Tải bản đầy đủ - 179 (trang)
Một vài nét về tài chính Giáo dục các nước

Một vài nét về tài chính Giáo dục các nước

Tải bản đầy đủ - 179trang

3. Một vài nét về tài chính Giáo dục các nướcLOGO Chi cho giáo dục của các khu vực tư nhân: Có một sự gia tăng

đáng kể:

 Năm 2000, 14,8% chi tiêu cho giáo dục của Vương quốc Anh

tới từ các nguồn tư nhân. Năm 2009, con số này vọt lên 31,1%.

 Vương quốc Anh hiện có tỷ lệ này cao hơn cả Mỹ và Australia,

chỉ thấp hơn Nhật Bản, Hàn Quốc và Chi-lê. Vương quốc Anh

cũng là quốc gia có mức tăng cao nhất trong chi tiêu cho giáo

dục đại học trong số các quốc gia OECD, tuy nhiên số tiền này

tới từ các khu vực tư nhân. 17/08/17Xu hướng đầu tư phát triển giáo dục

Việt NamLOGO Hiện ngân sách Việt Nam chi cho ngành giáo dục chiếm

khoảng 20% tổng chi ngân sách quốc gia, nằm trong nhóm

25% quốc gia đầu tư lớn cho giáo dục. Tuy vậy, chất lượng

giáo dục của Việt Nam vẫn thấp so với các nước trong khu

vực và thế giới.17/08/17III. CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU VỀ TỰ CHỦ,

TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆMLOGO1. Chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy,

biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Chính phủ ban hành Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm

2006(NĐ 43CP) Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện

nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự

nghiệp công lập (ĐVSNCL). Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng

8 năm 2006;Thông tư số 113/2007/TT-BTC ngày 24/9/2007;Thông tư số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009 hướng dẫn thực

hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính

phủ;17/08/1744441.1 Mục tiêu thực hiện quyền tự chủ,

tự chịu trách nhiệmLOGO Trao quyền tự chủ để hoàn thành nhiệm vụ; phát huy mọi

khả năng để cung cấp dịch vụ cao; tăng nguồn thu nhằm

giải quyết thu nhập

 Huy động sự đóng góp từ cộng đồng, giảm dần bao cấp từ

ngân sách

 Nhà nước quan tâm để đầu tư để hoạt động sự nghiệp phát

triển; bảo đảm các đối tượng chính sách, đồng bào nơi vùng

sâu vùng xa được cung cấp dịch vụ tốt hơn

 Phân biệt rõ cơ chế QLNN đối với cơ quan HCNN và các

đơn vị sự nghiệp17/08/171.2. Nguyên tắc thực hiện quyền tự chủ, TCTNLOGO Hoàn thành nhiệm vụ được giao

 Thực hiện công khai, dân chủ theo quy định của pháp luật

 Thực hiện quyền tự chủ gắn với tự chịu trách nhiệm; chịu

sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm

quyền

 Bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền, nghĩa vụ của tổ chức,

cá nhân theo quy định của pháp luật17/08/17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một vài nét về tài chính Giáo dục các nước

Tải bản đầy đủ ngay(179 tr)

×
x