Tải bản đầy đủ - 27 (trang)
MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC ĐẾN NĂM 2020

MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC ĐẾN NĂM 2020

Tải bản đầy đủ - 27trang

kinh tế - xã hội của địa phương; cân bằng thu, chi ngân sách, đảm bảo cân đối

chi thường xuyên và có tích lũy để chi đầu tư phát triển.

3.1.2. Mục tiêu cụ thể:

- Phấn đấu hoàn thành dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm theo Nghị

quyết Hội đồng nhân dân thành phố. Trước hết hoàn thành chỉ tiêu thu chủ yếu

để cân đối ngân sách nhằm đáp ứng được nhiệm vụ chi theo các mục tiêu đã đề

ra trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

- Thường xuyên đẩy mạnh các biện pháp quản lý tài chính ngân sách, công

sản.

- Đẩy mạnh các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống

tham nhũng trên các lĩnh vực đầu tư xây dựng, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

ngân sách Nhà nước.

- Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, giải quyết nhanh chóng không để

tồn đọng.

3.2. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước của

Phòng Tài chính – kế hoạch thành phố Châu Đốc đến năm 2020:

3.2.1. Khâu xây dựng, lập dự toán Ngân sách phải chính xác, sát thực tế.

Công tác lập dự toán là khâu đầu tiên của quá trình quản lý Ngân sách, Do

đó chất lượng công tác quản lý Ngân sách đều phụ thuộc vào khâu lập dự toán.

Lập dự toán Ngân sách là việc lên kế hoạch cụ thể, chi tiết cho các chỉ tiêu thu

và các nội dung chi Ngân sách cho năm Ngân sách hàng năm, toàn bộ các dự

kiến về các khoản thu như (các loại thuế, phí, lệ phí, thu bổ sung . . .) và các nội

dung chi như (chi đầu tư phát triển, thường xuyên,. . .) đều được thể hiện rõ nét.

Đó là những yêu cầu cơ bản nhất mà khâu lập dự toán Ngân sách cần phải thực

hiện được. Với tư cách là khâu đầu tiên, lập dự toán có vai trò đặc biệt quan

trọng trong việc quản lý Ngân sách Nhà nước cũng như làm cho Ngân sách Nhà

nước có tính ổn định, an toàn và hiệu quả. Thấy được tầm quan trọng của việc

Trang 20xây dựng dự toán Ngân sách như vậy, Cấp chính quyền địa phương phải có các

biện pháp cụ thể trong chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân lên

kế hoạch cụ thể cho Ngân sách. Xây dựng dự toán Ngân sách huyện phải thực

hiện sớm, cần phải xem xét kỹ lưỡng, tránh tình trạng bỏ sót nguồn thu, tính

thiếu chi phí cho các nhiệm vụ chi. Khi các trường hợp đó xảy ra sẽ làm cho

công tác quản lý Ngân sách bị động. Ủy ban nhân dân thành phố, hàng năm căn

cứ vào luật Ngân sách Nhà nước và các thông tư, văn bản hướng dẫn để giao số

kiểm tra của thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho các cơ quan,

đơn vị, các phường, xã để các cơ quan, đơn vị, các xã, phường tiến hành lập dự

toán gửi phòng Tài chính - Kế hoạch xem xét, tổng hợp lập dự toán Ngân sách

Nhà nước được đảm bảo sát thực tế, đúng quy định của Nhà nước.

3.2.2. Tăng cường quản lý thu ngân sách:

- Thành lập Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ

đọng trên địa bàn thành phố Châu Đốc cơ quan thuế và Phòng Tài chính - Kế

hoạch là thành viên thường trực có nhiệm vụ hằng qúy báo cáo tình hình thu, chi

cho Ủy ban nhân dân thành phố một cách kịp thời.

- Tăng cường công tác chống thất thu thuế, kiểm tra, quản lý chặt chẽ đối

tượng thu; thực hiện tốt việc công khai, công bằng trong thu thuế, bảo đảm công

bằng bình đẳng trong công tác thu thuế;

- Tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích phát triển sản xuất, kinh doanh để

mở rộng đối tượng thu, nhằm khai thác thêm nguồn thu mới; kịp thời xử lý các

đối tượng nợ thuế dây dưa kéo dài, nhằm tạo thói quen trong thực hiện nghĩa vụ

nộp thuế đúng quy định, đúng thời gian;

- Thường xuyên cải tiến quy trình thu nộp, tạo điều kiện thuận lợi cho

người nộp thuế. Ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin điện tử tiên tiến vào

quy trình quản lý thu NSNN, đảm bảo xử lý dữ liệu thu NSNN theo thời gian

thực. Mở rộng phương thức thu nộp thuế bằng tiền mặt tại các điểm giao dịch

Trang 21của ngân hàng, bưu điện. Thực hiện rộng rãi các phương thức thu nộp hiện đại

như thu nộp qua thẻ tín dụng.

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi công năng một số nhà, đất, trụ sở

cơ quan nhà nước nhằm tập trung nhanh nguồn vốn để thanh tóan vốn đầu tư xây

dựng cơ bản đạt yêu cầu kế họach dề ra.

- Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế theo kế

hoạch đối với các ngành nghề trọng điểm.

- Tăng cường quản lý các khoản thu sự nghiệp, phí và lệ phí, thu quỹ đất

công và thu khác theo quy định.

- Bên cạnh các khoản thu về thuế cần quản lý tốt các khoản thu từ việc huy

động đóng góp của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng chăm lo việc chung phải

có phương án cụ thể và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc quản lý sử dụng

các khoản đóng góp của nhân dân, phải được thực hiện đúng mục đích, công

khai, dân chủ.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ hành chính, cải tiến qui trình thủ tục nhằm rút

ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho công dân, cho tổ chức, doanh nghiệp.

3.2.3. Quản lý chi theo đúng các nguyên tắc, tiết kiệm, hiệu quả:

- Trước kỳ họp Hội đồng nhân dân cuối năm Ủy ban nhân dân thành phố

phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch làm việc với các đơn vị và Ủy ban

nhân dân các phường, xã về dự toán cho phủ hợp với tình hình kinh tế phát triển

của địa phương.

- Trên cơ sở dự toán ngân sách do Hội đồng nhân dân thành phố giao

Phòng tài chính kế hoạch tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết

định giao dự toán chi cho các đơn vị sử dụng ngân sách và phường, xã đúng quy

định.Trang 22- Giảm các khoản chi không cần thiết trong dự toán và các khoản chi

không thường xuyên ngoài dự toán được xem xét và bổ sung dự toán theo quy

định của Luật Ngân sách Nhà nước.

- Hạn chế đến mức thấp nhất các khoản kinh phí mua sắm các phương tiện

đắt tiền không cần thiết, hội nghị, sử dụng công quỹ liên hoan chiêu đãi, quà cáp

gây lãng phí, giảm tối đa các cuộc họp bàn bạc kéo dài, tốn kém và không hiệu

quả.

- Thực hiện nghiêm chủ trương tiết kiệm chống lãng phí trong chi tiêu

ngân sách nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã

hội theo Nghị quyết số: 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ.

- Thực hiện nghiêm việc công khai dự toán, quyết toán hàng năm theo quy

định đối với các cấp ngân sách, nhằm tăng cường quyền giám sát của cơ quan

quản lý cấp trên, cán bộ công chức và của nhân dân đối với việc sử dụng vốn

ngân sách.

3.2.4. Làm tốt công tác công khai tài chính:

Quán triệt thực hiện Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của

Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với

các cấp ngân sách Nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài

chính. quán triệt nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc công khai tài chính.

Xem đây là một công việc thường xuyên, là một bộ phận thực hiện quy chế dân

chủ cơ sở. Theo đường lối của Đảng và Nhà nước. Mặt khác thực hiện tốt

phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Đối với dự toán, quyết toán ngân sách: thực hiện đầy đủ các công khai tài

chính.

Đối với các khoản đóng góp của nhân dân trên địa bàn các phường xã cần

tổ chức họp dân để bàn bạc, trao đổi và thống nhất về nội dung, mục đích mứcTrang 23đóng góp, phương thức quản lý, sử dụng quỹ đóng góp và công bố công khai kết

quả thực hiện quỹ đóng góp của nhân dân.

3.2.5. Tăng cường công tác quản lý, điều hành Ngân sách Nhà nước

theo đúng Luật Ngân sách Nhà nước.

Để tăng cường quản lý Ngân sách Nhà nước theo đúng qui định của luật

Ngân sách Nhà nước, cần tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu sắc Luật

Ngân sách Nhà nước tới toàn thể cán bộ và nhân dân. Đồng thời, trong quá trình

thực hiện phải tuân thủ nghiêm ngặt toàn bộ nội dung quản lý Ngân sách Nhà

nước đúng theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các Nghị định,

hto6ng tư hướng dẫn có liên quan. Đây là căn cứ quan trọng để quản lý Ngân

sách , vì vậy cần triển khai áp dụng một cách đồng bộ, thống nhất. Các tổ chức,

các cơ quan, đơn vị dự toán của thành phố trong quá trình thực hiện phải tuân thủ

nghiêm ngặt tất cả các khâu: lập, chấp hành và kế toán, quyết toán Ngân sách.

Ủy ban nhân dân thành phố ra Quyết định phân bổ, giao dự toán ngân sách cho

các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố sau khi nhận được quyết định giao nhiệm vụ

thu, chi ngân sách của Ủy ban nhân dân tỉnh, và Nghị quyết Hội đồng nhân dân

trước ngày 31/12 năm trước. Trong khi thực hiện dự toán Ngân sách: Các tổ

chức, đơn vị sử dụng ngân sách, các tổ chức được nhà nước hỗ trợ kinh phí phải

tổ chức thực hiện dự toán đúng quy định của điều khoản về luật Ngân sách Nhà

nước và các Nghị định, thông tư của Chính phủ hướng dẫn chấp hành dự toán

ngân sách.

Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm thẩm tra quyết toán thu, chi

ngân sách các cơ quan đơn vị, các phường, xã. Tổng hợp quyết toán Ngân sách

địa phương, báo cáo gồm quyết toán thu, chi ngân sách và quyết toán thu, chi

ngân sách các xã, phường trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét phê duyệt.

3.2.6. Tăng cường Công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.Trang 24Công tác đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ làm công tác tài chính, kế

toán của thành phố được xem là một trong những giải pháp tích cực, góp phần

nâng cao năng lực, hiệu quả trong công tác quản lý điều hành Ngân sách Nhà

nước địa phương. Để quản lý và phát triển đội ngũ cán bộ thành phố đi vào nề

nếp, chính quy, hiện đại, đảm bảo đúng cơ sở pháp lý và nguyên tắc quản lý cán

bộ của Đảng. Đội ngũ cán bộ phải ổn định, chuyên nghiệp, có đủ phẩm chất,

năng lực thực hiện nhiệm vụ, trong sạch, tận tụy phục vụ, thực sự là cầu nối giữa

nhân dân với cơ quan Nhà nước. Muốn có được đội ngũ cán bộ như vậy thì cần

phải đào tạo phát triển đội ngũ cán bộ trên cơ sở xác định rõ hơn chức năng,

nhiệm vụ của bộ máy chính quyền trong điều kiện và tình hình nhiệm vụ mới.

Quá trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý NSNN cần

phải tiến hành đồng bộ cả về xây dựng thể chế, tổ chức, quản lý, chế độ chính

sách đãi ngộ.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận:

Ngân sách cấp huyện, thị, thành phố là một bộ phận cấu thành của Ngân

sách Nhà nước. Thực hiện quản lý ngân sách theo Luật Ngân sách Nhà nước là

một nhiệm vụ mà ở đó các hoạt động thu, chi tài chính Ngân sách diễn ra được

quản lý công khai và chặt chẽ. Vì vậy, cần có sự nhận thức đúng mức, đòi hỏi

một cách làm hợp lý đối với các đơn vị và các Cấp uỷ Đảng, Chính quyền các

cấp, ngành tài chính.

Trang 25Hiện nay, việc nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách ở nước ta nói chung

và thành phố Châu Đốc nói riêng là yêu cầu cấp thiết, đó là một quá trình lâu dài

và sẽ gặp không những khó khăn, vướng mắc, vì vậy đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng

của từng cá nhân, từng cấp, nghành. Đặc biệt mỗi cán bộ quản lý Ngân sách Nhà

nước phải không ngừng học tập nâng cao nghiệp vụ, nâng cao phẩm chất đạo

đức của mình cùng với sự chỉ đạo sát sao của cấp Ủy, chính quyền địa phương và

các cơ chế chính sách phù hợp.

Trong những năm qua, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố đã có những

bước phát triển đáng kể, vai trò của Ngân sách Nhà nước được thể hiện. Tuy

nhiên, trong thực tế việc quản lý ngân sách vẫn còn không ít tồn tại và thiếu sót,

đặc biệt là trong nhận thức, trong chỉ đạo điều hành và công tác hoàn thiện cơ

chế chính sách. Điều này đòi hỏi các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ

chức, cá nhân có liên quan cần phải phối kết hợp tìm ra những giải pháp cùng

nhau khắc phục, đưa công tác quản lý Ngân sách đi vào nề nếp, góp phần nâng

cao hiệu quả sử dụng Ngân sách, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống

của nhân dân.

2. Kiến nghị:

Để góp phần quản lý và sử dụng NSNN nói chung, ngân sách trên địa bàn

thị xã nói riêng có hiệu quả, bản thân có những kiến nghị như sau:

- Tranh thủ với tỉnh và các ngành cấp trên trong việc phân cấp nguồn thu

để tạo nguồn thu mới cho thị xã để đảm bảo cân đối ngân sách.

- Tập trung doanh số các ngành hàng phát triển mạnh, thường xuyên kiểm

tra hoạt động kinh doanh, bám sát tình hình tăng trưởng trong kinh doanh để kê

khai, quyết toán của các đối tượng nộp thuế, thu hồi nợ đọng.

- Ngành thuế tăng cường trách nhiệm công vụ, thường xuyên kiểm tra việc

thực hiện dự toán thu ngân sách trên địa bàn phường, xã, từng tổ, đội. Thực hiệnTrang 26tốt công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế theo kế hoạch đối với các

ngành nghề trọng điểm.

- Việc phân bổ dự toán ngân sách nên sát với nhiệm vụ phát sinh hàng năm

để nhằm hạn chế bổ sung ngân sách cũng như việc điều hành quản lý ngân sách

của ngành tài chính được thuận lợi hơn.

- Thủ trưởng các đơn vị tăng cường trách nhiệm trong việc quản lý, sử

dụng ngân sách, tự sắp xếp cân đối các khoản chi trong dự toán được giao.

- Thủ trưởng các đơn vị dự toán cần tăng cường trách nhiệm hơn nữa trong

việc quản lý, sửa dụng ngân sách, tự sắp xếp cân đối các khoản chi trong dự

toán.

- Cải cách thủ tục hành chính trong công tác kiểm soát chi, đảm bảo đơn

giản, rõ ràng, chứng từ, nội dung kiểm soát...

- Đề nghị Sở Tài chính An Giang thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo,

tập huấn nghiệp vụ TABMIS và chuyên môn cho các cán bộ làm công tác tài

chính để thường xuyên được học tập và trao dồi nghiệp vụ nhằm nâng cao trình

độ quản lý ngân sách.

- Có chế độ ưu đãi cho cán bộ công chức làm công tác tài chính nhằm thu

hút nhiều nhân tài trẻ có trình độ, năng lực để phục vụ cho ngành Tài chính được

lâu dài ./.Trang 27Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC ĐẾN NĂM 2020

Tải bản đầy đủ ngay(27 tr)

×