Tải bản đầy đủ - 124 (trang)
PHỤ LỤC 5: PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY CROBACH ALPHA

PHỤ LỤC 5: PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY CROBACH ALPHA

Tải bản đầy đủ - 124trang

F -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.cItem-Total StatisticsScale MeanCorrectedCronbach'sif ItemScale VarianceItem-TotalAlpha if ItemDeletedif Item DeletedCorrelationDeleted15.31236.939.546.86414.99636.407.621.84815.24166.341.718.82115.13016.240.740.81515.08186.486.791.806GIA1-Gia ca hang hoa, dich vu trong

khu du lich de chap nhan hon o cac

khu du lich khac

GIA2-Gia ca hang hoa, dich vu trong

khu du lich phu hop voi mong doi cua

Anh/Chi

GIA3-Gia ca hang hoa, dich vu trong

khu du lich tuong xung voi chat luong

GIA4-Gia ca hang hoa, dich vu trong

khu du lich on dinh

GIA5-Tom lai, gia ca hang hoa, dich vu

trong khu du lich hop ly3.uc n

Reliability Statistics

Cronbach's AlphaN of Items.9127xii.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClicktoxii

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.cCorrectedCronbach'sScale Mean if Scale VarianceItem-TotalAlpha if ItemItem Deletedif Item DeletedCorrelationDeleted22.914514.407.811.88922.944215.165.796.89223.122714.548.787.89222.907115.241.774.89422.736117.374.483.92123.327114.296.759.89622.955415.408.718.900HC1-Cac nha hang trong khu du

lich co khong gian thoang mat,

lich su

HC2-Cac nha hang trong khu du

lich phuc vu cac mon an dac

trung cua dia phuong

HC3-Cac nha hang trong khu du

lich phuc vu cac mon an phu

hop voi moi nguoi

HC4-Cac dich vu phuc vu nhu

cau an, o, di lai rat tot

HC5-Cac dich vu vui choi, giai tri

mang tinh moi la

HC6-Khu du lich trang bi day du

he thong thong tin, huong dan

de phuc vu Anh/Chi

HC7-Doi ngu huong dan vien

cua khu du lich duoc trang bi

day du cac kien thuc de cung

cap cho Anh/Chi4.s h t ng

Reliability StatisticsCronbach's AlphaN of Items.9026xiii.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClicktoxiii

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.cScale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Alpha

Item Deleted if Item Deleted Total Correlation

CSHT1-Canh quan thien nhien

trong khu du lich rat an tuong

CSHT2-Co so ha tang khu du

lich duoc xay dung khang trang

CSHT3-Duong truyen mang luon

san sang phuc vu Anh/Chi

CSHT4-Dich vu vien thong dap

ung nhu cau cua Anh/Chiif Item Deleted19.56139.449.720.88719.43879.844.753.88319.64318.872.752.88319.59859.495.697.89119.55769.457.767.88019.52429.803.732.886CSHT5-Cac di tich lich su - van

hoa duoc bao ton nguyen ven,

mang dau an lich su sau sac

CSHT6-Khu du lich mang gia tri

tai nguyen nhan van to lon5. An toàn

Reliability Statistics

Cronbach's AlphaN of Items.8656Item-Total StatisticsAT1-Do an, thuc uong trong khu du lich dam

bao ve sinh an toan thuc pham

AT2-Dieu kien an ninh trong khu du lich duoc

dam baoScale MeanScaleCorrectedCronbach'sif ItemVariance ifItem-TotalAlpha if ItemDeletedItem DeletedCorrelationDeleted19.654287.794.682.83919.750937.859.688.83819.591088.034.648.84519.973987.093.694.83819.802977.718.651.84419.851308.023.614.850AT3-Khu du lich trang bi nhung thiet bi canh

bao khu vuc co the gay nguy hiem doi voi

Anh/Chi

AT4-Cac phuong tien, thiet bi luon san sang

phuc vu de dam bao su an toan cua Anh/Chi

AT5-Khu du lich chu trong su an toan cua

Anh/Chi

AT6-Tom lai, Anh/Chi cam thay an toan ve moi

mat khi den khu du lich Con Daoxiv.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClicktoxiv

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.c6.hài lòng

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.8265Item-Total Statistics

Scale MeanHL1-Toi nghi rang toi da lua chon

dung khi den khu du lich Con DaoCorrectedCronbach'sif ItemScale VarianceItem-TotalAlpha if ItemDeletedif Item DeletedCorrelationDeleted14.81786.254.618.79214.58746.355.700.77014.94056.213.583.80514.77326.467.662.78014.53166.825.559.808HL2-Chuyen di den khu du lich

Con Dao xung dang voi thoi gian

va tien bac toi bo ra

HL3-Toi hai long voi quyet dinh

den khu du lich Con Dao cua minh

HL4-Con Dao dap ung duoc ky

vong cua toi ve khu du lich

HL5-Tom lai, toi rat hai long khi

den khu du lich Con DaoN2

1. Thành ph n 1:

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

.938xvN of Items

9.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClicktoxv

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.cScale Mean ifScale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha ifItem DeletedItem DeletedTotal CorrelationItem Deleted30.405228.145.721.93430.293727.813.758.93230.245428.544.768.93130.200726.930.801.92930.230527.797.806.92930.408927.078.783.93030.193327.992.772.93130.613426.626.771.93130.241628.147.728.933GIA3-Gia ca hang hoa,

dich vu trong khu du lich

tuong xung voi chat luong

GIA4-Gia ca hang hoa,

dich vu trong khu du lich

on dinh

GIA5-Tom lai, gia ca hang

hoa, dich vu trong khu du

lich hop ly

HC1-Cac nha hang trong

khu du lich co khong gian

thoang mat, lich su

HC2-Cac nha hang trong

khu du lich phuc vu cac

mon an dac trung cua dia

phuong

HC3-Cac nha hang trong

khu du lich phuc vu cac

mon an phu hop voi moi

nguoi

HC4-Cac dich vu phuc vu

nhu cau an, o, di lai rat tot

HC6-Khu du lich trang bi

day du he thong thong tin,

huong dan de phuc vu

Anh/Chi

HC7-Doi ngu huong dan

vien cua khu du lich duoc

trang bi day du cac kien

thuc de cung cap cho

Anh/Chixvi.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClicktoxvi

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.c2. Thành ph n 2:

Reliability Statistics

Cronbach's AlphaN of Items.9047Item-Total StatisticsScale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Alpha

Item Deletedif Item Deleted Total Correlationif Item DeletedCSHT1-Canh quan thien

nhien trong khu du lich rat24.052010.460.776.88223.929411.088.760.88524.048310.778.749.88524.014911.239.690.89223.884811.020.742.88623.981411.429.665.89523.821611.655.621.899an tuong

CSHT2-Co so ha tang

khu du lich duoc xay dung

khang trang

CSHT5-Cac di tich lich su

- van hoa duoc bao ton

nguyen ven, mang dau an

lich su sau sac

CSHT6-Khu du lich mang

gia tri tai nguyen nhan

van to lon

AT1-Do an, thuc uong

trong khu du lich dam bao

ve sinh an toan thuc

pham

AT2-Dieu kien an ninh

trong khu du lich duoc

dam bao

AT3-Khu du lich trang bi

nhung thiet bi canh bao

khu vuc co the gay nguy

hiem doi voi Anh/Chixvii.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClicktoxvii

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.c3. Thành ph n 3

Reliability Statistics

Cronbach's AlphaN of Items.8465Item-Total StatisticsCorrectedCronbach'sScale Mean if Scale VarianceItem-TotalAlpha if ItemItem DeletedCorrelationDeletedif Item DeletedMK1-Nhan vien khu du

lich luon san sang phuc16.86255.283.616.82816.63575.777.673.81016.53905.570.654.81416.73615.531.677.80716.69145.707.664.812vu Anh/Chi

MK2-Nhan vien khu du

lich luon co thai do lich su,

nha nhan doi voi Anh/Chi

MK3-Nhan vien khu du

lich giai quyet thoa dang

nhung than phien cua

Anh/Chi

MK4-Cu dan dia phuong

dang tin cay khi giup do

Anh/Chi

MK5-Cu dan dia phuong

luon co thai do lich su,

nha nhan doi voi Anh/Chi4. Thành ph n 4 (S hài lòng)

Reliability Statistics

Cronbach's AlphaN of Items.8265xviii.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClicktoxviii

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.cItem-Total StatisticsCorrectedCronbach'sScale Mean if Scale VarianceItem-TotalAlpha if ItemItem Deletedif Item DeletedCorrelationDeleted14.81786.254.618.79214.58746.355.700.77014.94056.213.583.80514.77326.467.662.78014.53166.825.559.808HL1-Toi nghi rang toi da

lua chon dung khi den khu

du lich Con Dao

HL2-Chuyen di den khu

du lich Con Dao xung

dang voi thoi gian va tien

bac toi bo ra

HL3-Toi hai long voi quyet

dinh den khu du lich Con

Dao cua minh

HL4-Con Dao dap ung

duoc ky vong cua toi ve

khu du lich

HL5-Tom lai, toi rat hai

long khi den khu du lich

Con DaoN 3:1. Thành ph n 1:

Reliability Statistics

Cronbach's AlphaN of Items.938xix9.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClicktoxix

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.cCorrectedCronbach'sScale Mean if Scale VarianceItem-TotalAlpha if ItemItem DeletedCorrelationDeletedif Item DeletedGIA3-Gia ca hang hoa,

dich vu trong khu du lich30.405228.145.721.93430.293727.813.758.93230.245428.544.768.93130.200726.930.801.92930.230527.797.806.92930.408927.078.783.93030.193327.992.772.93130.613426.626.771.93130.241628.147.728.933tuong xung voi chat luong

GIA4-Gia ca hang hoa,

dich vu trong khu du lich

on dinh

GIA5-Tom lai, gia ca hang

hoa, dich vu trong khu du

lich hop ly

HC1-Cac nha hang trong

khu du lich co khong gian

thoang mat, lich su

HC2-Cac nha hang trong

khu du lich phuc vu cac

mon an dac trung cua dia

phuong

HC3-Cac nha hang trong

khu du lich phuc vu cac

mon an phu hop voi moi

nguoi

HC4-Cac dich vu phuc vu

nhu cau an, o, di lai rat tot

HC6-Khu du lich trang bi

day du he thong thong tin,

huong dan de phuc vu

Anh/Chi

HC7-Doi ngu huong dan

vien cua khu du lich duoc

trang bi day du cac kien

thuc de cung cap cho

Anh/Chixx.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClicktoxx

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.c2. Thành ph n 2:

Reliability Statistics

Cronbach's AlphaN of Items.9047Item-Total Statistics

CorrectedCronbach'sScale Mean if Scale VarianceItem-TotalAlpha if ItemItem Deletedif Item DeletedCorrelationDeleted24.052010.460.776.88223.929411.088.760.88524.048310.778.749.88524.014911.239.690.89223.884811.020.742.88623.981411.429.665.89523.821611.655.621.899CSHT1-Canh quan thien

nhien trong khu du lich rat

an tuong

CSHT2-Co so ha tang

khu du lich duoc xay dung

khang trang

CSHT5-Cac di tich lich su

- van hoa duoc bao ton

nguyen ven, mang dau an

lich su sau sac

CSHT6-Khu du lich mang

gia tri tai nguyen nhan

van to lon

AT1-Do an, thuc uong

trong khu du lich dam bao

ve sinh an toan thuc

pham

AT2-Dieu kien an ninh

trong khu du lich duoc

dam bao

AT3-Khu du lich trang bi

nhung thiet bi canh bao

khu vuc co the gay nguy

hiem doi voi Anh/Chixxi.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClicktoxxi

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.c3. Thành ph n 3:

Reliability Statistics

Cronbach's AlphaN of Items.8465Item-Total StatisticsCorrectedCronbach'sScale Mean if Scale VarianceItem-TotalAlpha if ItemItem Deletedif Item DeletedCorrelationDeleted16.86255.283.616.82816.63575.777.673.81016.53905.570.654.81416.73615.531.677.80716.69145.707.664.812MK1-Nhan vien khu du

lich luon san sang phuc

vu Anh/Chi

MK2-Nhan vien khu du

lich luon co thai do lich su,

nha nhan doi voi Anh/Chi

MK3-Nhan vien khu du

lich giai quyet thoa dang

nhung than phien cua

Anh/Chi

MK4-Cu dan dia phuong

dang tin cay khi giup do

Anh/Chi

MK5-Cu dan dia phuong

luon co thai do lich su,

nha nhan doi voi Anh/Chi4. Thành ph n 4:

Reliability Statistics

Cronbach's AlphaN of Items.8265xxii.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClicktoxxii

wwwc u -tr a c k.cTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC 5: PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY CROBACH ALPHA

Tải bản đầy đủ ngay(124 tr)

×