Tải bản đầy đủ - 11 (trang)
Pháp luật góp phần giải quyết các vấn đề xã hội phát sinh từ nền kinh tế

Pháp luật góp phần giải quyết các vấn đề xã hội phát sinh từ nền kinh tế

Tải bản đầy đủ - 11trang

định: Nhà nước và xã hội có kế hoạch tạo ngày càng nhiều việc làm cho người

lao động.

Một trong kết quả tất yếu của nền kinh tế thị trường là sự phân hóa giàu

nghèo ngày càng sâu sắc nếu thiếu đi sự can thiệp của Nhà nước và pháp luật.

Sự cạnh tranh khốc liệt giữa các chủ thể kinh doanh ắt sẽ tạo nên kẻ giàu

người nghèo. Bằng biện pháp thu thuế, chế độ trợ cấp, ưu đãi với những gia

đình có công với đất nước, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, pháp luật

đã góp phần giảm bớt sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội.

Vấn đề ô nhiễm môi trường cũng là một vấn đề được cả xã hội quan tâm.

Vì lợi nhuận mà các chủ thể khai thác vô kế hoạch thiên nhiên, trốn tránh việc

sử lí chất thải công nghiệp, sử dụng các loại hóa chất, chất kính thích không

đúng theo tiêu chuẩn dẫn đến tính trạnh ô nhiễm môi trườn trầm trọng. Vì vậy,

mà các quy định của Hiến pháp ( điều 18), luật bảo vệ môi trường, luật đất đai

đã có những quy định giúp Nhà nước quản lí, kiểm soát việc sử dụng tài

nguyên thiên nhiên, bảo vệ và khôi phục chúng.

Ngoài những vấn đề trên, vấn đề xây dựng và phát triển nền kinh tế tri

thức cũng đang được đặt ra như một nhiệm vụ cho Nhà nước trong giai đoạn

hiện nay. Trong văn kiện của Đại hội Đảng XI đã khẳng định phải từng bước

phát triển nền kinh tế tri thức ở nước ta. Để đạt được như vậy thì ta phải nâng

cao trình độ học vấn, kĩ thuật và tay nghề cho người lao động, khai thác tốt

chất xám của mỗi con người.9KẾT LUẬN

Tóm lại, pháp luật có vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa. Pháp luật góp phần tái cấu trúc nền kinh tế, thúc đẩy

kinh tế phát triển theo hướng điêu tiết của nhà nước.10MỤC LỤC11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Pháp luật góp phần giải quyết các vấn đề xã hội phát sinh từ nền kinh tế

Tải bản đầy đủ ngay(11 tr)

×