Tải bản đầy đủ - 124 (trang)
PHỤ LỤC 1: DÀN BÀI THẢO LUẬN NHÓM TẬP TRUNG

PHỤ LỤC 1: DÀN BÀI THẢO LUẬN NHÓM TẬP TRUNG

Tải bản đầy đủ - 124trang

F -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.cPh n 2: N I DUNG

I. Phân tích và khám phá các y u t tác

i khu du l ch Cônngn ch1. Anh/Chm c a mình v nh ng v nth o lu n thông qua các câu h i do bao nhiêu l n? Anh/Ch

i t ngnh ng y u t nào khin khu du l ch Côn

n khu du l ch Cônãn khu du l ch Côno v i m c ích gì?

o, v y Anh/Ch quan tâm nh tng v i Anh/Ch nhi u nh t? Vì sao?4. Ti p theo (sau khi th o lu n các n i dung trên), xin Anh/Ch

n b n nh ng y u t nào tácngn ít nh t.a Anh/Ch (áp d ng

gi l i các y u ti v i nh ng y u tn s hài lòng

xu t và chc 2/3 s thành viên bi u quy t tán thành).i v i khu du l ch Cônngn s hài lòng c a du kháchoc h t, chúng tôi xin phép1. Bây gi , tôingc 2/3 s thành viênII. Phát tri n các thang o các y u t tácc tham v n Anh (Ch ) nh ng v na ra nh ng phát bi u dAnh/Ch cho là các y u t tác

du l ch Cônánh giá l i b ngn s hài lòng c a Anh/Ch theo th t t5. Cu i cùng, xin Anh/Ch cho bi u quy t v các y u t tácTrnn ây? Nh ng y u t nào khi n anh ch c m th y hài lòng?Trong ó, y u t nào tácnhi u nh tliêni ây:ã t ng i du l ch nhi u n i ch a? Và Anh/Ch2. Anh/Ch là ngioSau ây xin Anh/Ch vui lòng bày t quan

quann s hài lòng c a du kháchng chínhi ây theo t ng y u t

n s hài lòng c a Anh/Chsau ây:

c a s các

i v i khuo. Xin tham v n ý ki n c a các Anh/Ch v các n i dung sau:2. Anh/Ch có hi u rõ ý ngh a c a các phát bi u này không? N u không, các

Anh/Ch có th cho bi t vì sao và c n them b t các t ng nào?

3. Nh ng phát bi u này ã th hi nc các y u t tácAnh/Ch ch a? N u ch a, các Anh/Ch có th cho bi tngn s hài lòng c anh ng phátbi u nào? Vì sao và c n hi u ch nh hay b sung thêm nh ng phát bi u nào?

Lòng m n khách: ký hi u là MK, g m 9 phát bi u

- Khách du l chc nhân viên ón ti p ngay khi biic vàom du l ch..d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClicktoii

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.c- Nhân viên

-am du l ch luôn s n sàng quan tâm, giúpi ng nhân viên t iam du l ch luôn có tháidu khách.l ch s , nhã nh niv idu khách.

-dâna phng luôn có tháil ch s , nhã nh ni v i du khách.- Nhân viên r t áng tin c y khi gi i quy t nh ng than phi n c a khách du l ch.

-dâna phng áng tin c y khi giúp- Tháitôn tr ng c a nhân viên- Tháitôn tr ng c a c dându khách.i v i du khách không phân bi t nam, n .

a phngi v i du khách không phân bi tnam, n .

- Tháivà cách c x c a nh ng ngi khách du l ch khác cùng i.Giá c : ký hi u là GC, g m 6 phát bi u

- Giá vé các d ch v gi i tríkhu du l ch tng x ng v i ch t lng.- Giá vé vào c ng khu du l ch là h p lý.

- Giá c các d ch v

- Giá c tn u ng trong khu du l ch phù h p.ng x ng v in, u ng t i nhà hàng trong khu du l ch.- Giá c trong khu du l ch không quát so v i các khu du l ch khác.- Giá c các s n ph m l u ni m t i các c a hàng trong khu du l ch ch p nh n

c.

u c n: ký hi u là HC, g m 6 phát bi u

- Khu du l ch có ph c v các món nc tr ng c a vùng, mi n.- Khu du l ch ph c v các món n phù h p cho m i ng

- Nhà hàngkhu du l ch có không gian thoáng mát, l ch s .- Nhà hàng ho t

- Các ph

-ch vi.ng ti nng thng xuyênph c v du khách.a ón khách trong khu du l ch luôn s n sàng.i ti n luôn s n có trong khu du l ch ( sân bay, n i kháchs h t ng: ký hi u là CSHT, g m 6 phát bi u

- Khu du l ch có nhi u thi t k nhân t o t ng thêm v

-p thiên nhiên.s h t ng t i khu du l ch r t t t, du khách d dàng i l i.- Có nhi u bi n báo hng d n giúp du khách i l i d dàng.iii…).d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClicktoiii

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.c- Khu du l ch có bãi

-u xe r ng rãi, thu n ti n.ng truy n m ng luôn s n có t i n i du khách , t i nh ng n i du kháchntham quan.

-ch v vi n thông luôn s n có t i n i du khách , t i nh ng n i du kháchntham quan.

An toàn: ký hi u là AT, g m 4 phát bi u

-u ki n an ninh trong khu du l ch-u ki n an ninh t i n i du khách-an toàn c a các phcm b o.cm b o.ng ti n giao thônga phng (nh máy bay, tàu l a,xe buýt, taxi, xe kéo …).

- Khu du l ch này chú tr ng s an toàn c a khách tham quan.

hài lòng: ký hi u là HL, g m 5 phát bi u

- Tôi ngh r ng tôi ã l a ch n úng khi

- Chuy n in khu du l ch Cônn khu du l ch Côno.o x ng áng v i th i gian và ti n b c tôi bra.

- Tôi hài lòng v i quy t

- Côno áp ngnho c a mình.c k v ng c a tôi v khu du l ch.- Tóm l i, tôi r t hài lòng khi

Cu c traon khu du l ch Côni c a chúng ta d ngn khu du l ch Côno.ây, xin chân thành c m n s giúpa anh/ch qua vi c dành th i gian và cung c p ý ki n choivquí báutài nghiên c u này..d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClicktoiv

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.cPH L C 2: DÀN BÀI PH NG V N SÂU ÁP VIÊN

Ph n 1: GI I THI U

Xin chào Anh/Ch .

Tôi tênng Thanh Th o, h c viên cao h c ngành qu n tr kinh doanh thu c trngi h c Kinh t TP.HCM. Hi n tôi ang ti n hành th c hi n lu n v n t t nghi p v i

tài là “Các y u t

Cônnh hngn s hài lòng c a du kháchi v i Khu du l cho”. C m n Anh (Ch ) ã nh n l i tham gia ph ng v n chotài nghiên c ua chúng tôi. Xin l u ý r ng, m i thông tin các Anh (Ch ) cung c p không có ý

ki n nào là úng hay sai. T t c thông tin Anh (Ch ) cung c pu có giá tr nghiênu.

Ph n 2: N I DUNG

Xin Anh (Ch ) vui lòng xem k l n l

a Anh (Ch ) v nh ng v nt các phát bi u di ây và cho bi t ý ki nsau:• Nh ng phát bi u nào Anh (Ch ) cho là ch a hi u rõ ý ngh a c a nó?

• Nh ng phát bi u nào Anh (Ch ) cho là có t ng khó hi u ho c thi u rõ ràng ho c

gây hi u nh m cho ngi ph ng v n?• Nh ng phát bi u nào Anh (Ch ) cho là có t ng gây mi n c

cho nging ho c ph n c mc ph ng v n?• Nh ng phát bi u nào Anh (Ch ) cho là không có thông tin tr l i ho c thông tin

thi utin c y?• Nh ng phát bi u nào Anh (Ch ) cho là s d ng t ng mâu thu n, hành v n thi u

ch l c?

• Nh ng phát bi u nào Anh (Ch ) cho là s d ng t ng ít quen thu c ho c ch a

phù h p v i ng c nh?

• Nh ng phát bi u nào Anh (Ch ) cho là quá dài dòng ho c b t ng

n ph iic ph ngc oán?• Nh ng phát bi u nào Anh (Ch ) cho là tngng n i dung (khó phân bi t)?• Anh (Ch ) nh n xét th nào v hình th c trình bày c a các phát bi u trên?

Chân thành c m n nh ng óng góp c a các Anh (Ch )!!!v.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClicktov

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.c.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClicktovi

wwwc u -tr a c kPh l c 2: ng câu h i nghiên c u nh l ng

Xin chào Anh/Ch .

Tôi tên ng Thanh Th o, h c viên cao h c ngành qu n tr kinh doanh thu c tr ng

i h c Kinh t TP.HCM. Hi n tôi ang ti n hành th c hi n lu n v n t t nghi p v i

tài: “Nghiên c u nh ng y u t nh h ng n s hài lòng c a du khách i v i

Khu du l ch Côn o”.

t mong Anh/Ch dành chút th i gian tham gia cu c ph ng v n c a tôi. Ý ki n c a

Anh/Ch s là nh ng óng góp vô cùng h u ích cho nghiên c u c a tôi. Tôi xin m

o m i ý ki n c a Anh/Ch ch

c s d ng cho m c ích nghiên c u và s

c

o m bí m t tuy t i.

Trân tr ng cám n.

Sau ây xin Anh/Ch cho bi t:

Anh/Ch ã t ng n Khu du l ch Côn o:

ã t ng n

Ch a t ng n – (D ng tr l i, cám n Anh/Ch )

Anh/Ch ã n Khu du l ch Côn o cách ây:

D i3n m

Trên 3 n m - (D ng tr l i, cám n Anh/Ch )

Ti p theo, xin Anh/Ch vui lòng cho bi t m c

ng ý c a Anh/Ch v các phát

bi u d i ây dành cho khu du l ch Côn

o b ng cách ánh d u X vào ô t ng

ng, v i quy c:

1

Hoàn toàn không

ýMK1

MK2

MK3

MK4

MK5GIA1ng2

Không

ý3

Không có ý

ki nng4

ng ý5

Hoàn toànng ýLòng m n khách

1 2 3 4 5

Nhân viên khu du l ch luôn s n sàng ph c v Anh/Ch

Nhân viên khu du l ch luôn có thái

l ch s , thân thi n i v i

Anh/Ch .

Nhân viên khu du l ch gi i quy t th a áng nh ng than phi n c a

Anh/Ch

dân a ph ng áng tin c y khi giúp

Anh/Ch

dân a ph ng luôn có thái

l ch s , thân thi n i v i

Anh/Ch

Giá c

1 2 3 4 5

Giá c hàng hóa, d ch v trong khu du l ch d ch p nh n h n các

khu du l ch khác.

vi.cTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC 1: DÀN BÀI THẢO LUẬN NHÓM TẬP TRUNG

Tải bản đầy đủ ngay(124 tr)

×