Tải bản đầy đủ - 179 (trang)
Khái niệm về ngân sách nhà nước

Khái niệm về ngân sách nhà nước

Tải bản đầy đủ - 179trang

3. Khái niệm về ngân sách nhà nước

NSNN là toàn bộ các khoản thu, chi

của Nhà nước được dự toán và thực

hiện trong một khoảng thời gian nhất

định do cơ quan nhà nước có thẩm

quyền quyết định để bảo đảm thực

hiện các chức năng, nhiệm vụ của

nhà nước.

(Theo Luật NSNN số 83/2015/QH 13 ngày

25/6/2015)

17/08/17LOGONội dung thu, chi ngân sách nhà nước

Thu ngân sách

- Thuế, lệ phí

- Phí thu từ các hoạt động dịch vụ

do cơ quan NN, đơn vị sự nghiệp

công lập và DNNN thực hiện nộp

NS theo qui định của Pháp luật;

- Các khoản viện trợ;

- Các khoản thu khác theo quy định

của pháp luật.17/08/17LOGOChi ngân sáchChi đầu tư phát triển;

Chi dự trữ quốc gia;

Chi thường xuyên;

Chi trả nợ lãi;

Chi viện trợ;

Các khoản chi khác theo quy

định của pháp luật.4. Chi xây dựng cơ bảnLOGO Chi đầu tư xây dựng cơ bản là khoản chi nhằm tái sản xuất

giản đơn và tái sản xuất mở rộng tài sản cố định. Chi xây

dựng cơ bản chiếm tỉ trọng lớn trong chi đầu tư phát triển, do

NSNN cấp.

 Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản phải đáp ứng các điều

kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công và xây dựng;17/08/1724244. Chi xây dựng cơ bảnLOGOVốn đầu tư xây dựng cơ bản được phân loại theo các tiêu

chí sau:

 Theo tính chất công trình bao gồm: chi cho xây dựng mới,

mở rộng cải tạo và đổi mới kỹ thuật, khôi phục tài sản cố

định.

 Theo cơ cấu vốn đầu tư: chi xây dựng, chi mua sắm, chi lắp

đặt và chi XDCB khác.

 Theo trình tự xây dựng cơ bản: chi chuẩn bị đầu tư, thực

hiện đầu tư và kết thúc đầu tư

17/08/172525Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khái niệm về ngân sách nhà nước

Tải bản đầy đủ ngay(179 tr)

×
x