Tải bản đầy đủ - 14 (trang)
2) Đúng chọn Đ, sai chọn S

2) Đúng chọn Đ, sai chọn S

Tải bản đầy đủ - 14trang

3) Phép tính nào đúng trong các đáp án sau?

2+2=4

4+2=6

4–2=2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2) Đúng chọn Đ, sai chọn S

Tải bản đầy đủ ngay(14 tr)

×