Tải bản đầy đủ - 189 (trang)
Kích thước cầu máng

Kích thước cầu máng

Tải bản đầy đủ - 189trang

Đồ án tốt nghiệpLớp Khai Thác G-K57cacaT _Thời gian sản xuất của 1 ca, T = 8 giờ

Thay số vào ta có :

mcQ = 0,9.450.8 = 3240 (tấn/ca)

Như vậy năng suất của máng cào SGB_630/220 thỏa mãn yêu cầu vận tải

than của lò chợ.

*Lực cản chuyển động của máng cào :

Sơ đồ tính toán lực cản chuy ển động c ủa máng cào đ ược trình bày nh

hình vẽ:- Lực cản chuyển động trên nhánh có tải, không tải đ ợc xác định theo công

thức:

ctW = L.g.[ (q. f1 + q0 . f 2 ). cos β − (q + q0 ). sin β ]

kt0W = L.g.q .(,Nf1 . cos β + sin β ),NTrong đó: L_chiều dài lò chợ ,L = 145 m

Sinh Viên: Phạm Văn Thăng157Đồ án tốt nghiệp

f1

f2βLớp Khai Thác G-K57_hệ số ma sát của xích, thanh gạt với máng,f1= 0,6_hệ số lực cản ma sát của xích và thanh gạt khi trượt trên máng,_góc dốc đặt máng,βf2= 0,40= 30

2g_gia t ốc tr ọng tr ường, g = 9,81 (m/s )

q_khối l ượng phân bố trên một đơn vị dài dòng vật liệu trên

máng, tính theo công thức :q=Q

3,6.v(kg/m)Q_năng su ất yêu c ầu, Q = 450 (t ấn/h)

v_v ận t ốc xích, v = 0,8 (m/s)

q = 43,4 (kg/m)

00q _khối lượng 1m xích và thanh gạt, q = 18 kg

Thay số ta có :

ctW = 110.9,81. [(43,3.0,6+18.0,4).cos30-(43,4+18)sin30]

= 3194 ,N

ktW = 110.18.9,81.(0,6.cos30 + sin30)

= 18989 ,N

- Xác định sức căng : Sức căng của các đi ểm đặc tr ưng được xác định theo

phương pháp đuổi điểm, sức căng tại các điểm nh ư sau :

1S = 3000 ,N

21ktS = S + W = 21989 ,N

Sinh Viên: Phạm Văn Thăng158Đồ án tốt nghiệp

3Lớp Khai Thác G-K572S = 1,1.S = 24188 ,N

43ctS = S + W = 27382 ,N

Nh vậy theo kết quả tính toán ta xác định được sức căng lớn nhất của xích

4chính là sức căng tại điểm 4: S = 27382 ,N

- Kiểm tra độ bền của xích : Sức căng của máng cào phải nằm trong gi ới h ạn

cho phép theo điều kiện bền của xích :S

Trong đó : S'

maxS

λ'

max<[S]=

m,N_Lực căng tĩnh lớn nhất thực tế của 1 xích, N'

max=S max .λ

n=27382.1,2

2= 16430 ,N

λ_hệ số kể đến sức căng không đều giữa các xích, = 1,2

n_s ố xích kéo trong máng cào, n = 2

đđS _lực đứt xích, S = 220 000 ,N

m_h ệ số d ự tr ữ b ền ,m = 5Thay số ta có :[S]=220000

5= 44000 > S'

maxTừ kết quả tính toán trên ta có thể kết luận việc lựa ch ọn máng cào

SGB_630/220 để vận tải cho lò chợ là hợp lý. Vừa đảm bảo kh ả năng vận t ải

cho lò chợ vừa đảm bảo điều kiện bền của xích.

b) Vận tải trong lò chợ khoan nổ mìn: Với góc dốc trung bình là 30 0 công

nghệ khấu than là khoan nổ mìn. Như đã chọn ở trên phương tiện vận tải là

máng trượt.

Sinh Viên: Phạm Văn Thăng159Đồ án tốt nghiệpLớp Khai Thác G-K57- Chọn máng trợt dựa vào năng suất yêu cầu của tuyến vận tải để chọn

kích thước máng, áp dụng công thức:Qlc =Ack .k

Tngd,T/h

(V.1)

Trong đó: Ack - sản lượng ngày đêm của gương lò chợ, A = 1540 tấn

k - hệ số không đồng đều trong quá trình khai thác, k = 1,3

Tngd - thời gian làm việc ngày đêm của tuy ến vận tải, T ngd = 13h

Qlc==118.5 T/h

Dựa vào năng xuất yêu cầu ta chọn máng tr ượt có kích thớc (Dài x rộng

x cao) = (1,2 x 0,4 x 0,15m)

- Kiểm tra năng suất vận tải của máng:

Qm = 3600 . F0 . v . ϕ .γ ; T/giờ

(V.2)

Trong đó : F0 - tiết diện ngang của máng trượt

F0 = 0,4 . 0,15 = 0,06 m2

v - vận tốc nhỏ nhất của dòng vật liệu, v = 0,5 m/s

ϕ - hệ số chất đầy máng, ϕ = 0,6

γ - tỉ trọng của than, γ = 1,45 T/m3

Qm = 3600 . 0,06 . 0,6 . 0,5 . 1,45 = 128.2 T/h

Vậy năng suất của máng trượt Qm = 93,96T/h lớn hơn công suất của lò

chợ

Qlc = 118,5 T/h, như vậy máng trượt chọn là đảm bảo.

- Kiểm tra theo điều kiện trượt của hòn than:

tgβ≥ f

(V.3)

Trong đó : β - góc nghiêng đặt máng, β = 300

f - hệ số ma sát giữa than và thép, f = 0,35

tg 300 = 0,487> f = 0,35

Như vậy độ dốc của máng đảm bảo khả năng tự tr ượt của than.

- Số lượng cầu máng đặt trong lò chợ:

L

110

=

= 94

N c − 0,03 1,2 − 0,03N=

Trong đó : L - chiều dài lò chợ, L = 145 m

Sinh Viên: Phạm Văn Thăngcầu(V.4)160Đồ án tốt nghiệpLớp Khai Thác G-K57Nc - chiều dài 1 cầu máng, Nc = 1,2m

- Kiểm tra theo vận tốc đảm bảo cho than không bị v ỡ, không gây b ụi

đảm bảo an toàn:

v d + 2h.g (sin β − f cos β )

2Vc =

Trong đó:, m/s ≤[v] = 3,5 m/s(V.5)v2d - vận tốc ban đầu của than, v2d = 0

g - gia tốc trọng trường, g = 9,81 m/s2

f - hệ số ma sát giữa than và máng, f = 0,35 ÷ 0,5

β - góc dốc của máng, β = 300

h - chiều cao thả than h =55 mThay số ta có: Vc =0 + 2.55.9,81(sin 30 − 0,35. cos 30)= 10,6 m/sNhư vậy: v = 10,6 [v] = 3,5 không đảm bảo theo điều kiện vận tốc. Do

vậy trên đường máng cần bố trí các điểm cược than để làm giảm dòng than

với khoảng cách các cược bằng:

v cp23,5 2

LC ≤

=

2.g .(sin 30 − f . cos 30) 2.9,81.(sin 30 − 0,35. cos 30)=6mNhư vậy để đảm bảo an toàn thì cứ 6 m phải đặt các cược than đ ể

giảm dòng chảy của than.

2. Vận tải ở lò dọc vỉa.

Than vận tải từ lò chợ qua lò dọc vỉa vận tải lò ch ợ bằng băng t ải, than

từ băng tải lò dọc vỉa rót vào tầu điện lò xuyên vỉa tầng về sân ga gi ếng m ỏ.

Năng suất yêu cầu của băng tải được tính theo công th ức:

Qyc =K .Q

t/h

.N .C.TTrong đó:

Q= 2100000 tấn/năm là kh ối l ượng than c ần v ận t ải lò ch ợ .

K= 1,5 là hệ số không điều hoà.

Sinh Viên: Phạm Văn Thăng161Đồ án tốt nghiệpLớp Khai Thác G-K57N= 300 là số ngày làm vi ệc trong năm

C= 2 là số ca làm việc trong ngày.

T= 8 là số gi ờ làm việc trong ca.

Thay giá trị vào ta tính được Qyc = 656.25 t/h.

Chiều rộng băng tải được tính chọn theo công thức sau:

B =Q

C .v .γ .K βTrong đó:

C= 478 là hệ số năng suất.

v = 2 m/s là tốc độ băng t ải

γ

β= 0,95là tỷ trọng hàng rời

=0,9 - 95là hệ số kể đến góc dốc của băng.Thay các giá trị vào công thức ta tính được B= 0,69m.

Kiểm tra chiều rộng băng tải theo cỡ cục lớn nhất.

B= 2a+300=2x300+200= 800mm.

Chọn loại băng tải có chiều rộng dây băng B = 800mm.

Đ ặc tính kỹ thu ật c ủa băng t ải B800

STT

1

2

3

4

5Các thông số

Năng suất vận tải

Chiều rộng băng

Công suất dẫn động

Tốc độ băng

BăngĐơn vị

T/h

Mm

KW

m/sSố lượng

150 ÷ 250

800

30 ÷ 110

2

RT4. Vận tải ở lò xuyên vỉa.

a. Chọn loại phương tiện vận tải

Sinh Viên: Phạm Văn Thăng162Đồ án tốt nghiệpLớp Khai Thác G-K57- Chọn tàu: Thông số tàu Acquy A14 - 2

Thông sốĐơn

vịGiá trịTrọng

lượngKN140Cỡ đườngmm900Tốc độKm/h12Lực kéoN19600Công suấtKW70Điện ápV200Chiều caomm1500Chiều rộngmm1350Chiều dàimm6600-Chọn goòng: Thông số goòng YBD - 3

Trọng

lượngKg1745Cỡ đườngmm900Loại móc

nốiTự độngDỡ tảiQua đáyThể tíchV33.3Chiều dàimm3575Chiều rộngmm1350Chiều caomm1400Sinh Viên: Phạm Văn Thăng163Đồ án tốt nghiệpLớp Khai Thác G-K57b. Chọn số lượng phương tiện vận tải:

Do sử dụng 2 đường lò vận tải giống nhau nên khi chọn số lượng

phương tiện vận tải trước tiên ta tính toán vận tải cho 1 đ ường lò

Để xác định số lượng đầu tàu và số lượng goòng ta kiểm tra đầu tàu

theo hai điều kiện:

- Trọng lượng đoàn goòng theo khả năng kéo của một đoàn tàu lên d ốc

+ Khả năng vượt dốc:

Để kiểm tra năng lực vận tải của tàu điện cần tính toán các thông s ố cho

đoàn tàu theo các điều kiện.

- Trọng lượng của đoàn goòng theo khả năng lên dốc :

Q1= P 1. (1000.ξ

1,5 W0 + i + 110.J0-1) (Tấn)Trong đó:

P1 - Trọng lượng đoàn tàu, P1 = 140 KN = 14 T

ξ - Hệ số bám dính của bánh xe lên đường sắt, ξ = 0,24

Wn - Sức cản chuyển động tương ứng của đầu tàu khi chạy, Wn = 7

Wi - Sức cản chuyển động của đường xe, Wi = 1000.i

i- Độ dốc của đường xe, i = 0,005

Wi = 1000 . 0,005 = 5J0 - Gia tốc của đầu tàu khi nổ máy, J0 = 0,03 m/s2

Vậy ta có:

Q1 =1000.14.0,24

1,5.7 + 5 + 110.0,03- 14 = 164,7( tấn )+ Điều kiện phanh:

Sinh Viên: Phạm Văn Thăng164Đồ án tốt nghiệp

Q2 =Lớp Khai Thác G-K57

1000.Ph.ξh

110.Jh - W0 + Wi2- Ph ( tấn )Trong đó:

P1 - Trọng lượng đoàn tàu, P1 = 140 KN = 14 T

ξh - Hệ số bám dính của bánh xe khi hãm, ξ = 0,17

W0 - Sức cản chuyển động tương ứng của đầu tàu khi xuống d ốc W0 = 3

Wi2 - Sức cản chuyển động của đường xe, Wi = 1000.i

Jh - Gia tốc của đầu tàu khi hãm, Jh = V2/2lh , m/s2

V - Vận tốc của đoàn tàu khi hãm, lh = 40m

V = 0,8 Vkt = 0,8.12 = 9,6 km/h = 2,67 m/s.

Jh = (2,67)2/2.40 = 0,089 m/s2

Vậy ta có:

Q2 =1000.14.0,17

110.0,089 - 3 + 5-14 = 188 (tấn )Ta chọn trọng lượng đoàn goòng thấp nhất trong các giá trị tính đ ược

Min(Q1,Q2) = Q1 = 164,7 Tấn

- Số goòng trong đoàn tàu cần vận chuyển là:

Z=Q1

G + G0(goòng)Trong đó:

G0 - Khối lượng bì của goòng, G0 = 1,745 T ấn

G - Sức chở của goòng

G = V.0.9.γr

V - Thể tích của goòng, V = 3,3 m3

Sinh Viên: Phạm Văn Thăng165Đồ án tốt nghiệpLớp Khai Thác G-K57γr - Trọng lượng riêng của than ở trạng thái bở rời

γr = γt / knr

γt - Trọng lượng riêng của than ở trạng thái nguyên khối, γt = 1,6 T/m3

knr - Hệ số nở rời của than, knr = 1,2 ÷ 2,5 (chọn knr = 1,2)

→γr = 1,6/1,2 = 1,33 T/m3

→G = 3,3.0,9.1,33 = 3,95 T

Vậy ta có:

Z=164,7

1,745 + 3,95= 29 (goòng)- Thời gian một chu kỳ vận tải:

Tck = Tct + Tdt + Tch + Tn

Trong đó

Tct _ Thời gian chất đầy than cho đoàn goòng, Tct = 32 phút.

Tdt _ Thời gian dỡ tải hết đoàn goòng , Tdt = 25 phút.

Tch _ Thời gian chạy của xe goòng,

Tch = T1 + T2

T1 _ Thời gian chạy có tải, T1 = 7 phút.

T2 _ Thời gian chạy không tải, T2 = 6 phút.

→ Tch = 7 + 6 = 13 phút.

Tn _ Thời gian dừng của đoàn tầu, Tn = 10 phút.

Tck = 32 + 25 + 13 + 10 = 80 phút/1 chu kỳ .

- Số chuyến tàu trong 1 ngày_đêm:

n = (T - T1) / Tck ,chuyến

T1 - Thời gian giao ca, T1 = 30.3 = 90 phút

n = (1440 - 90) / 80 = 17 chuyến

Sinh Viên: Phạm Văn Thăng166Đồ án tốt nghiệpLớp Khai Thác G-K57- Số đoàn tàu cần thiết để đảm bảo sản lượng:

N = Q.k / Q1

Trong đó:

k - Hệ số kể đến các vật liệu lẫn, k = 1,1

Q - Sản lượng mỏ trong 1 ngày_đêm, Q = 2 100 000/300 = 7000 T

Q1 - Khối lượng vận tải của tàu trong một ngày Q1 = n.G.Z

n - Số chuyến trong 1 ngày,n = 17 chuyến

G - Khả năng thực chở của 1 goòng, G = 3,95 T ấn

Z - Số goòng trong 1 đoàn tàu, Z = 29 goòng

→Q1 = 17.3,95.29 = 1 948 Tấn

Vậy ta có:

N = 7000 . 1,1/ 1948 = 3,76 đoàn tàu (chọn N = 4)

Với kích thước thiết kế lò xuyên vỉa đảm bảo bố trí được hai đường xe,

đảm bảo 4 đoàn tàu được chọn hoạt động đồng thời luôn đảm bảo vận tải

hết khối lượng than khai thác.

Số goòng phục vụ :

Z toa = Z . Nlv . Kdtr

Trong đó:

Z: Số goòng cho 1 chuy ến Z = 29 goòng

Nlv = 2

Kdtr: Hệ số dự trữ Kdtr = 1,25

Ztoa = 29 . 4 . 1,25 = 145 (goòng)

Ta l ấy: Z toa = 145 goòng

Vậy vận chuyển để hết sản lượng 2 100 000T/năm qua 2 đ ường lò

xuyên vỉa theo thiết kế cần sử dụng 5 đầu tầu acquy A14-2 và 145 goòng .

5.Vận tải ở giếng chính.

Sinh Viên: Phạm Văn Thăng167Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kích thước cầu máng

Tải bản đầy đủ ngay(189 tr)

×