Tải bản đầy đủ - 18 (trang)
II. Tổ chức cơ sở

II. Tổ chức cơ sở

Tải bản đầy đủ - 18trang

Căn cứ Quyết định 1492/2012/QĐ-UBND về việc Tổ chức lại Trung tâm

Bảo trợ xã hội thành Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Tiền Giang thuộc Sở Lao

động – Thương binh và Xã hội, hiện nay cơ cấu tổ chức, biên chế Trung tâm

gồm: 04 phòng chuyên môn nghiệp vụ

-Ban giám đốc: 04 người ( gồm 01 Giám đốc và 03 Phó Giám đốc)

Phòng Tổ chức – Hành chánh – Tổng hợp : 20 người

Phòng Công tác xã hội trẻ em: 02 người

Phòng Y tế - Điều dưỡng: 27 người- Phòng Tuyên truyền – Giáo dục – Dạy nghề: 02 người

Trình độ cao đẳng, đại học là 16 người, trung cấp 25 người, còn lại 14

người

II.3. Các tổ chức đoàn thể

- Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội

- Công đoàn bộ phận Trung tâm Công tác xã hội

- Chi đoàn Thanh niên Trung tâm Công tác xã hội

- Chi hội Cựu chiến binh

III. Chức năng và nhiệm vụ quyền hạn của Trung tâm

III.1. Chức năng

- Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Tiền Giang là đơn vị trực thuộc Sở Lao

Động Thương Binh – Xã Hội Tiền Giang chịu sự quản lý của Ban Giám

đốc Sở, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn

của các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ Lao Động Thương Binh – Xã

Hội. Trung tâm có đầy đủ tư cách pháp nhân; có con dấu, tài khoản

riêng và được dự toán kinh phí hoạt động theo đúng pháp luật.

- Trung tâm có chức năng tham mưu cho Ban giám đốc Sở tổ chức thực

hiện quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng, lao động sản

xuất, dạy nghề, giáo dục hướng nghiệp và tổ chức các hoạt động khác

cho các đối tượng xã hội trên địa bàn tỉnh đang được nuôi dưỡng tại

trung tâm theo đúng qui định Nhà nước.

43.2Nhiệm vụ của trung tâm- Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Tiền Giang có nhiệm vụ tiếp nhận,

quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng quy định tại điều 5 của

Nghị định 68/NĐ – CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều

kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã

hội.

- Tổ chức hoạt động phục hồi chức năng, lao động sản xuất; trợ giúp các

đối tượng trong các hoạt động tự quản, văn hóa, thể thao và các hoạt

động khác phù hợp với lứa tuổi và sức khỏe của từng nhóm đối tượng.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, tổ chức để dạy văn hóa, dạy nghề,

giáo dục hướng nghiệp nhằm giúp đối tượng phát triển toàn diện về thể

chất, trí tuệ và nhân cách.

- Chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương đưa đối tượng đủ điều

kiện hoặc tự nguyện xin ra khỏi Trung tâm bảo trợ xã hội trở về với gia

đình, tái hòa nhập cộng đồng; hỗ trợ, tạo điều kiện cho đối tượng ổn

định cuộc sống.

- Cung cấp dịch vụ về công tác xã hội đối với cá nhân, gia đình có vấn đề

xã hội ở cộng đồng nơi Trung tâm đặt trụ sở (nếu có điều kiện).

- Tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán từ nước

ngoài trở về, được các cơ quan chức năng ở Việt Nam tiếp nhận, phân

loại, đánh giá và bàn giao cho Trung tâm dựa trên sự tự nguyện của đối

tượng để tiếp tục hỗ trợ thông qua việc cung cấp các dịch vụ phục hồi

sức khỏe, tư vấn tâm lý, pháp lý hướng nghiệp và chuẩn bị tái hòa nhập

cộng đồng; tổ chức thực hiện các hoạt động được quy định tại mục II

của Thông tư số 05/2009/TT-BLĐTBXH ngày 17/02/2009 của Bộ Lao

động – Thương binh và Xã hội.5- Tổ chức hoạt động phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối

nhiễu tâm trí đang sống tại cộng đồng.

- Tổ chức các hoạt động công tác xã hội trẻ em.

- Cung cấp các dịch vụ công về công tác xã hội đối với cá nhân, gia đình

có vấn đề xã hội cộng đồng.

- Quản lý, bảo trì và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản của Trung

tâm; quản lý viên chức, người lao động theo quy định; thực hiện việc

thu, chi tài chính đúng quy định.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

- - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Lao động – Thương

binh và Xã hội giao và theo quy định của pháp luật

3.3.Quyền hạn của Trung tâm- Liên hệ với các cơ quan chức năng của Nhà nước, các tổ chức chính trị

xã hội, các doanh nghiệp để thực hiện chức năng nhiệm vụ của đơn vị

theo đúng quy định của pháp luật.

- Liên hệ với cá nhân, các tổ chức từ thiện xã hội trong và ngoài nước

trong việc vận động tiếp nhận các nguồn tài trợ, các dự án từ thiện nhân

đạo cho Trung tâm theo quy định của Nhà nước.

-Thực hiện công tác quản lý tổ chức nhân sự, tài chính, tài sản của

Trung tâm theo quy định của Nhà nước. Không ngừng nâng cao chất

lượng phục vụ đối tượng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của

công chức , viên chức và người lao động công tác tại Trung tâm;- Được ban hành các nội quy, quy định trong các hoạt động của Trung

tâm theo thẩm quyền và phù hợp với quy định của pháp luật.

- Quyết định các hình thức khen thưởng và kỷ luật theo quy định thuộc

thẩm quyền của Trung tâm.

- Phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận, huyện và

các phòng ban, đơn vị chuyên môn thuộc Sở trong việc tổ chức tiếp

6nhận, quản lý và thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến đối

tượng và hoạt động của Trung tâm.4. Thuân lợi , khó khăn

4.1.Thuận lợi- Được sự quan tâm và quản lý chặt chẽ của UBND tỉnh.

- Nhận được sự hổ trợ từ chính quyền địa phương, các tổ chức từ thiện,

các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, sự tài trợ của các tổ chức nước

ngoài

- Có đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm, tích cực, tận tâm, yêu thương các

đối tượng như người thân của mình.

- Khuôn viên Trung tâm tương đối rộng trồng được nhiều cây xanh nên

thuận lợi cho việc phục hồi sức khỏe cho đối tượng.

- Do vị trí nằm sát mặt đường rộng lớn nên thuận tiện cho việc đi lại của

các đoàn làm công tác từ thiện.

4.2.Khó khăn- Biên chế còn thiếu do đó công tác chăm sóc, nuôi dưỡng đôi lúc gặp

khó khăn do đối tượng đông lại bệnh đa dạng. Cơ sở vật chất phục vụ

đối tượng còn hạn chế.

- Xác minh đối tượng còn gặp nhiều khó khăn do cán bộ xã, phường

chưa tích cực hợp tác, viên chức phòng Công tác trẻ em còn thiếu kinh

nghiệm trong việc xác minh đối tượng.

- Công tác dạy nghề có thực hiện nhưng không xuyên suốt do không tìm

được nguồn hàng gia công.7Phần II.

THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN

I.Phân tích trường hợp:- Mô tả trường hợp:

Thân chủ là chị Trần Thị Giúp bị khuyết tật, đang được chăm sóc tại

trung tâm. Chị bị mất sức lao động, có tật ở 2 tay và 1 chân (2 tay co quắp,

chân hơi bị co rút) miệng hơi méo và nói chuyện không rõ chữ nhưng trí

óc minh mẫn. Do bệnh tình của mình nên thân chủ không thể lập gia đình.

Thân chủ hay than thở rằng chị cảm thấy mình vô dụng.

- Phân tích trường hợp:

• Tình trạng khuyết tật của thân chủ là do sốt phát ban từ lúc mới sinh

ra.

• Người nhà thường ít hay vô thăm nên chị cảm giác mình bị bỏ rơi, là

người thừa. Từ đó làm tâm lý chị không thoải mái, ít tiếp xúc với

những người sống cùng phòng với mình và nhân viên chăm sóc. Chị

không cảm thấy hào hứng với những hoạt động mà trung tâm mang

lại.

- Giải quyết vấn đề:

• Thu thập thêm thông tin để phân tích cụ thể và chính xác hơn trường

hợp của thân chủ.

• Nói chuyện với chị Giúp nhằm làm thay đổi cách suy nghĩ của chị về

cuộc sống và tình trạng hiện tại của mình. Tạo điều kiện để chị chia

sẻ những tâm tư tình cảm của mình.

II.Hồ sơ cá nhân:

II.1Thông tin cá nhân thân chủ:- Họ và tên: Trần Thị Giúp

- Giới tính: Nữ

8- Năm sinh: 1958 (58 tuổi)

- Nơi sinh: xã An Cư, Cái Bè, Tiền Giang

- Địa chỉ: ấp An Thái, xã An Cư, Cái Bè, Tiền Giang

- Các thông tin khác về thân chủ:

+ Quá trình sống và lớn lên: lớn lên cùng gia đình có 4 người, đến năm 35

tuổi thì cha mẹ mất, kinh tế gia đình đi xuống nên người chị của thân chủ phải

đi làm xa để có tiền trang trải cuộc sống. Từ đó không ai chăm sóc chị Giúp,

UBND xã làm hồ sơ cho chị vào Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Tiền Giang.

+ Tình trạng học vấn về chuyên môn: không được đi học, do tay có tật nên

không học được bất kỳ nghề nào.

+ Tình trạng nghề nghiệp: thất nghiệp

+ Tình trạng thể chất, tinh thần: cao 1m56, nặng 39 kg, thường xuyên bị

các bệnh như cảm, đau đầu và choáng. Tinh thần không thoải mái do cảm

thấy mình vô ích và là gánh nặng của mọi người.

2.1 Thông tin về môi trường thân chủ:

- Thông tin về gia đình:

+ Cha, mẹ: cha mẹ mất sớm

+ Anh, chị: người chị đi làm ăn xa

- Sơ đồ thế hệ:Chú thích:NamNữ9- Sơ đồ sinh thái

NVCS

Y TẾ

TT

CTX

HChị

GiúppCác chính

sách trợ

cấp

Đối

tượng

trong

khuChú thích :: mối quan hệ tốt, 2 chiều

: mối quan hệ 2 chiều nhưng không rõ ràng

: mối quan hệ tác động 1 chiềuQua sơ đồ sinh thái trên có thể thấy thân chủ có mối quan hệ thân thiết

2 chiều với trung tâm công tác xã hội, ngoài ra thân chủ còn nhận được sự tác

động 1 chiều từ các dịch vụ chăm sóc y tế, các chính sách trợ cấp. Bên cạnh

những mối quan hệ tốt đó thân chủ còn có mối quan hệ 2 chiều nhưng chưa rõ

ràng với các đối tượng trong khu, nhân viên chăm sóc bởi vì do tâm lý của chị

luôn bị đè nặng bởi suy nghĩ mình vô dụng.10III. Quá trình thực tập

Giai đoạn 1: Tìm hiểu cơ sở thực tập và chọn ca thực hành:

Ngày giờ

8 giờ, 15/9/2016Địa điểm

Công việc

Trung tâm Công tác xã Trình bài lý do đến

hội tỉnh Tiền Giang

trung tâm và xin ý kiến

của lãnh đạo trung tâm.8 giờ, 17/9/2016Trung tâm Công tác xã Tiền trạm, quan sát thói

hội tỉnh Tiền Giang

quen, giờ giấc và sinh

hoạt của các đối tượng

tại trung tâmGiai đoạn 2: Thực hành công tác xã hội cá nhân

Ngày giờ

8 giờ, 19/9/20168 giờ, 23/9/2016Địa điểm

Công việc

Trung tâm Công tác xã Tiếp xúc với thân chủ

hội tỉnh Tiền Giang

để tạo lập mối quan hệ,

hẹn thân chủ tuần sau

sẽ quay lại.

Trung tâm Công tác xã Tiếp tục nói chuyện với

hội tỉnh Tiền Giang

thân chủ, tạo sự tin

tưởngIV. Tiến trình làm việc với thân chủ

- Giai đoạn 1: Tiếp cận và khám phá

+ Quá trình tiếp cận thân chủ

• Thuận lợi: do đã gặp mặt và nói chuyện hai lần nên thân chủ có

phần tin tưởng, chịu lắng nghe, có phản hồi giao tiếp đặc biệt khi

nhắc đến gia đình.

• Khó khăn: do thân chủ gặp khuyết tật ở miệng nên cuộc giao tiếp

có phần không rõ ràng, sức khỏe thân chủ không tốt nên không

nói chuyện lâu.

11+ Nhận diện vấn đề thân chủ

 Sơ đồ cây vấn đề:Ngại giao tiếp, không hứng

thú với các hoạt độngDo nhân viên chưa

khơi gợi đúng vấn đề

thân chủ quan tâmDo thân chủ bị khuyết

tật nên vận động khó

khăn Thứ nhất : nhân viên phải chăm sóc nhiều đối tượng nên thời gian quan

tâm cũng như giao tiếp với thân chủ còn hạn chế.

 Thứ hai : do phát âm của thân chủ không rõ nên những người khác cũng

ngại giao tiếp.

- Giai đoạn 2: Đánh giá và lập kế hoạch giúp đỡ

+ Đánh giá vấn đề của thân chủ:

Vấn đề thân chủ đang gặp phải là do gò bó tâm lý, sống thu mình

nên không giải tỏa được cảm xúc, có dấu hiệu trầm cảm, không có sự

quan tâm từ gia đình, gần như không thể liên lạc được với người chị

của thân chủ.12+ Sơ đồ ma trận SWOT

Điểm mạnh

Cơ hội

- Có trách nhiệm, sự tận tâm và niềm - Học hỏi được những kỹ năng hay

đam mê công việc

kinh nghiệm mới

- Có khả năng phản ứng nhạy bén

nhanh đối với công việcĐiểm yếu

- Thiếu kinh nghiệm công tác

- Kỹ năng nghề nghiệp chưa caoThách thức

- Một số kỹ năng không còn phù hợp

- Những áp lực từ công việc- Giai đoạn 3: Quá trình can thiệp

Thời gian

8 giờ, 26/9/201610 giờ, 26/9/2016Đối tượng tác

động

Những người

sống

chung

phòng với thân

chủNội dung tác

động

Kêu gọi sự

đồng cảm của

những người

này nhằm sang

sẻ khó khăn

Nhân

viên Chia sẽ những

chăm sóc

vấn đề mà thân

chủ quan tâm

cho nhân viên

chăm sóc13Kết quả mong

đợi

Thiết lập được

mối quan hệ cho

thân chủ và những

người cùng phòng

Thân chủ và nhân

viên chăm sóc

giao tiếp nhiều

hơnThời

gianPhương Nội dung

pháp tác tác động

động

8 giờ,

Trung tâm Đàm vấn, Quan sát Quan sát

30/9/2016 CTXH TG trò chuyện

mối quan

hệ, giao

tiếp giữa

thân chủ

với nhân

viên chăm

sócnhững

người

cùng

phòngV.Địa điểmKênh tác

độngKết quả

tác động

Có được

sự

gắng

kết

giữa

các

đối

tượng, có

sự

phản

hồi tốt từ

thân chủ,

tâm lý thân

chủ thật sự

thoải máiNhững thay đổi bản thân

Tập thói quen quan tâm đến người thân và mọi người xung quanh. Gắnkết nhiều hơn với cộng đồng, thường xuyên trao dồi đạo đức, kỹ năng nghể

nghiệp để thực hiện tốt những công việc trong ngành công tác xã hội nói riêng

và cộng đồng nói chung.14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Tổ chức cơ sở

Tải bản đầy đủ ngay(18 tr)

×