đặc biệt quan trọng.

Nhóm giải pháp về xây dụng và hoàn thiện

môi trƣờng quản trị RRTDMức độ quan trọngXây dựng mô hình cấp tín dụng mới, hoàn thiện

bộ máy cấp tín dụng và quản trị RRTD

Xây dựng chính sách tín dụng hiệu quả1234512345Hoàn thiện quy trình tín dụng12345Củng cố, hoàn thiện hệ thống công nghệ thông

tin và dữ liệu khách hàng12345Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chính

sách đãi ngộ thích hợp12345Xây dựng lộ trình vận dụng nguyên tắc Basel

vào công tác quản trị RRTD12345Câu 9: Trong nhóm giải pháp phòng ngừa, hạn chế RRTD tại NHTMCP

Phƣơng Nam, Anh/Chị hãy chỉ rõ mức độ quan trọng của những giải pháp đề

nghị dƣới đây.

Mức độ: 1: Hoàn toàn không quan trọng; 2: Khá quan trọng; 3: Quan trọng; 4:

Rất quan trọng; 5: Đặc biệt quan trọng.

Nhóm giải pháp phòng ngừa, hạn chế RRTDMức độ quan trọngNâng cao chất lượng công tác phân tích và

thẩm định tín dụng12345Xác định giới hạn tín dụng cho từng khách

hàng trong từng thời kỳ12345Kiểm tra quá trình sử dụng vốn và công tác

phòng ngừa, cảnh báo khoản nợ có vấn đề.12345Nâng cao vai trò kiểm tra, kiểm soát nội bộ và12345120quy định báo cáo thống kê

Sử dụng công cụ chứng khoán phái sinh để

phòng ngừa, hạn chế RRTD12345Câu 10: Trong nhóm giải pháp hạn chế thiệt hại, bù đắp tổn thất do

RRTD tại NHTMCP Phƣơng Nam, Anh/Chị hãy chỉ rõ mức độ quan trọng của

những giải pháp đƣợc đề nghị dƣới đây.

Mức độ: 1: Hoàn toàn không quan trọng; 2: Khá quan trọng; 3: Quan trọng; 4:

Rất quan trọng; 5: Đặc biệt quan trọng.

Nhóm giải pháp hạn chế thiệt hại, bù đắp tổn

thất do RRTDMức độ quan trọngSử dụng các công cụ bảo hiểm và bảo đảm tiền

vay chắc chắn trong quá trình cấp tín dụng12345Thực hiện nghiêm túc quy định về phân loại nợ,

trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý RRTD12345Tăng cường hiệu quả công tác xử lý nợ có vấn

đề, nợ quá hạn và nợ xấu12345Câu 11: Anh/Chị hãy chỉ rõ mức độ quan trọng của các kiến nghị dƣới

đây đối với Chính phủ và NHNN.

Mức độ: 1: Hoàn toàn không quan trọng; 2: Khá quan trọng; 3: Quan trọng; 4:

Rất quan trọng; 5: Đặc biệt quan trọng.

Kiến nghị đối với Chính phủ và NHNNMức độ quan trọngHoàn thiện hệ thống pháp lý, cơ chế chính sách

đối với hoạt động tín dụng ngân hàng.12345Tăng cường thanh tra, giám sát của NHNN đối

với hoạt động ngân hàng123451234512345Củng cố và hoàn thiện hệ thống thông tin tín

dụng của NHNN

Tiếp tục cơ cấu và sắp xếp lại hệ thống Ngân

hàng Thương mại121PHỤ LỤC 7

KẾT QUẢ KHẢO SÁT BẰNG PHẦN MỀM SPSS

7.1Rủi ro nào có ảnh hưởng đáng kể đến kết quả hoạt động kinh doanh của

NHTMCP Phương Nam.

Descriptive Statistics

NMeanStatistic7.2StatisticStd. DeviationStd. ErrorStatisticRui ro tin dung1004,19,076,761Rui ro thanh khoan1003,97,1071,068Rui ro lai suat1003,11,079,790Rui ro ty gia1002,64,077,772Rui ro cong nghe1002,78,096,960Valid N (listwise)100Đánh giá mức độ quan trọng các bước công việc thực hiện trong quá trình cấp

tín dụng cho khách hàng của NHTMCP Phương Nam.

Descriptive Statistics

NMeanStatistic

Thu thap thong tin, tham dinh khach hang vàStd. ErrorStatistic1004,36,085,847Ra quyet dinh cap tin dung1003,63,1011,012Kiem tra, giam sat sau giai ngan1003,57,074,742Canh bao khoan no co van de va thu hoi no1003,84,094,940Valid N (listwise)100do luong rui ro7.3StatisticStd. DeviationĐánh giá mức độ phổ biến của các nguyên nhân dẫn đến RRTD tại NHTMCP

Phương Nam.

Descriptive Statistics

N

StatisticMean

StatisticStd. ErrorStd. Deviation

Statistic122He thong phap ly con nhieu bat cap1003,03,097,9691002,74,098,9811003,13,1101,0981003,45,100,999Kha nang quan ly kinh doanh yeu kem1002,98,1081,082Tinh hinh tai chinh yeu kem, thieu minh bach1003,37,1191,186Su dung von vay sai muc đich1003,43,1161,157Tinh trang đao no, lua dao ngay cang tang1003,10,1261,2591002,50,1131,133Thieu kiem tra, giam sat sau khi cho vay1002,68,094,942He thong kiem tra, kiem soat noi bo chua tot1002,48,1111,1141002,69,1081,080Co che dieu hanh thi truong tien te cua NHNN

chua phu hop

Hoat dong thanh tra, giam sat chua hieu qua, he

thong thong tin chua hoan chinh

Moi truong kinh te khong on dinh (khung hoang,

lam phat, hoi nhap,...)Chinh sach tin dung chua phu hop, chua tuan thu

quy che va quy trinh cho vayTrinh do chuyen mon va dao duc nghe nghiep

cua mot bo phan nhan vien tin dung chua tot

Valid N (listwise)7.4100Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến hiệu quả quản trị RRTD tại

NHTMCP Phương Nam.

Descriptive Statistics

NMeanStatisticStatisticStd. DeviationStd. ErrorStatisticHe thong phap ly1003,13,1011,012Su phat trien cua thi truong tai chinh1002,92,085,849Nguon nhan luc va cong nghe1003,39,098,984Chinh sach tin dung, Phuong thuc quan tri RRTD1003,77,083,827He thong co so du lieu va thong tin khach hang1003,24,090,9001002,74,097,970Cac nhan to khac (moi truong canh tranh, chinh

sach thu nhap,...)

Valid N (listwise)7.5100Đánh giá mức độ ảnh hưởng của những tồn tại trong hoạt động quản trị RRTD

của NHTMCP Phương Nam trong thời gian qua.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC 6BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT THỰC TẾ

Tải bản đầy đủ ngay(148 tr)

×