Tải bản đầy đủ - 124 (trang)
2 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ RÚT RA TỪ NGHIÊN CỨU

2 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ RÚT RA TỪ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 124trang

F -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.chóa b na c a du khách, s h p d n và t o n tquan, khi n h c m th y vi c tham quanng t t cho du khách khin thamam du l ch này là có ý ngh a, và l nm ph c vn u ng s ch s , h p v sinh và giaosau s còn mu n quay l i.

s l u trúm b o, cácthông thu n ti n là nh ngu ki n t i thi u mang l i s tho i mái cho du kháchtrong th i gian i du l ch. Vì v y, vi c quan tâmu t , làm cho c s h t ng KDLngày m t khang trang, v sinh s ch s , l ch s là vi c các nhà qu n lý KDL nên làm.

Nhà hàng c n thi t k có không gian thoáng mát, s ch s , l ch s . Khách s n n i

kháchc xây d ng khang trang, nâng c p v i ti n nghi hi ntr ng s khi n du khách th y mìnhi, bài trí sangc ph c v tr n v n, và c m th y hoàn toànhài lòng.

Khi i du l ch

an ninh.nm tu nàyam m i thì du khách r t chú tr ngnu ki nm b o m t chuy n i vui v . Du khách luôn mu n c m th yyên tâm, không ph i phi n não, không lo s có nh ng m i nguy hi m, r i ro, s c

y ra cho mình ( m b o an toàn v c tính m nh, tài s n). Vì v y,

ninh c n ph i luôncm b o, tuy ti khôngu ki n anx y ra nh ng vi c gây m t anninh, tr t t , gây phi n phúc cho du khách. Các thông tin c nh báo nh ng nguy

hi m có th x y ra cho du khách t i các

yam tham quan c n ph i. K t qu ph ng v n cho th y a s các du kháchan ninh t i KDL Cônu khá hài lòng v v no.Ngoài ra, y u t an toàn v sinh th c ph m c ng c n ph i

tr ng. Ph ic trang bcc bi t chúm b o y u t v sinh, s ch s c a nhà hàng, n i n u ng c a du khách,s ch s trong cách th c ch bi n món n nh m

khách . C n thng xuyên ki m tra các c sm b o gi gìn s c kh e cho dun u ng,m b o v sinh an toàn th cph m.

Theo k t qu nghiên c u, m c dù thang o d ch v vi n thông,

ng b lo i ( b

t tv nng truy nc ch y Cronbach alpha), nh ng n u khu du l ch v n có th ph cnày thì ây c ng là m tu nên duy trì. Vìn i bi no xa xôi,.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto68

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.ccách xat li n nh ng d ch v vi n thông, internet v n áp ngc nhu c u c adu khách, c ng s khi n du khách hài lòng vì mình v n có th c p nh t

và gi liên l c v i ng

nv ni thântrongt li n. Trên c sb o trì d ch v vi n thông vàc tin t có, KDL c ng c n l u ýng truy n m ng thng xuyên,tránhtr c tr c do th i ti t gây ra.

5.2.2 H u c n

m th c: Ngoài nhu c u vui ch i gi i trí, ngh dng thì n u ng là nhu c uthi t y u và không kém ph n quan tr ng. Có r t nhi u du khách i du l ch

hi u và thng th c v phkhác mu nng th c m th c t ia phng mà hc ph c v nh ng món n ngon c a quê nhà,nh ng món ncs nc aa phc thng, mong mu n s thn có các món n mà h yêu thích. Khi nhu c u nàytìmn. M t s

ng th c hngng xuyên ph c v vàc áp ng, ch c ch n dukhách s hài lòng.

Theo nh n xét c a du khách thì th c

nc a

thng, ch y u là nh ng món n mang tính thông d ng mà hng th c t i n i mình . Vì th , các nhà hàng c n xây d ng th c

n,ýa phn c a các nhà hàng quá ít nh ngc bi t chú tr ng vào nh ng món n mang tínhn cách ch bi n món n sao cho ngon mi ng,

cs cc aa phc tr ng c a

p m t,cn a d nga phng, chút o nên nét m th cng mình.h th ng thông tin, hng d n: Vi c các hng d n viên du l ch cung c pcho du khách nh ng ki n th c l ch s sâu r ng, chính xác v Côn

có th hi u rõ h n v l ch s c a n i ã t ng m t th i

gian” s làãcodu kháchoc coi là “ a ng c tr nu khi n cho du khách c m th y hài lòng.Tuy nhiên, ban qu n lý KDL ch a làm t t hình th c qu ng bá hình nh c a

mìnhn v i du khách. Hi n t i,cácm tham quan, ch có bày bán m t s sáchi hình th c t truy n vi t v m t s nhân v t l ch s và quá trình

dân t c mà thi u i nh ng thông tin c th v

c thông tin tr c ti p t ngihu tranh c am tham quan. Du khách ch cóng d n viên du l ch. Hình th c nh ng quy n.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto69

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.csách nh , t p chí gi i thi u v giá tr l ch s v n hóa c a KDL s làm cho khách

hàng chú ý h n, l u gi lâu h n hình nh KDL.

bá, gi i thi u v du l cha phng tuyâyc xem là hình th c qu ngn gi n nh ng r t hi u qu .thông tin d ch v : Toàn b các thông tin chi ti t v các d ch v hi n có

trong KDL c nc chuy n t i, cung c p m t cách rõ ràng, rành m ch, th ng nh tn cho du khách, giúp cho du khách d dàng bi t và s d ng, th hngc tr nn các d ch v hi n có trong KDL n u h mu n.

nhân s :

ng truy nu h t các du khách ánh giá khá cao ki n th c c ng nh kt ki n th c c a các hkhách cho r ng có m t s h

truy nng d n viên du l ch. Tuy nhiên, c ng có dung d n viên có gi ng nói thi u cu n hút, trong lúct còn nhi u va v p. Chính vì v y, ban qu n lý KDL c n chú tr ng tuy nch n, hu n luy n và s d ngi ng thuy t minh viên, hn ng chuyên nghi p, h p d n du khách,

hóa, các truy n thuy t l ch s dân t c b nc ào t o bài b n và am t

atrong n

Thng khó quênc ã làm v khai thác,i hng d n viên r t quanu t lo i hình du l ch v n hóa – l ch s .

ng, h c t p kinh nghi m vvi c qu n lý du l ch c a các t nh khác. T ch c các l p b i d

ngu n nhân l c du l ch c ng nh c ngkhi mua. Theo quy lu t, giá càng r thì ngi mua d ch v ) ph i cân nh ci ta càng mua (s n ph m, d ch v ) nhi um du l ch ph c v tham quan, gi i trí bán cho dung d ch v , theo nguyên t c du khách càngch v t i KDL v i giá c ph i ch ng thì h s ch n

nh ng KDL có giá c

quan, gi i trí h n. Trng nghi p v choi i h c t p ào t o.Giá c là y u t quan tr ng mà du khách (ngkhách s th hngi v i du khách, ây là kinh nghi m nhi u t nh, thànhng xuyên t ch c cho cán b qu n lý b i dn. Các lo i hình d ch v ,ng v nt o s lôi cu n, h p d n khi hn, thuy t minh cho du khách. B i vai trò c a ng

tr ng, t o n tng d n viên du l ch cót hay cùng m c giá nh ngc th hng nhi un KDL ó nhi u h n là

c th hnng ít d ch v thamc m t chuy n i du l ch, du khách ph i tính toán, d trùcchi phí c a chuy n i có phù h p v i kh n ng c a mình hay không, giá c t i n i.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto70

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.cn có quát so v i m t b ng giá chung hay không, các chi phí n, , vui ch i gi itrí và mua s m hàng hóa có h p lý và tng x ng v i ch t lcác tiêu chí trênn s hài lòng c a khách du l ch.u có tácng r t l nt s du khách cho r ng giá c c a KDL Côn

i mua s mng hay không. T t co khá ncác ch h i s n và khi tham gia các ho tnh, tuy nhiên khing vui ch i trên bi n, dukhách ôi khi ph i tr m c giá khá cao so v i m t b ng giá chung. Vì v y, ban qu n

lý KDL c n có su ti t giá cho phù h p, khôngx y ra trnhân hay t ch c nh l nâng giá b t h p lý, chèn ép giáng h p m t s cái v i khách du l ch,khi n du khách c m th y khó ch u, và làm hình nh c a Côno trong tâm trí c adu khách b x u i ít nhi u.

5.2.3 Lòng m n khách

Ngoài nh ng y u t s n có c a KDL nh c nh s c k thú c a bi n tr i,

núi, r ng cây, b cát … thì lòng m n khách c a

dân trên

Tháio có s c hút m nh mi ng nhân viên KDL và ngi v i khách du l ch trong và ngoài nvà s chuyên nghi p c a nhân viênc xem là y u tlòng cho du khách. Vì v y, vi c quan tâm, xây d ng

môn, nghi p v , giàu kinh nghi m, có ý th c, thái

nhi t tình và s n sàng giúp, quan tâmng cho du khách trong su t th i gian du khách

ây là m t chi n lc úngquá trình xây d ng v n hóa ph c v , t ch c, t

xây d ng quy trình ph c v

c.emic.

n s hàii ng nhân viên có chuyên

ph c v ân c n, chu áo, luôni v i du khách, c x l ch s , nhã nh ni v i du khách, t o ra m t phong cách ph c vlý du l ch nên làm.ic áo, chuyên nghi p và t o n

trong KDL làu mà ban quann, c n làm, có liên quan

ào t o, hu n luy n con ngnc

inng b , h th ng, c n có th i gian dài và ph i làm liênng th i, c n th c hi n các bi n pháp Marketing n i b (xem nhân viên lành ng khách hàng c a chính mình, vì nh ng nhân viên th a mãn, yêu thích công

vi c c a mình s là nh ng ngi ph c v và th a mãn t t nh t khách hàng c a KDL– d n theo TS. V Th D ng – “Ba lo i thi n c n trong ti p th ”).

Các du kháchu c m th y khá hài lòng v tháiph c v c a nhân viên.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto71

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.cKDL. Tuy nhiên,i v i nh ng c dânti p xúc, tìm hi u v con nga phng, có m t s ý ki n trái chi u. Khii n i ây, a s du khách ánh giá là h khá hi ukhách. S ni m n , nhi t tình ã em l i cho du khách nh ng n t

nhiên, v n còn m t s du khách ánh giá ng

ó, ngành du l ch Côn

ng ca phi dâna phng hi up. Tuyng ch a thân thi n. Doo c n quan tâm h n n a y u t c ngng tuyên truy n cho ngtri n du l ch.i dânng t tng trong du l ch,c vai trò c a vi c phát.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto72

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.cT LU N

c ích chính c a nghiên c u là xác

utn s hài lòng c a du kháchki n ngh nh m nâng cao ch t l

Sau khinh và o li v i KDL Côno, qua óu ch nh và b sung các thành ph n c a thang o, k t qung b ng 21 bi n quan sátng c a các

xu t m t sng ph c v giúp t ng s hài lòng c a du khách.th y thang o s hài lòng c a du khách v n a hphng nh htolng chong v i 3 thành ph nc otin c y và phân bi t (phân tích nhân t chong sai trích là 59.424 % và các h s Cronbach Alpha khá cao ( u > 0.8). Tuynhiên ã có s khác bi t v n i dung các bi n quan sát. Các thành ph n bao g m (1)

s h t ng th hi n qua các y u t c nh quan thiên nhiên, c s h t ng nhà

hàng, khách s n, các di tích l ch s – v n hóa, tài nguyên nhân v n và smb oan toàn cho du khách, (2) H u c n th hi n qua các món n c a h th ng nhà hàng,

th ng thông tin hng d n,i ng hng d n viên, và giá c h p lý, (3) Lòngn khách th hi n qua tháinhã nh n, s n sàng ph c v c a nhân viên KDL vàni m n , hi u khách c a ngi dân trênXét v m c

KDL có nh hnh ho.ng c a các thành ph n thì thành ph n C s h t ngng m nh nh tn s hài lòng c a du khách ( ß = 0.343) và ít tácng nh t là thành ph n Lòng m n khách ( ß = 0.202).

Nghiên c u c ng cho th y không có s khác bi t v gi i tính, ngh nghi p,

trìnhh c v n,tu i và thu nh p trong vi c ánh giá các y u t táchài lòng c a du kháchi v i KDL Cônngnso.óng góp c a nghiên c u

- Góp ph n xác

kháchnh và o li v i KDL Cônng các y u tnh hngo.- Qua k t qu kh o sát và phân tích, nghiên c u ãchính nh m nâng cao ch t ln s hài lòng c a dung ph c v c a KDL Cônxu t m t s ki n ngh

oi v i du khách, ó làki n ngh v c i thi n c s h t ng KDL (c nh quan, nhà hàng, khách s n), chính

sáchu ti t giá c trong khu v c, t ng cng vi c qu ng bá hình nh du l cha.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto73

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.cphngn v i du khách, nâng cao trìnhc ai ng hng d n viên du l ch nóiriêng và nhân viên trong ngành du l ch nói chung, quan tâmn y u t c ngtrong du l ch, t ng cng hi ung tuyên truy n cho ngi dâna phngc vai tròa vi c phát tri n du l ch.

n ch c a nghiên c u

- Tr

ã t ngc tiên, nghiên c u ch s d ng k t qu kh o sát

n KDL Côni v i nh ng du khácho ang sinh s ng t i khu v c TPHCM. H n ch này khi ncho kh n ng t ng quát hóa c a nghiên c u là không cao. Do ó, các nghiên c u l p

i trong t

phng lai v i c m u l n h nng khác nhau trong c nc th c hi ni v i du kháchcácac là c n thi t nh m t ng kh n ng t ng quát hóa c at qu .

- Vi c l y m u theo ph

ng nh tínhng pháp thu n ti n ng u nhiên nên tính khách quani di n c a k t qu s không cao.- Nghiên c u ch t p trung trên

nititng khách du l ch theo nhóm.ng khách du l ch cá nhân, ch ac pcó cái nhìn t ng quát h n v s hài lònga du khách, c n kh o sát trên m u t ng quát h n bao g m khách du l ch theo

nhóm.

- Nghiên c u ch

phánh giá thang o b ng phng pháp h s Cronbach Alpha,ng pháp phân tích nhân t khám phá EFA và ki mphân tích h i quy tuy n tính b i.

thuy t t t h n, các pholnh mô hình lý thuy t b ngng thang do và ki mng pháp phân tích hi nic nnh mô hình lýc s d ng nhng d ngmô hình c u trúc tuy n tính SEM.

t c nh ng h n ch trên là c s cho nh ng nghiên c u ti p theo trong tng lai..d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto74

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n gec u -tr a c kN

y

bu

to

k

licTÀI LI U THAM KH O

Tài li u ti ng Vi t

Ti n Hòa. Nghiên c u s hài lòng c a khách hàng doanh nghi p1.iv is nph m, d ch v Ngân hàng HSBC, Chi nhánh TPHCM. Lu n v n th c s , Trngi h c Kinh t TPHCM.

2.inh Công Thành, Ph m Lê H ng Nhung và Trng Qu c D ng. Bài nghiênu: “ ánh giá m cahài lòng c a khách n iTr ng”. T p chí Khoa h c 2011: 20a 199-209 Tr

3.nginh Th H ng Thúy. Nghiên c u các nhân t tác

cung c p d ch v

Trngn tho i dingn vi c l a ch n nhàng c a sinh viên TPHCM. Lu n v n th c s ,ng Lam. Các y u tnh hi c s v t ch t, trang thi t b t i tr

ngi h c C n Thi h c Kinh t TPHCM.4. Ma C m TTri v i du l ch t nh Sócng

ngn s hài lòng c a sinh viên

iH cià L t. Lu n v n th c s ,ih c àL t5. Nguy n Qu c Nghi, Nguy n Th B o Châu, Ph m Ng c Giao. Bài nghiên c u:“Các nhân tnh hngnm cào t o ngành du l ch c a các trhài lòng c a sinh viên

ngih cLong”. T p chí Khoa h c 2012: 22b 265-272 Tr

6. Nguy n Th Phkhu v c

ngi v i ch t lngng b ng sông C ui h c C n Th .ng Lan, (2011). Nghiên c u các y u t ch t lng d ch v , shài lòng và lòng trung thành c a ngành d ch v khách s n Vi t Nam. Lu n v n

th c s , Trngi h c Bách Khoa TPHCM.c Th Bình (2008).7.cm c a s n ph m d ch v , tính khôngnói lên tính cá nhân hoá c a nó. Ti u lu n, Tr

nhân v n,Trngi h c Khoa h c xã h i vài h c Qu c gia Hà N i.8. Ph m Ng c Hà. Ch t lt sngng nh t ãang d ch v và lòng trung thành c a khách hàngm du l ch c a công ty du l ch Lâmi h c Bách Khoa TPHCM.iv ing. Lu n v n th c s ,.d oo.cmCmwo.d owwwwwClicktobuyNO

W

!PDO

W

!PDc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n gec u -tr a c kN

y

bu

to

k

lic9. Ti n s Tr n Th Mai, trvà Du l ch c ngng –ng THNV Du l ch Hu . Bài gi ng: Du l ch sinh thái

nh ngh a,c tr ng và các quan10. Tr nh Minh Giang. Các y u t chính nh hTPHCMi v i tour du l ch trong nngm phát tri n.n s th a mãn c a du kháchc. Lu n v n th c s , Trngi h c BáchKhoa TPHCM.

11. Lu t Du l ch s 44/2005/QH11c Qu c h i nc C ng hòa Xã h i Chngh a Vi t Nam thông qua k h p th 7, khóa 11.

12. Philip kotler (2001). Nh ng nguyên lý ti p th , NXB Th ng kê.

13. Tr n V n Thông - Sách T ng quan du l ch

14. Quy tnh s 97/2002/Q -TTgc Th tng Chính ph phê duy t “Chi nc phát tri n du l ch Vi t Nam 2001 – 2010” (Hà N i, ngày 22 tháng 7 n m

2002).

Tài li u ti ng Anh

1. Bindu Narayan, Chandrasekharan Rajendran, L. Prakash Sai, (2008) "Scales to

measure and benchmark service quality in tourism industry: A second-order

factor approach", Benchmarking: An International Journal, Vol. 15 Iss: 4,

pp.469 - 493

2. Poon, W., & Low, K. L. (2005). Are travelers satisfied with Malaysian hotels?

International Journal of Contemporary Hospitality Management, 17 (3), 217227).

3. Tahir Albayrak1, Meltem Caber and afak Aksoy. Relationships of the Tangible

and Intangible Elements of Tourism Products with Overall Customer

Satisfaction”, 141)..d oo.cmCmwo.d owwwwwClicktobuyNO

W

!PDO

W

!PDc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n gec u -tr a c kN

y

bu

to

k

licTrang web

1. http://culaochammpa.com.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=216%3Acac-khai-nim-v-du-lch-sinh-thai&catid=38%3Atai-liu-vnbn&Itemid=37&lang=vi

2. www.dulichcondao.asia

3. www.dulichcondao.net

4. http://www.dulichninhbinh.com.vn/ninhbinh-news/Con-Dao-Do-thi-di-san-du-lich-tren-bien-dao.html

5. http://www.dulichtrungquoc.net/tin-tuc/id140

6. http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1735000&show=abstract

7. http://giaoan.violet.vn/present/show/entry_id/208852/page/2

8. http://tailieudulich.wordpress.com/2009/12/17/tai-nguyen-du-l%E1%BB%8Bch-nhan-van/

9. www.vinaremon.com.vn/.../337-cong-c-quc-t-v-du-lch-vn-hoa.html.d oo.cmCmwo.d owwwwwClicktobuyNO

W

!PDO

W

!PDc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.cPH L C 1: DÀN BÀI TH O LU N NHÓM T P TRUNG

Ph n 1: GI I THI U

Xin chào Anh/Ch .

Tôi tênng Thanh Th o, h c viên cao h c ngành qu n tr kinh doanh thu c trngi h c Kinh t TP.HCM. Hi n tôi ang ti n hành th c hi n lu n v n t t nghi p v i

tài là “Nghiên c u nh ng y u t

Khu du l ch Cônnh hngn s hài lòng c a du kháchiv io”.t mong Anh/Ch dành chút th i gian tham gia cu c ph ng v n c a tôi. Ý ki n c a

Anh/Ch s là nh ng óng góp vô cùng h u ích cho nghiên c u c a tôi. Tôi xin

o m i ý ki n c a Anh/Ch ch

om bí m t tuy tc s d ng cho m c ích nghiên c u và scác Anh/Ch làmc khi chúng ta ti n hành th o lu n.ti p, Chúng tôi xin trình bày ch

Chci.Sau ây, chúng tôi xin gi i thi u nh ng thành viên trong nhóm

quen v i nhau trmvà n i dung c a bu i th o lu n hôm nay.th o lu n hôm nay là:“Các y u tnh hngnshài lòng c a du kháchi v i khu du l ch Côno”Sau khi phân tích v lý thuy t c ng nh liên h th c ti n t i khu du l ch Côn

tôi xinc tóm lc các y u t chính tácngo,n s hài lòng c a du khách nhsau:

- Lòng m n khách;

- Giá c h p lý;

- H u c n;

- C s h t ng;

- An toàn;

- Tài nguyên du l ch;

- Cáccm cá nhân khác c a khách hàng nh : gi i tính,trìnhh c v n, thu nh p.itu i, ngh nghi p,.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClicktoi

wwwc u -tr a c k.cTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ RÚT RA TỪ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(124 tr)

×