Tải bản đầy đủ - 179 (trang)
Các định nghĩa về Tài chính công

Các định nghĩa về Tài chính công

Tải bản đầy đủ - 179trang

LOGOPhản ánh các mối quan hệ

kinh tế dưới hình thức giá trị

trong quá trình hình thành và sử

dụng các quỹ tiền tệ của nhà

nước

Các hoạt động thu, chi bằng

tiền của Nhà nước

Nhằm thực hiện các chức năng

vốn có của Nhà nước đối với xã

hội…

”-GS.TS Dương Thị Bình Minh-Trường ĐH Kinh Tế

TP.HCM.17/08/1711LOGOSở hữu

Nhà nướcLợi ích

công cộng

Không vì

lợi nhuận17/08/1712LOGOTài chính trong các trường

phổ thông là phản ánh các

khoản thu, chi bằng tiền của các

quỹ tiền tệ trong các trường PT

Nhằm phục vụ cho sự nghiệp

đào tạo nguồn nhân lực cho đất

nước.17/08/17131.2 Quản lý tài chính là gì ?LOGOQuản lý tài chính là sự tác

động liên tục, có tổ chức, có

hướng đích của chủ thể quản

lý lên đối tượng quản lý (các

loại quỹ tiền tệ và các loại

quỹ đã được tiền tệ hóa) để

đảm bảo quá trình hình

thành, phân phố và sử dụng

các quỹ tiền tệ cho các mục

đích đã đề ra.17/08/1714Quản lý tài chính trường phổ thôngLOGO-Quản lý dự toán ngân sách;

-Quản lý thu, chi của các

quỹ;

-Các chương trình, dự án đào

tạo, dự án đầu tư XDCB …..

của trường.17/08/1715Nhiệm vụ của quản lý tài chính trường

phổ thôngLOGO Cải tiến cơ chế quản lý tài chính theo đúng quy định hiện

hành;

 Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí đầu tư của nhà nước

 Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính;

 Khai thác triệt để mọi nguồn lực tài chính

 Tăng cường kiểm tra, kiểm soát.17/08/1716Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các định nghĩa về Tài chính công

Tải bản đầy đủ ngay(179 tr)

×
x