Tải bản đầy đủ - 179 (trang)
Chi xây dựng cơ bản

Chi xây dựng cơ bản

Tải bản đầy đủ - 179trang

4. Chi xây dựng cơ bảnLOGOVốn đầu tư xây dựng cơ bản được phân loại theo các tiêu

chí sau:

 Theo tính chất công trình bao gồm: chi cho xây dựng mới,

mở rộng cải tạo và đổi mới kỹ thuật, khôi phục tài sản cố

định.

 Theo cơ cấu vốn đầu tư: chi xây dựng, chi mua sắm, chi lắp

đặt và chi XDCB khác.

 Theo trình tự xây dựng cơ bản: chi chuẩn bị đầu tư, thực

hiện đầu tư và kết thúc đầu tư

17/08/1725255. Chi thường xuyênLOGO Chi thường xuyên là một trong những nội dung chi quan

trọng cuả NSNN

 Đặc điểm cơ bản của chi thường xuyên: mang tính liên tục,

tính tiêu dùng, phạm vi và mức độ chi phụ thuộc vào cơ cấu

tổ chức của bộ máy đơn vị và hướng đến đảm bảo hoạt động

bình thường, có hiệu quả.17/08/1726265. Chi thường xuyênLOGO Đối với chi thường xuyên phải bảo đảm đúng chế độ, tiêu

chuẩn, định mức chi ngân sách do cơ quan nhà nước có

thẩm quyền quy định; trường hợp các cơ quan, đơn vị đã

được cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện theo cơ chế tự

chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí thì

thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ và phù hợp với dự toán

được giao tự chủ;

17/08/17(Theo Luật NSNN số 83/2015/QH 13 ngày 25/6/2015)2727Chi NSNN trên GDP17/08/17LOGO6. Ngân sách giáo dụcLOGOLuật Giáo dục đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội

chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua

ngày 14/6/2005 qui định:

“Nhà nước dành ưu tiên hàng đầu cho việc bố trí

ngân sách giáo dục, bảo đảm tỷ lệ tăng chi ngân sách

giáo dục hằng năm cao hơn tỷ lệ tăng chi ngân sách nhà

nước…Cơ quan quản lý giáo dục có trách nhiệm

quản lý, sử dụng có hiệu quả phần ngân sách giáo dục

được giao và các nguồn thu khác theo quy định của pháp

luật”. 

17/08/17296. Ngân sách giáo dụcLOGOLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục số

44/2009/QH12 ngày 25/11/2009 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như

sau:

 "Điều 13. Đầu tư cho giáo dục

 Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển. Đầu tư trong lĩnh vực

giáo dục là hoạt động đầu tư đặc thù thuộc lĩnh vực đầu tư có điều

kiện và được ưu đãi đầu tư.

 Nhà nước ưu tiên đầu tư cho giáo dục; khuyến khích và bảo hộ các

quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong nước, người

Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu

tư cho giáo dục.

Ngân sách nhà nước phải giữ vai trò chủ yếu trong tổng nguồn lực

đầu tư cho giáo dục."

17/08/1730Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chi xây dựng cơ bản

Tải bản đầy đủ ngay(179 tr)

×
x