Tải bản đầy đủ - 124 (trang)
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 124trang

F -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.cc. Khu du l ch (KDL) Côno k t h p “nhu n nhuy n” c hai lo i hình du l chn hóa – l ch s và du l ch sinh thái bi n

nh ng giá tr di s n v n hóa vô giá

n b i Cônoc th a ho, d a vào c nh quan hùng v c ng nhây. Kh n ng phát tri n c a Côno là r tng c di s n v n hóa (c di s n v n hóa v t th vàphi v t th ) và di s n thiên nhiên giàu ti m n ng. V di s n thiên nhiên, Côn

t trong hai vn qu c giao làVi t Nam v a có r ng và bi n còn hoang s , ch a bcan thi p nhi u. S hòa quy n có m t không hai này ã t o nên m t di n m o di s n

Côno có tính ch t r t riêng.

Côno – " a ng c tr n gian”, m t m nhng c a bao l p ngi anh d ng qu c m, b n gan v ng trí kiên croi, b o tàn c a th c dân,qu c. Bây gi , khiVi t Nam và qu c t s có

a m t hòn

ngh dt nh bé nh ng th mn v i Cônc òno, khách du l chc nh ng c m nh n m i m v s c s ng phi tho, t n i ch có n ng b i, xà lim nay ã bi n thành "Thiênng

ngng” chào ón du khách kh p n m châu b n b .Côno là hònsinh h c,

trong 10 hòno du l ch có r ng nguyên sinh và bi no bí n và t t nh t th gi i (n m 2011). Hi n nay Côn

c ánh giá là thiênkhám phá thiên nhiên (r ng và bi n); trong 6 tháng

t du kháchc b o t n a d ngc t p chí du l ch n i ti ng th gi i Lonely Planet (Anh) b u ch n là 121 KDL qu c gia c a Vi t Nam,m trng trm máun Côno tham quan và ngh do là 1 trongng c a ngh dng vàu n m nay, ã có h n 46.500ng, t ng h n 76% so v i cùng kc, trong ó khách qu c t chi m kho ng 20%.Theo Quy tnh 1518 n m 2011 c a Chính ph phê duy tho ch chung xây d ng Côn

là khu kinh t du l ch hi no, t nh Bà R a – V ng Tàuu ch nh Quyn n m 2030; Cônoi trong khu v c và qu c t , là khu v c b o t n di tíchch s có giá tr tôn vinh và giáo d c truy n th ng l ch s . Xây d ng Cônomo m i quan h hài hòa gi a phát tri n kinh t v i b o t n di tích l ch s , v n hóa,

o v h sinh thái r ng-bi n…

th c hi n

nhi u v nc m c tiêu trên, Côno c n ph i gi i bài toán liên quannh b o t n và phát tri n c s h t ng, thu hútnu t , ngu n nhân.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto2

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.cc… Theo PGS. TS Hà Minh H ng (Trngi h c KHXH&NV TP.HCM), bênnh vi c phát tri n c s h t ng, c n chú tr ng phát tri n du l ch và d ch v g n

i b o t n, tôn t o khu di tích cách m ng là x

Côno.làm c sng s ng c a kinh t - xã h i huy nng th i, c n có c ch chính sách

t nh Bà R a – V ng Tàu huyTrong th i gian v a qua,c thù vàthông tinngng các ti m n ng khác.thu hút khách du l chlý du l ch t nh Bà R a – V ng Tàu nói chung và Côn

bi n pháp nhu t c a Trungn v i Côno, Ban qu no nói riêng ã áp d ng nhi uy m nh công tác tuyên truy n, qu ng bá trên các phi chúng (h i ch , tri n lãm du l ch), nâng cao ch t lngng ti ni ng hngn viên du l ch, … Tuy nhiên, các gi i pháp này ch a mang l i k t qu nh mong

mu n, mà nguyên nhân là do thi u các c s khoa h c, ó là vi c ho ch

gi i pháp ch a xu t phát t các y u t

Vì v y, tác gi cho r ngnh hngn s hài lòng c a khách du l ch.tài nghiên c u: “Các y u tlòng c a khách du l chi v i KDL Cônnh cácnh hngn s hàio” là có tính c p thi t trong giainhi n nay.

1.2c tiêu nghiên c u

- XácCônnh các y u tnh hngn s hài lòng c a khách du l chi v i KDLo và phát tri n thang o nh ng y u t này.

- olchng m ci v i KDL Côn

-tácxu t m t s ki n ngh rút ra t nghiên c u cho vi c ho chit

-ititn v i KDL Côno.ng nghiên c u: S hài lòng, các y u tnh hngn s hài lòng c akhác có liên quan.ng kh o sát: Là khách du l ch ã t ng- Ph m vi nghiên c u: S hài lòng

du kháchnh các gi ing nghiên c u và ph m vi nghiên c udu khách và các v n

-n s hài lòng c a khách duo.pháp thu hút khách du l ch

1.3ng c a các nhân t nàykhu v c TPHCM.n KDL Côno.i v i KDL sinh thái – l ch s Cônoc a.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto3

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.c1.4 Phng pháp nghiên c uNghiên c u này

tính và nghiên c u

Nghiên c uc th c hi n thông qua hai giainh ln là nghiên c unhng:nh tính:c th c hi n thông qua k thu t th o lu n nhóm t p trung bao g m 10 du

khách ã t ngn KDL Côno và 4 cán b , nhân viên marketing c a công ty duch B n Thành (ph trách tour Sài Gòn – Côn

tính nh m v a khám phá v a kh ng

khách du l cho). M c ích c a nghiên c unh các y u ti v i KDL Côno,nh hngnhn s hài lòng c ang th i phát tri n thang o nh ng y u tnày.

Nghiên c unh lng:Nh m ánh giá, ki m

ngnh thang o và mô hình nghiên c u các y u tn s hài lòng c a du kháchi v i KDL Côno. Nghiên c uhi n thông qua kh o sát b ng b ng câu h i. Thông tin thu th p snhc th cc x lý b ngph n m m SPSS 16 trong ó h s tin c y Cronbach alpha và phân tích nhân t

khám phá EFA (exploratory factor analysis)c s d ngánh giátin c y,giá tr h i t và phân bi t c a các thang o các khái ni m nghiên c u, trên c s

sang l c thang o các khái ni m

uct yêu c u. Các thang o các khái ni ma vào phân tích h i quy b iki mnh m cót yêuphù h p và m cgi i thích c a mô hình h i quy.

1.5 Nh ng óng góp c a nghiên c u

m t lý thuy t:

ng k t lý thuy t và b sung vào h th ng thang o các y u tnh hngnshài lòng c a khách hàng trong l nh v c du l ch. Vì th , k t qu c a nghiên c u này

là tài li u tham kh o vàt c s cho các nghiên c u ng d ng khác.m t th c ti n:

Các thông tin v s hài lòng c a khách du l ch là c s

ng du l ch hi n t i,c i thi n c s hng th i giúp các nhà qu n lý du l ch hi u thêm v hành vi.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto4

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.ckhách hàng c a mình, t

u khách du l ch.ó có tha các s n ph m du l ch áp ng t t h n nhung th i, xây d ng chi n lc ti p th phù h p h n, t p trungi thi n nh ng d ch v mà khách du l ch c n và nh ng y u t c n thi t

t tour du l ch h p d n, t ng tính c nh tranh c a KDL Cônt o rao.Các công ty du l ch có th s d ng k t qu c a nghiên c u này làm c s

th c hi n nh ng nghiên c u tng t cho cácitng khách hàng m c tiêucác KDL khác nhau, t o ra các tour du l ch m i áp ng

ng c a du khách, thu hút thêm nhi uit1.6c nhu c u ngày càng ang khách hàng ti m n ng trong nvà qu c t .

t c u báo cáo c a nghiên c u:Chng 1: T ng quan vtài nghiên c u.Chng 2: C s khoa h c c a nghiên c u.Chng 3: Thi t k nghiên c u.Chng 4: Ki mChng 5: Th o lu n k t qu nghiên c u và ki n nghnh mô hình nghiên c unc.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto5

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.cCHNG 2: CSKHOA H C C A NGHIÊN C U2.1 D ch v du l ch và KDL

2.1.1 Các khái ni m liên quann du l ch vàcm c a d ch v du l ch2.1.1.1 Các khái ni m

Du l ch

Theou 4 Lu t Du L ch Vi t Nam, có hi u l c t ngày 01 tháng 01 n m2006: “Du l ch là các ho t

trú th

ngh dng có liên quann chuy n i c a con ngi ngoài n ing xuyên c a mình nh m áp ng nhu c u tham quan, tìm hi u, gi i trí,

ng trong m t kho ng th i gian nh tnh”.Theo IUOTO (International Union of Official Travel Organisation): “Du l ch

c hi u là ho tng du hànhc ích không ph in n i khác v ialàm n, t c không ph i làm c trú c a mình nh m

làm m t ngh hay m t vi cki m ti n sinh s ng”.

i H i ngh Liên Hi p Qu c v du l ch h p

chuyên gia

các ho t

p tha raRoma – Italia (1963), cácnh ngh a: Du l ch là t ng hòa các m i quan h , hi n tng vàng kinh t b t ngu n t các cu c hành trình và l u trú c a cá nhân hay

bên ngoài n ibình. N i hthng xuyên c a h hay ngoài nn l u trú không ph i là n i làm vi c c a h .Nhìn chung thì du l ch là ho t

a con ngc h v i m c ích hòang du hànhn n i khác v ii nh m m c ích tham quan, tìm hi u, gi i trí, ngh dkho ng th i gian nh tam c trúng trong m tnh.Khách du l ch

Theou 4 Lu t Du L ch Vi t Nam: “Khách du l ch là ngt h p i du l ch, tr tr

n ing h p i h c, làm vi c ho c hành nghnh n thu nh pn”.

Các T ch c Du l ch Th gi ichi i du l ch ho cn vàl inh ngh a “Khách du l ch là nh ng ngnh ng n i bên ngoài n i c trú thi i dung xuyên c a h trong h n24 gi và không quá m t n m liên ti p cho gi i trí, kinh doanh và các m c ích.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto6

wwwc u -tr a c k.cF -X C h a n geF -X C h a n geN

y

bubuyNO

W

!PDO

W

!PDto

k

lic.ckhác không liên quann nh ng nhân viên hng d n viên du l ch c a t ch c th chi n vi c du l ch ó".

Theo nhà kinh t h c ngi Áo Josep Stander nhìn t góc“Khách du l ch là lo i khách i theo ý thích ngoài n i c trú th

mãn sinh ho t cao c p mà không theoi m c ích kinh t ”.Tóm l i, khách du l ch là ngn vàtrú thi i du l chdu khách thì:

ng xuyênth al i nh ng n i bên ngoài n ing xuyên c a mình nh m m c ích tham quan, tìm hi u, gi i trí, nghng trong m t kho ng th i gian nh tnh.ch v du l ch

Theou 4 Lu t Du L ch Vi t Nam: “ch v du l ch là vi c cung c p cácch v v l hành, v n chuy n, l u trú, n u ng, vui ch i gi i trí, thông tin, hngn và nh ng d ch v khác nh m áp ng nhu c u c a khách du l ch. D ch v du

ch là k t qu mang l i nh các ho tng tng tác gi a nh ng t ch c cung ngdu l ch và khách du l ch và thông qua các ho tng tng tác óáp ng nhuu c a khách du l ch và mang l i l i ích cho t ch c cung ng du l ch”.

Ch t l

Theong d ch v du l ch

u 4 Lu t Du L ch Vi t Nam: “Ch t lng d ch v du l ch là m c phùp c a d ch v c a các nhà cung ng du l ch th a mãn các yêu c u c a khách du

ch thu c th trng m c tiêu”.Du l ch sinh thái (DLST)

Theo T ch c b o t n thiên nhiên qu c t (IUCN): “DLST là lo i hình du l ch

và tham quan có trách nhi m v i môi tr

thng t i nh ng vùng còn tng th c và hi u bi t thiên nhiên (có kèm cácng nh hi n t i) có h trngi nguyênc tr ng v n hóa – quá khi v i b o t n, gi m thi u các tácóng góp tích c c cho s phát tri n kinh t - xã h i c a nhân dânng t du khách,

a phng”.Theo Hi p h i Du l ch Sinh Thái (The Internatonal Ecotourism society) thì

“DLST là du l ch có trách nhi m v i các khu thiên nhiên là n i b o t n môi tr

và c i thi n phúc l i cho nhân dâna phng”.ng.d om

ooc u -tr a c kC

www.d omClickto7

wwwc u -tr a c k.cTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(124 tr)

×