Tải bản đầy đủ - 179 (trang)
2 Quản lý tài chính là gì ?

2 Quản lý tài chính là gì ?

Tải bản đầy đủ - 179trang

Quản lý tài chính trường phổ thôngLOGO-Quản lý dự toán ngân sách;

-Quản lý thu, chi của các

quỹ;

-Các chương trình, dự án đào

tạo, dự án đầu tư XDCB …..

của trường.17/08/1715Nhiệm vụ của quản lý tài chính trường

phổ thôngLOGO Cải tiến cơ chế quản lý tài chính theo đúng quy định hiện

hành;

 Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí đầu tư của nhà nước

 Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính;

 Khai thác triệt để mọi nguồn lực tài chính

 Tăng cường kiểm tra, kiểm soát.17/08/1716Các quan hệ tài chính trong trường PTLOGO Quan hệ tài chính giữa trường PT với Ngân sách Nhà

nước;

 Quan hệ tài chính giữa trường PT với xã hội;

 Quan hệ tài chính trong nội bộ trường PT

 Quan hệ tài chính giữa trường PT với nước ngoài.17/08/1717172. Tài sản, Công sản là gì?17/08/17LOGOKhái niệm

Tài sản

Tài sản là của cải vật

chất dùng vào mục

đích sản xuất hoặc

tiêu dùng17/08/17LOGOCông sản.Công sản bao gồm tất

cả các tài sản( động

sản và bất động sản)

thuộc sở hữu toàn dân

do Nhà nước thống

nhất quản lý để sử

dụng vào mục đích

phục vụ lợi ích của Nhà

nước, lợi ích của toàn

dânTài sản của trường phổ thôngLOGOTài sản của nhà trường là cơ sở vật chất-kỹ thuật bao

gồm tất cả các phương tiện vật chất và phi vật chất được nhà

nước giao cho nhà trường quản lý và sử dụng trong quá trình

thực hiện nhiệm vụ.

Do đó, các trường học phải quản lý, sử dụng tài sản theo

Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và các văn bản hiện

hành có liên quan.17/08/173. Khái niệm về ngân sách nhà nước

NSNN là toàn bộ các khoản thu, chi

của Nhà nước đã được các cơ quan

có thẩm quyền quyết định và thực

hiện trong một năm để bảo đảm thực

hiện các chức năng, nhiệm vụ của

nhà nước.

(Theo Luật NSNN số 01/2002/QH 11 ngày

16/12/2002)17/08/17LOGO3. Khái niệm về ngân sách nhà nước

NSNN là toàn bộ các khoản thu, chi

của Nhà nước được dự toán và thực

hiện trong một khoảng thời gian nhất

định do cơ quan nhà nước có thẩm

quyền quyết định để bảo đảm thực

hiện các chức năng, nhiệm vụ của

nhà nước.

(Theo Luật NSNN số 83/2015/QH 13 ngày

25/6/2015)

17/08/17LOGOTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Quản lý tài chính là gì ?

Tải bản đầy đủ ngay(179 tr)

×
x