Tải bản đầy đủ - 124 (trang)
6 KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT VỀ SỰ ĐÁNH GIÁ CỦA DU KHÁCH ĐỐI VỚI CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG ĐỐI VỚI KDL CÔN ĐẢO THEO CÁC ĐẶC ĐIỂM CÁ NHÂN DU KHÁCH

6 KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT VỀ SỰ ĐÁNH GIÁ CỦA DU KHÁCH ĐỐI VỚI CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG ĐỐI VỚI KDL CÔN ĐẢO THEO CÁC ĐẶC ĐIỂM CÁ NHÂN DU KHÁCH

Tải bản đầy đủ - 124trang

F -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.ct qu phân tích (xem ph l c 10) nh sau:

-b ng s li u ki mcho bi t ki mnh phnh k t qu phng sai (Test of Homogeneity of Variances)ng sai v i m c ý ngh a sig. c a các y u t MK =0.930, HC = 0.407, CSHT = 0.671u l n h n 0.05 nên có th nói phgiá t m quan tr ng c a y u t trìnhng sai ánhh c v n không khác nhau m t cách có ýngh a th ng kê. Nh v y, k t qu phân tích ANOVA có th s d ng t t.

-t qu phân tích t b ng ANOVA cho th y, v i m c ý ngh a sig. c a MWFIMK = 0.657, HC = 0.163, CSHT = 0.186

tìm th y s khác bi t vu l n h n 0.05 nên có th k t lu n, ch atu i trong vi c ánh giá các y u t này tácngnshài lòng c a du khách.

4.6.4 Ki mnh s khác bi t c a các y u t tácki m

ngng theotu i c a du kháchnh s khác bi t theo ngh nghi p trong vi c ánh giá các y u t tácn s hài lòng c a du khách, tác gi ti n hành phân tích phv ing sai m t y utin c y 95%.

t qu phân tích (xem ph l c 10) nh sau:-b ng s li u ki mcho bi t ki mnh k t qu phnh phng sai (Test of Homogeneity of Variances)ng sai v i m c ý ngh a sig. c a các y u t MK =0.650, HC = 0.204, CSHT = 0.246

giá t m quan tr ng c a y u tu l n h n 0.05 nên có th nói phng sai ánhtu i không khác nhau m t cách có ý ngh a th ngkê. Nh v y, k t qu phân tích ANOVA có th s d ng t t.

-t qu phân tích t b ng ANOVA cho th y, v i m c ý ngh a sig. c a MWFIMK = 0.108, CSHT = 0.102

khác bi t v

ng tácngu l n h n 0.05 nên có th k t lu n, ch a tìm th y stu i trong vi c ánh giá hai y u t Lòng m n khách và C s h

n s hài lòng c a du khách. Riêng bi n HC có h s sig. = 0.05 nênta có th k t lu n có s khác bi t có ý ngh a th ng kê v

ntu iiv iy ut H un s hài lòng c a du khách.4.6.5 Ki mnh s khác bi t c a các y u t tácng theo thu nh p c a du khách.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto64

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.cki mnh s khác bi t theo thu nh p trong vi c ánh giá các y u t tácn s hài lòng c a du khách, tác gi ti n hành phân tích phngng sai m t y u t v itin c y 95%.

t qu phân tích (xem ph l c 10) nh sau:

-b ng s li u ki mcho bi t ki mnh phnh k t qu phng sai (Test of Homogeneity of Variances)ng sai v i m c ý ngh a sig. c a các y u t MK =0.065, HC = 0.553, CSHT = 0.177u l n h n 0.05 nên có th nói phng sai ánhgiá t m quan tr ng c a y u t thu nh p không khác nhau m t cách có ý ngh a th ng

kê. Nh v y, k t qu phân tích ANOVA có th s d ng t t.

-t qu phân tích t b ng ANOVA cho th y, v i m c ý ngh a sig. c a MWFIMK = 0.775, HC = 0.096, CSHT = 0.085u l n h n 0.05 nên có th k t lu n, ch atìm th y s khác bi t v thu nh p trong vi c ánh giá các y u t tácngn s hàilòng c a du khách.

4.7 Tóm t t

Chng 4 trình bày k t qu nghiên c u các nhân t và m chài lòng c a du khách

u t tácngi v i KDL Cônquan tr ng nh tngno. K t qu nghiên c u cho th y có 3n s hài lòng c a du kháchp theo trình t m cnh hi v i KDL Cônn ít nh ho vàcs png nh t là: H u c n; C st ng và Lòng m n khách.

t qu ki m

ngh nghi p, trình

tácngnh s khác bi t cho th y không có s khác bi t v gi i tính,

h c v n,tu i và thu nh p trong vi c ánh giá các y u tn s hài lòng c a du kháchi v i KDL Côno..d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto65

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.cCHNG 5: TH O LU N K T QU NGHIÊN C U VÀ KI N NGHChng 4 ã trình bày k t quánh giá thang o, phbi n c a mô hình nghiên c u, k t qu ki m

trong mô hình.

u là xácu này ã gi i quy tnh và o li KDL Cônng trình h i quy anh mô hình và các gi thi tt rac m c tiêu th nh t và th hai c a nghiênng các y u t tácngn s hài lòng c a du kháchio.c tiêu ti p theo c a nghiên c u là ph n th o lu n k t qu nghiên c u và t

óxu t m t s ki n ngh nh m nâng cao s hài lòng c a du khách.gi i quy tc tiêu trên, tác gi ti n hành theo trình t sau: (1) Th o lu n k t qu nghiên c u,

(2) Rút ra m t s ki n ngh nh m nâng cao s hài lòng c a du khách

Côni v i KDLo.5.1 Th o lu n k t qu nghiên c u

t qu nghiên c u cho th y các thành ph n c a thang o s hài lòng c a du

kháchutctin c y và giá tr cho phép, bao g m (1) H u c n, (2) C st ng và (3) Lòng m n khách.

t qu ki m

có giá tr dng,nh h i quy cho th y h s beta trong ph

u này ch ng t các thành ph n trênn s hài lòng c a du khách0.343), ti pu có nh hng du

ngng th i giá tr c a h s h i quy còn cho bi t m cquan tr ng c a các thành ph n

ph n C s h t ng có nh hng trình h i quyn s hài lòng c a du khách. Trong ó, thànhng nhi u nh tn s hài lòng c a du khách (ß =n là thành ph n H u c n (ß = 0.326), và thành ph n có nh hngth p nh t là Lòng m n khách (ß = 0.188).

Nghiên c u c ng cho th y không có s khác bi t v gi i tính, ngh nghi p,

trìnhh c v n,tu i và thu nh p trong vi c ánh giá các y u t táchài lòng c a du kháchi v i KDL Cônngnso.5.2 M t s ki n ngh rút ra t nghiên c u

Qua vi c phân tích ánh giá m cnh hng c a các thành ph n nh hng.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto66

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.cn s hài lòng c a du khách, c ng nh ph n h i c a các du khách

tr c ti p, tác gi

khixu t m t s ki n ngh nh m nâng cao s hài lòng c a du kháchn KDL Côno.s h t ng c a KDL là y u tnh hkhách (ß = 0.343) nên ây s là y u t c nng l n nh t

c c i thi nTi p theo là nhân t H u c n c ng ph i

ng c a nóc ph ng v nn s hài lòng c a du kháchn s hài lòng c a duu tiên.c u tiên c i thi n do m cnhng th hai sau y u t C s h t ng (ß= 0.309). Và cu i cùng là y u t Lòng m n khách có m cnh hngn s hàilòng th p nh t (ß = 0.202).

5.2.1 C s h t ng c a KDL

Hi n nay, nhu c u du l ch v n hóa – l ch s , tìm v c i ngu n k t h p v i gi i

trí ngh dng ang có xu hng phát tri n, th nh hành. Trên c skhai thác y u t l ch s – v n hóa c aa phtích c a cu c chi n tranh gi i phóng dân t c.

t các du khách ó làó, Cônng mình, v i du l ch l ch s nh ng di

n v i Côno, mong mu n c a h uc t n m t ch ng ki n nh ng di ch ng l ch s hào hùng vàtìm hi u m t th i quá kh c a dân t c t th i k kháng chi n ch ng Pháp

qu c M t i

tho ãn th ia ng c tr n gian Côn S n – n i ã in h n nh ng m t mát aung và s dã man c a b n cpnc. Vì v y, các di tích l ch s (các h ng m c,di v t, các công trình xây d ng, các hàng m ...) c n ph ic b o t n nguyên v nhi n tr ng, vì ây chính là nh ng d u tích xác th c nh t v s tàn ác, cu c s ng c

c trong tù c a nh ng ng

tr m n m trên hòni tù cách m ng Vi t Nam yêu no xinhp này. Nhà tù Cônc p qu c giac bi t nên c nmai sau hi uc cái giá c aDu khách

th c vc ãt nt ih nm to ã tr thành Khu di tích l chc b o t n và phát huygiáo d c cho các thc l p t do.n KDL nh m m c m c ích ngh ng i, gi i trí, tham quan, thp c a c nh quan thiên nhiên. Do v y s quan tâm nghiên c u,o c nh quan KDL, t o nên s

a KDL phong phú, m i l ,a d ng nh ng ti u c nh,ngu t tônv a làm cho c nh quanc áo v a áp ng nhu c u tìm hi u v l ch s - v n.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto67

wwwc u -tr a c k.cTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

6 KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT VỀ SỰ ĐÁNH GIÁ CỦA DU KHÁCH ĐỐI VỚI CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG ĐỐI VỚI KDL CÔN ĐẢO THEO CÁC ĐẶC ĐIỂM CÁ NHÂN DU KHÁCH

Tải bản đầy đủ ngay(124 tr)

×