Tải bản đầy đủ - 189 (trang)
Năng suất vận tải

Năng suất vận tải

Tải bản đầy đủ - 189trang

ỏn tt nghipLp Khai Thỏc G-K57- q khi lng phõn b vt liu trờn bng.

q=Q

3,6.v500

3,6.2,5== 56 kg/m.bq = 12,7 kg/m khi lng 1m bng.

clq = 11 kg khi lng con ln nhỏnh khụng ti.

o= 16 gúc t bng.

ct= 0,03 sc cn trờn nhỏnh cú ti.

2g = 9,81 m/s gia tc trng trng.

Vy :

ctW = 530.9,81.[(83+12,7+11).0,03.cos 160 + (83+12,7).sin 160]= 103 986 N.

Tớnh sc cn trờn nhỏnh khụng ti :

'

clktW = L.g.[( q + q ).cos .ktb+ q .sin], N.'

clq = 5,5 kg, khi lng con ln trờn nhỏnh khụng ti.

kt= 0,035 h s sc cn trờn nhỏnh khụng ti.ktW = 530.9,81.[( 12,7 + 5,5).0,035.cos 160 + 12,7.sin 160] = 23 524 N.

Xỏc nh sc cng :

Sc cng ca bng c xỏc nh theo phng phỏp ui im.

1rS = S = 3 000 N.

21121ktS = S + W = S + W = 3 000 +23 524 = 28 524 N.

32S = k.S = 1,05.28 524 = 29 950 N.

43343ctS = S + W = S + W = 29 950 + 103 986 = 133 936 N.

Sinh Viờn: Phm Vn Thng170ỏn tt nghipLp Khai Thỏc G-K57Hỡnh 5.4

Qua tớnh toỏn th y S max = S4 = 133 936, (N) m bo iu kin

bn ca bng ti thỡ Smax< [S].

Vi:Sd

m[S] =

, (N).

S = B.i., (N).Trong ú:

B - Chiu rng ca bng, B = 1000, (mm).

i - S lp ct vi trong bng, i = 8.

- Cng kộo t 1 lp ct vi, = 300, (N/mm).

Thay s ta cú:

S = 1000.6.300 = 1 800 000, (N).

1800000

11,5[S] =

= 156 522, (N).

Nh vy Smax < [S] nờn bng m bo iu kin bn.

Ging nghiờng chn bng ti SSJ 1000/160.

5. Vn ti ging ph.

Ging ph cú nhim v vn chuyn t dỏ thi do quỏ trỡnh o lũ

chun b cng nh vn chuyn mt s thit b khỏc ph v sn xut.

Ging nghiờng ph c trang b mỏy trc JT 800 30 do Trung Quc

sn xut cú cỏc c tớnh k thut sau:

Sinh Viờn: Phm Vn Thng171ỏn tt nghipLp Khai Thỏc G-K57Bng c tớnh k thut ca mỏy trc JT - 800 - 30.

STTCỏc thụng sn vS

lng-Cỏp 1

u1H thng trc2ng kớnh tangmm5003Cụng sut ng cKW224Lc kộo cho phộpkg15005Tc cỏpM/s1,016Goũng 1 u cỏp

loi-HG 27C ng xeMm9008Cỏp trc loi-AK 6ì7V.3. Vn ti ngoi mt bng.

V.3.1. Vn ti than.

Than t cỏc lũ xuyờn va c a ra ca lũ v cht ti lờn ccỏ bun ke

cht ti lờn ụ tụ vn chuyn v xng sng tuy n ti khu mt bng +125.

Than thnh phm c vn chuyn bng ụ tụ qua tuyn ng giao thụng

khai ni t khai trng m -Lỏn Thỏp - mt bng khe nghỏt - QL 18A. T õy

than c vn chuyn ti cng, kho cha v cỏc h tiờu th . S l ng ụ tụ

phc v cho cụng tỏc vn ti ngoi mt bng c trỡnh by trong bng sau.

- Khi lng than nguyờn khai vn to hng nm: 2 100 000,

(tn/nm).

- Khi lng t ỏ thi, cỏc loi khỏc ly bng 10%.A m = 210 000,

(tn/nm).

V.3.2.Vn ti t ỏ thi.

t ỏ thi t cỏc cụng trỡnh o lũ, khai thỏc v sau khi sng tuy n

c vn chuyn ra bói thi. Bói thi c b trớ thung lng khụng cú

cỏc va than phớa ụng nh sng -275. Din tớch bói th i kho ng 4 ha v i

dung tớch bói thi tm tớnh cho chiu cao thi l 60m l 1,7 tri u m 3.

Cụng ngh thi: t ỏ o lũ v sau sng tuyn c rút ti lờn ụ tụ

thi trc tip ra bói thi, cụng tỏc di chuyn san gt t ỏ t i bói th i

c thc hin bng xe gt.

Sinh Viờn: Phm Vn Thng172ỏn tt nghipLp Khai Thỏc G-K57- Loi ụ tụ s dng :

Huyndai: Ti trng 22 tn

Kamaz : Ti trng 20 tn .

Bng tớnh s lng ụ tụ ph c v cụng tỏc v n t i ngoi m t b ng

TTTờn ch tiờun von khai

trng

xng sng

+1251Khi lng vn ti than v

nguyờn vt liuTn2 100 0003 200 0002Cung vn ti trung bỡnhkm523Ti trng trung bỡnh ca xe

(20Tì0,8)Tn16164Loi ngLoi IIILoi IV5Tc trung bỡnhKm/h22166Thi gian chu k vn tiPhỳt45,2733,107Thi gian lm vic 1 caPhỳt3603608S ca lm vic trong ngyCa229S ngy lm vic 1 nmNgy30030010S chuyn xe trong caChuy

n81111 Nng sut xe ụ tụ 1 caTn/ca12717412Nng sut ụ tụ 1 nmTn/n

m50 80069 60713S lng ụ tụ tớnh toỏnxe4134xe504014 S lng xe ụ tụ yờu cuon

xng sng

- nh kho,

bói chaV.4. Thụng kờ thit b vn ti.

BngThit b vn ti dựng trong m

TTThit b vnSinh Viờn: Phm Vn ThngMó hiuS

173ỏn tt nghipLp Khai Thỏc G-K57

ln

gti

1Mỏng coSGB-630/22062Tu inA14 - 243GoũngYBD - 31454Trc tiBL_1200/1030_215Bng tiSSJ_1000/160.26ễtụHuyndai357ễtụKamaz358Mỏy xỳc thy lcVolvo29Mỏy bcVolvo210 Mỏy gtCAT2V.5. Kt lun.

Cụng tỏc vn ti cú vai trũ r t quan tr ng trong dõy chuy n cụng ngh

khai thỏc, nú quyt nh trc tip n nng sut v sn lng ca m. H

thng vn ti ngoi ca khu vc thit k nhỡn chung l thun l i do cú h

thng ng ụ tụ ra n nh sng Khe Ngỏt. ỏp ng c yờu c u tng

sn lng m trong cỏc nm ti v gim chi phớ vn ti cn cú k hoch phỏt

trin mng ng st, ni vi mng ng st quc gia v nõng cp h

thng ng b hin nay.

V.6. Thoỏt nc

V.6.1. Khỏi nim.

Cụng tỏc thoỏt nc cú ý ngha rt quan trng i v i ngnh m núi

chung v ngnh hm m núi riờng; nú nh hng trc tip n cụng vic

khai thỏc v cỏc cụng tỏc khỏc trong h m lũ. Nú cng quan tr ng h n i v i

nhng m khai thỏc xung sõu v nhng m cú lu lng n c ngm l n.

tớnh toỏn n vic thoỏt nc ta cn chỳ ý n ph ng ỏn m v , tớnh

cht ca nc, h thng khai thỏc, tớnh cht ca t ỏ v l u l ng n c

chy vo m.

V.6.2. H thng thoỏt nc.

1. Thoỏt nc trờn mt:

Sinh Viờn: Phm Vn Thng174ỏn tt nghipLp Khai Thỏc G-K57a hỡnh khu M ch yu l i nỳi, a hỡnh th p dn v phớa Nam do

vy nc mt thoỏt rt nhanh, khụng ngng ng trờn b m t m.

Phn lu lng nc chy vo m ch yu l nc ngm, nham th ch trong

vựng rn chc, ớt ngm nc.

M than Nam Mu ó c a vo sn xut t nhiu nm nay, cỏc

cụng trỡnh trờn mt m v h thng thoỏt nc tng i hũan chnh. N c

ma v nc thi u d dng theo h thng mng rónh chy ra su i H

õm cao +125.

m bo an ton v hn ch ti a nh hng ca nc mt ti cỏc

cụng trỡnh khai thỏc hm lũ, thit k ó li tr bo v sụng, sui, t th y,

vựng ó khai thỏc.v.v. Nhng do iu khin ỏ vỏch trong quỏ trỡnh kh u than

t trc ti nay u l phỏ ha nờn hng nm s cú nh ng r n n t trờn m t

a hỡnh, m phi thng xuyờn san lp, lu lốn cht n c m t t ú khụng

chy vo lũ. Cỏc ng lũ cú li thụng lờn m t t ph i cú mỏi che m a, khi

khụng s dng phi bt kớn li.

2. Thoỏt nc trong lũ:

a. Thoỏt nctrong lũ:

Do m va bng ging nghiờng kt hp vi lũ xuyờn va tng nc trong lũ s

chy theo rónh nc ra hm cha nc t ti sõn ging sau ú c bm ra

ngoi bng mỏy bm.

- Cỏc thụng s ca rónh n c :

Rónh nc c o vi tit din hỡnh thang.

0Gúc nghiờng thnh rónh = 82 .

Chiu rng ỏy di 300mm.

Chiu rng ming rónh nc 400mm.

Thnh rónh nc c bờ tụng, np bng bờ tụng ct thộp.

odc dc ca rónh i = 5% .

Tit din rónh nc trong hỡnh VI.1Sinh Viờn: Phm Vn Thng175ỏn tt nghipLp Khai Thỏc G-K57400

300450

200300Hỡnh VI.1 Ti t di n rónh thoỏt n c

Kim tra tc dũng chy trong rónh nc.

Tc dũng chy c xỏc nh theo cụng thc :

v=Q + Qlc

60.F, m/s.

33Q - Lu lng nc chy vo m, Q = 8000 m /ngy-ờm = 5,6 m /phỳt.

lcQ - Lu lng nc thi t mỏy bm phun sng ca 3 lũ ch c khớ hoỏ.

3Mi mỏy bm cú cụng sut 0,375m /phỳt.

2F Din tớch s dng ca rónh nc, F = 0,7 m .

5,6 + 3.0,375

60.0,7v=

= 0,160 m/s.

Nh vy rónh nc ó chn m bo iu kin thoỏt n c.

b. Thoỏt nc chung cho ton m.

Nc t chy theo rónh nc v h bm ti khu vc sõn ging sau ú c

mỏy bm y ra ngoi.

Lu lng yờu cu ca mỏy bm

bQ =Q

T3m /h.Sinh Viờn: Phm Vn Thng176ỏn tt nghipLp Khai Thỏc G-K57

3Q lu lng nc chy ra sõn ging mt ngy ờm, 11 844 m /ngy-ờm.

T thi gian vn hnh mỏy bm nc trong mt ngy ờm, 20h.

3bQ = 592,2 m /h.

Ct ỏp tớnh toỏn yờu cu ca mỏy bm.

btdh2H = a.( H +H +H ) = 1,1.(325 + 1 + 5) = 332,1 mH O.

Cn c vo Q v H v c tớnh k thut ca cỏc loi bm ỏn ch n lo i

bm B122 ,c tớnh k thut ca bm B112 c trỡnh by trong b ng VI.1

B ng VI.1

c tớnh k

S lSTT

thut

n v

ng

31Nng sut2H ỏpm /h

2640mH O3603Cụng sut ng

cKW260 85

04Tục vũng

quayVũng/phỳ

t2950Kim tra nng sut ca mỏy bm :

Q

Qb= 0,92 bm hot ng bỡnh thng.

Chn ng kớnh ng dn nc

Q

Vd = 1,128.

= 0,17 m = 170 mm.

V vn tục dũng chy trong ng = 3,5 m/s.

Cn c vo kt qu trờn chn loi ng nc km

nc cho m.

Sinh Viờn: Phm Vn Thng170 lm ng thoỏt177ỏn tt nghipLp Khai Thỏc G-K57V.6.3. Thng kờ thit b v cụng trỡnh thoỏt n c.

Bng Thng kờ thit b v cụng trỡnh thoỏt nc.

STT

Tờn vt liu

n v

Khi lng

Ghi chỳ

ng nc km

1

2170Bm thoỏt nc

B112một1000mD phũng 20%Chic21 d phũngV.7. Kt lun.

Cụng tỏc thoỏt nc l mt khõu cụng ngh quan trng trong khai thỏc

hm lũ, m bo cụng tỏc thoỏt nc s khụng gõy ỏch tc sn sut, v nõng

cao mc an ton lao ng.

Nc trong hm lũ cú ngun gc t n c mt, ngm xu ng t trờn

mt a hỡnh v nc ngm. c bit l l ng n c ng m xu ng do nh

hng ca cỏc khe sui chy qua khu v c ngoi ra cỏc khu v c ó khai thỏc

v trong i phỏ hy ca t gy th ng ch a m t l ng l n n c ng m t

b mt a hỡnh xung, c bit vo mựa m a. Do v y, c n l u ý phũng

bc nc t cỏc khu vc ny. Ngoi ra, khi g ng lũ g n khu khai thỏc c

v gn phay, phi thng xuyờn cp nht, khoan ti n tr c thm dũ d

bỏo cỏc khu vc cú nguy c bc n c nh m l p cỏc bi n phỏp v x lý k p

thi. Cỏc ng lũ phi cú rónh n c v th ng xuyờn c khai thụng

thoỏt nc tt. Cụng tỏc phũng ch ng b c n c c n ph i c quan tõm v

thc hin thng xuyờn.Sinh Viờn: Phm Vn Thng178ỏn tt nghipLp Khai Thỏc G-K57Chng VI:

Kinh T

---***--VI.1. Khỏi nim

i vi mt M, c bit l m hm lũ vic tớnh toỏn kinh t l m t

vn quan trng v cn thit. Hot ng kinh doanh ca m t t hay x u

th hin kt qu cui cựng l kinh t. Qua tớnh toỏn s cho bit c v n

u t xõy dng m, giỏ thnh mt tn than t ú cú ph ng ỏn u t

hp lý v hiu qu nht, ng thi thit lp c k hoch cụng tỏc m i v n

ca m u liờn quan n kinh t, ú l mu ch t quy t nh n vi c

hũan thnh k hoch, tng nng sut lao ng, h giỏ thnh sn ph m.

VI.2. Biờn ch t chc ca m

VI.2.1. Xỏc nh s lng cụng nhõn viờn chc ca m .

M Nam Mu l mt Xớ ngip ca Cụng ty than Uụng Bớ. Theo quy mụ,

hỡnh thc t chc ca Cụng ty than Uụng Bớ hin ti, biờn ch c a m t m

bao gm Ban Giỏm c v cỏc phũng ban n cỏc phõn x ng s n xu t, s

c cu qun lý c th hin trờn hỡnh :Sinh Viờn: Phm Vn Thng179ỏn tt nghipLp Khai Thỏc G-K57Giámđ

ốcPhó giámđ

ốc kỹthuậtPhòng

an

toànPhó giámđ

ốc sản xuấtPhó giámđ

ốc kinh tếPhòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng

Phòng Phòng Phòng

Phòng

ịa chất

cơ đ

kỹ

kế

đ

iều tổchức

vật

kế

y tế,

KCS

đ

iện trắ

ộng toán hoạch

ịa thuật

nhà ăn

khiển sx lao đCác công tr ờng

khai thácCông tr ờng

XDCBPhâ

n x ởng

thông gióPhâ

n x ởng

nhà đ

ènCông tr ờng vận

chuyểnPhâ

n x ởng

cơđ

iệnPhâ

n x ởng

chếbiếnS c cu qun lý.

Ton m khai thỏc vi 2 lũ ch c gii hoỏ va 4 lũ ch khoan n mỡn.

Biờn ch lao ng ca m c th hin trong bng VII.1, bao gm lao ng

trc tip v lao ng giỏn tip.

VI.3.Tớnh s ngi cn thit cho 1 phõn xng khai thỏc:

- S cụng nhõn khai thỏc 26 ngi/t x 3

= 78 ng i

- S cụng nhõn c in sa ch a vn hnh 8 x 3 = 24 ng i

- Qun c phõn xng

- Phú qun c phõn xng= 1 ng i

= 1 ng i- Phú qun c trc ca= 3 ng i- Phú qun c c in= 1 ng i- Cụng nhõn phc v ly nc, bi dng, kho = 6 ng i

- Cụng nhõn phc v vt t ( Tip liu)

- Thng kờ, k toỏn phõn xng

Sinh Viờn: Phm Vn Thng= 1 ng i

=1 ng i

180Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Năng suất vận tải

Tải bản đầy đủ ngay(189 tr)

×