Tải bản đầy đủ - 179 (trang)
Các quan hệ tài chính trong trường PT

Các quan hệ tài chính trong trường PT

Tải bản đầy đủ - 179trang

2. Tài sản, Công sản là gì?17/08/17LOGOKhái niệm

Tài sản

Tài sản là của cải vật

chất dùng vào mục

đích sản xuất hoặc

tiêu dùng17/08/17LOGOCông sản.Công sản bao gồm tất

cả các tài sản( động

sản và bất động sản)

thuộc sở hữu toàn dân

do Nhà nước thống

nhất quản lý để sử

dụng vào mục đích

phục vụ lợi ích của Nhà

nước, lợi ích của toàn

dânTài sản của trường phổ thôngLOGOTài sản của nhà trường là cơ sở vật chất-kỹ thuật bao

gồm tất cả các phương tiện vật chất và phi vật chất được nhà

nước giao cho nhà trường quản lý và sử dụng trong quá trình

thực hiện nhiệm vụ.

Do đó, các trường học phải quản lý, sử dụng tài sản theo

Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và các văn bản hiện

hành có liên quan.17/08/173. Khái niệm về ngân sách nhà nước

NSNN là toàn bộ các khoản thu, chi

của Nhà nước đã được các cơ quan

có thẩm quyền quyết định và thực

hiện trong một năm để bảo đảm thực

hiện các chức năng, nhiệm vụ của

nhà nước.

(Theo Luật NSNN số 01/2002/QH 11 ngày

16/12/2002)17/08/17LOGOTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các quan hệ tài chính trong trường PT

Tải bản đầy đủ ngay(179 tr)

×
x