Tải bản đầy đủ - 124 (trang)
2 SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VÀ KHÁCH DU LỊCH

2 SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VÀ KHÁCH DU LỊCH

Tải bản đầy đủ - 124trang

F -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.cv ng th hi n mong mu n c a khách hàng v nh ng l i ích em l i t s n

ph m, d ch vc hình thành t kinh nghi m mua s m, t b n bè,nh ng thông tin c a ngi bán vàng nghi p vài th c nh tranh.Theo Bachelet (1995): “S hài lòng c a khách hàng là m t ph n ng mang

tính c m xúc c a khách hàng áp l i v i kinh nghi m c a h v i m t s n ph m hay

ch v ”

Crompton và Love (1995)

ch i gi i trí là ch t lnh ngh a s hài lòng trong b i c nh m t khu vuing tr i nghi m c a du khách, là m t k t qu tâm lý c a quátrình tham gia vào các ho tng vui ch i gi i trí hay du l ch.Theo Ste và Wilton (1988): “S hài lòng là s ph n ng c a ng

i v i vi cclng s khác nhau gi a nh ng mong mu n tri tiêu dùngc ó (ho c nh ngtiêu chu n cho s th hi n) và s th hi n th c s c a s n ph m nh là m t s ch p

nh n sau khi dùng nó”.

Theo Oliver (1997): s hài lòng là ph n ng c a ngi tiêu dùngc áp ng nh ng mong mu n, c th là s hài lòng c a ngi v i vi ci tiêu dùng trongvi c tiêu dùng s n ph m ho c d ch v . Do nó áp ng nh ng mong mu n c a h ,

bao g m c m cáp ng trên m c mong mu n và dTóm l i, m c dù s di ni m c mong mu n.t khác nhau, nh ng nhìn chung s hài lòng c akhách hàng là m t tr ng thái tâm lý bi u hi n ph n ng c a khách hàng khi so sánh

gi a l i ích mà h c m nh n

trc khia ra quy tc so v i k v ng c a h v s n ph m d ch v ,nh tiêu dùng.2.2.2 S hài lòng c a khách du l ch

Theo Lee và c ng s (2007), nghiên c u c a Chon (1989) cho r ng s hài lòng

a khách du l ch d a trên s phù h p gi a giá tr mong

tr c m nh n t iivm du l ch và giám du l ch sau khi so sánh nh ng hình nh hình dung vch và nh ng gì h tr i nghi m và c m nh n t im du l ch.m du.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto14

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.cTheo Crompton và Love (1995): S hài lòng trong b i c nh m t khu vui ch i

gi i trí là ch t lng tr i nghi m c a du khách, là m t k t qu tâm lý c a quá trìnhtham gia vào các ho tng vui ch i gi i trí hay du l ch.Mô hình ph nh n k v ng ãc s d ngxácnh s hài lòng (Sprengvà c ng s , 1996). Mô hình này cho r ng s hài lòng c a khách du l chc xácnh b ng cách so sánh c m nh n c a h v th c t bi u hi n c a d ch v so v i k

ng c a h (Oliver, 1980).i v i mô hình ph nh n k v ng, s hài lòng t ng lênkhi k v ng gi m xu ng.

th p vau này có ngh a làm du l ch thì khi nh ni v i khách du l ch có k v ngc d ch v có ch t lng th p, h v ntc s hài lòng.

k v ng là chu n so sánh

khách du l ch. K v ng

mongi, ph nh n dánh giá s hài lòng hay không hài lòng c ac áp ng khi bi u hi n th c t c a d ch v

ng khi bi u hi n th c t c a d ch v vph nh n âm khi bi u hi n th c t c a d ch v di m c mongNghiên c u th c nghi m c a Tam (2000) cho th y o l

qua d ch v c m nh n cho k t qu t t h n o l

nh n k v ng.t trên mongi,i.

ng s hài lòng thôngng s hài lòng b ng mô hình phi v i các nhà cung c p d ch v , vi c táckhách du l ch v d ch v súng nhngn c m nh n c aem l i hi u qu cao h n so v i vi c thayi k v nga khách du l ch.

Tian-Cole, Crompton và Willson (2002) cho r ng khi khách du l ch c m nh n

các thu c tính c a d ch v vui ch i gi i trí

lòng cao h nt ch t lng cao, h th hi n s hàii v i d ch v .Trong l nh v c d ch v vui ch i gi i trí, Crompton và Love (1995) cho r ng s

hài lòngc o b ng m cc m nh n c a du khách v các ho tnh m làm th a mãn nhu c u c b n và

gia các ho t

h i

ch t lng c có nh hngng gi i trín mong mu n thamng vui ch i gi i trí. Baker và Crompton (2000) s d ng b i c nh m tkh o sát m i quan h gi a ch t l

ng có tácng áng kng và s hài lòng. K t qu cho th yn s hài lòng c a du khách. Ch t lng c m nh n.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto15

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.ccàng cao càng em l i s hài lòng cao. Nghiên c ua ra nh nnh r ng kh n ngthu hút khách du l ch quay l i và doanh thu c a công ty s t ng n u các nhà cung

p d ch v du l ch t p trung ánh giá và c i ti n ch t lng d ch v nh m t ng m chài lòng c a du khách.

Theo m t s nghiên c u trong l nh v c du l ch, vi c nghiên c u m i quan h

gi a ch t lng d ch v và s hài lòng c a khách du l ch giúp dvi c a du khách. N u d

có nh ng ý toán t t hành vi c a khách du l ch, các nhà qu n lý có thng nh m thu hút khách du l ch m t cách hi u qu . Tuy nhiên, Taylorvà Baker (1994) l i cho r ng ch t l

tácngoán t t h n hànhn s hài lòng c a ngnh nhu c u, s h p lý, vng ch là m t trong nhi u y u t c a d ch vi tiêu dùng. Các y u t không thu c v ch t lp c m nh n c ng góp ph n t o nên s hài lòng. Khôngph i t t c các du kháchu mu n các d ch v ch t lng cao nh t, mà y u t khácnh giá c , s thu n ti n và kh n ng áp ng c a các d ch v c ng c n

xét. S hài lòng c a khách du l ch có tác

du khách h n so v i ch t l

2.3 Các y u tnh hngngng m nh mn xu hc xemng hành vi c ang d ch v .

n s hài lòng c a khách du l ch2.3.1 Mô hình nghiên c u c a Pizam et al (1978)

t trong nh ng nghiên c u

nh hngc phát tri nu tiênnh n d ng các y u tn s hài lòng trong ngành du l ch là c a Pizam et al khi kh o sát kngh du l ch t i Cape Code, Massachusetts. K t qu c a nghiên c u này ã nh n

ng ra 7 y u tnh hngn s hài lòng c a khách du l ch, ó là c h i sinh ho tb bi n (beach opportunities), cost (chi phí), s m n khách (hospitality), môi

trng trong lành (enviroment),facilities), ti n nghi n i

phu ki n n u ng (extent of eating & drinking(accommodation facilities), c h i mua s m hàng hóang (extent of commercialization).a.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto16

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.ch i sinh ho t b bi n

(Beach opportunities)

Chi phí (Cost)

S m n khách (Hospitality)

Môi trng trong lành (Environment)u ki n n u ng

(Extent of eating & drinking facilities)hài lòng c a

khách du l ch

(Visitor satisfaction)Ti n nghi n i

(Accommodation facilities)

h i mua s m hàng hóa a ph ng

(Extent of commercilization)

Hình 2.2: Mô hình s hài lòng c a khách du l ch – Pizam et al., 1978

(Ngu n: Tahir Albayrak1, Meltem Caber and afak Aksoy. Relationships of the Tangible

and Intangible Elements of Tourism Products with Overall Customer Satisfaction”, 141).2.3.2 Mô hình nghiên c u c a Poon & Low (2005)

Poon&Low (2005) trong nghiên c u ki m tra các y u t

nhau gi a m chài lòng gi a du khách Châu Á và Pho lng s khácng Tây trong th i gian hkhách s n t i Malaysia. B ng câu h i v i thang o Likert 5m ãngc ki m nghi mo s hài lòng c a khách hàng, d li u thu th p c ngng phân tích nhân t khám phá (EFA), và h c ng tìmc ra các nhân tm n khách (hospitality), nhà ngh (accommodation), th c n vàc ngó là:u ng (food &beverages), s tiêu khi n và n i vui ch i gi i trí (recreation & entertainment), d ch

b tr (suplementary services), an ninh và an toàn (security & safety), s c i ti n

và d ch v t ng thêm (innovation and value add services), ph

(transportation),ang ti n v n chuy nm (location), di n m o bên ngoài (appearance), giá c vàkho n thanh toán (pricing & payment)..d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto17

wwwc u -tr a c k.cTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VÀ KHÁCH DU LỊCH

Tải bản đầy đủ ngay(124 tr)

×