Tải bản đầy đủ - 124 (trang)
4 MÔ HÌNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH DU LỊCH ĐỐI VỚI KDL CÔN ĐẢO

4 MÔ HÌNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH DU LỊCH ĐỐI VỚI KDL CÔN ĐẢO

Tải bản đầy đủ - 124trang

F -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.cbi n Côn Ð o có nhi u loài h i s n quý, có giá tr kinh t cao nh tôm hùm, cá

hàng, cá gióng, cá m p, cá heo, cá nhám, h i sâm,

sinh h c bi n cao, v

khu v cn qu c gia Côno ãi m i, vích… V i tính a d ng

c li t kê vào danh sách “Nh ngc u tiên cao nh t” trong h th ng khu b o t n bi n toàn c u.KDL Côn

xanh doc xem nh thiênngh gi i. Bi n Cônng, không xanh l c ng c nh H Long. Ngày n ng, bi n tr i dài ra trt khách lãng du m t b ng màu h p d n, xanh d

nb ,ngâyng c m giác c a nh ng du khách sang tr ng nh t, vì m i ngàymm t bãi t m khác nhau, bãi nào c ng tuy tmôi trng trong lành và h u nh không có ngp, mang nhi u nét hoang s v i

i:m Tr u, An H i, Vông,c, Lò Vôi, Bãi Nh t… Ngay c bãi t m không có tên ngay tr

mu ng bi n n hoa tím bi c, c ng

ph ng lì, ncngoài kh i, nh t h n phían b cát thì trong su t nh pha lê, nh ng con sóng tung b t tr ng.ai c ng có th t n hirp nh m t b c tranh. Nh ng bãi cát s ch bong,i, nh ng coni ch t phá. T t c t o nên m t Cônt rung rinhng và v a hè nh xinh và yên bình,ng r ng mênh mông bao ph g n nh toàn b hònng mà n u du kháchtc th tr n, n i hoac bi n trong v t, xanh th m, hàng cây bàng bi n xanh mtrong làn gió bi n mát rngo có gamo, nguyên v n ch a b cono trong lành vàp nh ch n thiênn th m m t l n ch c ch n s không bao gi quên.Tài nguyên nhân v n:

Cônoc bi tn nh m ta danh tàn kh c, n i giam gi và àynh ng chi n s cách m ng Vi t Nam, nh ng nh ng ng

ây thành trSài Gòn c ,n ngày th ng l i cu i cùng gi i phóng quê h

th ng 9 nhà tùo t ng làca cách m ng Vi t Namng. n tng nh tc xây d ng t th i Th c dân Pháp và chi h n 110 n m, n i

Côni tù c ng s n ã bi n n ing h c nung úc tinh th n vô s n, ào t o nh ng chi n s yêu nch ng l i ch ngh a th c dân Pháp và chaCôno là hM - Ng y, ã t nc xem là “bàn th c a T qu c”…

a ng c tr n gian kh ng khi p nh t mà khi nh cph i rùng mình. T gi a th k 19n n m 1975, Cônn ai c ngo b bi n thành m t nhà tù.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto22

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.ckh ng l , giam gi hàng tr m nghìn ng

ngi con u tú c atni yêu nc Vi t Nam. T i ây, h n 22.000c ã ngã xu ng vì n nc l p t do c a T qu c. Cáckhu lao, chu ng c p, chu ng bò, h m xay lúa, C u Tàu 914, ngh a trang Hàng

ng... mãi mãi còn ó, th hi n tinh th n anh d ng, ý chí kiên c

ngng c a coni Vi t Nam. Tham quan và tìm hi u m t th i quá kh c a dân t c t th i kkháng chi n ch ng Phápn th i kqu c M t inh ng tr i nghi m sâu s c v nh ng m t mát au th

ra t i hòno xinha ng c tr n gian Côn S n là

ng và s dã man ã t ng di np này.Du khách có d p quan sát th c t , c m nh n b ng giác quan v s kh c nghi t

a nhà tù n m gi a vùng bi n kh i xa v ng này. Th m ngh a trang Hàng D

ngh a trang l n nh t

yêu nCônng -o, n i chôn c t hàng v n chi n s cách m ng và ngc Vi t Nam qua nhi u th h b tù ày, kéo dài t n m 1862in n m 1975,trong ó có nhi u chi n s C ng s n u tú nh T ng Bí th Lê H ng Phong, nhà

chí s yêu nc Võ An Ninh...c bi t, ây c ng là n i chôn c t ch Võ Th Sáu,ph n m g n li n v i nh ng câu chuy n có th t v s linh thiêng. Ngh a trang Hàng

ng là n i ta l ng ng

nh t m t ngôi saoi vì s vô danh c a cái ch t. M i ngôi m v i ch duylà m i con ngi vô danh ã n m xu ng ây,Côno này,1900 ngôi m ch có kho ng 700 có danh tính. Các ngôi m quay v các hngkhác nhau theo nh v trí khi b vùi l p nh ng các bát nhang v nng,các anh không l nh l o n i này. Nh ng g c dy chân hng già che ch các ph n m vàthiên nhiên t nh m ch ru các anh trong cõi v nh h ng.

Các h ng m c, di v tc b o t n, l u gi ; các công trình xây d ng; các hàngchính là nh ng d u tích v s tàn ác, cu c s ng c c c trong tù ã t n t i h n

t tr m n m. Du khách s càng th y quý tr ng, ng

anh ã s ng và chi nung m , bi t n bao th h chan i này.Ngày nay, h th ng nhà tù Côn

ch s cách m ng, thu hút ôngo ãc trùng tutr thành m t di tícho khách tham quan. Mô hình các tù nhân chính.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto23

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.ctr trong tr i giam c ng ã

a n i ã t ng m t th ic d ng l idu khách có th hi u rõ h n v l ch soc coi là “ a ng c tr n gian”.Bên c nh giá tr v l ch s cách m ng, tài nguyên thiên nhiên, Côno còn làa danh ghi d u n nh ng giá tr l ch s - v n hóa c x a. K t qu khai qu t kh o

h c cho th y có d u v t sinh s ng c a ngi ti n s t i ây.s h t ng:

Côn Ð o c ng ang phát huy th m nh du l ch bi n c a mình. Trên

n có sân bay Cng là c u n i qu nov it li n, r t thích h p cho vi cón khách du l ch. Ngoài ra, các chuy n bay ã

Nh ng khách s n, khu ngh d

c ã và ang ti p t c hình thành

khu ngh dc t ng cng cao c p c a các nhà

Côno Côno,ang.

u t trong và ngoàin hình nh Resort Six Senses,ng 5 sao có 50 villa b ng g n m trên bãi bi n dài 1,6 km thi t k theophong cáchn gi n nh ng sang tr ng. Các villariêng. Ngoài n i th t sang tr ng, nh ng bi t th nàyu hng bi n và có b b iu có t l nh v i nhi u lo iu n i ti ng.

i Côno, bên c nh các di tích, th ng c nh, h th ng nhà ngh còn có nhi um vui ch i, gi i trí, nhi u môn th thao dinc h p d n nh l n bi n khámphá nh ng r n san hô tr i dài, nhi u màu t i Hòn Tre; t n m t ch ng ki n nh ng

con rùa bi n làmtr ng bên b bi n t i hòn B y C nh; tìm hi u nh ng àncá l n hay các loài sinh v t bi n s c s b i l i trong làn n

t nhi um câu cá t nhiên tuy tp trênhình này. V i phong c nh thiên nhiên tuy t

nh ngc bi n trong xanh. Cóo dành cho du khách a thích lo i

p c a nh ng khu r ng nguyên sinh vành núi cao n i ti p nhau, du khách có th th c hi n nh ng chuy n leo núi,i b xuyên r ng

Con ngtìm c m giác m i l và h p d n.i CônoChi c kh n choàng th i gian ã ph chút rêu phong lên au th

ng ngày c ,n ây, du khách s th y ôi ph n thèm mu n cu c s ng gi n d , bình an gi athiên nhiên hoang s và tip c a nh ng ngi dân trêno. S hi u khách c a.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto24

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.ccon ngi Cônnét khi bo là m t trong nh ngc chânn n i ây. Huy nthiên nhiên hào phóng d

a nh ng con ngm n i b t mà du khách c m nh n r t rõng nhi ch n hòno yên bình này có kho ng 5.000 dân, vàã t o nên b n tính hi n hòa và phóng khoáng

o xa xôi nh ng tip này làm quê hng c amình.

Th c tr ng:

Hàng n m, các khu di tích Côno ón hàng ch c ngàn lt khách thamquan, trong ó g n 50% là khách qu c t , trong ó nhi u nh t là khách M , Pháp,

Anh.n h t tháng 12-2011, huy n Côni n m 2010), trong ó có 12.508 l

2010. T ct ng tr2011 khá cao,o ón 59.916 lt khách (t ng 48,5% sot khách qu c t , t ng 229,7% so v i n mng bình quân khách du l chn Cônt g n 40%/n m. T ng doanh thu du l chco giain 2009-t 119,896 tng,t 171% k ho ch, t ng 115% so v i cùng k n m 2010. Theo th ng kê c a Ban

Qu n lý các khu du l ch huy n Côn

t khách du l cho, trong n m 2012, Cônn tham quan ngh dng, t ng g n 38% so v i cùng k n m2011, trong ó, khách qu c t là h n 13.000 l

kháchn Cônng/ngt h n 255 tthu qu c t 129 t

Cônti, m c chi tiêui. Công su t phòng bình quân trong n m 2012 c acác c s kinh doanh l u trú trên

ot, chi m g n 16% t ng s lo. S ngày l u trú bình quân là g n 2 ngày/ngbình quân h n 3 tri uCôno ón h n 82.000a bàn huy nt 63%. T ng doanh thu du l chng, t ng 97% so v i cùng k n m 2011, trong ó doanhng.o hi n có 37 c s l u trú, nhà ngh , khách s n kinh doanh ph c vkhách du l ch, v i h n 524 phòng, s c ch a kho ng 1.370 ngi. Trong ó, 5 kháchn l n, 4 khách s n mini, 4 nhà khách, còn l i là nhà ngh h kinh doanh. Nhi u h

gia ình angu t xây d ng nhà ngháp ng nhu c u ngày càng cao c a dukhách. Công su t phòng bình quân c a các resort, khách s n l n nh Six Senses

Côno, Khách s n Sài Gòn - CônTravel… trêna bànt 44%.o, các nhà ngh Công oàn, ATC, Sea.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto25

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.c2.4.2 Mô hình nghiên c unght qu trình bày trong m c 2.3 cho th y vi c xácnh các y u tnh hngn s hài lòng c a khách du l ch ph thu c vào nhi u y u t . Vì th , m c dù c ba

mô hình nghiên c u c a Pizam et al (1978), Poon & Low (2005), Bindu Narayan &

ctg (2008)u áp d ng cho lo i hình du l ch mang y u t ngh dnghiên c u c a Bindu Narayan & ctg (2008)

Kerela ( nc bi tc áp d ng t i cùng m t KDL bang) nh ng c ng có s khác nhau không nh .Nghiên c u c a tác gi áp d ng cho KDL vì v y có s t

nghiên c u trên ây. Tuy nhiên, nh

ong,ã xácngng v i banh trong m c 2.4.1, khu du l ch Cônc thi t k theo mô hình khu kinh t du l ch - d ch v ch t ló u tiên phát tri n các lo i hình du l ch bi no, sinh thái, ngh ddu l ch di s n, v n hóa - l ch s . Ngoài ra, Côno mangyng cao, trong

ng cao c p vành ng nét n i b ttài nguyên thiên nhiên, tài nguyên nhân v n, v c s h t ng, v cu c s ng yên

bình vàc bi t là v s hi u khách, thân thi n c a con ngi sinh s ng n i ây. Tó, tác gi cho r ng các y u t có nhi u kh n ng nh h

khách du l ch khin v i khu du l ch Cônngn s hài lòng c ao bao g m: Lòng m n khách; Giá c ;ch v h u c n; C s h t ng; An toàn; Tài nguyên du l ch. Trong ó:

Lòng m n khách: th hi n tình c m, s yêu m n, n ng nhi t và thái

i, thân thi n, c x

ti p du khách,hng d n khi ónn tham quan và trong su t th i gian khách tham quan KDL c ang nhân viên, h

thi n, c xúng m c, áng tin c y, quan tâm giúpg ning d n viên và c cán b qu n lý c a KDL. S nhi t tình, thânúng m c và áng tin c y c a c dâna phngi v i du khách khitham quan trong KDL (d n theo Scales to mesure and benchmark SQ – Bindu

Nayrayan, 2008, trang 473&482).

Trong các nghiên c u ã nêu trên, t t c k t qu

là y u t tác

khing chínhu cho th y Lòng m n kháchn s hài lòng c a du khách. B i l , b t c du khách nàon m t n i m i c ng mu nc ti p ón n ng nhi t,ci x thân thi n.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto26

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.cii ng nhân viên du l ch và c nh ng ngi dân sinh s ng t i n i này. Có thnói Lòng m n khách là y u t quan tr ng thu hút du kháchn v i KDL.Thang o c a bi n “Lòng m n khách” (theo Bindu Narayan và c ng s , 2008):

1. Khách du l ch luônc ón ti p khi bc vào KDL.2. Nhân viên KDL luôn s n sàng quan tâm, giúp

3. Nhân viên t i KDL luôn l ch s , nhã nh n

4.dâna phdu khách.i v i du khách.ng luôn th hi n lòng hi u kháchi v i khách du l ch.5. Nhân viên luôn áng tin c y khi gi i quy t th c m c c a du khách.

6.dâna phng áng tin c y và luôn giúpdu khách.7. Tháic a nhân viêni v i du khách không phân bi t nam, n .8. Tháic a c dân9. Tháivà cách c x c a khách du l ch cùng i luôn úng m c.i v i du khách không phân bi t nam, n .Giá c : là giá trng ti n c a khách du l ch b rachng th cácn ph m – d ch v t i KDL, bao g m: giá tour du l ch, n i , giá các ph

i l i, v n chuy n t ia phng, giá c th c nng ti nnhà hàng, giá c hàng hóa muam (d n theo Scales to mesure and benchmark SQ – Bindu Nayrayan, 2008, trang

474&483).

Giá c là y u t quan tr ng mà du khách (ng

khi mua. Theo quy lu t, giá càng r thì ng

nhi u h n. Các lo i hình d ch v ,

du khách s th hi mua d ch v ) ph i cân nh ci ta càng mua (s n ph m, d ch v )m du l ch ph c v tham quan, gi i trí bán chong d ch v , theo nguyên t c du khách càngc th hngnhi u d ch v t i KDL v i giá c ph i ch ng thì h c m th y hài lòng và s ch n

n KDL ó nhi u h n là

c th hn nh ng KDL có giá ct hay cùng m c giá nh ngng ít d ch v tham quan, gi i trí h n.Thang o c a bi n “Giá c ” (theo Bindu Narayan và c ng s , 2008):

1. Giá vé các d ch v gi i tríKDL tng x ng v i ch t lng..d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto27

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.c2. Giá vé vào c ng KDL là h p lý.

3. Giá c các d ch v

4. Giá c tn u ng trong KDL phù h p.ng x ng v in, u ng t i nhà hàng trong KDL.5. Giá c trong KDL không quát so v i các KDL khác.6. Giá c các s n ph m l u ni m t i các c a hàng trong KDL ch p nh n

u c n: bao g m các d ch v

n chuy n, i l i,

khácha ón du khách …Trong ó, d ch vcs nc aa phng,c dung th c nh ng món nc ch bi n phù h p v i kh u v c a mình, sng xuyên ph c v và s n có c a các món n

lng ti nn u ng là y u tc bi t quan tâm. Du khách luôn có nhu c u thngon, là

thn, u ng, nhà hàng, khách s n, phc.áp ng nhu c u c a khách v ing l n. (d n theo Scales to mesure and benchmark SQ – Bindu Nayrayan,2008, trang 474&483).

Có th nói H u c n là y u t bao g m t t c các nhu c u thi t y u v sinh ho t

a du khách mà KDL c n chú tr ng

khách nào c ng mu n

u il ic n ngon,ph c v chu áo. Khi i du l ch, b t c du

c ngh ng ic ph c v chu áo… Chính vì v y, khihài lòng du khách, không th không nóin i sang tr ng, s ch s , nhu

c pn nh ng nhân t làmn y u t H u c n.Thang o c a bi n “H u c n” (theo Bindu Narayan và c ng s , 2008):

1. KDL có ph c v các món nc tr ng c a vùng, mi n.2. KDL ph c v các món n phù h p cho m i ng

3. Nhà hàngKDL có không gian thoáng mát, l ch s .4. Nhà hàng ho t

5. Các ph

6.ch vi.ng ti nng thng xuyênph c v du khách.a ón khách trong KDL luôn s n sàng.i ti n luôn s n có trong KDL ( sân bay, n i khách…)s h t ng: bao g m t t c nh ng n n t ng v v t ch t hi n có trong KDL

mà d a vào ó, KDL có th ti n hành kinh doanh, cung c p d ch v s th hng.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto28

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.ca khách du l ch: c s h t ng khách s n l u trú, c s h t ng cácm thamquan trong KDL, s d dàng i l i, ti p c n v i KDL…(d n theo Scales to mesure

and benchmark SQ – Bindu Nayrayan, 2008, trang 474&483).

Khi nói v c s h t ng c a Côn

ngh a nêu trên, còn ph i nh c

sinh tháio, ngoài nh ng y u tãn nh ng c nh quan thiên nhiênng th c v t phong phú, vàc p trong

p ntngng, v i hc bi t là nh ng di tích l ch s in h n d ut t i ác chi n tranh. ây m i chính là nh ng y u t thu hút du khách

o và là y u t quan tr ng nh hnhn v i Cônn s hài lòng c a du khách.Thang o c a bi n “C s h t ng” (theo Bindu Narayan và c ng s , 2008):

1. KDL có nhi u thi t k nhân t o t ng thêm v

2.p thiên nhiên.s h t ng t i KDL r t t t, du khách d dàng i l i.3. Có nhi u bi n báo h

4. KDL có bãi

5.ng d n giúp du khách i l i d dàng.u xe r ng rãi, thu n ti n.ng truy n m ng luôn s n có t i n i du khách , t i nh ng n i du kháchntham quan.

6.ch v vi n thông luôn s n có t i n i du khách , t i nh ng n i du kháchntham quan.

An toàn: là y u t làm cho khách yên tâm, không ph i phi n não, không có

nh ng m i nguy hi m, r i ro, s c x y ra cho du khách ( m b o an toàn v c tính

nh, tài s n), KDL r t quan tâmn các bi n phápm b o tuy ti an toàn chodu khách và uy tín ó th hi n qua th i gian (theo Narayan. B.et al. 2008, trang 475

&483).

hai nghiên c u c a Poon & Low (2005) và Bindu Narayan & c ng s

(2008)u cho k t qu An toàn là y u t táci An toàn là y u t quan tr ng nh tngn s hài lòng c a du khách.m b o cho m t chuy n i ch i vui v .Thang o c a bi n “An toàn” (theo Bindu Narayan và c ng s , 2008):

1.u ki n an ninh trong KDLcm b o..d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto29

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.c2.u ki n an ninh t i n i du khách3.an toàn c a các phcm b o.ng ti n giao thônga phng (nh máy bay, tàu l a,xe buýt, taxi, xe kéo …).

4. KDL này chú tr ng s an toàn c a khách tham quan.

Tài nguyên du l ch: là c nh quan thiên nhiên, y u t t nhiên, di tích l ch s n hoá, công trình lao

thng sáng t o c a con ngi và các giá tr nhân v n khác cóc s d ng nh m áp ng nhu c u du l ch, là y u t c b nkhu du l ch,m du l ch, tuy n du l ch, ô th du l ch (Theohình thành các

u 4 c a Lu t Duch Vi t Nam).

ây là y u t c b n c a m tm du l ch, do v y mà nó là ph n mà du kháchvà nhà qu n lý du l ch quan tâm nh t. Con ng

quan thiên nhiên

u thu n l i,

ngng vài luôn hào h ng v i nh ng c nhp c ng nh di tích l ch s - v n hóa ý ngh a hay th i ti t / khí

c áo. Du l ch chính là c h ic tr i nghi m nh ngdu khách có th t n m t chiêmu thú v hay nh ng bài h c sâu s c mà thiênnhiên, l ch s và con ngi t o nên. Nh ng n tng mà tài nguyên du l ch mang l icho du khách càng t tp thì du khách s càng hài lòng. Do v y, vi c tìm ki m,khai thác và duy trì, b o t n các tài nguyên thiên nhiên là r t quan tr ng n u

du l ch thu hút càng nhi u du kháchmn. Theo nghiên c u c a Yoon & Uysal(2005) ã ch ra r ng tài nguyên du l ch là m tng c du l ch quan trong, tácngn s hài lòng c a du khách.

Thang o “Tài nguyên du l ch”:

Yoon & Uysal (2005) o lng khái ni m Tài nguyên du l ch b ng các bi n sau:o Phong c nh thiên nhiên: Phong c nhp, vùng nhi u núi.o Th tr n và làng quê thú v : Các nhà hàng ngon.

on hóa khác bi t: Bãi bi np, ngi dâna phng vui v và thân thi n,nh ng thành ph l ch s c x a.

Mohammed & Som (2010) o lng khái ni m Tài nguyên du l ch b ng các bi n sau:.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto30

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.cch s và v n hóa: Các lâu ài l ch s , v n hóa ngh thu t và truy n th ng,ophong c nhp.o Tài nguyên thiên nhiên: Khu b o t n t nhiên, Bãi bi np.o Di s n thiên nhiên: Các k quan.

nghiên c u c a Yoon & Uysal (2005) và Mohammed & Som (2010), d a vào tài

nguyên du l ch hi n có c a Khu du l ch Côno, tác gixu t thang o c a y unày nh sau:

1.Phong c nh thiên nhiênp.2.Các di tích l ch s - v n hóa có giá tr nhân v n r t l n.3.Th i ti t/ khí h u thu n l i.

hài lòng c a du khách: là y u t trung tâm c a hành vi c a khách du l ch.

hài lòng c a du khách quan tr ng

ng c a nón s l a ch nai v i chi n lm du l ch, m cc ti p th du l ch do snhs d ng các s n ph m, d ch. (Kozak & Rimmington, 2000). C th h n, du khách s c m th y hài lòng v i

mn du l ch khiquy tnh inm du l ch ó áp ngc k v ng c a h ,m du l ch ó là hoàn toàn úngh c m th yn, x ng áng v i th i gianvà ti n b c mà h b ra.

Thang o c a bi n “S hài lòng” (theo Bindu Narayan và c ng s , 2008):

1. Tôi ngh r ng tôi ã l a ch n úng khi

2. Chuy n in KDL Côn3. Tôi hài lòng v i quy t

4. Côno áp ng5. Tôi r t hài lòng khinhn KDL Côno.o x ng áng v i th i gian và ti n b c tôi b ra.

n KDL Côno c a mình.c k v ng c a tôi v KDL.

n KDL Côno.Tóm l i, v m t logic khi khách hàng ánh giá cao nh ng y u t này (Lòng

n khách; Giá c ; H u c n; C s h t ng; An toàn và Tài nguyên du l ch) thì h

hài lòng h n v i KDL. Vì th , k t h p v i các m i quan h gi a các y u t

ngn s hài lòng c a khách du l chnhc th hi n trên các mô hình nghiên c u.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto31

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.ca Pizam et al (1978), Poon & Low (2005) và Bindu Narayan (2008) cho phép tác

gi thi t l p các gi thuy t nghiên c u:

Gi thuy t H1: Lòng m n kháchc ánh giá càng cao thì s hài lòng c akhách du l ch càng cao. Hay Lòng m n khách có quan h dng v i s hài lòng c akhách du l ch.

Gi thuy t H2: Giá c càng h p lý (hay giá các d ch v du l ch ph i tr càng

th p) thì s hài lòng c a khách du l ch càng cao. Hay S h p lý c a giá c có quan

dng v i s hài lòng c a khách du l ch.

Gi thuy t H3:ch v h u c n trong KDLc ánh giá càng cao thì s hàilòng c a khách du l ch càng cao. Hay D ch v h u c n trong KDL có quan h

ng v i s hài lòng c a khách du l ch.

Gi thuy t H4:s h t ng c a KDLc ánh giá càng cao thì s hài lònga khách du l ch càng cao. Hay C s h t ng c a KDL có quan h dng v i shài lòng c a khách du l ch.

Gi thuy t H5:u t An toàn t i KDLc ánh giá càng cao thì s hàilòng c a khách du l ch càng cao. Hay Y u t An toàn t i KDL có quan h dngi s hài lòng c a khách du l ch.

Gi thuy t H6: Tài nguyên du l chc du khách ánh giá càng cao thì s hàilòng c a khách du l ch càng cao. Hay Tài nguyên du l ch có quan h d

hài lòng c a khách du l ch.ng v i s.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto32

wwwc u -tr a c k.cTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 MÔ HÌNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH DU LỊCH ĐỐI VỚI KDL CÔN ĐẢO

Tải bản đầy đủ ngay(124 tr)

×