Tải bản đầy đủ - 124 (trang)
5 PHÂN TÍCH HỒI QUY

5 PHÂN TÍCH HỒI QUY

Tải bản đầy đủ - 124trang

F -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.cp các bi nc l p không có m i liên h v i bi n ph thu c b bác b . Vì th , môhình h i qui trong tr

cng h p t t c các bi n thuc t EFA (HC,KDL, MK)a vào mô hình h i qui là phù h p v i d li u nghiên c u.

ng 4.8: K t qu ki m

Mô hìnhnhphù h p c a mô hình h i quing các

bình phl ch

ngct

doPh ng

saiF

ngh a p109.157.000aBi n thiên do h i quy56.979318.993Bi n thiên không do h i quy46.1092650.174103.088268ng c ng(Ngu n: K t qu thuc t phân tích d li u nghiên c u)t qu tóm t t mô hình h i qui

= 0.553 > R2

các bi nc th hi n trên b ng 4.8 cho th y tr s R2u ch nh = 0.548. Ch ng t , mô hình h i quic l p: HC, CSHT, MK gi i thíchc xây d ng g mc 54.8% bi n thiên c a bi n bi nph thu c là HL – S hài lòng c a du kháchi v i KDL Côno.ng 4.9: Tóm t t mô hình h i qui

bModel Summary

hình

1R.743as

xác

nh

R2R2

c

u ch nh.553.548(Ngu n: K t qu thul ch

chu n c a

c l ng

.41713Thông s th ng kê thay

ThayRiThay2.553iF

109.157idf1df23265s

ThayiDurbin-Sig. FWatson.0001.897c t phân tích d li u nghiên c u)ng 4.10: Các thông s th ng kê c a mô hình h i quiMô hìnhH s h i quy ch a H s h i quy

chu n hóa

chu n hóaol

t

ngh a p1.4810.140ch p nh n

a bi ns

VIFBStd.Error0.3010.204MK-Lòng m n khách0.2020.0620.1883.2470.0010.5021.991HC-H u c n0.309CSHT – C s h t ng0.3430.067

0.0830.326

0.3054.591

4.1390.000

0.0000.334

0.3122.991

3.208ng s h i quy(Ngu n: K t qu thuBetang a c ng

tuy nc t phân tích d li u nghiên c u).d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto59

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.ct qu xác

cnh h s h i quia vào mô hình có táci v i KDL Cônc th hi n trên b ng 4.9 cho th y, c ba bi nng (liên h tuy n tính)o, bao g m Lòng m n khách có h s h i qui riêng ph n0.202; H u c n có h s h i qui riêng ph n

qui riêng ph n

ngn s hài lòng c a du khách

== 0.309 và C s h t ng có h s h i= 0.343. B i v y, mô hình h i qui bi u th các y u t chính tácn s hài lòng c a du kháchi v i KDL Cônoc xácnh nh sau:HL = 0.326HC + 0.305CSHT + 0.188MK

c

thu cngtácng (t m quan tr ng) c a các bi nn bi n phc so sánh thông qua h s Beta. Vì th , c n c vào k t qu trên b ng 4.9cho chúng ta th y, C s h t ng có c

n s hài lòng c a du khách, k

táccl png th p nh tngtácng (t m quan tr ng) m nh nh tn là H u c n và Lòng m n khách có cn s hài lòng c a du khách.Nh v y, v i k t qu này thì các gi thuy t nghiên c u

2 (m c 2.4.2) và

ng cùng chi ungc hi u ch nh l n haichcxu tchngng 4 (m c 4.4): H1 (H u c n có tácn s hài lòng c a khách du l ch; H2 (C s h t ng có tácngcùng chi un s hài lòng c a khách du l ch và H3 (Lòng m n khách có tácngcùng chi un s hài lòng c a khách)uc ch p nh n.Mô hình lý thuy t chính th c sau khi ki m

s hH tu ng

c n(CSHT)

(HC)0.326s h t ng (CSHT)0.305Lòng m n khách (MK)0.188Hình 4.2: M cnh hng c a các nhân t4.5.3 Ki m tra s vi ph m các ginhc xácnh nh sau:hài lòng c a du khách

(HL)n s hài lòng c a du kháchnh c a mô hình h i quit qu trên b ng 4.8 cho th y h s Durbin-Watson = 1.897, x p x b ng 2,

ch ng t không có tng quan gi a các ph n d ..d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto60

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.ct qu trên b ng 4.9 cho th y h s phóngi ph10 (l n nh t là 3.208). Vì th , cho chúng ta kh ngng sai (VIF)u nh h nnh không x y ra hi n tng ang tuy n.

t qu xây d ng bi ut n s Histogram (Hình 4.3) cho th y, giá tr trungbình c a các quan sát Mean = 0 vàl ch chu n = 0.994 (t c x p x b ng 1).Ch ng t gi thi t ph n d có phân ph i chu n không b vi ph m. Chúng ta xem xét

th c a ph n d chu n hóa theo giá tr d báo c a bi n ph thu c S hài lòng c a

du kháchki m tra có hi n tphân tánhình 4.4, ta th y ph n d phân tán ng u nhiên theokhông. Nh v y, phHình 4.3:ng phng sai thayi hay không. Quan sátng sai c a mô hình h i quy khôngth Histogram ki m tra ging hoànhi.nh ph n d có phân ph i chu nth.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto61

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.cHình 4.4:

(ki m tra gith giá tr dnh liên h tuy n tính gi a các bi n(Ngu n: K t qu thu

t qu ki m

toán và ph n dnh tc l p v i bi n ph thu c)c t phân tích d li u nghiên c u)ng quan h ng Spearman’s Rho (b ng 4.10) cho th y hng quan gi a tr tuy ti c a ph n d v i các bi ncl pu không có ýngh a th ng kê (giá tr Sig th p nh t b ng 0.705 > 0.05). Vì th , gi thuy t H0: h s

ng quan t ng = 0 không b bác b và do ó, cho phép chúng ta k t lu n ph

sai c a sai s không

ng 4.11: TABScuarei.ng quan gi a tr tuy tngkháchcl pMKCSHTCorrelation0.0140.0090.023Sig. (2-tailed)0.8190.8790.705nh s khác bi t v sn s hài lòng4.6.1 Ki mi c a ph n d và các bi nHC(Ngu n: K t qu thu

4.6 Ki mngc t phân tích d li u nghiên c u)

ánh giá c a du kháchi v i KDL Côno theo cácnh s khác bi t c a các y u t tácci v i các y u t tác

m cá nhân du kháchng theo ngh nghi p c a du.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto62

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.cki m

ngnh s khác bi t theo ngh nghi p trong vi c ánh giá các y u t tácn s hài lòng c a du khách, tác gi ti n hành phân tích phv ing sai m t y utin c y 95%.

t qu phân tích s khác bi t (xem ph l c 10) nh sau:-b ng s li u ki mnh phng sai cho bi t, k t qu ki mnh phng saii m c ý ngh a sig. c a các y u t MK = 0.395, HC = 0.216, CSHT = 0.489

n h n 0.05 nên có th k t lu n phung sai ánh giá t m quan tr ng c a y u tngh nghi p không khác nhau m t cách có ý ngh a th ng kê. Nh v y, k t qu phân

tích ANOVA có th s d ng t t.

- K t qu phân tích t b ng ANOVA cho th y, v i m c ý ngh a sig. c a MK =

0.963, HC = 0.681, CSHT = 0.752u l n h n 0.05 nên có th k t lu n, ch a tìmth y s khác bi t v ngh nghi p trong vi c ánh giá các y u t này tác

hài lòng c a du khách

4.6.2 Ki mnh si v i KDL Cônngnso.khác bi t c a các y u t tácng theo gi i tính c a dukhách

Công c s d ng là phép ki m

th c th c hi n là ki m

ng th - m unh Independent – Sample T-Test; phngnh có hay không s khác bi t v giá tr trung bình c a haic l p là hai nhóm du khách nam và n .t qu th hi n trên ph l c 10 cho th y các bi n MK, HC và CSHTu cós Sig > 0.05 nên có th k t lu n r ng, ch a tìm th y s khác bi t có ý ngh a

th ng kê v gi i tínhi v i 3 nhóm y u t trên tácngn s hài lòng c a dukhách.

4.6.3 Ki mnh s khác bi t c a các y u t tácng theo trìnhh cv nc adu khách

ki m

tácngut v inh s khác bi t theo trìnhh c v n trong vi c ánh giá các y u tn s hài lòng c a du khách, tác gi ti n hành phân tích ph

tin c y 95%.ng sai m t.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto63

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.ct qu phân tích (xem ph l c 10) nh sau:

-b ng s li u ki mcho bi t ki mnh phnh k t qu phng sai (Test of Homogeneity of Variances)ng sai v i m c ý ngh a sig. c a các y u t MK =0.930, HC = 0.407, CSHT = 0.671u l n h n 0.05 nên có th nói phgiá t m quan tr ng c a y u t trìnhng sai ánhh c v n không khác nhau m t cách có ýngh a th ng kê. Nh v y, k t qu phân tích ANOVA có th s d ng t t.

-t qu phân tích t b ng ANOVA cho th y, v i m c ý ngh a sig. c a MWFIMK = 0.657, HC = 0.163, CSHT = 0.186

tìm th y s khác bi t vu l n h n 0.05 nên có th k t lu n, ch atu i trong vi c ánh giá các y u t này tácngnshài lòng c a du khách.

4.6.4 Ki mnh s khác bi t c a các y u t tácki m

ngng theotu i c a du kháchnh s khác bi t theo ngh nghi p trong vi c ánh giá các y u t tácn s hài lòng c a du khách, tác gi ti n hành phân tích phv ing sai m t y utin c y 95%.

t qu phân tích (xem ph l c 10) nh sau:-b ng s li u ki mcho bi t ki mnh k t qu phnh phng sai (Test of Homogeneity of Variances)ng sai v i m c ý ngh a sig. c a các y u t MK =0.650, HC = 0.204, CSHT = 0.246

giá t m quan tr ng c a y u tu l n h n 0.05 nên có th nói phng sai ánhtu i không khác nhau m t cách có ý ngh a th ngkê. Nh v y, k t qu phân tích ANOVA có th s d ng t t.

-t qu phân tích t b ng ANOVA cho th y, v i m c ý ngh a sig. c a MWFIMK = 0.108, CSHT = 0.102

khác bi t v

ng tácngu l n h n 0.05 nên có th k t lu n, ch a tìm th y stu i trong vi c ánh giá hai y u t Lòng m n khách và C s h

n s hài lòng c a du khách. Riêng bi n HC có h s sig. = 0.05 nênta có th k t lu n có s khác bi t có ý ngh a th ng kê v

ntu iiv iy ut H un s hài lòng c a du khách.4.6.5 Ki mnh s khác bi t c a các y u t tácng theo thu nh p c a du khách.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto64

wwwc u -tr a c k.cTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 PHÂN TÍCH HỒI QUY

Tải bản đầy đủ ngay(124 tr)

×