Tải bản đầy đủ - 124 (trang)
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 124trang

F -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.c36-55 tu i, và k ti p là 28.6%itng t 18-35tu i, ch có 21.6%itngtrên 55 tu i.

trìnhh c v n, k t qu kh o sát cho th y trìnhchi m t l cao nh t (60.2%), ti p

20.4%, t l m u có trìnhtrênn là trìnhCaoch a qua caong vàih cng chi m t li h c chi m 19.3%.ngh nghi p, m u kh o sát có 43.1% có ngh nghi p là công nhân và nhân

viên công ty, 42.8% là cán b viên ch c, giáo viên, ch có 14.1% là doanh nhân,

không có m u kh o sát nào là sinh viên, h c sinh.

thu nh p, 11.5% có thu nh p d

nh p t 5 – di 5 tri u/ tháng, có 34.6% m u có m c thui 10 tri u/ tháng, 35.3% có thu nh p t 10 - di 20 tri u/ tháng vàcó 18.6% m u có m c thu nh p trên 20 tri u/ tháng.

4.2 Ki mnh thang o b ng h s tin c y Cronbach alphaTi n hành ki mnh 5 y u t thang o nh hkhách b ng h s Cronbach alpha. K t qu th hi n

ou có h s alphangn s hài lòng c a dub ng 4.2 cho th y các thangt yêu c u > 0.6 (th p nh t là thang o Lòng m n khách cóalpha = 0.826 và cao nh t là thang o H u c n có alpha = 0.912) và các h s t

quan bi n t ng c a các bi n

lòng c a du khách scngu l n h n 0.3, vì th t t c các y u t thang o s hài

a vào phân tích nhân t ti p theo (Ph l c 5 – l n 1)..d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto50

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.cng 4.2: K t qu phân tích Cronbach Alpha l n 1 cho thang o các y u t

ng n s hài lòng c a du khách

Bi n quan sátTrung bình thang Ph ng sai thang

o n u lo i bi n

o n u lo i bi nnhng quan bi n Cronbach's Alpha

ng

u lo i bi n nàyThang o Lòng m n khách (MK)Alpha = 0.846MK1

16.8625

MK2

16.6357

MK3

16.5390

MK4

16.7361

MK5

16.6914

Thang o Giá c (GIA)5.283

5.777

5.570

5.531

5.7070.616

0.828

0.673

0.810

0.654

0.814

0.677

0.807

0.664

0.812

Alpha = 0.860GIA1

15.3123

GIA2

14.9963

GIA3

15.2416

GIA4

15.1301

GIA5

15.0818

Thang o H u c n (HC)6.939

6.407

6.341

6.240

6.4860.646

0.864

0.621

0.848

0.718

0.821

0.740

0.815

0.791

0.806

Alpha = 0.912HC1

22.9145

HC2

22.9442

HC3

23.1227

HC4

22.9071

HC5

22.7361

HC6

23.3271

HC7

22.9554

Thang o C s h t ng (CSHT)14.407

15.165

14.548

15.241

17.374

14.296

15.4080.811

0.889

0.796

0.892

0.787

0.892

0.774

0.894

0.483

0.921

0.759

0.896

0.718

0.900

Alpha = 0.902CSHT1

CSHT219.5613

19.43879.449

9.844.720

.753.887

.883CSHT3

CSHT4

CSHT519.6431

19.5985

19.55768.872

9.495

9.457.752

.697

.767.883

.891

.880CSHT6

19.5242

Thang o An toàn (AT)9.803.732.886

Alpha = 0.865AT119.654287.794.682.839AT219.750937.859.688.838AT319.591088.034.648.845AT419.973987.093.694.838AT519.802977.718.651.844AT619.851308.023.614.850.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto51

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.cng t , k t qu phân tích Cronbach's Alpha cho thang o s hài lòngcb ng 4.3 có h s Cronbach's alpha b ng 0.826 (>0.6) và h s tngth hi nquan bi n t ng c a các bi n

các bi n nàycu l n h n 0.3 nên thang o s hài lòngt tin c y vàa vào phân tích nhân t ti p theo.ng 4.3: K t qu phân tích Cronbach Alpha cho thang o s hài lòng

Bi n quan sátTrung bình thang Ph ng sai thang

o n u lo i bi n

o n u lo i bi nng quan bi n Cronbach's Alpha

ng

u lo i bi n nàyThang o S hài lòng (HL)Alpha = 0.826HL114.81786.254.618.792HL214.58746.355.700.770HL314.94056.213.583.805HL414.77326.467.662.780HL514.53166.825.559.8084.3 Phân tích nhân t khám phá (EFA)

Sau khi ki m tra

ti n hành. Phtin c y c a các thang o, phân tích nhân t khám pháng pháp rút tríchc ch nphân tích nhân t là phcng phápPrincipal axis factoring v i phép quay Promax with Kaiser Normalization.

t qu EFA thang o các y u t tácngn s hài lòng c a du khách vàthang o s hài lòng c a du khách l n 1 (b ng 4.3) cho th y:

- Ch s KMO = 0.954 v i giá tr sig = 0.000, ch ng t d li u phân tích thích

pEFA.- 34 bi n quan sát

sai tríchc trích thành 5 nhân t t i Eigenvalue = 1.879 và pht 60.482%, vì th phng sai tríchvà AT6 có h s t i nhân t khôngngt yêu c u. Tuy nhiên, CSHT4, AT4t yêu c u (<0.4), các bi n CSHT3, AT5 tríchvào h n m t nhân t , nh ng chênh l ch h s t i gi a các nhân t quá nh (<0.1)

nên có kh n ng x y ra hi n t

khia vào phân tích h i quy.ng a c ng tuy n), vì v y các bi n này b lo i trc.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto52

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.cng 4.4: EFA l n 1 thang o các y u t tácngn s hài lòng c a dukhách và thang o s hài lòng c a du khách

aPattern Matrix

1

MK1

MK22Factor

3.133

.143MK345.291

.533.647

.228.787MK4.552.143MK5.160.731GIA1.501.246-.153GIA2.170.130.265.482GIA3.805-.231.144.129GIA4.806GIA5.629.123.112HC1.512.143HC2.499.348HC3.649.166HC4.650.163HC5-.175.412HC6.805HC7.538CSHT1.315

.229

-.109.118.212.262

.119.207.131.651.226.842-.191CSHT2.131CSHT3.419CSHT4.185.210.217CSHT5.324.610-.180CSHT6.455.535-.101AT1

AT2-.158

.263AT5

AT6HL1

HL2

HL3

HL4

HL5.283

-.111.597AT3

AT4.429.392.231.584.103.509.228.397.184.387.431.329

.169-.122.105-.123.391

-.326.105.724.236.506.210.468-.136.285.174.560.122.258.566-.214Extraction Method: Principal Axis Factoring.

Rotation

Method:

Promax

Kaiser Normalization.

a.

Rotation

converged

in 10with

iterations.(Ngu n: K t qu thuc t phân tích d li u nghiên c u).d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto53

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.cng 4.5: EFA l n 2 (lo i CSHT3, CSHT4, AT4, AT5, AT6)

aPattern Matrix

Factor

1

MK1

MK2.360MK3-.121.105234.466

.107.668-.109.777MK4.701MK5.792GIA1.382GIA2.365.106.119.335GIA3.836-.188-.108.205GIA4.791GIA5.593.183HC1.640.123HC2.593.362HC3.750.151HC4.582.220HC5.222-.103.390HC6.899-.128HC7.457.230CSHT1

CSHT2

CSHT5

CSHT6.130

.133-.128.151.246.736.248.127.828-.192.317.677-.163.364.572-.105AT1.658.102.130AT2.524.111.145AT3.538.142.151HL1

HL2

HL3

HL4

HL5

Cronbach

alpha.120.812-.255

.132.203.541.1390.938.532.250.583.330.4400.9040.8460.826Extraction Method: Principal Axis Factoring.

Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 9 iterations.(Ngu n: K t qu thuc t phân tích d li u nghiên c u).d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto54

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.cSau khi lo i các bi n CSHT3, CSHT4, AT4, AT5 và AT6, k t qu EFA l n 2

cho th y ch s KMO = 0.949 v i giá tr sig = 0.000, ch ng t d li u phân tích

thích h pEFA;ng th i 29 bi n quan sátEigenvalue = 1.128 và ph

ong sai trích = 58.187%,u có h s Cronbach alphaHC5 có h s t i nhân t không

khic trích vào 4 nhân tng th i ki m tra l i các thangt yêu c u (b ng 4.4). Tuy nhiên, GIA1, GIA2 và

t yêu c u (<0.4), nên các bi n này b lo i tra vào phân tích h i quy.

B ng 4.6: EFA l n 3 (lo i GIA1, GIA2 và HC5)

aPattern Matrix

Factor

1

MK1

MK2

MK3

MK4

MK5

GIA3

GIA4

GIA5

HC1

HC2

HC3

HC4

HC6

HC7

CSHT1

CSHT2

CSHT5

CSHT6

AT1

AT2

AT3

HL1

HL2

HL3

HL4

HL5.384

.131

-.151Eigenvalue

Comulative

Cronbach13.152

49.076

0.938.856

.809

.584

.659

.590

.703

.549

.831

.444

.130

.301

.355-.121

.146t i23-.217.460

.653

.776

.692

.786

-.101.179

.114

.361

.195

.244.225

.111

.139-.122.243

-.164

-.134

.115

.124

.147

.220.1571.233

56.752

0.846Extraction Method: Principal Axis Factoring.

Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization.a. Rotation converged in 8 iterations.-.106.136.235

.768

.800

.668

.561

.634

.492

.569

-.233

.141

.258

.344

1.622

53.738

0.9044.122

.116

.148

.750

.510

.501

.576

.441

1.098

59.424

0.826c.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto55

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.cSau khi lo i các bi n GIA1, GIA2 và HC5, k t qu EFA l n 3 c ng

vào 4 nhân t t i Eigenvalue = 1.098 và ph

ki m tra l i các thang o

th , tác gi quy t

tích h i quybng sai trích = 59.424%,u có h s Cronbach alphang th it yêu c u (b ng 4.5). Vình d ng EFA t i ây và s d ng các thang o naya vào phânc ti p theo.Tuy nhiên, m t

các nhân t 3 và 4u áng l u ý là n u nh các bi n quan sátc trích vàoc gi nguyên g c các thang o c a các y u t trc khi EFAlà: Lòng m n khách và s hài lòng, thì các nhân t còn l i x y ra 2 tr

o Trc tríchng h p sau:ng h p 1: Các bi n quan sát c a thang o hai y u t Giá c và H u c nc gom vào nhân t 1 g m 9 bi n: GIA3, GIA4, GIA5, HC1, HC2, HC3, HC4,

HC6, HC7.u này cho th y v m t lý thuy t, Giá c và H u c n là khái ni mphân bi t, nh ng v m t th c ti n chúng có m i liên h v i nhau, khi các d ch v

u c n (d ch vn u ng, ngh dp h th ng thông tin, hng, i l i tham quan c a du khách, vi c cungng d n c a khu du l ch)c th c hi n t t nh mongmu n c a du khách, thì h s n sàng tr chi phí cao, s cân nh c v y u t giá c có

thc gi m i, vì du khách c m th yng ti n mình b ra là hoàn toàn x ngáng. Vì th , vi c sát nh p các bi n o lng Giá c vào H u c n là có th ch pnh n

o Tr

toànc. Nhân t th nh tct tên là H u c n.ng h p 2: Các bi n quan sát c a thang o hai y u t C s h t ng và An

c gom vào nhân t 2 g m 7 bi n: CSHT1, CSHT2, CSHT5, CSHT6, AT1,AT2, AT3.u này cho th y v m t lý thuy t, C s h t ng và An toàn là kháini m phân bi t, nh ng v m t th c ti n chúng có m i liên h v i nhau. Khi khu du

ch có c s h t ng

mb ocu t t t (nhà hàng có không gian thoáng mát, s ch s ,c y u t an toàn v sinh th c ph m; khách s ntrang, kiên c , ti n nghi hi ni;i ng b o v chuyên nghi p …) thì ch c ch n dukhách s c m th y an tâm v m i m t (v nh ng món n mình th

an ninh n i mình ngh d

quan sc xây d ng khangng th c, v v nng, v nh ng nguy hi m có th x y ra khi i thamc c nh báo k p th i …)m b o m t chuy n i ch i vui v và tho i.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto56

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.cmái. Vì th , tng t nh trng h p m t nêu trên, vi c sát nh p các bi n o lAn toàn vào C s h t ng là có th ch p nh nc. Nhân t th haicngt tên làs h t ng.

Xét các bi n b lo i sau bc phân tích nhân t , g m CSHT3, CSHT4, AT4,AT5, AT6, GIA1, GIA2, HC5 v m t th c t c ng khá h p lý. Khi

– KDLn i bi nn v i Côno xa xôi, du khách s không òi h i s s n sàng ph c v c ach v vi n thông, internet. V giá c , du khách ch y u mong mu n s

không có s bi n

trong cùng m tnnh,ng giá m nh, không có s chênh l ch giá gi a các lo i hình d ch

a phng x ng v i ch t l

khác vì m i n i s cóng. Khách hàng c ng mong mu n giá trng, ch không

ct n ng v nng ti n b raso sánh giá c v i các KDLm d ch v khác nhau, không th so sánh y u t giá cgi a các KDL. Ngoài ra, du khách c ng skhông chú tr ng s m i l c a các lo ihình vui ch i gi i trí ( ây ch là nh ng ho t

u h t du khách,ou ntng mang tính b tr ), b i lng nh t mà Côno mangiv in cho h là giá tr tàinguyên nhân v n sâu s c, v nh ng minh ch ng t i ác c a b n cpnc trong th ich ng Pháp và ch ng M .

4.4 Mô hình ãc hi u ch nh:Nh v y, d a vào k t qu ki mnh các thang o (Cronbach alpha và EFA),mô hình nghiên c u và các gi thuy t nghiên c uc hi u ch nh nh sau:H1s hu ct nng(HC)

(CSHT)H2s h t ng (CSHT)hài lòng c a du khách

(HL)H3

Lòng m n khách (MK)Hình 4.1 : Mô hình nghiên c u ã

Các gi thuy t nghiên c ucGi thuy t H1: H u c n có táccu ch nh l n 2u ch nh nh sau:

ng cùng chi un s hài lòng c a khách du l ch.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto57

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.cGi thuy t H2: C s h t ng có tácng cùng chi un s hài lòng c a khách duch.

Gi thuy t H3: Lòng m n khách có tácng cùng chi un s hài lòng c a kháchng quan gi a các bi nc l p v i nhau và gi adu l ch.

4.5 Phân tích h i quy

4.5.1 Ki m tra h s tng quant qu ki m tra h s tchúng v i bi n ph thu c b ng ph

các y u tnh hngng pháp Pearsonn s hài lòng c a du kháchc th hi n trên b ng 4.6,

i v i KDL Côno có m iquan h ch t ch v i nhau. Trong ó, tng quan gi a các bi nc l p v i bi n phthu c daong quan gi a các bi nc l p dao0.610ng t 0.610n 0.715; tn 0.813 (< 0.85).u này ch ng t các bi nthích cho bi n ph thu c,

chúng ta có th dng th i các bi nc l p có nhi u kh n ng gi icl pt giá tr phân bi t. Vì th ,oán mô hình h i qui b i có d ng nh sau:

HL =0+ng 4.7: Ma tr n h s t1HC+2CSHT+0MK+ eing quan gi a các khái ni m nghiên c uHC

HCCSHT1.0000.654**MK

0.683HL

****0.610CSHT0.654**1.0000.803**0.694**MK0.683**0.803**1.0000.695**HL0.610**0.694**0.695**1.000Trong ó:ng t**là m c ý ngh a 0.001 (10/00).(Ngu n: K t qu thuc t phân tích d li u nghiên c u)4.5.2 Xây d ng mô hình h i quy

c th c hi n b ng cách s d ng l nh h i qui trong ph n m m SPSS và

phng pháp Entera các bi n vào phng trình h i qui cùng m t lt.t qu phân tích ANOVA th hi n trên b ng 4.7 cho th y giá tr ki mnh F(= 109.157 ) có ý ngh a th ng kê (Sig = 0.000 < 0.005). Ngh a là gi thuy t H0 – t p.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto58

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.cp các bi nc l p không có m i liên h v i bi n ph thu c b bác b . Vì th , môhình h i qui trong tr

cng h p t t c các bi n thuc t EFA (HC,KDL, MK)a vào mô hình h i qui là phù h p v i d li u nghiên c u.

ng 4.8: K t qu ki m

Mô hìnhnhphù h p c a mô hình h i quing các

bình phl ch

ngct

doPh ng

saiF

ngh a p109.157.000aBi n thiên do h i quy56.979318.993Bi n thiên không do h i quy46.1092650.174103.088268ng c ng(Ngu n: K t qu thuc t phân tích d li u nghiên c u)t qu tóm t t mô hình h i qui

= 0.553 > R2

các bi nc th hi n trên b ng 4.8 cho th y tr s R2u ch nh = 0.548. Ch ng t , mô hình h i quic l p: HC, CSHT, MK gi i thíchc xây d ng g mc 54.8% bi n thiên c a bi n bi nph thu c là HL – S hài lòng c a du kháchi v i KDL Côno.ng 4.9: Tóm t t mô hình h i qui

bModel Summary

hình

1R.743as

xác

nh

R2R2

c

u ch nh.553.548(Ngu n: K t qu thul ch

chu n c a

c l ng

.41713Thông s th ng kê thay

ThayRiThay2.553iF

109.157idf1df23265s

ThayiDurbin-Sig. FWatson.0001.897c t phân tích d li u nghiên c u)ng 4.10: Các thông s th ng kê c a mô hình h i quiMô hìnhH s h i quy ch a H s h i quy

chu n hóa

chu n hóaol

t

ngh a p1.4810.140ch p nh n

a bi ns

VIFBStd.Error0.3010.204MK-Lòng m n khách0.2020.0620.1883.2470.0010.5021.991HC-H u c n0.309CSHT – C s h t ng0.3430.067

0.0830.326

0.3054.591

4.1390.000

0.0000.334

0.3122.991

3.208ng s h i quy(Ngu n: K t qu thuBetang a c ng

tuy nc t phân tích d li u nghiên c u).d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto59

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.ct qu xác

cnh h s h i quia vào mô hình có táci v i KDL Cônc th hi n trên b ng 4.9 cho th y, c ba bi nng (liên h tuy n tính)o, bao g m Lòng m n khách có h s h i qui riêng ph n0.202; H u c n có h s h i qui riêng ph n

qui riêng ph n

ngn s hài lòng c a du khách

== 0.309 và C s h t ng có h s h i= 0.343. B i v y, mô hình h i qui bi u th các y u t chính tácn s hài lòng c a du kháchi v i KDL Cônoc xácnh nh sau:HL = 0.326HC + 0.305CSHT + 0.188MK

c

thu cngtácng (t m quan tr ng) c a các bi nn bi n phc so sánh thông qua h s Beta. Vì th , c n c vào k t qu trên b ng 4.9cho chúng ta th y, C s h t ng có c

n s hài lòng c a du khách, k

táccl png th p nh tngtácng (t m quan tr ng) m nh nh tn là H u c n và Lòng m n khách có cn s hài lòng c a du khách.Nh v y, v i k t qu này thì các gi thuy t nghiên c u

2 (m c 2.4.2) và

ng cùng chi ungc hi u ch nh l n haichcxu tchngng 4 (m c 4.4): H1 (H u c n có tácn s hài lòng c a khách du l ch; H2 (C s h t ng có tácngcùng chi un s hài lòng c a khách du l ch và H3 (Lòng m n khách có tácngcùng chi un s hài lòng c a khách)uc ch p nh n.Mô hình lý thuy t chính th c sau khi ki m

s hH tu ng

c n(CSHT)

(HC)0.326s h t ng (CSHT)0.305Lòng m n khách (MK)0.188Hình 4.2: M cnh hng c a các nhân t4.5.3 Ki m tra s vi ph m các ginhc xácnh nh sau:hài lòng c a du khách

(HL)n s hài lòng c a du kháchnh c a mô hình h i quit qu trên b ng 4.8 cho th y h s Durbin-Watson = 1.897, x p x b ng 2,

ch ng t không có tng quan gi a các ph n d ..d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto60

wwwc u -tr a c k.cTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(124 tr)

×