Tải bản đầy đủ - 179 (trang)
Ngân sách giáo dục

Ngân sách giáo dục

Tải bản đầy đủ - 179trang

6. Ngân sách giáo dụcLOGOLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục số

44/2009/QH12 ngày 25/11/2009 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như

sau:

 "Điều 13. Đầu tư cho giáo dục

 Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển. Đầu tư trong lĩnh vực

giáo dục là hoạt động đầu tư đặc thù thuộc lĩnh vực đầu tư có điều

kiện và được ưu đãi đầu tư.

 Nhà nước ưu tiên đầu tư cho giáo dục; khuyến khích và bảo hộ các

quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong nước, người

Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu

tư cho giáo dục.

Ngân sách nhà nước phải giữ vai trò chủ yếu trong tổng nguồn lực

đầu tư cho giáo dục."

17/08/17306. Ngân sách giáo dụcLOGOCác nguồn tài chính đầu tư cho giáo dục bao gồm:

 a. Ngân sách nhà nước;

 b. Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công

lập thực hiện được để lại đơn vị theo qui định của Pháp luật;

 c. Các khoản lệ phí;

 d. Đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài

để phát triển giáo dục;

 đ. Các khoản tài trợ khác của tổ chức, cá nhân trong nước và

nước ngoài theo quy định của pháp luật.17/08/1731317. Các quy định pháp luật về

quản lý Tài chính, tài sản Nhà nướcLOGO 6.1 Luật ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002

được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua,

hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm ngân sách 2004. Luật này có 8

chương, 77 điều

Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi) số 85/2015/QH13 ngày 25 tháng 6

năm 2015 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

khóa XIII thông qua, hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm ngân sách

2017. Luật này có 7 chương, 77 điều17/08/1732327. Các quy định pháp luật về

quản lý Tài chính, tài sản Nhà nướcLOGO6.2 Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003 được Quốc hội nước

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua, hiệu lực thi hành từ ngày 01

tháng 01 năm 2004. Luật này có 7 chương, 64 điều.

Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015 được Quốc hội nước

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua, hiệu lực thi hành từ ngày 01

tháng 01 năm 2017. Luật này có 6 chương, 74 điều.

6.3 Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008

được Quốc hội khóa XII, hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. Luật

này có 6 chương, 39 điều.17/08/173333Phần II. XU HƯỚNG ĐẦU TƯ CHO GIÁO DỤCLOGO1. Chủ trương của Đảng và Nhà nước về đầu tư phát triển GD &

ĐT

2. Xu hướng đầu tư phát triển giáo dục Việt Nam

3. Một vài nét về tài chính giáo dục các nước17/08/1734341.Chủ trương của Đảng và Nhà nước về

đầu tư phát triển GD & ĐTLOGO Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII: Giáo dục và Đào

tạo(GD&ĐT) được xác định là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo

dục là đầu tư cho phát triển.

 Đại hội Đảng lần thứ X tiếp tục khẳng định GD&ĐT là quốc sách

hàng đầu, phát triển GD&ĐT là động lực quan trọng thúc đẩy sự

nghiệp CNH, HĐH là điều kiện để phát huy nguồn lực con người yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền

vững.

 Đại hội Đảng lần thứ XI đã xác định: Phát triển giáo dục là quốc

sách hàng đầu trong đó đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục

Việt Nam, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục; Phát triển đội ngũ giáo

viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt; Đổi mới cơ chế tài chính

giáo dục.17/08/1735351.Chủ trương của Đảng và Nhà nước về

đầu tư phát triển GD & ĐTLOGO Theo chương trình hành động của chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016

tại Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2012 cũng đã xác

định là nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, chất lượng nguồn

nhân lực; phát triển khoa học – công nghệ và kinh tế tri thức; Đổi

mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ

quản lý là khâu then chốt.

 Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý giáo dục theo hướng tăng cường tự

chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục, đào tạo. Tất cả các

bộ, ngành, UBND các địa phương, các doanh nghiệp, các cơ quan

sử dụng lao động cùng có trách nhiệm phối hợp chăm lo đào tạo,

phát triển nhân lực phù hợp với nhu cầu lao động qua đào tạo, lao

động trình độ cao của mỗi ngành, ĐP.

 Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách xã hội hóa giáo dục, đào

tạo.17/08/1736361.Chủ trương của Đảng và Nhà nước về

đầu tư phát triển GD & ĐTLOGO Đổi mới cơ chế hoạt động, nhất là cơ chế tài chính của các

đơn vị sự nghiệp dịch vụ công; Từng bước thực hiện chính

sách điều chỉnh giá dịch vụ sự nghiệp công phù hợp; Chú

trọng đổi mới cơ chế tài chính của các cơ sở giáo dục, đào tạo

công lập theo hướng tự chủ, công khai, minh bạch; Chuẩn

hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ; Từng bước tiếp cận với

tiêu chuẩn khu vực và quốc tế.17/08/1737372. Xu hướng đầu tư phát triển giáo dục Việt NamLOGO Gần đây, Chính phủ ban hành Nghị quyết số: 40/NQ-CP ngày

09 tháng 08 năm 2012, đây là Chương trình hành động của

Chính phủ nhằm thực hiện Kết luận số 37-TB/TW ngày 26

tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về Đề án “Đổi mới cơ chế

hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội

hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công”.17/08/1738382. Xu hướng đầu tư phát triển giáo dục Việt Nam

17/08/17LOGONhững nhiệm vụ chủ yếu của NQ 40: (6 nhiệm vụ)

Nâng cao nhận thức về việc đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị

sự nghiệp công lập và đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự

nghiệp công.

Hoàn thiện thể chế về cơ cấu và phương thức đầu tư của Ngân sách

nhà nước (NSNN)

Hoàn thiện thể chế về cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp

công lập

Hoàn thiện thể chế về cơ chế tự chủ về thực hiện nhiệm vụ và tổ chức

bộ máy đối với các đơn vị sự nghiệp công lập

Hoàn thiện thể chế về cơ chế đặt hàng, mua hàng, giao nhiệm vụ cung

ứng dịch vụ sự nghiệp công

Hoàn thiện thể chế, tăng cường hoàn thiện các công cụ quản lý và vai

trò kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước đẩy mạnh

việc thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp

công

39393. Một vài nét về tài chính giáo dục các nướcLOGO Nước nào chi nhiều nhất cho giáo dục? 

 Từ 1% GDP chi cho giáo dục tất cả các cấp, con số này đã

tăng lên ở Vương quốc Anh: từ 3,6% vào năm 1995 lên 4,5%

vào năm 2009, từ mức thấp hơn mức chi trung bình của

OECD lên mức cao hơn mức gần đây nhất là 4%.17/08/17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ngân sách giáo dục

Tải bản đầy đủ ngay(179 tr)

×
x