Tải bản đầy đủ - 124 (trang)
PHỤ LỤC 3: BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG

PHỤ LỤC 3: BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG

Tải bản đầy đủ - 124trang

F -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.cGIA2

GIA3

GIA4

GIA5

HC1

HC2

HC3

HC4

HC5

HC6

HC7CSHT1

CSHT2

CSHT3

CSHT4

CSHT5

CSHT6AT1

AT2

AT3

AT4

AT5

AT6Giá c hàng hóa, d ch v trong khu du l ch phù h p v i mong i

a Anh/Ch

Giá c hàng hóa, d ch v trong khu du l ch t ng x ng v i ch t

ng

Giá c hàng hóa, d ch v trong khu du l ch n nh

Giá tour du l ch h p lý

uc n

Các nhà hàng trong khu du l ch có không gian thoáng mát, l ch s .

Các nhà hàng trong khu du l ch ph c v các món n c tr ng c a

a ph ng.

Các nhà hàng trong khu du l ch ph c v các món n phù h p cho

i ng i.

Các d ch v ph c v nhu c u n, , i l i r t t t

Các d ch v vui ch i, gi i trí mang tính m i l

Khu du l ch trang b

y

h th ng thông tin, h ng d n ph c

Anh/Ch

i ng h ng d n viên c a khu du l ch

c trang b y

ki n

th c cung c p cho Anh/Ch

s h t ng

nh quan thiên nhiên trong khu du l ch Côn o r t n t ng

s h t ng khu du l ch

c xây d ng khang trang

ng truy n m ng luôn s n sàng ph c v Anh/Ch

ch v vi n thông áp ng nhu c u c a Anh/Ch

Các di tích l ch s – v n hóa

c b o t n nguyên v n, mang d u

n l ch s sâu s c.

Khu du l ch mang giá tr tài nguyên nhân v n r t l n

An toàn

n, th c u ng trong khu du l ch m b o v sinh an toàn th c

ph m

u ki n an ninh trong khu du l ch

c mb o

Khu du l ch trang b nh ng thi t b c nh báo khu v c có th gây

nguy hi m i v i Anh/Ch

Các ph ng ti n, thi t b luôn s n sàng ph c v

m b o s an

toàn c a Anh/Ch

Khu du l ch chú tr ng s an toàn c a Anh/Ch

Tóm l i, Anh/Ch c m th y an toàn khi n khu du l ch Côn o

hài lòngvii.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClicktovii

wwwc u -tr a c k1 2 3 4 51 2 3 4 51 2 3 4 51 2 3 4 5.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.cHL1

HL2

HL3

HL4

HL5Tôi ngh r ng tôi ã l a ch n úng khi n khu du l ch Côn o.

Chuy n i n khu du l ch Côn o x ng áng v i th i gian và

ti n b c tôi b ra.

Tôi hài lòng v i quy t nh n khu du l ch Côn o c a mình.

Côn o áp ng

c k v ng c a tôi v khu du l ch.

Tóm l i, tôi r t hài lòng khi n khu du l ch Côn o.THÔNG TIN CÁ NHÂN: Xin Anh/Ch cho bi t m t s thông tin cá nhân sau:

1. Ngh nghi p:

Sinh viên, h c sinh

Cán b viên ch c, giáo viên

Công nhân và nhân viên công ty

Doanh nhân

2. Gi i tính:

Nam

N

3. Trình

h c v n:

Ch a qua cao ng

Trên i h c

Cao ng/ i h c

4.

tu i:

18 – 35 tu i

36 – 55 tu i

Trên 55 tu i

5. M c thu nh p hàng tháng:

D i 5 tri u

5 – d i 10 tri u

10 – d i 20 tri u

Trên 20 tri u

Xin chân thành cám n s h p tác c a Anh/Ch !viii.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClicktoviii

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.cPH L C 4: Th ng kê mô t v m u nghiên c u

1.ngh nghi p

NN-Nghe nghiep

Frequency PercentValidValid

PercentCumulative

PercentCong nhan va nhan vien

cong ty11643.143.143.1Can bo vien chuc, giao vien11542.842.885.9Doanh nhan3814.114.1100.0Total269100.0100.02.gi i tính

GT-Gioi tinhValid3.FrequencyPercentNam13249.149.149.1Nu13750.950.9100.0Total269100.0100.0trìnhValid Percent Cumulative Percenth cv n

TDHV-Trinh do hoc van

Frequency PercentValidValid

PercentCumulative

PercentChua qua cao dang5520.420.420.4Cao Dang/ Dai hoc16260.260.280.7Tren dai hoc5219.319.3100.0Total269100.0100.0ix.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClicktoix

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.c4.tu i

TUOI-Do tuoiValid5.FrequencyPercentValid

PercentCumulative

Percent18 - 35 tuoi7728.628.628.6Tu 36 - 55 tuoi13449.849.878.4Tren 55 tuoi5821.621.6100.0Total269100.0100.0thu nh p

TN-Thu nhap

Frequency PercentValidValid

PercentCumulative

PercentDuoi 5 trieu3111.511.511.5Tu 5 den duoi 10 trieu9334.634.646.1Tu 10 den duoi 10 trieu9535.335.381.4Tren 20 trieu5018.618.6100.0Total269100.0100.0x.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClicktox

wwwc u -tr a c k.cTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC 3: BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG

Tải bản đầy đủ ngay(124 tr)

×