Tải bản đầy đủ - 179 (trang)
SỰ RA ĐỜI CỦA TÀI CHÍNH

SỰ RA ĐỜI CỦA TÀI CHÍNH

Tải bản đầy đủ - 179trang

LOGOTài chính phản ánh các

mối quan hệ kinh tế nảy sinh

trong quá trình phân phối

các nguồn tài chính thông

qua việc tạo lập và sử dụng

các quỹ tiền tệ nhằm đáp

ứng các nhu cầu khác nhau

của các chủ thể trong xã hội17/08/17LOGOHệ thống

tài chính

của Việt nam

hiện nayTài chính công17/08/17Tài chính

doanh nghiệpTài chính dân cư

và các tổ chức

xã hội

7LOGO17/08/178Các định nghĩa về tài chính côngLOGOTài chính công nghiên cứu các hoạt động chi tiêu và làm

tăng thu nhập của Chính phủ

Nguồn: Havey S.Rosen: Tài chính công, NXB Irwin

McGraw-Hill, xuất bản lần thứ 5, tr 717/08/179Các định nghĩa về Tài chính côngLOGOTài chính công nghiên cứu việc các cấp chính quyền cung

cấp cho xã hội những dịch vụ công và việc họ tìm kiếm các

nguồn lực tài chính để trả cho những dịch vụ này.

Nguồn:Robert H.Haveman, Jonh Bascom: Public Finance,

Online Encyclopedia 2000.17/08/1710Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

SỰ RA ĐỜI CỦA TÀI CHÍNH

Tải bản đầy đủ ngay(179 tr)

×
x