Tải bản đầy đủ - 71 (trang)
Quan điểm của Đ về GD &ĐT là quốc sách hàng đầu

Quan điểm của Đ về GD &ĐT là quốc sách hàng đầu

Tải bản đầy đủ - 71trang

a) Mục tiêu của GD-ĐT được ưu tiên hàng đầu để đảm bảo

việc thực hiện những mục tiêu chiến lược của quốc gia và

phải gắn liền với mục tiêu phát triển KT-XHMục tiêu

giáo dụcmuc tieu giao duc tk21.pptđặt lên hàng Mục tiêu

đầu

chiến

lược

quốc giaMục tiêu phát

triển kinh tế xã

hội

Giáo dục là quốc sách hàng37đầub)Đầu tư cho GD là loại đầu tư cơ bản, đầu tư cho ↑, tạo

động lực và đòn bẩy thúc đẩy toàn bộ KT-XH

Giáo

DụcĐộng lựcKinh tếĐòn bẩyxã hộiTăng

tỷ

trọng

cho

giáo

dụcNgân sách

nhà nướcNgoài Nsách NN

38c) Những CS về GD phải được thể chế hóa bằng LP,

đồng bộ và ăn khớp với CS ↑ KT-XH và chỉ đạo chặt

chẽ của Đ, NN39d) NN cần có CS ưu tiên, ưu đãi về lương và phụ cấp nhằm bảo

đảm cho mỗi GV sống bằng chính nghề dạy học của mình, có thu

nhập ít nhất cũng ngang mức tb trong XH, chấm dứt cảnh nghèo

trong đội ngũ GV40e) Huy động toàn XH làm GD, tổ chức nhiều lực

lượng XH tạo thành phong trào quần chúng rộng lớn

xây dựng nền GD quốc dânCả nước hướng tới giáo dụcxã hoi hoa gd.htm41XHH GD là sự huy động nguồn lực trong XH để làm GD

42Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quan điểm của Đ về GD &ĐT là quốc sách hàng đầu

Tải bản đầy đủ ngay(71 tr)

×