Tải bản đầy đủ - 124 (trang)
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 124trang

F -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.ckhác không liên quann nh ng nhân viên hng d n viên du l ch c a t ch c th chi n vi c du l ch ó".

Theo nhà kinh t h c ngi Áo Josep Stander nhìn t góc“Khách du l ch là lo i khách i theo ý thích ngoài n i c trú th

mãn sinh ho t cao c p mà không theoi m c ích kinh t ”.Tóm l i, khách du l ch là ngn vàtrú thi i du l chdu khách thì:

ng xuyênth al i nh ng n i bên ngoài n ing xuyên c a mình nh m m c ích tham quan, tìm hi u, gi i trí, nghng trong m t kho ng th i gian nh tnh.ch v du l ch

Theou 4 Lu t Du L ch Vi t Nam: “ch v du l ch là vi c cung c p cácch v v l hành, v n chuy n, l u trú, n u ng, vui ch i gi i trí, thông tin, hngn và nh ng d ch v khác nh m áp ng nhu c u c a khách du l ch. D ch v du

ch là k t qu mang l i nh các ho tng tng tác gi a nh ng t ch c cung ngdu l ch và khách du l ch và thông qua các ho tng tng tác óáp ng nhuu c a khách du l ch và mang l i l i ích cho t ch c cung ng du l ch”.

Ch t l

Theong d ch v du l ch

u 4 Lu t Du L ch Vi t Nam: “Ch t lng d ch v du l ch là m c phùp c a d ch v c a các nhà cung ng du l ch th a mãn các yêu c u c a khách du

ch thu c th trng m c tiêu”.Du l ch sinh thái (DLST)

Theo T ch c b o t n thiên nhiên qu c t (IUCN): “DLST là lo i hình du l ch

và tham quan có trách nhi m v i môi tr

thng t i nh ng vùng còn tng th c và hi u bi t thiên nhiên (có kèm cácng nh hi n t i) có h trngi nguyênc tr ng v n hóa – quá khi v i b o t n, gi m thi u các tácóng góp tích c c cho s phát tri n kinh t - xã h i c a nhân dânng t du khách,

a phng”.Theo Hi p h i Du l ch Sinh Thái (The Internatonal Ecotourism society) thì

“DLST là du l ch có trách nhi m v i các khu thiên nhiên là n i b o t n môi tr

và c i thi n phúc l i cho nhân dâna phng”.ng.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto7

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.cVi t Nam vào n m 1999 trong khuôn kh h i th o xây d ng chi n l

qu c gia v phát tri n du l ch sinh thái ã

th c du l ch thiên nhiên có m c

ng tích c cnga phnh ngh a nh sau: “DLST là hìnhgiáo d c cao v sinh thái và môi trn vi c b o v môi trtài chính cho c nga rang và v n hóa,ng có tácm b o mang l i các l i íchng và có óng góp cho các n l c b o t n”.Trong Lu t du l ch Vi t Nam n m 2005, có m tnh ngh a khá ng n g n“DLST là hình th c du l ch d a vào thiên nhiên, g n v i b n s c v n hoá

phng v i s tham gia c a c ngcang nh m phát tri n b n v ng”.Tóm l i, có nhi u khái ni m v DLSTc phát bi u di nh ng góckhácnhau nh ng nhìn chung DLST là hình th c du l ch thiên nhiên t i nh ng vùng còn

ng

tri nguyên s , có kèm cácc tr ng v n hóa – quá kh c ng nh hi n t i, cóóng góp tích c c cho s phát tri n kinh t - xã h i c a nhân dâna phng.Du l ch v n hóa – l ch s (DLVH-LS):

Theo Lu t du l ch Vi t Nam: “DLVH-LS là hình th c du l ch d a vào b n s c

n hóa dân t c v i s tham gia c a c ngng nh m b o t n và phát huy các giá trn hóa truy n th ng”.

Theo Côngc qu c t v du l ch v n hóa (1999): “DLVH-LS là hình th c duch d a trên các c nh quan, các t ng th l ch s , các di ch t nhiên c a m t qu c

gia, n i ghi nh n và th hi n quá trình phát tri n l ch s lâu dài v n ã t o nên b n

ch t c a các th c th qu c gia, khu v c, b n

uc c ai s ng hi na vàa phng và là m t b ph ni”.Nhìn chung, DLVH-LS là hình th c du l ch d a vào b n s c v n hóa dân t c,

các c nh quan, các t ng th l ch s và các di ch t nhiên c a m t qu c gia.

2.1.1.2cm c a d ch v du l ch:Du l ch là m t lo i hình d ch v , vì v y c ng gi ng nh d ch v nói chung,

ch v du l ch c ng ch a

Khôngng trong nó 4cm c b n: Vô hình (Intangible);ng nh t (Heterogeneity); Không th l u trKhông th tách r i (Inseparability) (xem hình 2.1).(Hinghly perishable) và.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto8

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.cTính không

- Ch t lTính vô hìnhng nh t- Không hi n h ung không l p l i- Khi tiêu dùng m i c m- Không nh n th c m tnh nccách t- Khó lng hóa- Tìm ki m ch t lng minh.

ngthông qua c m nh n v

am, ngi ph c v ,trang thi t b , thông tin,

thng hi u, giá c .CH VTính không tách r iTính không th d- Không gian, th i giantr ,n khon xu t và tiêu dùng- Không th d trkhông trùng nhau.- Không l u kho, l u bãi- Không th- Cung thtách r ingu n g c t o ra d ch v .ng, khó ápng khi c u bi nng.- Không chuy n giao s

u, chuy n giao s d ng.

Hình 2.1: Mô hìnhc tr ng c a d ch v(Ngu n Philip Kotler (2003), d n theo T. Hòa, Marketing khách s n và du l ch)

a. Tính khôngng nh ti khách hàng có s thích, thói quen không gi ng nhau do s khác nhau v

khu v ca lý, snh hng c a các n n v n hoá khác nhau t i l i s ng, s khácnhau v tâm sinh lý, kinh nghi m tr i qua vi c s d ng nhi u l n ... nên h có

nh ng yêu c u, ánh giá v ch t l

c r ng th t khó có th

thng b cá nhân hoá).ng d ch v khác nhau. Tó ta có th th ya ra tiêu chu n chung cho m t s n ph m d ch v (d ch

u này bu c ngi cung c p d ch v du l ch ph ia.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto9

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.cra cách ph c v thích h p v i t ngitng khách nh m áp ng m t cách caonh t nhu c u c a khách hàng.

b. Tính vô hình

Tính vô hình c a d ch v gây khó kh n cho khách hàng khi quy tnh muat s n ph m là d ch v . Khách hàng không th th y, dùng th hay ki m tra

ó ánh giá

ch t lc ch t lng c a nó mà ph i s d ng d ch v thì m i ánh giáng. D ch v không thcó thcc ánh giá b ng cách s d ng b t kì m t c mgiác t nhiên nào, nó là m t s tr u t

mua bán.tng mà không th kh o sátánh giá chính xác ch t lc trng d ch v , khách hàng thc khi

ng d avào ch tín c a nhà cung c p và c ng do ó vi c tiêu chu n hóa quá trình cung c p

ch v và nâng cao trìnhthành th o c asai bi t gi a các l n cung c p là v ni ng nhân viên ph c vcó ý ngh ah n chc bi t quan tr ng emnhài lòng cho khách hàng c a bên cung c p d ch v .

c. Tính không th tách r i

n xu t và tiêu dùng d ch v trùng nhau c v m t th i gian và không gian.

Vi c tiêu dùng d ch v du l ch x y ra cùng m t th i gian vàachúng. Nh v y khách du l ch không th th y d ch v du l ch trm n i s n xu t ra

c khi mua. Thêmvào ó, chúng ta không th v n chuy n d ch v du l ch t i cho khách hàng mà

khách hàng ph i tn n i s n xu t ra d ch v du l ch. Vì th , các chng trìnhmarketing qu ng bá trong ngành d ch v du l ch là r t quan tr ng, giúp khách hàng

c nh ng thông tin c n thi t nh t v d ch v ,

p v i nhu c u c a mình và mangcó th l a ch n d ch v phùn s hài lòng cao nh t.d. Tính không th l u kho c t tr

Do s n ph m d ch v

nào trong KDLc t o ra và tiêu dùngng th i nên b t k d ch vu không th c t gi hay làm l i, làm th , sai sót trong quá trìnho ra s n ph m d ch v có th d nn h u qu nghiêm tr ng là làm cho kháchhàng m t lòng tin vào h th ng d ch v trong KDL. Vì v y, bên cung c p d ch v du

ch ph i luônm b o mangn nh ng d ch v t t nh t cho khách hàngth y hài lòng và ti p t c s d ng d ch v trong nh ng l n sau.h c m.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto10

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.cNgoài cáccm trên, d ch v du l ch còn có m t scm th hi ncthù c a l nh v c du l ch sau ây:

-ch v du l ch là m t chu i d ch v k t n i liên hoàn v i nhau bao g m:

ch v v n chuy n: nh mch, gi a cáca ón du khách t n i c trúm du l ch và trong ph m vi m tn cácm dum du l ch b ng nhi u phngti n khác nhau (tàu h a, tàu thu , ô tô, máy bay ...).

ch v l u trú: nh mm b o cho du khách n i n ch ntrong quá trìnhth c hi n chuy n i c a h , khách du l ch có th ch n các kh n ng nh khách s n,

nhà tr , nhà ngh , nhà ngi quen, thuêtc m tr i và các hình th c tng tkhác.

ch v gi i trí: là m t b ph n không th thi u

Khách du l ch mu ntc c a s n ph m du l ch.c s thú v cao nh t trong su t chuy n i thì có thch n nhi u hình th c khác nhau nh : vãn c nh, ch i ho c xem th thao, tham quan

o tàng, ch i bài b c ... ây là d ch vc tr ng cho s n ph m du l ch vì th i giani c a khách du l ch trong ngày r t nhi u. Và vì v y, dù có hài lòng v b a n

ngon, ch

thti n nghi, du khách v n mau chán n u h khôngc tham gia vàng th c các ti t m c gi i trí.

ch v mua s m: Mua s m c ng là hình th c gi i trí,ng th ikhách du l ch thì mang quà l u ni m v sau chuy n i là không th thi ui v i nhi u

c. D chnày bao g m các hình th c bán l hàng l u ni m, hàng th công m ngh , t p hoá,

i vóc ...

Vì th , vi c th u hi u nhu c u

các tour du l ch là v nphân lo i khách hàngcó ý ngh a quy t- Khách du l ch r t a d ng nh ngnht c s cho vi c thi tn s hài lòng c a khách hàng.u có chung m c ích là áp ng nhu c utiêu khi n là chính nh ng không xem nh các nhu c u n u ng, ngh dng và cácnhu c u c p th p khác. B i v y,làm hài lòng khách hàng, nhà cung c p d ch vdu l ch bên c nh vi c th u hi uu tiên hàngu th a mãn nhu c u tiêu khi n c a.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto11

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.ckhách hàng thì càng ph i quan tâm, th a mãn các nhu c u khác dù ó ch là nhu c u

th p.

- Ngoài ra, du l ch là ho tng có tính ch t mùa v , ngh a là nhu c u v du l cha khách hàng không gi ng nhau

lòng khách du l ch và hi u qucác th im trong n m. B i v y,i v i bên cung c p d ch v thì các doanh nghi pkinh doanh du l ch ph i th u hi u quy lu t tính mùa v

kinh doanh và chu n b

hi u qu cao nh t (Trycácho chnh chi n lng S Quý, Hà Quang Th , 1995).ng c a các thu c tính d ch vng d ch v c m nh nc ki m soát vàc xem làu khi n b i nhà cungp d ch v (Crompton và Love, 1995). Nghiên c u xem xét tác

ng d ch v du l ch

ch t lng c a ch tn s hài lòng c a du khách d a trên quanm ánh giáng d ch v trên các thu c tính c a d ch v , bao g m: các(các y u t nhcu ki n áp ng nhu c u c a khách du l ch v i- Trong l nh v c gi i trí và du l ch, ch t l

ch t llàm hàic tr ng riêngu ki n t nhiên, khí h u), các khu vui ch i gi i trí t iam duch, ngu n thông tin du l ch, các ti n ích du l ch (bao g m các y u t nh khu l u

trú, khu n u ng, h t ng giao thông). Trên quan

ch, vi c o lng ch t lm các nhà qu n lý d ch v dung các thu c tính có nhi u l i ích do các nhà qu n lý cóth ki m soát và t p trung ngu n l cc i ti n ch t lng d ch v . Khi ch t lng, s hài lòng c a khách du l ch t ng và khách du l ch có xu hngng ti p t c sng d ch v , ti p t c l a ch n quay l i KDL.

2.1.2 Các khái ni m liên quan

Theon KDLu 4 Lu t Du L ch Vi t Nam, có hi u l c t ngày 01 tháng 01 n m2006: “KDL là n i có tài nguyên du l ch h p d n v i u th v tài nguyên du l ch t

nhiên,c quy ho ch,u t phát tri n nh m áp ng nhu c u a d ng c a kháchdu l ch, em l i hi u qu v kinh t - xã h i và môi trng”. Trong ó:“Tài nguyên du l ch là c nh quan thiên nhiên, y u t t nhiên, di tích l ch s n hoá, công trình lao

th

KDL,ng sáng t o c a con ngi và các giá tr nhân v n khác cóc s d ng nh m áp ng nhu c u du l ch, là y u t c b n

m du l ch, tuy n du l ch, ô th du l ch”.hình thành các.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto12

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.cTài nguyên du l chc phân lo i thành tài nguyên du l ch t nhiên g n li ni các nhân t t nhiên và tài nguyên du l ch nhân v n g n li n v i các nhân t con

ngi và xã h i.

Tài nguyên du l ch t nhiên: là t ng th t nhiên các thành ph n c a nó có thgóp ph n khôi ph c và phát tri n th l c, trí tu con ng

c kho c a h vài, kh n ng laong vàc lôi cu n vào ph c v cho nhu c u c ng nh s n xu t d chdu l ch. Tài nguyên du l ch t nhiên g m các y u ta ch t,khí h u, th y v n, h sinh thái, c nh quan thiên nhiên có tha hình,a m o,c s d ng ph c vc ích du l ch.

Tài nguyên du l ch nhân v n: là cácitng, hi n tng do con ngi t o ratrong su t quá trình t n t i và có giá tr ph c v cho nhu c u du l ch. Tài nguyên du

ch nhân v n g m truy n th ng v n hóa, các y u t v n hóa, v n ngh dân gian, di

tích l ch s , cách m ng, kh o c , ki n trúc, các công trình lao

ngi và các di s n v n hóa v t th , phi v t th khác có thng sáng t o c a con

c s d ng ph c vc ích du l ch.

2.2 S hài lòng c a khách hàng và khách du l ch

2.2.1 Khái ni m s hài lòng c a khách hàng

Chon nay có khá nhi u quanm v s hài lòng c a khách hàng:Theo Parasuraman và ctg, 1988; Spreng và ctg, 1996: S hài lòng c a khách

hàng là ph n ng c a h v s khác bi t c m nh n gi a kinh nghi m ã bi t và s

mongi.Theo Philip Kotler, 2001: “S hài lòng c a khách hàng (customer satisfaction)

là tr ng thái c m giác c a m t ngi b t ngu n t vi c so sánh k t qu thuvi c tiêu dùng s n ph m, d ch v v i nh ng k v ng c a ng

lòng ph thu c s khác bi t gi a k t qu nh ni ó”. M cct

hàic và k v ng, n u k t qu th c tth p h n k v ng thì khách hàng không hài lòng, n u k t qu th c t b ng v i k

ng thì khách hàng c m th y hài lòng, và n u k t qu th c t cao h n k v ng thì

khách hàng r t hài lòng..d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto13

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.cv ng th hi n mong mu n c a khách hàng v nh ng l i ích em l i t s n

ph m, d ch vc hình thành t kinh nghi m mua s m, t b n bè,nh ng thông tin c a ngi bán vàng nghi p vài th c nh tranh.Theo Bachelet (1995): “S hài lòng c a khách hàng là m t ph n ng mang

tính c m xúc c a khách hàng áp l i v i kinh nghi m c a h v i m t s n ph m hay

ch v ”

Crompton và Love (1995)

ch i gi i trí là ch t lnh ngh a s hài lòng trong b i c nh m t khu vuing tr i nghi m c a du khách, là m t k t qu tâm lý c a quátrình tham gia vào các ho tng vui ch i gi i trí hay du l ch.Theo Ste và Wilton (1988): “S hài lòng là s ph n ng c a ng

i v i vi cclng s khác nhau gi a nh ng mong mu n tri tiêu dùngc ó (ho c nh ngtiêu chu n cho s th hi n) và s th hi n th c s c a s n ph m nh là m t s ch p

nh n sau khi dùng nó”.

Theo Oliver (1997): s hài lòng là ph n ng c a ngi tiêu dùngc áp ng nh ng mong mu n, c th là s hài lòng c a ngi v i vi ci tiêu dùng trongvi c tiêu dùng s n ph m ho c d ch v . Do nó áp ng nh ng mong mu n c a h ,

bao g m c m cáp ng trên m c mong mu n và dTóm l i, m c dù s di ni m c mong mu n.t khác nhau, nh ng nhìn chung s hài lòng c akhách hàng là m t tr ng thái tâm lý bi u hi n ph n ng c a khách hàng khi so sánh

gi a l i ích mà h c m nh n

trc khia ra quy tc so v i k v ng c a h v s n ph m d ch v ,nh tiêu dùng.2.2.2 S hài lòng c a khách du l ch

Theo Lee và c ng s (2007), nghiên c u c a Chon (1989) cho r ng s hài lòng

a khách du l ch d a trên s phù h p gi a giá tr mong

tr c m nh n t iivm du l ch và giám du l ch sau khi so sánh nh ng hình nh hình dung vch và nh ng gì h tr i nghi m và c m nh n t im du l ch.m du.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto14

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.cTheo Crompton và Love (1995): S hài lòng trong b i c nh m t khu vui ch i

gi i trí là ch t lng tr i nghi m c a du khách, là m t k t qu tâm lý c a quá trìnhtham gia vào các ho tng vui ch i gi i trí hay du l ch.Mô hình ph nh n k v ng ãc s d ngxácnh s hài lòng (Sprengvà c ng s , 1996). Mô hình này cho r ng s hài lòng c a khách du l chc xácnh b ng cách so sánh c m nh n c a h v th c t bi u hi n c a d ch v so v i k

ng c a h (Oliver, 1980).i v i mô hình ph nh n k v ng, s hài lòng t ng lênkhi k v ng gi m xu ng.

th p vau này có ngh a làm du l ch thì khi nh ni v i khách du l ch có k v ngc d ch v có ch t lng th p, h v ntc s hài lòng.

k v ng là chu n so sánh

khách du l ch. K v ng

mongi, ph nh n dánh giá s hài lòng hay không hài lòng c ac áp ng khi bi u hi n th c t c a d ch v

ng khi bi u hi n th c t c a d ch v vph nh n âm khi bi u hi n th c t c a d ch v di m c mongNghiên c u th c nghi m c a Tam (2000) cho th y o l

qua d ch v c m nh n cho k t qu t t h n o l

nh n k v ng.t trên mongi,i.

ng s hài lòng thôngng s hài lòng b ng mô hình phi v i các nhà cung c p d ch v , vi c táckhách du l ch v d ch v súng nhngn c m nh n c aem l i hi u qu cao h n so v i vi c thayi k v nga khách du l ch.

Tian-Cole, Crompton và Willson (2002) cho r ng khi khách du l ch c m nh n

các thu c tính c a d ch v vui ch i gi i trí

lòng cao h nt ch t lng cao, h th hi n s hàii v i d ch v .Trong l nh v c d ch v vui ch i gi i trí, Crompton và Love (1995) cho r ng s

hài lòngc o b ng m cc m nh n c a du khách v các ho tnh m làm th a mãn nhu c u c b n và

gia các ho t

h i

ch t lng c có nh hngng gi i trín mong mu n thamng vui ch i gi i trí. Baker và Crompton (2000) s d ng b i c nh m tkh o sát m i quan h gi a ch t l

ng có tácng áng kng và s hài lòng. K t qu cho th yn s hài lòng c a du khách. Ch t lng c m nh n.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto15

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.ccàng cao càng em l i s hài lòng cao. Nghiên c ua ra nh nnh r ng kh n ngthu hút khách du l ch quay l i và doanh thu c a công ty s t ng n u các nhà cung

p d ch v du l ch t p trung ánh giá và c i ti n ch t lng d ch v nh m t ng m chài lòng c a du khách.

Theo m t s nghiên c u trong l nh v c du l ch, vi c nghiên c u m i quan h

gi a ch t lng d ch v và s hài lòng c a khách du l ch giúp dvi c a du khách. N u d

có nh ng ý toán t t hành vi c a khách du l ch, các nhà qu n lý có thng nh m thu hút khách du l ch m t cách hi u qu . Tuy nhiên, Taylorvà Baker (1994) l i cho r ng ch t l

tácngoán t t h n hànhn s hài lòng c a ngnh nhu c u, s h p lý, vng ch là m t trong nhi u y u t c a d ch vi tiêu dùng. Các y u t không thu c v ch t lp c m nh n c ng góp ph n t o nên s hài lòng. Khôngph i t t c các du kháchu mu n các d ch v ch t lng cao nh t, mà y u t khácnh giá c , s thu n ti n và kh n ng áp ng c a các d ch v c ng c n

xét. S hài lòng c a khách du l ch có tác

du khách h n so v i ch t l

2.3 Các y u tnh hngngng m nh mn xu hc xemng hành vi c ang d ch v .

n s hài lòng c a khách du l ch2.3.1 Mô hình nghiên c u c a Pizam et al (1978)

t trong nh ng nghiên c u

nh hngc phát tri nu tiênnh n d ng các y u tn s hài lòng trong ngành du l ch là c a Pizam et al khi kh o sát kngh du l ch t i Cape Code, Massachusetts. K t qu c a nghiên c u này ã nh n

ng ra 7 y u tnh hngn s hài lòng c a khách du l ch, ó là c h i sinh ho tb bi n (beach opportunities), cost (chi phí), s m n khách (hospitality), môi

trng trong lành (enviroment),facilities), ti n nghi n i

phu ki n n u ng (extent of eating & drinking(accommodation facilities), c h i mua s m hàng hóang (extent of commercialization).a.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto16

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.ch i sinh ho t b bi n

(Beach opportunities)

Chi phí (Cost)

S m n khách (Hospitality)

Môi trng trong lành (Environment)u ki n n u ng

(Extent of eating & drinking facilities)hài lòng c a

khách du l ch

(Visitor satisfaction)Ti n nghi n i

(Accommodation facilities)

h i mua s m hàng hóa a ph ng

(Extent of commercilization)

Hình 2.2: Mô hình s hài lòng c a khách du l ch – Pizam et al., 1978

(Ngu n: Tahir Albayrak1, Meltem Caber and afak Aksoy. Relationships of the Tangible

and Intangible Elements of Tourism Products with Overall Customer Satisfaction”, 141).2.3.2 Mô hình nghiên c u c a Poon & Low (2005)

Poon&Low (2005) trong nghiên c u ki m tra các y u t

nhau gi a m chài lòng gi a du khách Châu Á và Pho lng s khácng Tây trong th i gian hkhách s n t i Malaysia. B ng câu h i v i thang o Likert 5m ãngc ki m nghi mo s hài lòng c a khách hàng, d li u thu th p c ngng phân tích nhân t khám phá (EFA), và h c ng tìmc ra các nhân tm n khách (hospitality), nhà ngh (accommodation), th c n vàc ngó là:u ng (food &beverages), s tiêu khi n và n i vui ch i gi i trí (recreation & entertainment), d ch

b tr (suplementary services), an ninh và an toàn (security & safety), s c i ti n

và d ch v t ng thêm (innovation and value add services), ph

(transportation),ang ti n v n chuy nm (location), di n m o bên ngoài (appearance), giá c vàkho n thanh toán (pricing & payment)..d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto17

wwwc u -tr a c k.cTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(124 tr)

×