Tải bản đầy đủ - 124 (trang)
2 NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH

2 NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH

Tải bản đầy đủ - 124trang

F -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.c-áp viên (ngic ph ng v n) có hi u-áp viên có thông tin-áp viên có s n sàng cung c p thông tin hay không?tr l i hay không?ánh giá v hình th c là ki m tra m c

d ng trong phát bi u nh m

n cho áp viên khic các phát bi u hay không?phù h p v m t t ng , cú phápcm b o tính th ng nh t, rõ ràng và không gây nh mc ph ng v n. Vi c ph ng v n sâu c ng do chính tác ginghiên c u tr c ti p th c hi n vào tháng 10 n m 2012 theo dàn bài ph ng v n (do

tác gi so n th o) (ph l c 2).

3.2.2 K t qu nghiên c unh tính3.2.2.1 K t qu th o lu n nhóm t p trung

Các thành viên c a hai nhóm th o lu n

- Kh ng

Cônnh n m y u tnh hngu th ng nh t:n s hài lòng c a du kháchi v i KDLo, bao g m: Lòng m n khách, Giá c , H u c n, C s h t ng, An toàn. Soi mô hình nghiên c uxu t banu, thành ph n Tài nguyên du l chngh g p chung v i thành ph n C s h t ng, do s tngcng v các y u t c uthành nên hai thành ph n trên. C th nh sau:

“Phong c nh thiên nhiênp” (thang o y u t Tài nguyên du l ch) t“KDL có nhi u thi t k nhân t o t ng thêm vngng v ip thiên nhiên” (thang o c a Ch t ng);

“Các di tích l ch s - v n hóa có giá tr nhân v n r t l n” (thang o y u t Tài

nguyên du l ch)ca vào là m t trong nh ng khía c nh o lng C s hng.

- Các khía c nh ph n ánh ( o l

xu t trong ch

th c tng hai (m c 2.4.2)ng) n m y u t trên

cc tác gi nghiên c uu ch nh ng n g n h n cho phù h p v itr thành nh ng y u t chính nh hngn s hài lòng c a du khách.Trong ó:

Lòng m n khách nh h

ongn s hài lòng c a du khách thông qua:s n sàng ph c v c a nhân viên KDL..d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto36

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.co Tháil ch s , thân thi n c a nhân viên KDL.o Vi c gi i quy t th a áng nh ng than phi n c a du khách.

áng tin c y c a c dâno

o Thái

Giá cnh ha phng.l ch s , thân thi n c a c dân

nga phng.n s hài lòng c a du khách thông qua:o Giá c hàng hóa, d ch v d ch p nh n.

o Giá c hàng hóa, d ch v phù h p v i mong

o Giá c hàng hóa, d ch v t

o Giá c hàng hóa, d ch vi.ng x ng v i ch t l

nng.nh.o Giá tour du l ch h p lý.

u c n nh hngn s hài lòng c a du khách thông qua:o Không gian thoáng mát, l ch s c a nhà hàng.

o Các món n mang tínhc tr ng c ao Các món n phù h p v i m i nga phi.oph c v t t nhu c u n , i l i.om i l c a các d ch v vui ch i, gi i trí.oth ng thông tin, ho Ki n th c c a

s h t ng nh h

o

o

o

ong d ni ng h

ngng.c cung c pyng d n viên du l ch.n s hài lòng c a du khách thông qua:nh quan thiên nhiên.

s h t ng nhà hàng, khách s n.

ng truy n m ng.

ch v vi n thông.o Các di tích l ch s - v n hóa.

o Giá tr tài nguyên nhân v n.

An toàn nh hng.n s hài lòng c a du khách thông qua:osinh an toàn th c ph m.ou ki n an ninhcm b o.o Các thi t b c nh báo nguy hi m..d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto37

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.co Các thi t bm b o s an toàn c a du khách.ochú tr ng an toàn cho du khách.om giác an toàn khin KDL.- Khái ni m s hài lòng c a du khách c n

áp ngc k v ng v KDL; x ng áng v i th i gian và ti n b c du khách ã bra; c m th y ã quy t

mc ph n ánh qua các khía c nh:nh úng và hài lòng v i quy tnh l a ch n KDL này làmn cho k ngh .

Nh v y, v i k t qu này, mô hình lý thuy t các y u t táclòng c a du khách

chng 2i v i KDL Cônngo và các gi thuy t nghiên c un s hài

cxu tc hi u ch nh nh sau:Gi thuy t H1: Lòng m n khách có nh hng cùng chi un s hài lòng c akhách du l ch.

Gi thuy t H2: S h p lý c a giá c có nh hng cùng chi un s hài lòng c akhách du l ch.

Gi thuy t H3:u c n có nh hGi thuy t H4:ng cùng chi us h t ng c a KDL có nh hn s hài lòng c a du khách

ng cùng chi un s hài lònga khách du l ch.

Gi thuy t H5:u t An toàn có nh hLòng m n khách

Giá c

uc ns h t ng

An toànng cùng chi uH1H2H3i v i KDL Cônhài lòng c a

khách du l chH4H5Hình 3.2: Mô hình lý thuy t các y u t

kháchn s hài lòng c a du khách.nh ho (hi u ch nh l n 1)ngn shài lòng c a du.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto38

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.c3.2.2.2 K t qu phát tri n thang o

a vào k t qu th o lu n nhóm t p trung trên

o nháp các y u t chính tác

oc phát tri n dý, 2 = khôngngtrên, ngi vi tn s hài lòng c a du khácha ra thangi v i KDL Côni hình th c thang o Likert 5 b c (1= hoàn toàn khôngng ý, 3 = không có ý ki n, 4 =ng ý, 5 = hoàn toànngng ý).a. Thang o “Lòng m n khách”: ký hi u MK, g m 5 bi n quan sát t MK1 ÷ MK5

MK1: Nhân viên KDL luôn s n sàng ph c v Anh/Ch .

MK2: Nhân viên khu du l ch luôn có tháil ch s , thân thi ni v i Anh/Ch .MK3: Nhân viên khu du l ch gi i quy t th a áng nh ng than phi n c a Anh/Ch .

MK4: C dâna phng áng tin c y khi giúpMK5: C dâna phng luôn có tháiAnh/Ch .l ch s , thân thi ni v i Anh/Ch .b. Thang o “Giá c ”: ký hi u GC, g m 5 bi n quan sát t GC1 ÷ GC5

GC1: Giá c hàng hóa, d ch v trong KDL d ch p nh n h ncác KDL khác.GC2: Giá c hàng hóa, d ch v trong KDL phù h p v i mong

GC3: Giá c hàng hóa, d ch v trong KDL ti c a Anh/Ch .ng x ng v i ch t lGC4: Giá c hàng hóa, d ch v trong KDL nng.nh.GC5: Giá tour du l ch h p lý.

c. Thang o “H u c n”: ký hi u HC, g m 7 bi n quan sát t HC1 ÷ HC7

HC1: Các nhà hàng trong KDL có không gian thoáng mát, l ch s .

HC2: Các nhà hàng trong KDL ph c v các món nc tr ng c aa phHC3: Các nhà hàng trong KDL ph c v các món n phù h p cho m i ngng.

i.HC4: Các d ch v ph c v nhu c u n, , i l i r t t t.

HC5: Các d ch v vui ch i, gi i trí mang tính m i l .

HC6: KDL trang b

HC7:i ng hyh th ng thông tin, hng d n viên c a KDLng d nc trang byph c v Anh/Ch .

ki n th ccung c pcho Anh/Ch .

d. Thang o “C s h t ng”: ký hi u CSHT, g m 6 bi n quan sát t CSHT1 ÷

CSHT6

CSHT1: C nh quan thiên nhiên trong KDL Cônor t ntng..d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto39

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.cCSHT2: C s h t ng KDLCSHT3:c xây d ng khang trang.ng truy n m ng luôn s n sàng ph c v Anh/Ch .CSHT4: D ch v vi n thông áp ng nhu c u c a Anh/Ch .

CSHT5: Các di tích l ch s – v n hóac b o t n nguyên v n, mang d u n l chsâu s c.

CSHT6: KDL mang giá tr tài nguyên nhân v n r t l n.

e. Thang o “An toàn”: ký hi u AT, g m 6 bi n quan sát t AT1 ÷ AT6

AT1:n, th c u ng trong KDLAT2:u ki n an ninh trong KDLm b o v sinh an toàn th c ph m.

cm b o.AT3: KDL trang b nh ng thi t b c nh báo khu v c có th gây nguy hi miv iAnh/Ch .

AT4: Các phng ti n, thi t b luôn s n sàng ph c vm b o s an toàn c aAnh/Ch .

AT5: KDL chú tr ng s an toàn c a Anh/Ch .

AT6: Tóm l i, Anh/Ch c m th y an toàn v m i m t khin KDL Côno.f. Thang o “S hài lòng”: ký hi u HL, g m 5 bi n quan sát t HL1 ÷ HL5

HL1: Tôi ngh r ng tôi ã l a ch n úng khi

HL2: Chuy n in KDL CônHL3: Tôi hài lòng v i quy t

HL4: Côno áp ngn KDL Côno.o x ng áng v i th i gian và ti n b c tôi b ra.nhn KDL Côno c a mình.c k v ng c a tôi v KDL.HL5: Tôi r t hài lòng khin KDL Côno.3.2.2.3 K t qu ph ng v n sâu

Các du kháchc ph ng v n không có ý ki n v m t n i dung c ng nh câu,ch trong các phát bi u trong thang o nháp và

i ngiKh ngng ý vi c x ng hô Anh/Chc ph ng v n là phù h p.

nh nh ng t ng , cú pháphi u, phù h p v iitc s d ng trong các phát bi u là dng là khách hàng c a KDL Côno.i.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto40

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.ca vào k t qu c a ph ng v n sâu và các k t qu c a th o lu n nhóm t p

trung, ngi vi t hi u ch nh thang o nháp thành thang o chính th cng câu h i trong nghiên c u

3.3 Nghiên c unh lNghiên c unh lthi t kng (Ph l c 4).ng:nh lngc th c hi n qua các giain: thi t k m u nghiênu; thi t k b ng câu h i; thu th p thông tin m u kh o sát nh ng du khách ã t ng

n KDL Côno; phân tích d li u b ng ph n m m x lý SPSS 16, nh m kh ngnh các y u t c ng nh các giá tr và

ngn s hài lòng c a du kháchtin c y c a các thang o các y u t táci v i KDL Cônmô hình nghiên c u cùng các gi thuy t nghiên c u

nghiên c unh tính; cu i cùng là ki mgiá c a khách hàngi v i các y u t tácKDL Cônco theoo; ki mnhphù h pc thi t k vàxu t trongnh có hay không s khác bi t v s

ngn s hài lòng c a du kháchánh

iv im cá nhân c a khách hàng.3.3.1 Thi t k m u nghiên c u:

uc ch n theo phng pháp ch n m u thu n ti n và phi xác su t. Tácgi tr c ti p thu th p ý ki n c a nh ng du khách ã t ngn KDL Cônnh ó, tác gi c ng g i phi u kh o sát qua m ng internet, email

th pd li u thuc a d ng và khách quan h n.

u ki n ch n l c m u kh o sát là nh ng du khách ít nh t m t l nCônn KDLo và không quá 3 n m k t ngày tham gia tr l i phi u kh o sát.

kích thc c a m u nghiên c u, t ng h p t các nhà nghiên c u và ý ki nchuyên gia thì c m u t i u là bao nhiêu tùy thu c vào k v ng v

pho. Bênng pháp phân tích d li u, phu, các tham s c n

a khách hàng

kích thclng phápclngtin c y,c s d ng trong nghiênng và quy lu t phân ph i c a t p các l a ch n (tr l i)c ph ng v n. Ch ng h n:ti n hành phân tích h i quy m t cách t t nh t, theo Tabachnick và Fidell,

c m u ph im b o theo công th c: n8m + 50 (n là c m u, m là s.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto41

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.cbi nc l p trong mô hình –n t Nguy n Th T Nga, 2010, Lu n v n th c s ).Trong khi ó, theo Harris RJ.Aprimer (1985): n104 + m (v i m là s lng bi nc l p và ph thu c), ho c n50 + m, n u m < 5.- Trng pháp phân tích nhân t khám phá (EFA), Hair vàng h p s d ng phctg (1998) cho r ng, kích th

quan sát/bi n o lc m u t i thi u ph i là 50, t t h n là 100 và t l sng là 5/1, ngh a là c m i bi n o lNghiên c u này s d ng phng c n t i thi u 5 quan sát.ng pháp phân tích nhân t khám phá (EFA) vàphân tích h i quy a bi n, mô hình nghiên c u có 29 bi n o l

theo nguyên t c 5 m u/bi n o lng. Vì th , n u tínhng thì c m u t i thi u là 145. Song, v nguyênc s m u càng l n càng t t, tác gi quy tnh ph ng v n 340 khách hàng.3.3.2 Thi t k b ng câu h i

ng câu h i

qu nghiên c u

du kháchc thi t k trên c s thang o nháp 1nh tính (m c 3.2.2) và b sung thêm ph n thông tin cá nhân c ac ph ng v n. B ng câu h i nàykhách ã t ngc phát tri n t k tn KDL Cônc s d ngo nh m ánh giá m cph ng v n th 20 du

hoàn ch nh c a các câui (phát bi u) v m t hình th c và kh n ng cung c p thông tin c a du khách, trên

só hi u ch nh thành b ng câu h ic s d ngph ng v n chính th c (phc 3).

3.3.3 Thu th p thông tin m u nghiên c u

Thông tin m u nghiên c uc thu th p b ng k thu t ph ng v n di haihình th c:

- Ph ng v n tr c ti pitng du khách là nh ng ngi ã t ngn KDL Côno.

- Ph ng v n qua email b ng công c Forms – Google Docs

khách tác gi có th liên h qua

-a ch email.t qu ph ng v n du kháchSPSS 16. vài v i nh ng duc làm s ch sau ó, trc nh p vào ma tr n d li u trên ph n m m

c khi s d ngth ng kê và phân tích d.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto42

wwwc u -tr a c k.cTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH

Tải bản đầy đủ ngay(124 tr)

×